Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022

Μέχρι σήμερα (ΣΕΠ 12) έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο 420 Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) και 58 ETAGs (European Technical Approvals Guidelines - Οδηγίες Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων), με την έκδοση 14 ΚΥΑ  ΥΠΑΝ/ΥΠΥΜΕΔΙ (τ. ΥΠΕΧΩΔΕ).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Επιμέλεια: Παν. Αναγνωστόπουλος, Π-ΜΜέχρι σήμερα (ΣΕΠ 12) έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο 420 Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) και 58 ETAGs (European Technical Approvals Guidelines - Οδηγίες Ευρωπαϊκών Τεχνικών Εγκρίσεων), με την έκδοση 14 ΚΥΑ ΥΠΑΝ/ΥΠΥΜΕΔΙ (τ.ΥΠΕΧΩΔΕ). Εναρμονισμένα ονομάζονται τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, των οποίων οι τίτλοι έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης (OJEU), σε εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας για τα Προϊόντα Δομικών Κατασκευών (ΟΠΔΚ, CPD) 89/106. Τα προϊόντα και υλικά στα οποία αναφέρονται τα hEN οφείλουν να φέρουν σήμανση CE. Η εφαρμογή των hEN είναι υποχρεωτική στις Δημόσιες Συμβάσεις. Στον πίνακα που ακολουθεί τα hEN και οι ETAGs έχουν ταξινομηθεί κατά τομέα εφαρμογής (αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν εφαρμογή και σε άλλους κατασκευαστικούς τομείς, απλώς οι αναφερόμενοι είναι οι συνηθέστεροι). Ως "Γενικής εφαρμογής" έχουν χαρακτηρισθεί τα hEN που αφορούν το τσιμέντο, τα αδρανή, το σκυρόδεμα και τα πρόσμικτα/πρόσθετα σκυροδέματος, τα οποία έχουν εφαρμογή σε όλες τις κατηγορίες των έργων. Επισημαίνεται ότι οι πρόσφατα εγκριθείσες ΕΤΕΠ (Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές) παραπέμπουν κατά συστηματικό τρόπο στα hEN, αλλά και σε άλλα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα οποία δεν έχουν το status των hEN. ΚΩΔ. ΦΕΚ 1 2 3 4ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣαριθ. ΚΥΑΦΕΚ 1557Β/17-08-2007 ΦΕΚ 1794Β/28-08-2009 ΦΕΚ 1870Β/14-09-2007 ΦΕΚ 386Β/20-03-2007οικ.15894/337, οικ.15914/340 12394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409, 12398/ 410 οικ18174/393 5328/122 οικ6310/41(καταργήθηκε το άρθρο 4, αντικαταστάθηκε με ΚΥΑ 1783/64-ΦΕΚ 210Β/01-03-2010) 9451/208 16462/29 10976/244 1782/63, 1781/62, 1783/64 οικ8134/388 οικ8622/414, 8623/415 οικ8136/390, οικ8135/389 οικ624/416, οικ8625/417 6690(Παράρτημα Ι, Ισχύοντα hEN) 6690(Παράρτημα ΙΙ, hEN που θα ισχύσουν προσεχώς) 6690(Παράρτημα ΙΙΙ, ETAG)5ΦΕΚ 427Β/07-04-20066 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ΦΕΚ 815Β/24-05-2007 ΦΕΚ 917Β/17-07-2001 ΦΕΚ 973Β/18-07-2007 ΦΕΚ 210Β/01-03-2010 ΦΕΚ 1091/19-07-2010 ΦΕΚ 1162Β/02-08-2010 ΦΕΚ 1100Β/21-07-2010 ΦΕΚ 1263Β/06-08-2010 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012 ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.20121 / 30 ΚΩΔ. ΦΕΚ 4ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤΤίτλος ΠροτύπουΕΛΟΤ ΕΝ 12620Αδρανή για σκυρόδεμα Ελαφρά αδρανή - Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για σκυροδέματα, κονιάματα και ενέματα Αδρανή κονιαμάτων Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 2: Πρόσθετα σκυροδέματος Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 3: Πρόσθετα για επιχρίσματα τοιχοποιίας - Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση4ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 -14ΕΛΟΤ ΕΝ 131395ΕΛΟΤ EN 934-25ΕΛΟΤ ΕΝ 934-35ΕΛΟΤ ΕΝ 934-47ΕΝ 197-17ΕΝ 197-214ΕΛΟΤ EN 1283914ΕΛΟΤ EN 13263-114ΕΛΟΤ EN 1421614ΕΛΟΤ EN 1464714ΕΛΟΤ EN 14889-114ΕΛΟΤ EN 14889-214ΕΛΟΤ EN 1496414ΕΛΟΤ EN 15167-114ΕΛΟΤ EN 1574314ΕΛΟΤ EN 197-414ΕΛΟΤ EN 450-114ΕΛΟΤ EN 934-515ΕΛΟΤ EN 15368Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 4: Πρόσθετα για ενέματα για προεντεταμένους τένοντες - Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση Τσιμέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα Τσιμέντο - Μέρος 2: Αξιολόγηση συμμόρφωσης Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Στοιχεία περιφράξεων Πυριτική παιπάλη για σκυρόδεμα - Μέρος 1: Ορισμοί, απαιτήσεις και κριτήρια συμμόρφωσης Τσιμέντο - Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης ειδικών τσιμέντων πολύ χαμηλής θερμότητας ενυδάτωσης Ασβεσταργιλικό τσιμέντο - Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης Ίνες για σκυρόδεμα - Μέρος 1:Χαλύβδινες ίνες Ορισμοί, προδιαγραφές και συμμόρφωση Ίνες για σκυρόδεμα - Μέρος 2: Πολυμερικές ίνες - Ορισμοί, προδιαγραφές και συμμόρφωση Άκαμπτα υποστρώματα για ασυνεχή στέγαση Ορισμοί και χαρακτηριστικά Λειοτριβημένη κοκκοποιημένη σκωρία υψικαμίνων για χρήση σε σκυρόδεμα, κονιάματα και ενέματα - Μέρος 1: Ορισμοί, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης Τσιμέντο υψηλών θειικών - Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης Τσιμέντο - Μέρος 4: Σύσταση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης τσιμέντων υψικαμίνων με χαμηλή πρώιμη αντοχή Ιπτάμενη τέφρα για σκυρόδεμα - Μέρος 1: Ορισμός, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέρος 5: Πρόσθετα εκτοξευόμενου σκυροδέματος - Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση Υδραυλικά συνδετικά για μη δομικές εφαρμογές Ορισμοί προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης 2 / 30Κατασκευαστικός τομέας Γενικής εφαρμογής Γενικής εφαρμογής Γενικής εφαρμογής Γενικής εφαρμογήςΓενικής εφαρμογήςΓενικής εφαρμογήςΓενικής εφαρμογής Γενικής εφαρμογής Γενικής εφαρμογής Γενικής εφαρμογής Γενικής εφαρμογής Γενικής εφαρμογής Γενικής εφαρμογής Γενικής εφαρμογής Γενικής εφαρμογής Γενικής εφαρμογής Γενικής εφαρμογής Γενικής εφαρμογήςΓενικής εφαρμογήςΓενικής εφαρμογήςΓενικής εφαρμογής ΚΩΔ. ΦΕΚΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤΤίτλος ΠροτύπουΚατασκευαστικός τομέαςΕΛΟΤ ΕΝ 1504.02Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 2: Συστήματα προστασίας επιφανειών σκυροδέματοςΕπισκευές ενισχύσειςΕΛΟΤ ΕΝ 1504.03Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 3: Επισκευή φερόντων και μη φερόντων στοιχείωνΕπισκευές ενισχύσειςΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 4: Δομικά συνδετικά.Επισκευές ενισχύσειςΕΛΟΤ ΕΝ 1504.05Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 5: Προϊόντα και συστήματα για έγχυση στο σκυρόδεμαΕπισκευές ενισχύσειςΕΛΟΤ ΕΝ 1504.06Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 6: Αγκύρωση χαλύβδινων ράβδων οπλισμούΕπισκευές ενισχύσεις12ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.07Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα - Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Μέρος 7: Προστασία οπλισμού έναντι διάβρωσηςΕπισκευές ενισχύσεις14ΕΛΟΤ EN 15274Συγκολλητικά γενικών χρήσεων για δομικές συναρμογές - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμήςΕπισκευές ενισχύσεις121212121214ΕΛΟΤ EN 1527514ΕΛΟΤ EN 1Δομικά συγκολλητικά - Χαρακτηρισμός των αναερόβιων συγκολλητικών για αξονική συναρμογή μεταλλικών στοιχείων στις κατασκευές και τεχνικά έργα Θερμάστρες υγρών καυσίμων με καυστήρες εξάτμισηςΕπισκευές ενισχύσεις ΗΛΜΕΛΟΤ EN 1020Μη οικιακοί αεροθερμαντήρες για θέρμανση χώρου με καύση αερίου, εξαναγκασμένης μεταφοράς, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου, που δεν υπερβαίνει τα 300 kw με ενσωματωμένο ανεμιστήρα για την υποστήριξη της μεταφοράς αέρα καύσης ή/και των προϊόντων καύσηςΗΛΜ14ΕΛΟΤ EN 12285-2Χαλύβδινες δεξαμενές κατασκευασμένες σε εργοστάσιο - Μέρος 2: Οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές απλού και διπλού τοιχώματος για υπέργεια αποθήκευση εύφλεκτων και μη εύφλεκτων υγρών που ρυπαίνουν το νερόΗΛΜ14ΕΛΟΤ EN 12566-1Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων μέχρι 50 ισοδύναμους κατοίκους - Μέρος 1: Προκατασκευασμένες σηπτικές δεξαμενέςΗΛΜ143 / 30 ΚΩΔ. ΦΕΚΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤΤίτλος Προτύπου Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων μέχρι 50 ισοδύναμους κατοίκους - Μέρος 3: Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων οικιακής χρήσης, έτοιμες για τοποθέτηση ή/και επι τόπου, συναρμολογούμενες Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων μέχρι 50 ισοδύναμους κατοίκους - Μέρος 4: Σηπτικές δεξαμενές συναρμολογημένες επί τόπου από προκατασκευασμένα στοιχείαΚατασκευαστικός τομέας14ΕΛΟΤ EN 12566-314ΕΛΟΤ EN 12566-414ΕΛΟΤ EN 13160-1Συστήματα ανίχνευσης διαρροής - Μέρος 1: Γενικές αρχέςΗΛΜ14ΕΛΟΤ EN 13341Θερμοπλαστικές σταθερές δεξαμενές για υπέργεια αποθήκευση καυσίμου θέρμανσης, κηροσίνης και πετρελαίου οικιακής χρήσης Πολυαιθυλένιο δια εμφυσήσεως και περιστροφής και πολυαμίδιο 6 με ανιοντικό πολυμερισμό δεξαμενών - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμώνΗΛΜ14ΕΛΟΤ EN 1361614 14ΕΛΟΤ EN 14339 ΕΛΟΤ EN 1438414ΕΛΟΤ EN 416-114ΕΛΟΤ EN 62114ΕΛΟΤ EN 777-114ΕΛΟΤ EN 777-2Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με ανεμιστήρα - Μέρος 2: Σύστημα E, ασφάλειαΗΛΜ14ΕΛΟΤ EN 777-3Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με ανεμιστήρα - Μέρος 3: Σύστημα F, ασφάλειαΗΛΜ14ΕΛΟΤ EN 858-1Συστήματα διαχωρισμού ελαφρών υγρών (π.χ λιπαντικά και καύσιμα) - Μέρος 1: Αρχές σχεδιασμού προϊόντος, επιδόσεις και δοκιμές, σήμανση και έλεγχος ποιότηταςΗΛΜ14ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ EN 777-415ΕΛΟΤ EN 1422914ΕΛΟΤ EN 1057Διατάξεις ασφάλειας υπερπλήρωσης για σταθερές δεξαμενές υγρών καυσίμων Υπόγεια πυροσβεστικά υδροστόμια Υπέργεια πυροσβεστικά υδροστόμια Μη οικιακοί ανηρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, με ένα καυστήρα με ανεμιστήρα - Μέρος 1: Ασφάλεια Μη οικιακοί αεροθερμαντήρες για θέρμανση χώρου με καύση αερίου, εξαναγκασμένης μεταφοράς με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 300 kw χωρίς ανεμιστήρα για την υποστήριξη της μεταφοράς αέρα καύσης ή/και των προϊόντων καύσης Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με ανεμιστήρα - Μέρος 1: Σύστημα D, ασφάλειαΜη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με ανεμιστήρα - Μέρος 4: Σύστημα Η, ασφάλεια Δομική ξυλεία - Ξύλινοι στύλοι για εναέριες γραμμές Χαλκός και κράματα χαλκού - Στρογγυλοί χαλκοσωλήνες άνευ ραφής, για νερό και αέριο σε εγκαταστάσεις υγιεινής και θερμάνσεως4 / 30ΗΛΜΗΛΜΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜΗΛΜΗΛΜΗΛΜ ΗΛΜ ΗΛΜ κτιριακών έργων ΚΩΔ. ΦΕΚΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ14ΕΛΟΤ EN 1123-114ΕΛΟΤ EN 1124-114ΕΛΟΤ EN 12050-114ΕΛΟΤ EN 12050-214ΕΛΟΤ EN 12050-3Τίτλος Προτύπου Σωλήνες και εξαρτήματα σωληνώσεων από χάλυβα με γαλβάνισμα εν θερμώ συγκολλημένων κατά μήκος με σύνδεση αρσενικού θηλυκού για συστήματα αποβλήτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις, δοκιμές, έλεγχος ποιότητας Σωλήνες και εξαρτήματα σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα με διαμήκη ραφή με σύνδεση ελεύθερου άκρου και μούφας για συστήματα αποβλήτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις, δοκιμές, έλεγχος ποιότητας Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιμών Μέρος 1: Εγκαταστάσεις άντλησης που περιέχουν κοπρανώδη υλικά Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιμών Μέρος 2: Εγκαταστάσεις άντλησης από μη κοπρανώδη υλικά Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιμών Μέρος 3: Εγκαταστάσεις άντλησης για απόβλητα που περιέχουν κοπρανώδη υλικά για περιορισμένες εφαρμογές14ΕΛΟΤ EN 12050-4Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα - Αρχές κατασκευής και δοκιμών Μέρος 4: Αντεπιστροφές βαλβίδες για απόβλητα μη περιέχοντα κοπρανώδη υλικά και απόβλητα περιέχοντα κοπρανώδη υλικά14ΕΛΟΤ EN 12380Βαλβίδες εισαγωγής ατμοσφαιρικού αέρα για συστήματα αποχέτευσης - Απαιτήσεις, μέθοδοι δοκιμών και αξιολόγηση της συμμόρφωσης14ΕΛΟΤ EN 1244614ΕΛΟΤ EN 1273714ΕΛΟΤ EN 1276414ΕΛΟΤ EN 1280914ΕΛΟΤ EN 1281514ΕΛΟΤ EN 13063-114ΕΛΟΤ EN 13063-2Καπνοδόχοι - Στοιχεία δόμησης - Εξωτερικά στοιχεία από σκυρόδεμα Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Σχάρες δαπέδου και σταυλισμού Είδη υγιεινής - Προδιαγραφή για λουτήρες υδρομασάζ Οικιακοί ανεξάρτητοι λέβητες που λειτουργούν με στερεά καύσιμα - Ονομαστική θερμική ισχύς έως 50 kW - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Οικιακά μαγειρεία που λειτουργούν με στερεά καύσιμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Καπνοδόχοι - Συστήματα καπνοδόχων με εσωτερικούς αγωγούς από άργιλο/κεραμική ύλη Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για αντίσταση σε φλόγα - αιθάλη Καπνοδόχοι - Συστήματα καπνοδόχων με εσωτερικούς αγωγούς από άργιλο/κεραμική ύλη Μέρος 2: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής σε υγρές συνθήκες5 / 30Κατασκευαστικός τομέας ΗΛΜ κτιριακών έργωνΗΛΜ κτιριακών έργωνΗΛΜ κτιριακών έργωνΗΛΜ κτιριακών έργωνΗΛΜ κτιριακών έργωνΗΛΜ κτιριακών έργωνΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργωνΗΛΜ κτιριακών έργων ΚΩΔ. ΦΕΚΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ14ΕΛΟΤ EN 13063-314ΕΛΟΤ EN 1306914ΕΛΟΤ EN 13084-514ΕΛΟΤ EN 13084-7Τίτλος Προτύπου Καπνοδόχοι - Συστήματα καπνοδόχων από κεραμικά στοιχεία - Μέρος 3: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για συστήματα απαγωγής αέρα καπνοδόχων Καπνοδόχοι - Εξωτερικά τοιχώματα από άργιλο/κεραμική ύλη για συστήματα καπνοδόχων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Eλεύθεpα ιστάμενες καπνοδόχοι - Μέρος 5: Υλικά για αγωγούς από τούβλα - Προδιαγραφές προϊόντος Ελεύθερα ιστάμενες καπνοδόχοι - Μέρος 7: Προδιαγραφές προϊόντος για κυλινδρικές κατασκευές από χάλυβα για χρήση σε καπνοδόχους μονού τοιχώματος από χάλυβα και εσωτερικούς αγωγούς από χάλυβα14ΕΛΟΤ EN 1319Οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρμανση χώρου, εξαναγκασμένης συναγωγής, με καυστήρες με ανεμιστήρα, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου μη υπερβαίνουσα τα 70kW14ΕΛΟΤ EN 13229Εντιθέμενες συσκευές, περιλαμβανομένων ανοικτών εστιών που καίνε στερεά καύσιμα Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής14ΕΛΟΤ EN 1324014ΕΛΟΤ EN 1331014ΕΛΟΤ EN 1340714ΕΛΟΤ EN 1350214ΕΛΟΤ EN 13564-1Θερμαντήρες χώρου που λειτουργούν με στερεά καύσιμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Νεροχύτες κουζίνας - Λειτουργικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Επιτοίχια ουρητήρια - Λειτουργικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για απολήξεις καπνοδόχων από άργιλο/κεραμική ύλη Διατάξεις αντεπιστροφής για αποχετεύσεις κτιρίων - Μέρος 1: Απαιτήσεις14ΕΛΟΤ EN 14037-1Θερμαντικά σώματα οροφής, δι' ακτινοβολίας, τροφοδοτούμενα με νερό θερμοκρασίας κάτω από 120°C - Μέρος 1: Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις14ΕΛΟΤ EN 14296Είδη υγιεινής - Νιπτήρες κοινής χρήσης14ΕΛΟΤ EN 1442814ΕΛΟΤ EN 1447114ΕΛΟΤ EN 1452814ΕΛΟΤ EN 145714ΕΛΟΤ EN 14688Διαχωριστικά και καταιονητήρες (ντουσιέρες) Λειτουργικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Καπνοδόχοι - Σύστημα καπνοδόχων με πλαστικούς εσωτερικούς αγωγούς - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Πυγολουτήρες (μπιντέ) - Λειτουργικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Καπνοδόχοι - Εσωτερικοί αγωγοί από άργιλο/κεραμική ύλη - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Είδη υγιεινής - Νιπτήρες - Λειτουργικές απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής6 / 30Κατασκευαστικός τομέας ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργωνΗΛΜ κτιριακών έργωνΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΚΩΔ. ΦΕΚΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ14ΕΛΟΤ EN 1478514ΕΛΟΤ EN 1480014ΕΛΟΤ EN 14909Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και ελαστομερή φύλλα υγρομόνωσης τοίχων Ορισμοί και χαρακτηριστικάΗΛΜ κτιριακών έργωνΕΛΟΤ EN 14989-1Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής μεταλλικών καπνοδόχων και αεραγωγών ανεξαρτήτως υλικού για εφαρμογές θέρμανσης κλειστού χώρου - Μέρος 1: Κατακόρυφα τερματικά αέρος/καπνού για συσκευές C 6ΗΛΜ κτιριακών έργων1414ΕΛΟΤ EN 14989-214ΕΛΟΤ EN 1506914ΕΛΟΤ EN 1525014ΕΛΟΤ EN 15283-114ΕΛΟΤ EN 15283-214ΕΛΟΤ EN 1528514ΕΛΟΤ EN 180614ΕΛΟΤ EN 1825-114ΕΛΟΤ EN 1856-114ΕΛΟΤ EN 1856-214ΕΛΟΤ EN 185714ΕΛΟΤ EN 185814ΕΛΟΤ EN 442-1Τίτλος Προτύπου Θερμαντήρες οικιακών χώρων λειτουργούντων με ξύλινα πλινθία - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών Εύκαμπτοι κυματοειδείς μεταλλικοι σωλήνες για την ασφάλεια σύνδεσης οικιακών συσκευών που χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα.Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μεταλλικές καπνοδόχους και υλικά, ανεξαρτήτως αγωγών παροχής αέρα για εφαρμογές κλειστού τύπου - Μέρος 2: Αγωγοί προσαγωγής και απαγωγής αέρα για εφαρμογές κλειστού τύπου Βαλβίδες ασφαλείας σύνδεσης αερίων για συστήματα μεταλλικών σωληνώσεων που χρησιμοποιούνται στη σύνδεση οικιακών συσκευών αερίων καυσίμων Οικιακές συσκευές θέρμανσης με καύση στερεών καυσίμων για χαμηλή απελευθέρωση θερμότητας Γυψοσανίδες οπλισμένες με ίνες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1: Γυψοσανίδες με υφασμάτινο οπλισμό Γυψοσανίδες οπλισμένες με ίνες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 2: Ινοπλισμένες γυψοσανίδες Μωσαϊκοί λίθοι - Διαστασιολογημένα πλακίδια για δάπεδα και σκάλες (εσωτερικά και εξωτερικά) Καπνοδόχοι - Στοιχεία άργιλο/κεραμικά για αγωγούς καπνοδόχων μονού τοιχώματος Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Λιποσυλλέκτες - Μέρος 1: Αρχές σχεδιασμού, επιδόσεις και δοκιμές, σήμανση και έλεγχος ποιότητας Καπνοδόχοι - Απαιτήσεις μεταλλικών καπνοδόχων - Μέρος 1: Προϊόντα που βασίζονται σε σύστημα καπνοδόχωνΚατασκευαστικός τομέας ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργωνΗΛΜ κτιριακών έργωνΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργωνΚαπνοδόχοι - Απαιτήσεις για μεταλλικές καπνοδόχους - Μέρος 2: Μεταλλικοί σωλήνες και στοιχεία συνδέσεωνΗΛΜ κτιριακών έργωνΚαπνοδόχοι - Δομικά στοιχεία - Εσωτερικοί αγωγοί από σκυρόδεμα Καπνοδόχοι - Δομικά στοιχεία - Στοιχεία από σκυρόδεμα Θερμαντικά σώματα και εναλλάκτες Θερμότητας - Μέρος 1:Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσειςΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων7 / 30 ΚΩΔ. ΦΕΚΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ14ΕΛΟΤ EN 681-114ΕΛΟΤ EN 681-214ΕΛΟΤ EN 681-3141414Τίτλος Προτύπου Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισμένο ελαστικό Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 2: θερμοπλαστικά ελαστομερή Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 3: Αφρώδη υλικά βουλκανισμένου ελαστικούΚατασκευαστικός τομέας ΗΛΜ κτιριακών έργωνΗΛΜ κτιριακών έργωνΗΛΜ κτιριακών έργωνΕΛΟΤ EN 681-4Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά ατεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - Μέρος 4: Στεγανωτικά στοιχεία από χυτή πολυουρεθάνηΗΛΜ κτιριακών έργωνΕΛΟΤ EN 682Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης που χρησιμοποιούνται σε σωλήνες και εξαρτήματα που μεταφέρουν αέριο και ρευστούς υδρογονάνθρακεςΗΛΜ κτιριακών έργωνΕΛΟΤ EN 778Οικιακοί αεροθερμαντήρες για θέρμανση χώρου με καύση αερίου, εξαναγκασμένης μεταφοράς, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 70 kw χωρίς ανεμιστήρα για την υποστήριξη της μεταφοράς του αέρα καύσης ή/και των προϊόντων καύσηςΗΛΜ κτιριακών έργων14ΕΛΟΤ EN 87714ΕΛΟΤ EN 96914ΕΛΟΤ EN 99715ΕΛΟΤ EN 1405515ΕΛΟΤ EN 1451615ΕΛΟΤ EN 1452715ΕΛΟΤ EN 1582115ΕΛΟΤ EN 3312ΕΛΟΤ ΕΝ 13659Σωλήνες και εξαρτήματα από χυτοσίδηρο, οι συνδέσεις τους και παρελκόμενα για την εκκένωση του νερού από τα κτίρια - Απαιτήσεις, μέθοδοι δοκιμών και διασφάλιση ποιότητας Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα και οι συνδέσεις τους για σωληνώσεις αερίου - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Λεκάνες WC και λεκάνες με δοχείο πλύσεως με ενσωματωμένη οσμοπαγίδα Δοχεία πλύσεως (καζανάκια) για WC και ουρητήρια Λουτήρες για οικιακή χρήση Λεκάνες καταιονιστήρων (ντουσιέρες) για οικιακή χρήση Θερμαντικά σώματα σάουνας πολλαπλής τροφοδότησης που λειτουργούν με κορμούς φυσικού ξύλου - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Χειροκίνητοι σφαιρικοί κωνικοί κρουνοί κλειστού πυθμένα για εγκαταστάσεις αερίου σε κτίρια Εξώφυλλα - Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφάλειας8 / 30ΗΛΜ κτιριακών έργωνΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων ΗΛΜ κτιριακών έργων Κουφώματα ΚΩΔ. ΦΕΚ2ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤΤίτλος ΠροτύπουΚατασκευαστικός τομέαςΕΛΟΤ ΕΝ 14351.01Παράθυρα και πόρτες - Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης - Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά ετυστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνούΚουφώματαΠόρτες για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και στάθμευσης - Πρότυπο προϊόντος - Μέρος 1: Προϊόντα χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης και ελέγχου καπνού Είδη κιγκαλερίας - Διατάξεις εξόδων πανικού χειριζόμενες με οριζόντια δοκό για χρήση σε οδεύσεις διαφυγής - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Είδη κιγκαλερίας - Συσκευές ελεγχόμενου κλεισίματος θυρών - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Είδη κιγκαλερίας - Ηλεκτροκίνητες διατάξεις για ανακλινόμενες πόρτες - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής9ΕΛΟΤ EN 13241-114ΕΛΟΤ EN 112514ΕΛΟΤ EN 115414ΕΛΟΤ EN 115514ΕΛΟΤ EN 12209Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριές - Κλειδαριές μηχανικής λειτουργίας και κυπριά - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμήςΚουφώματα14ΕΛΟΤ EN 179Είδη κιγκαλερίας - Διατάξεις εξόδων κινδύνου χειριζόμενες με χειρολαβή ή πιεζόμενη πλάκα, για χρήση σε οδεύσεις διαφυγής - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμήςΚουφώματα14ΕΛΟΤ EN 193515ΕΛΟΤ EN 148461 1ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 ΕΛΟΤ ΕΝ 771-21ΕΛΟΤ ΕΝ 771-31ΕΛΟΤ ΕΝ 771-41ΕΛΟΤ ΕΝ 771-52ΕΛΟΤ ΕΝ 135612ΕΛΟΤ ΕΝ 998-12ΕΛΟΤ ΕΝ 998-23ΕΛΟΤ ΕΝ 459-15ΕΛΟΤ ΕΝ 13416ΕΛΟΤ 13165Είδη κιγκαλερίας - Μονοαξονικοί μεντεσέδες Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών Είδη κιγκαλερίας - Κλειδαριές Ηλεκτρομηχανικές κλειδαριές και θήκες Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλλο Στοιχεία τοιχοποιίας από πυριτικό ασβέστιο Στοιχεία τοιχοποιίας από σκυρόδεμα (αδρανή συνήθη και ελαφρά) Στοιχεία τοιχοποιίας από αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα Στοιχεία τοιχοποιίας από τεχνητούς λίθους Εξωτερικές περσίδες - Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφάλειας Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας - Μέρος 1: Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας - Μέρος 2 κονίαμα τοιχοποιίας Δομική Άσβεστος - Μέρος 1 Ορισμοί, Προδιαγραφές και Κριτήρια Συμμόρφωσης Πλάκες από φυσικούς λίθους για εξωτερική πλακόστρωση - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από άκαμπτο αφρό πολυουρε - θάνης (PUR) Προδιαγραφή9 / 30ΚουφώματαΚουφώματαΚουφώματαΚουφώματαΚουφώματα Κουφώματα Κτιριακά έργα Κτιριακά έργα Κτιριακά έργα Κτιριακά έργα Κτιριακά έργα Κτιριακά έργα Κτιριακά έργα Κτιριακά έργα Κτιριακά έργα Κτιριακά έργα Κτιριακά έργα ΚΩΔ. ΦΕΚΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤΤίτλος ΠροτύπουΚατασκευαστικός τομέας6ΕΛΟΤ ΕΝ 13162Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από ορυκτόμαλλο (MW) - ΠροδιαγραφήΚτιριακά έργα6ΕΛΟΤ ΕΝ 131636ΕΛΟΤ ΕΝ 131646ΕΛΟΤ ΕΝ 131666Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων Βιομηχανικούς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) - Προδιαγραφή Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από εξηλασμένο αφρό πολυστερίνης (XPS) Προδιαγραφή Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF) - ΠροδιαγραφήΚτιριακά έργαΕΛΟΤ ΕΝ 13167Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG) - ΠροδιαγραφήΚτιριακά έργα6ΕΛΟΤ ΕΝ 13168Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από ξυλόμαλλο (WW) - ΠροδιαγραφήΚτιριακά έργα6ΕΛΟΤ ΕΝ 13169Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένο περλίτη (ΕΡΒ) - ΠροδιαγραφήΚτιριακά έργα6ΕΛΟΤ ΕΝ 13170Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένο φελό (ΙΟΒ) - ΠροδιαγραφήΚτιριακά έργα6ΕΛΟΤ ΕΝ 13171Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από ίνες ξύλου (WF) - ΠροδιαγραφήΚτιριακά έργα8ΕΛΟΤ 12326-1Σχιστολιθικά και λίθινα προϊόντα για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις - Μέρος 1: Προδιαγραφή προϊόντοςΚτιριακά έργα8ΕΛΟΤ ΕΝ 120578ΕΛΟΤ ΕΝ 120588ΕΛΟΤ ΕΝ 14699ΕΛΟΤ EN 1383011ΕΛΟΤ EN 1491512ΕΛΟΤ EN 1450913ΕΛΟΤ 1434213ΕΛΟΤ EN 1398614ΕΛΟΤ EN 1158Προϊόντα από φυσικούς λίθους Διαστασιολογημένα πλακίδια - Απαιτήσεις Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις - Απαιτήσεις Πετάσματα όψεων - Πρότυπο προϊόντος Επιφάνειες και επενδύσεις από φυσική ξυλεία Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και σήμανση Αυτοφερόμενα θερμομονωτικά πάνελς με μεταλλική κάλυψη και από τις δύο όψεις Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα Προδιαγραφές Ξυλεία δαπέδων - Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και σήμανση Πετάσματα με βάση το ξύλο για δομική χρήση Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και σήμανση Μεταλλικά εξαρτήματα κτιρίων - Διατάξεις συντονισμού πόρτας - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής 10 / 30Κτιριακά έργαΚτιριακά έργαΚτιριακά έργα Κτιριακά έργα Κτιριακά έργα Κτιριακά έργα Κτιριακά έργαΚτιριακά έργα Κτιριακά έργα Κτιριακά έργαΚτιριακά έργα ΚΩΔ. ΦΕΚΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ14ΕΛΟΤ EN 116814ΕΛΟΤ EN 1200414ΕΛΟΤ EN 1246714ΕΛΟΤ EN 1284314ΕΛΟΤ EN 1285914ΕΛΟΤ EN 1286014ΕΛΟΤ EN 1287814ΕΛΟΤ EN 1295114ΕΛΟΤ EN 130414ΕΛΟΤ EN 1322414ΕΛΟΤ EN 1322514ΕΛΟΤ EN 13279-114ΕΛΟΤ EN 1344Τίτλος Προτύπου Προϊόντα προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα Διάτρητες πλάκες με διαμήκη κενά Κόλλες για πλακίδια - Απαιτήσεις, αξιολόγηση της συμμόρφωσης, ταξινόμηση και χαρακτηρισμός Επίπεδα φύλλα ινοτσιμέντου - Προδιαγραφές προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Ιστοί και στύλοι Γυψότουβλα - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Συνδετικές γάζες γύψου για γυψότουβλα Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Πιγμέντα για το χρωματισμό δομικών υλικών, που βασίζονται στο τσιμέντο ή/και στον ασβέστη - Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμής Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης Σκάλες στεγών μόνιμης τοποθέτησης Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής Κεραμίδια από άργιλο και εξαρτήματα - Ορισμοί και προδιαγραφές προϊόντων Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Στοιχεία προκατασκευασμένων δαπέδων με νευρώσεις Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Ευθύγραμμα δομικά στοιχεία Συνδετικά και επιχρίσματα από γύψο - Μέρος 1: Ορισμοί και απαιτήσεις Κεραμικά επιστρώσεων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμήςΚατασκευαστικός τομέας Κτιριακά έργα Κτιριακά έργα Κτιριακά έργα Κτιριακά έργα Κτιριακά έργα Κτιριακά έργα Κτιριακά έργαΚτιριακά έργα Κτιριακά έργα Κτιριακά έργα Κτιριακά έργα Κτιριακά έργα Κτιριακά έργα14ΕΛΟΤ EN 13454-1Συνδετικά, σύνθετα συνδετικά και βιομηχανικός παραγόμενα μίγματα για επικαλύψεις δαπέδων με βάση το θειικό ασβέστιο - Μέρος 1: Ορισμοί και απαιτήσεις14ΕΛΟΤ EN 13658-1Μεταλλικά πλέγματα και γωνιές - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1: Εσωτερικά επιχρίσματαΚτιριακά έργα14ΕΛΟΤ EN 13658-2Μεταλλικά πλέγματα και γωνίες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 2: Εξωτερικά επιχρίσματαΚτιριακά έργα14ΕΛΟΤ EN 1369314ΕΛΟΤ EN 1370714ΕΛΟΤ EN 1374714ΕΛΟΤ EN 13748-114ΕΛΟΤ EN 13748-2Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Ειδικά στοιχεία για στέγες Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Οπλισμένα ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης δωμάτων Ορισμοί και χαρακτηριστικά Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Προκατασκευασμένες πλάκες για συστήματα δαπέδων Πλάκες από μωσαϊκό - Μέρος 1: Πλάκες από μωσαϊκό για εσωτερική χρήση Πλάκες από μωσαϊκό - Μέρος 2: Πλάκες από μωσαϊκό για εξωτερική χρήση 11 / 30Κτιριακά έργαΚτιριακά έργα Κτιριακά έργαΚτιριακά έργα Κτιριακά έργα Κτιριακά έργα ΚΩΔ. ΦΕΚΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ14ΕΛΟΤ EN 1381314ΕΛΟΤ EN 1381514ΕΛΟΤ EN 13859-114ΕΛΟΤ EN 13859-214ΕΛΟΤ EN 1391514ΕΛΟΤ EN 1395014ΕΛΟΤ EN 1395614ΕΛΟΤ EN 1396314ΕΛΟΤ EN 1396414ΕΛΟΤ EN 1396714ΕΛΟΤ EN 13969Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης υπογείων και άλλων χώρων Ορισμοί και χαρακτηριστικάΚτιριακά έργα14ΕΛΟΤ EN 13970Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτόπανα για τον έλεγχο της διαπερατότητας των ατμών Ορισμοί και χαρακτηριστικάΚτιριακά έργα14ΕΛΟΤ EN 13978-1Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Προκατασκευασμένοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις για χώρους στάθμευσης από οπλισμένο σκυρόδεμα μονολιθικής κατασκευής ή αποτελούμενους από ανεξάρτητα οτοιχεία συγκεκριμένων διαστάσεωνΚτιριακά έργα14ΕΛΟΤ EN 13984Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και ελαστομερή φύλλα ελέγχου διαπερατότητας ατμών - Ορισμοί και χαρακτηριστικάΚτιριακά έργα14ΕΛΟΤ EN 14016-114ΕΛΟΤ EN 1404114ΕΛΟΤ EN 14063-1Τίτλος Προτύπου Υλικό επικάλυψης και επιχρίσεις δαπέδων Υλικό επικάλυψης - Ιδιότητες και απαιτήσεις Χυτά, γύψινα, ινοπλισμένα προϊόντα - Ορισμοί, Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ορισμοί και χαρακτηριστικά υποστρωμάτων - Μέρος 1: Υποστρώματα για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ορισμοί και χαρακτηριστικά υποστρωμάτων - Μέρος 2: Υποστρώματα τοίχων Προκατασκευασμένα πετάσματα γυψοσανίδων με πορώδη πυρήνα από χαρτόνι - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Σύνθετα θερμο/ηχομονωτικά πετάσματα γυψοσανίδων - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και ελαστομερή φύλλα στεγάνωσης δωμάτων Ορισμοί και χαρακτηριστικά Υλικά αρμών για γυψοσανίδες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Ψευδοροφές - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και ελαστομερή φύλλα στεγάνωσης υπογείων και άλλων χώρων - Ορισμοί και χαρακτηριστικάΣυνδετικά από μαγνησίτη για επικαλύψεις Καυστική μαγνησία και χλωριούχο μαγνήσιο Μέρος 1: Ορισμοί, απαιτήσεις Ελαστικά, κλωστοϋφαντουργικά και πολυστρωματικά καλύμματα δαπέδου - Βασικά χαρακτηριστικά Θερμομονωτικά υλικά και προϊόντα - Επί τόπου κατασκευαζόμενα προϊόντα ελαφροβαρών αδρανών διογκωμένης αργίλου (LWA) - Μέρος 1: Προδιαγραφή για χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση12 / 30Κατασκευαστικός τομέας Κτιριακά έργα Κτιριακά έργα Κτιριακά έργαΚτιριακά έργαΚτιριακά έργαΚτιριακά έργαΚτιριακά έργα Κτιριακά έργα Κτιριακά έργα Κτιριακά έργαΚτιριακά έργαΚτιριακά έργαΚτιριακά έργα ΚΩΔ. ΦΕΚΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ14ΕΛΟΤ EN 14064-114ΕΛΟΤ EN 1419014ΕΛΟΤ EN 1419514ΕΛΟΤ EN 1420914ΕΛΟΤ EN 14246Τίτλος Προτύπου Θερμομονωτικά προϊόντα για κτίρια - Προϊόντα ορυκτόμαλλου (MW) για επιτόπια εφαρμογή χαλαρής πλήρωσης - Μέρος 1: Προδιαγραφή για χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση Προϊόντα γυψοσανίδων από επανεπεξεργασία Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Μεταλλικά στοιχεία πλαισίων για συστήματα γυψοσανίδων - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Προδιαμορφωμένες κορνίζες από γύψο επενδεδυμένες με χαρτί - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Στοιχεία από γύψο για ψευδοροφές - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμήςΚατασκευαστικός τομέαςΚτιριακά έργαΚτιριακά έργα Κτιριακά έργαΚτιριακά έργα Κτιριακά έργαΕΛΟΤ EN 14316-1Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Επί τόπου κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από προϊόντα διογκωμένου περλίτη (ΕΡ) - Μέρος 1: Προδιαγραφή για συνδεδεμένα και χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάστασηΚτιριακά έργα14ΕΛΟΤ EN 14317-1Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Επί τόπου κατασκευαζόμενη θερμομόνωση από προϊόντα διογκωμένου βερμικουλίτη (EV) - Μέρος 1: Προδιαγραφή για συνδεδεμένα και χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάστασηΚτιριακά έργα14ΕΛΟΤ EN 1435314ΕΛΟΤ EN 1441114ΕΛΟΤ EN 1449614ΕΛΟΤ EN 1456614ΕΛΟΤ EN 1471614ΕΛΟΤ EN 1478214ΕΛΟΤ EN 1478314ΕΛΟΤ EN 1484314ΕΛΟΤ EN 1490414ΕΛΟΤ EN 1493314Μεταλλικές γωνίες και ελάσματα για γυψοσανίδες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Κεραμικά πλακίδια - Ορισμοί, ταξινόμηση, χαρακτηριστικά και σήμανση Συγκολλητικά με βάση το γύψο για σύνθετα θερμο/ηχομονωτικά πετάσματα και γυψοσανίδες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Μηχανικά στερεωτικά για συστήματα γυψοσανίδων - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Ψευδοροφές υπό τάνυση - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Αυτοφερόμενα μεταλλικά φύλλα για στέγαση, εξωτερική επικάλυψη και εσωτερική επένδυση Προδιαγραφή προϊόντος και απαιτήσεις Πλήρως στηριζόμενα μεταλλικά φύλλα και ταινίες για στέγαση, εξωτερικές επικαλύψεις και εσωτερικές επενδύσεις - Προδιαγραφή προϊόντος και απαιτήσεις Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Κλίμακες Επιφάνειες αθλητικών χώρων - Επιφάνειες εσωτερικών χώρων πολλαπλών αθλοπαιδιών Προδιαγραφή Θερμομονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα πλήρωσης για εφαρμογές πολιτικού μηχανικού Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη πολυοτερίνη (EPS) - Προδιαγραφές13 / 30Κτιριακά έργα Κτιριακά έργα Κτιριακά έργαΚτιριακά έργα Κτιριακά έργα Κτιριακά έργαΚτιριακά έργα Κτιριακά έργα Κτιριακά έργαΚτιριακά έργα ΚΩΔ. ΦΕΚΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤΤίτλος Προτύπου Θερμομονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα πλήρωσης για εφαρμογές πολιτικού μηχανικού Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνης (XPS) Προδιαγραφή Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά φύλλα υγρομόνωσης τοίχων - Ορισμοί και χαρακτηριστικά Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Στοιχεία θεμελίωσης Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Στοιχεία προκατασκευασμένων τοίχωνΚατασκευαστικός τομέας14ΕΛΟΤ EN 1493414ΕΛΟΤ EN 1496714ΕΛΟΤ EN 1499114ΕΛΟΤ EN 1499214ΕΛΟΤ EN 15037-1Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Συστήματα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία πλήρωσης - Μέρος 1: ΔοκοίΚτιριακά έργα14ΕΛΟΤ EN 15037-4Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Συστήματα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία πλήρωσης - Μέρος 4: Στοιχεία πλήρωσης από διογκωμένη πολυοτερίνηΚτιριακά έργα14ΕΛΟΤ EN 1510214ΕΛΟΤ EN 152014ΕΛΟΤ EN 1543514ΕΛΟΤ EN 1549814ΕΛΟΤ EN 1582414ΕΛΟΤ EN 187314ΕΛΟΤ EN 413-1Τσιμέντο τοιχοποιίας - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσηςΚτιριακά έργα14ΕΛΟΤ EN 438-7Διακοσμητικά πολύστρωμα υψηλής συμπίεσης (HPL) - Φύλλα με βάση θερμοσκληρυνόμενες ρητίνες (συνήθως αποκαλούμενα πολύστρωμα) Μέρος 7: Συμπαγή πολύστρωμα και σύνθετα πλαίσια από HPL για εσωτερικές και εξωτερικές επενδύσεις τοίχων και οροφώνΚτιριακά έργα14ΕΛΟΤ EN 49014ΕΛΟΤ EN 49214ΕΛΟΤ EN 494Διακοσμητικές επικαλύψεις τοίχων - Προϊόντα σε μορφή ρολλών και φύλλων Προκατασκευασμένα οπλισμένα στοιχεία από σκυρόδεμα ελαφρών αδρανών ανοιχτής δομής Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Πλίνθοι με διάκενα από σκυρόδεμα με συνήθη ή ελαφροβαρή αδρανή - Ιδιότητες προϊόντος και επίδοση Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα Πλίνθοι με διάκενα από σκυρόδεμα με ροκανίδια ξύλου - Ιδιότητες προϊόντος και επίδοση Προδιαγραφές για εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα με βάση οργανικά συνδετικά Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης Μεμονωμένοι πλαστικοί φεγγίτες - Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμήςΚεραμίδια και εξαρτήματα τους από σκυρόδεμα για επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις τοίχων Προδιαγραφές προϊόντος Πλακίδια από ινοτσιμέντο και εξαρτήματα Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής Σχηματοποιημένες πλάκες από ινοτσιμέντο και εξαρτήματα - Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής14 / 30Κτιριακά έργαΚτιριακά έργα Κτιριακά έργα Κτιριακά έργαΚτιριακά έργα Κτιριακά έργαΚτιριακά έργαΚτιριακά έργα Κτιριακά έργα Κτιριακά έργαΚτιριακά έργα Κτιριακά έργα Κτιριακά έργα ΚΩΔ. ΦΕΚΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ14ΕΛΟΤ EN 51614ΕΛΟΤ EN 51714ΕΛΟΤ EN 52014ΕΛΟΤ EN 53414ΕΛΟΤ EN 54414ΕΛΟΤ EN 771-614ΕΛΟΤ EN 845-114ΕΛΟΤ EN 845-21415Κτιριακά έργα Κτιριακά έργα Κτιριακά έργαΠροδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα τοιχοποιίας - Μέρος 3: Χαλύβδινο πλέγμα οπλισμού οριζόντιων αρμών.Κτιριακά έργαΕΛΟΤ EN 13245-2Πλαστικά - Προφίλ από μη πλαστικοποιημένο πολύ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC - U) για κτιριακές εφαρμογές - Μέρος 2: Προφίλ από PVC - U και PVC - UE για τελειώματα εσωτερικού και εξωτερικού τοιχώματος και οροφήςΚτιριακά έργαΕΛΟΤ EN 1430415Κτιριακά έργαΕΛΟΤ EN 845-31515Κτιριακά έργαΚτιριακά έργαΕΛΟΤ EN 1430315Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης Εγκαταστάσεις πρόσβασης στεγών - Διάδρομοι επικοινωνίας, κεφαλόσκαλα και σκαλιά στάσης Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης Άγκιστρα ασφαλείας Γυψοσανίδες - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής Κυματοειδή ασφαλτικά φύλλα - Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής Ασφαλτικές πλάκες με ενίσχυση από ορυκτό ή/και συνθετικό υλικό - Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμήςΚατασκευαστικός τομέαςΠροδιαγραφές στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 6: Στοιχεία τοιχοποιίας από φυσικό λίθο Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα τοιχοποιίας - Μέρος 1: Αγκύρια, λάμες στερέωσης, λάμες ανάρτησης και στηρίγματα Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα τοιχοποιίας - Μέρος 2: Υπέρθυρα1515Τίτλος ΠροτύπουΘερμομονωτικά προϊόντα για κτίρια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από ορυκτόμαλλο (MW) Προδιαγραφή Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Βιομηχανικός παραγόμενα προϊόντα από εύκαμπτο αφρό ελαστομερούς (FEF) - ΠροδιαγραφήΚτιριακά έργαΚτιριακά έργαΚτιριακά έργαΚτιριακά έργαΕΛΟΤ EN 14305Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG) - ΠροδιαγραφήΚτιριακά έργαΕΛΟΤ EN 14306Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικές εγκαταστάσεις -
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.