Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Εισήγηση του κ. Διονύση Μακρή,  Πολ. Μηχ., Γενικού Δ/ντή Συγκοινωνιακών Έργων της ΓΓΔΕ, στην διημεριδα του ΤΕΕ με θέμα "Εργα μεταφορικών υποδομών ως μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας" που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 3 και 4 Ιουνίου 2013

Υ ΠΟΥΡΓΕΙΟ Α ΝΑΠΤΥΞΗ Α ΝΤΑΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤΑΥ ΠΟΔΟΜΩΝ Μ ΕΤΑΦΟΡΩΝ & Δ ΙΚΤΥΩΝΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εισήγηση χωρίζεται σε τρία μέρηΣτο πρώτο μέρος γίνεται μία σύντομη παρουσίαση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων στη χώρα μας και ιδιαίτερα του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων έργων και μελετών. Στο δεύτερο μέρος αναφέρονται συνοπτικά οι προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία χρόνια για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωσή του, καθώς και οι Νομοθετικές ρυθμίσεις που έγιναν. Και Στο τρίτο μέρος γίνεται αναφορά στις πρόσφατες εξελίξεις και στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που γίνεται από την Ελληνική Πολιτεία με βάση κυρίως το σχέδιο δράσης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με στόχο την απλούστευση και βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων. Πηγές: Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο:’’Study to the European Commission on the Greek public procurement law’’ KGDI(Δεκέμβριος 2012) και Σχέδιο Δράσης της ΕΑΑΔΗΣΥ (Μάρτιος 2013). ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 • Μνημόνιο συμφωνίας που έχει συνάψει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο {Νόμος Ν.4046/2012 (ΦΕΚ Α'28/14.2.2012)}. •Ένας από τους στόχους του: η μεταρρύθμιση του συστήματος δημοσίων συμβάσεων για έργα, προμήθειες και υπηρεσίες, με στόχο την απλούστευση και παγίωση της ελληνικού νομικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων.ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: ΕΝΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ α. Γενικά Ελληνική νομοθεσία: Νόμοι (γενικοί νόμοι ή κωδικοποίηση νόμων),Π.Δ. και Υ.Α., που διέπουν τις διαδικασίες για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα.Δημόσιες συμβάσεις: είναι συμβάσεις τις οποίες οι δημόσιες αρχές (ή ορισμένες ιδιωτικές αρχές) συνάπτουν με οικονομικούς φορείς, έχοντας ως αντικείμενο την αγορά αγαθών, την παροχή υπηρεσιών και / ή την εκτέλεση έργων έναντι αμοιβής. Διαδικασία: πολύπλοκη και λεπτομερής δομή με σκοπό να καλύπτει κάθε πιθανή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης που συνάπτεται από τις δημόσιες αρχές (ή ορισμένους ιδιωτικούς φορείς).Η δομή αυτή έχει τόσο πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Δύο κατηγορίες κανόνων: ένα σύνολο κανόνων που εφαρμόζουν τους κανόνες της ΕΕ και μια σειρά από εθνικές διατάξεις που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νομικού πλαισίου της ΕΕ (το εθνικό νομικό πλαίσιο).ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 β. Το νομικό πλαίσιο της ΕΕ Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») περιλαμβάνει ορισμένες διατάξεις σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, το άρθρο 49 σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης και το άρθρο 56 σχετικά με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, και ορίζει τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, αμοιβαίας αναγνώρισης και διαφάνειας. Η νομοθεσία της ΕΕ περιέχει κανονισμούς και οδηγίες που ορίζουν τους κανόνες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μεγάλης αξίας.ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Οι βασικοί κανόνες της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων ορίζονται στις ακόλουθες οδηγίες:    Οδηγία 2004/18/EC Οδηγία2004/17/EC Οδηγία 2009/81/EC και Οδηγίες 89/665/EEC8 και 92/13/EEC9, όπως τροποποιήθηκαν από την οδηγία 2007/66/EC10ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η Ελλάδα έχει υλοποιήσει με κάθε λεπτομέρεια τις απαιτήσεις τους μέσω των ακόλουθων ελληνικών κανόνων:    Προεδρικό Διάταγμα 60/2007 Προεδρικό Διάταγμα 59/2007 Νόμος 3978/2011 και Νόμος 3886/2010.ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 γ. Το εθνικό νομικό πλαίσιο Εκτός από τους ελληνικούς κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων για την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ, η ελληνική νομοθεσία περιλαμβάνει μια σειρά εθνικών διατάξεων που εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις. Oι κανόνες που διέπουν την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων:(i) δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νομικού πλαισίου της ΕΕ. (ii) παρέχουν διαδικαστικούς κανόνες, με τη σύσταση φορέων και ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, ή (iii) σε ορισμένες περιπτώσεις, εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις που δεσμεύονται από τους κανόνες της ΕΕ, αλλά μόνο για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τους τελευταίους κανόνες. Αυτές οι εθνικές διατάξεις, με την οποιαδήποτε μορφή τους δηλ. ως «Νόμος», «Προεδρικό Διάταγμα» ή «Υπουργική Απόφαση» πρέπει να συμφωνούν με τους κανόνες της ΕΕ, προκειμένου να είναι εκτελεστές στο ελληνικό δίκαιο.ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 δ. Η δομή του ελληνικού συμβάσεων:νομικού καθεστώτος δημοσίων(δ1)Γενικοί κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων(δ2)Κανόνες περί τομεακών δημοσίων συμβάσεων.(δ3)Ειδικοί κανόνες περί δημοσίων συμβάσεωνΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 3. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ α. Γενικά Το Ελληνικό καθεστώς δικαίου των δημοσίων συμβάσεων για τα Δ.Ε., εκτός από τη γενική εφαρμογή του Π.Δ. 60/2007, την εφαρμογή του νομικού πλαισίου της ΕΕ για την ανάθεση των συμβάσεων παραχώρησης Δ.Ε. ευρωπαϊκής διάστασης, περιλαμβάνει επίσης: (i) εθνικές διατάξεις που επεκτείνουν την εφαρμογή του νομικού πλαισίου της ΕΕ για έργα παραχώρησης μη-ευρωπαϊκής διάστασης, καθώς και για τις συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών (οποιασδήποτε αξίας) χωρίς να εμπίπτουν στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ και (ii) εθνικές διατάξεις που διέπουν την ανάθεση των συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων έργων μη-ευρωπαϊκής διάστασης. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 β. Διορθωτικά μέτρα - Δικαστικός έλεγχος Περιλαμβάνουν: (i)το νομικό πλαίσιο της ΕΕ, όπως εφαρμόζεται από το Νόμο 3886/2010 που υφίσταται για τις δημόσιες συμβάσεις σε ευρωπαϊκή διάστασης, και(ii) ένα εθνικό νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις μη-ευρωπαϊκής διάστασης.ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 γ. Σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων • Ο Νόμος 3669 τέθηκε σε ισχύ το 2008, προκειμένου να κωδικοποιήσει τις διατάξεις πολυάριθμων δημοσίων συμβάσεων που προβλέπονται σε διάφορες ελληνικές νομικές πράξεις (νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις), οι οποίες είχαν τεθεί σε ισχύ από το 1984 και μετά και ορισμένες από τις οποίες σχετίζονται εξ αποστάσεως με το δίκαιο περί δημοσίων συμβάσεων.ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Λίστα με αυτούς τους νόμους και τις πράξεις που έχουν κωδικοποιηθεί στο Νόμο 3669/2008: (i) Κωδικοποιημένοι Νόμοι 1418/1984, 3212/2003, 2308/1995, 2741/1999, 3414/2005, 2522/19972229/1994, 3263/2004, 2328/1995, 3044/2002, 3518/2006,2372/1996, 3481/2006, 2338/1995, 3060/2002, 3548/2007,2576/1998, 3621/2007, 2362/1995, 3310/2005, 3559/2007,2940/2001, 2052/1992, 2719/1999, 3316/2005, 3614/2007,(ii) Κωδικοποιημένα ΠΔ 609/1985,472/1985, 368/1994, 218/1999, 82/1996, 278/1999, 121/2001, 60/2007(iii) Κωδικοποιημένες Υπ. Αποφάσεις 24298/2007, 20977/2007ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Κανόνες για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων που δεν έχουν περιληφθεί στο νόμο 3669/2008: • Διατάξεις που προβλέπονται στο Π.Δ. 59/2007 σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων στους τομείς κοινής ωφελείας και στο Νόμο 3978/2011 σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. • Ειδικοί κανόνες σχετικά με την ανάθεση των συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων έργων περιλαμβάνονται επίσης στο Νόμο 3389/2005, ο οποίος εφαρμόζεται συμπληρωματικά με το Νόμο 3669/2008.ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Ο παρακάτω Πίνακας παρέχει μια γενική επισκόπηση των ελληνικών νόμων που υπάρχουν και ισχύουν για την ανάθεση των συμβάσεων δημοσίων έργων. Συμβάσεις Δημοσίων Έργων Γενικοί κανόνεςΚοινή ΩφέλειαΠαραχωρήσειςΆμυναΝ. 3669/2008 & ΠΔ 60/2007ΠΔ 59/2007Ν. 3669/2008 & ΠΔ 60/2007 Ν. 3389/2005Ν. 3978/2011δ. Γενικές διατάξεις: Νόμος 3669/2008 και Π.Δ. 60/2007 Όσον αφορά τους γενικούς κανόνες, σημειώνεται ότι τόσο ο Ν. 3669/2008 που περιλαμβάνει τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, όσο και το ίδιο το Π.Δ. 60/2007 για τη μεταφορά της οδηγίας 2004/18/ΕΚ συνυπάρχουν παράλληλα και διέπουν τις διαδικασίες για την ανάθεση των συμβάσεων δημοσίων έργων.ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ε. Δομή του Ν. 3669/2008 Ο Νόμος 3669 είναι δομημένος με σκοπό να κάνει διάκριση μεταξύ δύο διαφορετικών ομάδων συμβάσεων δημοσίων έργων, για τις οποίες ισχύουν διαφορετικοί κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων: (i) τις συμβάσεις δημοσίων έργων ευρωπαϊκής διάστασης, δηλαδή συμβάσεις που πληρούν τα σχετικά όρια της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Π.Δ. 60/2007 και (ii) τις συμβάσεις δημοσίων έργων που δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο του Π.Δ. 60/2007.ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚεφάλαιοΑντικείμενοΚεφάλαιο ΙΣτάδιο πριν από την ανάθεση της σύμβασηςΚεφάλαιο ΙΙΣτάδιο μετά την ανάθεσηΚεφάλαιο IΙΙ Εργολάβοι - Μητρώα Κεφάλαιο ΙV Συμβάσεις οι οποίες υπάγονται στην οδηγία της Ε.Ε 2004/18, όπως μεταφέρθηκε με το Π.Δ.60/2007 Κεφάλαιο V Ειδικές διατάξεις Κεφάλαιο VΙ Τελικές διατάξειςΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ζ. Προσπάθειες βελτιωτικών παρεμβάσεων του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων έργων Διετία 2010 – 2012: προώθηση Σχεδίου Νόμου με το οποίο εισήγοντο βελτιωτικές διατάξεις, τόσο Νομοθετικό πλαίσιο των δημοσίων έργων, όσο και στο Νομοθετικό πλαίσιο των μελετών και των Απαλλοτριώσεων. Ειδικότερα για τα δημόσια έργα η προσπάθεια ήταν προς την κατεύθυνση: • Θεραπείας των παρατηρούμενων στο όλο σύστημα παραγωγής των έργων αρρυθμιών, όπως των «μεγάλων» εκπτώσεων, των εγκρίσεων επιμετρήσεων, ανακεφαλαιωτικών πινάκων και λογαριασμών κατά «πλάσμα δικαίου» (αυτοδικαίως), λόγω της άπρακτης παρέλευσης των προθεσμιών για την «πραγματική», εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών έγκρισή τους, αδυναμίας του κυρίου του έργου να διεκδικήσει από τους αναδόχους με τρόπο ταχύ και αποτελεσματικό την επιστροφή, στις εν λόγω περιπτώσεις, ληφθέντων αδικαιολογήτως χρηματικών ποσών κ.λπ. • Εξασφάλισης, στο μέτρο του δυνατού, της ομαλής, δηλαδή της ανεμπόδιστης και άρα ταχύτερης, εκτέλεσης των έργων. • Εξάλειψης ενδεχόμενα αδιαφανούς επίβλεψης ή διαχείρισης των συμβάσεων εκτελουμένων έργων. • Ενσωμάτωσης στο εθνικό σύστημα δικαίου συγκεκριμένων προβλέψεων του κοινοτικού δικαίου.ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Το υπόψη Σχέδιο Νόμου (η επεξεργασία και διαβούλευση του οποίου κράτησε περισσότερο από ένα χρόνο), με σκοπό την τροποποίηση του Νόμου 3669/2008 για τα δημόσια έργα (και του Νόμου 3316/2005 για τις μελέτες και τις συναφείς υπηρεσίες), ενσωμάτωνε μεταξύ άλλων βελτιωτικές προτάσεις σε σχέση με τις υφιστάμενες διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων όπως: (i)την εισαγωγή των ειδικών διατάξεων της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, για τον "ανταγωνιστικό διάλογο "και τη " συμφωνία-πλαίσιο "(ii) την εισαγωγή της έννοιας της «ωριμότητας». (iii) την εισαγωγή δύο νέων συστημάτων για την υποβολή των προσφορών και συγκεκριμένα: - του συστήματος προσφοράς που περιλαμβάνει συνδυασμό πολλαπλών κριτηρίων. - του συστήματος της σταθερής τιμής για το σύνολο του έργου ή για ευρύτερα τμήματα αυτού ή για αυτόνομα μέρη της σύμβασης έργου με εγγυημένο προϋπολογισμό και (iv) τη θέσπιση μιας απλής, διαφανούς και ανοικτής διαδικασίας για την ανάθεση συμβάσεων μικρής αξίας ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Στο ίδιο Σχέδιο Νόμου είχαν ενσωματωθεί διατάξεις για τη βελτίωση του Κώδικα Απαλλοτριώσεων. Πολλές από τις διατάξεις του Ν/Σ αυτού δεν προχώρησαν. Προχώρησαν όλες οι προταθείσες διατάξεις περί απαλλοτριώσεων και κάποιες μεμονωμένες διατάξεις περί δημοσίων έργων, ενώ δεν προχώρησε καμία από τις προταθείσες διατάξεις για τις μελέτες και συναφείς υπηρεσίες. Παρακάτω γίνεται αναφορά στη σχετική Νομοθεσία που περιέλαβε κάποιες απ’ αυτές τις διατάξεις, όσο και άλλες διατάξεις που προωθήθηκαν στη συνέχεια (δηλαδή μετά το 2012), όπως οι Νόμοι 4053/2012, 4070/2012, 4071/2012, 4072/2012, και πρόσφατα ο Ν. 4146/2013.ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 4. Ο Ν. 3316/2005 ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ α. Υπαχθέντες φορείς Ο Ν. 3316/2005, που ρυθμίζει την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων μελετών και συναφών με τη μελέτη και εκτέλεση υπηρεσιών, αντικατέστησε συνολικά τον Ν. 716/1977, προκειμένου να εναρμονίσει το εθνικό νομικό πλαίσιο με το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα τις Οδηγίες 2004/17 και 2004/18. Ο Ν. 3316/2005 εφαρμόζεται: σε κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές κυβερνητικές υπηρεσίες, καθώς και σε φορείς που διέπονται από το δημόσιο δίκαιο που χαρακτηρίζονται ως αναθέτουσες αρχές στο πλαίσιο της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Ο Ν.3316/2005 εξαιρεί ορισμένους φορείς κοινής ωφέλειας από την εφαρμογή του.ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 β. Κάλυψη των συμβάσεων • Ο Ν. 3316/2005 ισχύει για: (α) τους διαγωνισμούς μελετών και (β) την παροχή ορισμένων υπηρεσιών που συνδέονται με τους διαγωνισμούς μελετών και / ή την εκτέλεση των δημοσίων έργων («Συναφείς Υπηρεσίες»). • Οι διατάξεις του Ν. 3316/2005 δεν ισχύουν για τις μελέτες και τις συναφείς υπηρεσίες που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό χωρίς την ανταγωνιστική διαδικασία ανάθεσης. • Ο Νόμος 3316/2005 προβλέπει επίσης τη δυνατότητα των διαγωνισμών μελετών και την παροχή των συναφών υπηρεσιών στους διαγωνισμούς μελετών και την παροχή των συναφών υπηρεσιών από οικονομικούς φορείς χωρίς αντάλλαγμα. • Ο Νόμος 3316/2005 εφαρμόζεται επίσης και στην περίπτωση των «Προγραμματικών Συμβάσεων» ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 γ. Χρηματοοικονομικά κατώτατα όρια Ο Νόμος 3316/2005 δεν προβλέπει χρηματοοικονομικά κατώτατα όρια για την εφαρμογή του, έτσι αναφέρεται σε κάθε σύμβαση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του, ανεξάρτητα από την αξία του. δ. Εξαιρέσεις Ο Νόμος 3316/2005 δεν προβλέπει ρητές εξαιρέσεις εκτός από τις εξαιρέσεις που αφορούν τις συμβάσεις που συνάπτονται από τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. ε. Οι διαδικασίες ανάθεσης για τους διαγωνισμούς μελετών και Συναφών Υπηρεσιών Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά οι διαδικασίες ανάθεσης τις οποίες ο Νόμος 3316/2005 προβλέπει για τους διαγωνισμούς (i) Μελετών και (ii) Συναφών Υπηρεσιών. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 στ. Διαγωνισμοί μελετών ή Συναφών Υπηρεσιών Σε γενικές γραμμές, οι διαδικασίες ανάθεσης των διαγωνισμών Μελετών ή Συναφών Υπηρεσιών είναι οι εξής: (α) η ανοικτή διαδικασία: (β) η κλειστή διαδικασία: (γ) η διαδικασία με διαπραγμάτευση, με ή χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού: και (δ) η συμφωνία-πλαίσιο.ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ζ. Οι κανόνες για την ανάθεση της σύμβασης Υποβολή προσφορών, Κριτήρια επιλογής, Αποκλεισμός προσφορών, Κριτήρια ανάθεσης η. Οι κανόνες για τη δημοσίευση και τη διαφάνεια Σύμφωνα με το Νόμο 3316/2005, θα δημοσιεύεται περίληψη της προκήρυξης: στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής σε ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας με κυκλοφορία σε όλη την επικράτεια και σε ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού όπου είναι να κατασκευαστεί το έργο –που σχετίζεται με το σχέδιο ή την υπηρεσία. Περίληψη της προκήρυξης αποστέλλεται για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, όπου η εκτιμώμενη αξία του σχεδίου πληροί τα κατώτατα όρια των οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 θ. Κανόνες για τη χρήση των προδιαγραφών Ο Νόμος 3316/2005 προβλέπει ότι οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να συμμορφώνονται με το άρθρο 23 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και το άρθρο 34 της οδηγίας 2004/17/EC.ι. Εκτέλεση συμβάσεων και τροποποίηση συμβάσεων μετά την ανάθεση Ο Νόμος 3316/2005 προβλέπει κανόνες που διέπουν την περίοδο εκτέλεσης της σύμβασης. Οι διατάξεις αυτές περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 5 του Ν. 3316/2005. ια. Φορείς που συμμετέχουν Εποπτεύουσα Αρχή, Τεχνική Επιτροπή, Επιτροπή Διαγωνισμού ιβ. Διορθωτικά μέτρα Ο Νόμος 3316/2005 περιέχει μια σειρά από διατάξεις για τα διορθωτικά μέτρα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, ο υποψήφιος μπορεί να καταθέσει αντιρρήσεις κατά της αρμόδιας αρχής. ιγ. Διαφορές μεταξύ του Νόμου 3316/2005, Π.Δ. 60/2007 και Π.Δ. 59/2007 και ισοδύναμων κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ Σε γενικές γραμμές, οι ελληνικοί κανόνες για τους διαγωνισμούς σχεδίων και τις σχετικές υπηρεσίες συμμορφώνονται με τις βασικές αρχές και τους κανόνες που προβλέπονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 5. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Προηγουμένως αναφερθήκαμε στις Νομοθετικές παρεμβάσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια στον τομέα κυρίως των δημοσίων έργων. Τις παρεμβάσεις αυτές τις παρουσιάζουμε συνοπτικά παρακάτω: 5.1 Με το Νόμο 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82/10-4-2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», επήλθαν αλλαγές και τροποποιήσεις σε ορισμένες διατάξεις της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων, που κυρώθηκε με το Ν. 3669/2008 (Α΄ 116).Ειδικότερα με τα άρθρα 134 – 137 και 186 (παραγρ.1-6 ) του ανωτέρω N. 4070/2012 επήλθαν τροποποιήσεις διατάξεων του N.3669/2008 που αφορούσαν κυρίως τις επιμετρήσεις, τις εγκρίσεις λογαριασμών, την ποιότητα του έργου, την προσωρινή και οριστική παραλαβή, την παραλαβή αφανών εργασιών, την απόσβεση δικαιωμάτων του αναδόχου κλπ Επισημαίνεται ότι γενικά οι νέες αυτές διατάξεις εφαρμόζονται και στις συμβάσεις που εκτελούντο κατά την έναρξη εφαρμογής του νόμου αυτού. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Συγκεκριμένα: α. Με το άρθρο 134 του N.4070/2012 τροποποιήθηκε το άρθρο 53 του ν. 3669/2008 «Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις» β. Με το άρθρο 135 τροποποιήθηκε το άρθρο 59 «Ποιότητα στα δημόσια έργα Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)», το άρθρο 60 «Ακαταλληλότητα υλικών Ελαττώματα - Παράλειψη συντήρησης» καθώς και το άρθρο 61 «Έκπτωση αναδόχου» του N. 3669/2008γ. Με το άρθρο 136 τροποποιήθηκε το άρθρο 71 «Βεβαίωση περάτωσης εργασιών», το άρθρο 73 «Προσωρινή παραλαβή του έργου» και το άρθρο 75 «Οριστική παραλαβή» του N. 3669/2008 δ. Με το άρθρο 137 προστέθηκε άρθρο 75 Α «Απόσβεση δικαιωμάτων αναδόχου» και τροποποιείται το άρθρο 75 «Οριστική παραλαβή» του N. 3669/2008 ε. Με το άρθρο 186 τροποποιήθηκε το άρθρο 36 «Διοίκηση του έργου Επίβλεψη - Υπερημερία κυρίου του έργου» και το άρθρο 52 «Επιμετρήσεις» του N. 3669/2008 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 5.2. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του N. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 44), αντικαταστάθηκε το άρθρο 28 του N. 3669/2008 «Προϋποθέσεις εφαρμογής της απευθείας ανάθεσης ή διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων». 5.3. Με την παράγραφο 13 του άρθρου 19 του N. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄ 85), στο άρθρο 28 του N. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του N. 4053/2012, προστέθηκε περίπτωση (γ), η οποία αφορά την απευθείας ανάθεση κατασκευής μικρών έργων και εργασιών συντήρησης τα οποία εκτελούνται από τους δήμους και τους λοιπούς φορείς της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π. Δ. 171/1987 (ΦΕΚ Α΄ 84). Επίσης, η ισχύς της περίπτωσης αυτής ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του 35 του N. 4053/2012. Σημειώνεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του N. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του N.3669/2008, όπως ισχύει.ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 5.4. Με τον πρόσφατο Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α" 90/18.04.2013) επήλθαν αλλαγές στην Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του Ν.3669/2008, στο Ν.4013/2011 για την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, ενώ παράλληλα ρυθμίστηκαν και θέματα σχετικά με τις συγχρηματοδοτούμενες δημόσιες συμβάσεις και τη δικαστική προστασία. Ειδικότερα έγιναν: α. Τροποποιήσεις στην Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων (Ν.3669/2008) β. Τροποποιήσεις στο Ν.4013/2011 για την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων γ. Ρυθμίσεις σχετικά με τον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τη διαδικασία δικαστικής προστασίας και θέματα συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων συμβάσεωνΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 6. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Εδώ παρουσιάζουμε δύο πολύ πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των Δ.Σ. & συγκεκριμένα: α. Την έγκριση νομοθετικής πράξης από το Υπουργικό Συμβούλιο για τη θέσπιση μέτρων με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών που σχετίζονται με έργα χρηματοδοτούμενα από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, όπως: • Η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εντός 30 ημερών πριν από την υποβολή της προσφοράς • Η πρόβλεψη στην προκήρυξη της σύμβασης, έκδοσης μίας μόνον διοικητικής πράξης για α) την απόφαση σε σχέση: (i) με το στάδιο των κριτηρίων επιλογής και (ii) με το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης, ή/και β) την απόφαση σε σχέση (i) με το στάδιο της αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς και (ii) με το στάδιο της προεπιλογής του προσφέροντος. • Η καταβολή παραβόλου κατά την άσκηση των προσφυγών του Ν. 3886/2010. β. Την πρόσφατη ψήφιση, ύστερα από δημόσια διαβούλευση, Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α’ - 29/5/2013), σχετικά με την ηλεκτρονική δημόσια σύμβαση, όπου: προβλέπεται η σύσταση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, που θα είναι υπεύθυνο για τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη δρομολόγηση, τη διεξαγωγή και την ολοκλήρωση των διαδικασιών ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων και επίσης θα είναι υπεύθυνο για το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων που προβλέπεται στον Ν. 4013/2011. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 7. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Η ελληνική νομοθεσία περί δημόσιων συμβάσεων εφαρμόζει γενικά τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις. Το ελληνικό νομικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις είναι πολύπλοκο. Απαιτούνται πρωτοβουλίες απλούστευσης και κωδικοποίησης. Επιπλέον, απαιτείται αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή της ελληνικής νομοθεσίας περί δημόσιων συμβάσεων από την ελληνική διοίκηση και τα ελληνικά δικαστήρια. Ανεξάρτητα από την πρόοδο που καταγράφηκε πρόσφατα (π.χ. μείωση των απαιτούμενων εγγράφων για τη συμμετοχή των προσφερόντων, σύσταση της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύσταση κεντρικών οργάνων προμηθειών για τη μείωση των δημόσιων δαπανών), η Ελλάδα θα πρέπει να αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες και να εφαρμόσει μέτρα με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις. Είναι προφανές ότι μια πρωτοβουλία κωδικοποίησης του συνόλου του ελληνικού νομικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις, σε συνδυασμό με την συμπληρωματικές δράσεις (όπως είναι για παράδειγμα η προτυποποίηση των τευχών δημοπράτησης), θα βελτιώσει το ελληνικό νομικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 8. ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ α. Γενικά Υπό το πρίσμα των προαναφερθέντων, οποιαδήποτε μεταρρύθμιση του ελληνικού συστήματος δημόσιων συμβάσεων πρέπει να υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση, εφαρμόζοντας μια εθνική στρατηγική για τις δημόσιες συμβάσεις. Κάθε τέτοια μεταρρύθμιση θα πρέπει να διασφαλίζει: • υψηλό επίπεδο διαφάνειας, • λογοδοσία, και • αποδοτικότητα.Η μεταρρύθμιση θα μπορούσε να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΣτόχοςΠρόταση Κωδικοποίηση και απλούστευση των ισχυόντων κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις: σαφείς και απλοί κανόνες, οι οποίοι θα συνοδεύονται από κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ερμηνεία τους, όπου απαιτείται.ΑπλούστευσηΚατάργηση ειδικών διατάξεων σχετικά με τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων οι οποίες αφορούν παραχωρήσεις και δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται από περιφερειακές και τοπικές αρχές. Αναδιάρθρωση της θεσμικής διάρθρωσης που εμπλέκεται στους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις: καθιέρωση μιας πιο κεντρικής διάρθρωσης (π.χ. με την ανάθεση πρωταρχικού - συντονιστικού ρόλου στην ΕΑΑΔΗΣΥ).ΕκσυγχρονισμόςΔιάθεση των μέσων και των πόρων που απαιτούνται για την προώθηση της χρήσης της ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης. Παροχή περισσότερων κατευθυντήριων γραμμών για τις ενέργειες και πρόβλεψη κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών από φορείς και όργανα που εμπλέκονται στις δημόσιες συμβάσεις.ΕπίσπευσηΘέσπιση αυστηρότερων και σαφέστερων νομικών διατάξεων, οι οποίες να μην αφήνουν περιθώρια για κατάτμηση των συμβάσεων.Μεταρρύθμιση του συστήματος δικαστικού ελέγχου.ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 β. Λίγα λόγια για την ΕΑΑΔΗΣΥ και το σχέδιο δράσης της * Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του αναθεωρημένου Μνημονίου της 02.08.2010, η Ελληνική Κυβέρνησε ψήφισε τον Ν.4013/2011, δια του οποίου ιδρύθηκε η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ). Αποστολή της Αρχής είναι: •Να δρα ως η κεντρική δομή της Ελληνικής Διοίκησης, η οποία θα αναπτύξει μία ολοκληρωμένη εθνική πολιτική στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και θα διασφαλίσει τη δημιουργία ενός διαφανούς, αποτελεσματικού και συνεκτικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα, που θα λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες του πρωτογενούς και παραγώγου ευρωπαϊκού ενωσιακού δικαίου για τις δημόσιες συμβάσεις.•Να συμβάλει στη διαφάνεια όσον αφορά τη διαχείριση των κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισμού και των φορέων του Δημόσιου Τομέα όσον αφορά τις δαπάνες που αφορούν δημόσιες συμβάσεις, μέσω της δημιουργίας και διαχείρισης ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που θα συλλέγει και επεξεργάζεται όλα τα σχετικά δεδομέναΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 γ. Ομάδα Εργασίαςτης ΕΑΑΔΗΣΥΠρόσφατα (Απρίλιος 2013) συγκροτήθηκε από την ΕΑΑΔΗΣΥ, (στα πλαίσια του σχεδίου δράσης* της για τη μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων), Ομάδα Εργασίας με έργο τη σύνταξη: α) εισήγησης για τη μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων και β) πρότυπων τευχών δημοπράτησης και σχεδίων συμβάσεων. Ειδικότερα έργο της είναι: 1. Η επεξεργασία (σύνταξη πρότασης ρυθμίσεων) για την απλούστευση, συμπλήρωση, αναμόρφωση, κωδικοποίηση και ενοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων του εθνικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, καθώς και τον εξορθολογισμό των διοικητικών πρακτικών, με σκοπό την ομοιόμορφη, ταχεία και προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος εφαρμογή αυτών και τη διασφάλιση της τήρησης προσηκουσών διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων 2. Η επεξεργασία και σύνταξη, όπου απαιτείται, σχεδίων: • κανονισμών • κατευθυντήριων οδηγιών και • εισηγήσεων στους αρμόδιους Υπουργούς για την έκδοση σχετικών εγκυκλίων, για ειδικότερα τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα, σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως την ερμηνεία της σχετικής νομοθεσίας. 3. Η επεξεργασία και σύνταξη σχεδίων πρότυπων τευχών δημοπράτησης δημοσίων συμβάσεων. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 δ. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ * i. Εισαγωγή Αντικείμενο του σχεδίου δράσης είναι ο καθορισμός των γενικών αρχών και προτεραιοτήτων και η εξειδίκευση των επιμέρους δράσεων που θα απαιτηθούν σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα για την προώθηση μίας νομοθετικής πρωτοβουλίας με στόχο τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων. Η βασική επιδίωξη συνίσταται στη θέσπιση ενός ενιαίου, ομοιόμορφου και συνεκτικού νομοθετικού-κανονιστικού πλαισίου σύναψης όλων των ειδών συμβάσεων από όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με γνώμονα τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και των διοικητικών βαρών, την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς, την προαγωγή του γνησίου και ελεύθερου ανταγωνισμού και την επίτευξη της βέλτιστης σχέσης ποιότητας / τιμής.ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η επιτυχής υλοποίηση του σχεδίου δράσης αναμένεται να έχει ως αποτελέσματα:Την συγκράτηση και μείωση του λειτουργικού κόστους της Γενικής Κυβέρνησης και άρα τον περιορισμό της δημοσιονομικής δαπάνης και την εξοικονόμηση πόρων που θα διατεθούν για άλλες πολιτικές Τη βέλτιστη αξιοποίηση των εισφορών των φορολογουμένων και των κονδυλίων που διατίθενται στην χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωσης Τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης εν γένει και την επαύξηση της αποτελεσματικότητάς της. Την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και καινοτομίας και την ενίσχυση της απασχόλησης. Στο σχέδιο δράσης περιλαμβάνονται: Σύντομη παρουσίαση του ελληνικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα. Καθορισμός των βασικών στόχων και αξόνων προτεραιότητας του σχεδίου δράσης. Καθορισμός του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων των επιμέρους δραστηριοτήτων υλοποίησης του σχεδίου δράσης. Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των φορέων που θα εμπλακούν στην υλοποίηση των επιμέρους δραστηριοτήτων του σχεδίου δράσης. Καθορισμός του ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του σχεδίου δράσης ανά επιμέρους δραστηριότητα. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ii. Ελληνικό νομοθετικό-κανονιστικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις Το ελληνικό νομοθετικό-κανονιστικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις χαρακτηρίζεται από πληρότητα ως προς την έκταση και το περιεχόμενό του. Κοινό χαρακτηριστικό των κανόνων που ρυθμίζουν την σύναψη δημόσιων συμβάσεων στην Ελλάδα είναι η εκτεταμένη και εξαιρετικά λεπτομερής ρύθμιση των διαδικασιών ανάθεσης.Οι βασικές αδυναμίες του Ελληνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων είναι οι ακόλουθες:      Διάσπαση και πολυπλοκότητα του νομοθετικού-κανονιστικού-θεσμικού πλαισίου. Περιορισμένο επίπεδο διαφάνειας και ανταγωνισμού σε συγκεκριμένους τομείς. Χρονοβόρες διαδικασίες, ιδίως στην περίπτωση δικαστικών εμπλοκών. Χρήση πεπαλαιωμένων τεχνικών αγοράς και ξεπερασμένων μεθόδων. Διαφθορά σε κάποιους κρίκους της αλυσίδας. Δυσανάλογα διοικητικά βάρη και δαπάνες για την υποβολή προσφοράς και όροι και απαιτήσεις που δύσκολα μπορούν να ικανοποιηθούν εντός των περιορισμένων χρονικών ορίων μίας συνήθους διαγωνιστικής διαδικασίας.  Σύνθετο και πολυδαίδαλο θεσμικό πλαίσιο με επικαλυπτόμενες λειτουργίες και συγκρουόμενες αρμοδιότητες αρχών, φορέων και οργανισμών.ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, μία από τις επεμβάσεις στο ελληνικό σύστημα δημοσίων συμβάσεων με άμεση προτεραιότητα είναι η εκκίνηση μίας διαδικασίας ενοποίησης-κωδικοποίησης των διατάξεων του νομοθετικού-κανονιστικού πλαισίου, ώστε να δημιουργηθεί ένα συνεκτικό και ομοιόμορφο νομικό πλαίσιο, το οποίο θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και θα περιορίσει ουσιωδώς την εμφάνιση ανωμαλιών κατά της διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.Από απόψεως χρονισμού θεωρείται ότι θα καταστεί δυνατή, πέραν της αναθεώρησης του νομοθετικού-κανονιστικού πλαισίου προς θεραπεία των ελαττωμάτων αυτού, ή έγκαιρη ενσωμάτωση του νέου ευρωπαϊκού ενωσιακού κεκτημένου για τις δημόσιες συμβάσεις στην εσωτερική έννομη τάξη.ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 iii. Γενικές αρχές και άξονες προτεραιότητας του σχεδίου δράσης Το νομοθετικό- κανονιστικό πλαίσιο πρέπει : •• • • • •• • • •Να προβλέπει τη σαφή ανάληψη ευθυνών και δεσμεύσεων από όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Δ.Σ.). Να διασφαλίζει το αδιάβλητο των διαδικασιών ανάθεσης και την ίση και άνευ διακρίσεων μεταχείριση όλων των διαγωνιζομένων. Να κατοχυρώνει επαρκές επίπεδο διαφάνειας κατά την σύναψη Δ.Σ. Να καλλιεργεί τον γνήσιο και ελεύθερο ανταγωνισμό κατά τη σύναψη Δ.Σ. Να προάγει την οικονομία των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και να περιορίζει στο ελάχιστο τα διοικητικά βάρη Να στοχεύει και να υπηρετεί στην επίτευξη της βέλτιστης σχέσης ποιότητας / τιμής. Να λαμβάνει υπόψη του την αρχή της αναλογικότητας. Να χαρακτηρίζεται από ενότητα, πληρότητα και ομοιομορφία, παράλληλα όμως να περιλαμβάνει ειδικές ρυθμίσεις, όπου τούτο δικαιολογείται αντικειμενικά. Να είναι σταθερό, αλλά και ευέλικτο. Να είναι εφαρμόσιμο.ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 iv. Επιμέρους δράσεις: (Δραστηριότητες & Παραδοτέα) Δράση 1η: Αναγνώριση & αποτίμηση υφιστάμενης κατάστασης Δράση 2η: Αποτίμηση αποτελεσμάτων-καθορισμός πλαισίου και περιεχομένου νομοθετικής παρέμβασης Δράση 3η: Σύνταξη σχεδίων νομοθετικών κειμένων Βασικοί τομείς της αλυσίδας σύναψης δημοσίων συμβάσεων στα οποία θα εστιάσει η νομοθετική παρέμβαση εκτιμάται ότι θα είναι τα ακόλουθα: α. Το Κανονιστικό πλαίσιο β. Το Θεσμικό πλαίσιο Δράση 4η: Δημόσια διαβούλευση Δράση5η: Οριστικοποίηση προτεινόμενης ρύθμισης ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ: ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 v. Μεθοδολογία 1. Γενικός συντονισμός Ο γενικός συντονισμός ανήκει στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. Στα πλαίσια αυτά η ΕΑΑΔΗΣΥ θα φροντίζει σε συνεργασία με τους λοιπούς αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Αν. Αντ. Υπο. Με Δι, Υπουργείο Εσωτερικών, κλπ) για: • • • •Παραγωγή πολιτικής και ρυθμίσεων κανονιστικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων Παρακολούθηση και έλεγχο λειτουργίας συστήματος δημοσίων συμβάσεων Συμβουλευτική υποστήριξη Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων – ενημέρωση & πληροφόρ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.