Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Εισήγηση του κ. Πέτρου Σφηκάκη, Δικηγόρου, στην διημεριδα του ΤΕΕ με θέμα "Εργα μεταφορικών υποδομών ως μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας" που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 3 και 4 Ιουνίου 2013.

Πέτρος Σφηκάκης Δικηγόρος1 Αναζητώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη διεθνή αγορά έργων - για τα ελληνικά (δημόσια) έργα - για τους έλληνες επαγγελματίες και κατασκευαστέςΜια πρόταση άμεσης εφαρμογής 2 ■ ■ ■ ■Πολυνομία Εσωστρέφεια Ανεπαρκής επίλυση διαφορών Η θέση των επαγγελματιών3 ν. ΧΟΒ’ της 21/24 Ιαν. 1878 "Περί των εις τους εργολάβους Δημοσίων Έργων πληρωμών."ν.4694/1930 περί απαγορεύσεως της εκχωρήσεως και κατασχέσεως κλπ.686 νομοθετήματα (νόμοι, πδ, ΠΥΣ, ΠΝΠ)ν.4155/2013: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεωνν. 3669/2008 (Κώδικας Δημοσίων Έργων)4 Ακρωτηριασμένη σύμβαση έργου (παραπομπή στον Κώδικα Δημοσίων Έργων σε ουσιώδη σημεία) Πανσπερμία ρυθμίσεων ανά φορέα – έλλειψη τυποποίησης Έλλειψη δόκιμων μεταφράσεων – ισοδυνάμων κειμένων (π.χ. η ένσταση δίζησης)5 Ο φόβος για την ανάληψη ευθύνης •Ανελαστική διοίκηση (περιορισμένη αποτελεσματικότητα της ένστασης) •Αμέτοχος Υπουργός (μάταιη αίτηση θεραπείας)Χρονοβόρα η δικαστική επίλυση •Πολιτικό Εφετείο: 2-4 χρόνια | Διοικητικό Εφετείο: 4-6 χρόνια•Ο μακρός χρόνος λειτουργεί εις βάρος του αναδόχου: Ανισότητα.Χαμηλή ποιότητα στη δικαστική διάγνωση •Σύνθετα τεχνικά ζητήματα που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ο κοινός δικαστής. Η σχετική άγνοια λειτουργεί de facto υπέρ του Δημοσίου: Ανισότητα.Απαγόρευση ενδίκων μέσων6 Το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο: ένα περίκλειστο αυτοτροφοδοτούμενο σύστημαΔύσκολα μπορεί να εισχωρήσει όποιος βρίσκεται έξωΔύσκολα μπορεί να επιβιώσει όποιος το εγκαταλείψει7 ■ Η FIDIC με μια ματιά ■ Δραστηριότητες ■ Οι πρότυπες συμβάσεις8 9 Ιδρύθηκε το 1913 – έδρα στη Γενεύη88 χώρες | 1,5 εκ. επαγγελματίες (Ελλάδα: ΣΕΓΜΕ)Ποιότητα – Ακεραιότητα - ΒιωσιμότηταΠυλώνας της βιομηχανίας συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικών έργων, διεθνώς10 Συνέδρια και συναντήσεις • Συλλογικός νους επεξεργασίας των εμπειριών και των τάσεων της διεθνούς αγοράς έργωνΠιστοποιημένη εκπαίδευση (και στην Αθήνα!) • Στην ερμηνεία και εφαρμογή των προτύπων συμβάσεων• Στην επίλυση διαφορών (adjudicators)Πρότυπες συμβάσεις - Εκδόσεις • Για κάθε είδος έργου ένα ανάλογο πρότυπο • Εξέλιξη - αναθεώρηση στην διάρκεια του χρόνου11 Η FIDIC δημοσιεύει διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα συμβάσεων για έργα υποδομών Περισσότερα από 40.000 αντίτυπα διατίθενται ετησίως 12 ■ ■ ■ ■Η βιώσιμη σύμβαση Πλεονεκτήματα FIDIC Ή μήπως όχι; Τα πρότυπα FIDIC και το ελληνικό δίκαιο ■ Δύο παραδείγματα13 ΣαφήνειαΠώςΤαχύτηταΠρόβλεψηΤι ΠοιοςΠότεΔιέξοδοςΙσορροπία14 12345• Επαρκείς – δοκιμασμένες συμβάσεις •Άνοιγμα της ελληνικής αγοράς• Διεθνής ελληνική παρουσία •Διευκόλυνση της τραπεζικής χρηματοδότησης •Ισότιμη επίλυση διαφορών15 123• Εθνικός νομοθετικός εγωισμός•Προστασία της ελληνικής αγοράς• Αυξημένη προστασία του Δημοσίου16 Δημόσια έργα •Όχι, μη συμβατά με τον Κώδικα Δημ. Έργων – εκτός αν…Ιδιωτικά έργα •Ναι, συμβατά με τον Αστικό Κώδικα17 ΠρόβλημαYellow Book - Άρθρα 1.1.4 και 1.1.6: Unforseeable Cost / Απρόβλεπτο Κόστος Άρθρο 4.6 (Co-operation): Δικαίωμα του αναδόχου να αποζημιωθεί για το Απρόβλεπτο Κόστος που προκαλείται από άλλους εργολάβους ή από το προσωπικό του ΚτΕ (μόνο θετική ζημία)ν.3669/08ΚΔΕΆρθρο 48 παρ. 8 .(α): Παράταση με αναθεώρηση τιμών. Η αναθεώρηση δεν καλύπτει την θετική ζημία του αναδόχου από την παράταση: έξοδα εργοταξίου, στελέχωση, γενικά έξοδα, τόκοι κλπ. Η διοίκηση, ενόψει της ανωτέρω ειδικής διάταξης, δεν αποδέχεται την εφαρμογή του άρθρου 36 παρ. 11: Δικαίωμα αποζημίωσης του αναδόχου για θετικές ζημίες, σε περίπτωση υπερημερίας του ΚτΕ.FIDICΥπόθεση εργασίας: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης μεγάλου συγκοινωνιακού έργου, παρατείνεται χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, για λόγους που αφορούν την παράδοση τμημάτων του έργου από άλλους εργολάβους του Κυρίου του Έργου (ΚτΕ) ή γενικά λόγους που αποδίδονται σε καθυστερήσεις του ΚτΕ. Ποια είναι τα δικαιώματα αποζημίωσης του ανυπαίτιου αναδόχου;18 ν.3669/08Πρόβλημα ΚΔΕ FIDICΗ ταχεία και αποδοτική επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν, αναγκαία για την καλή εκτέλεση του έργου και την καλή λειτουργία της αγοράς. Οι μεγάλες καθυστερήσεις, η έλλειψη εξειδίκευσης και υποστήριξης των δικαιοδοτικών οργάνων και η μονομέρεια του εφαρμοστέου πλαισίου, δημιουργούν συνθήκες ανισότητας εις βάρος του έργου και της αγοράς. Κεφάλαιο Γ’ (Επίλυση Διαφορών) – Άρθρα 76 επ.: Ένσταση, Αίτηση θεραπείας, Προσφυγή ΕΠΕΙΓΟΝ: Άρθρο 64 ν. 4155/2013 (29.05.2013): Διαιτησία, για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα δημοσίων επιχειρήσεων. Καταλαμβάνει και υφιστάμενες διαφορές – προθεσμία μέχρι 29.07.2013. Yellow Book - Άρθρο 20.2: Dispute Adjudication Board - Φιλικός διακανονισμός (Το παράδειγμα του Κανονισμού Έργων της ΔΕΗ) Άρθρο 20.6: Διαιτησία19 ■ FIDIC στις δημόσιες συμβάσεις; ■ 3 απλά βήματα20 Άμεση εφαρμογή σε ΑΕ/ΝΠΙΔ του δημοσίου που ήδη εξαιρούνται από τη νομοθεσία εκτέλεσης συμβάσεων έργων (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΕΡΓΑΟΣΕ, ΔΕΠΑΝΟΜ).Άμεση εφαρμογή σε ΣΔΙΤ (ν. 3389/2005) και Παραχωρήσεις δημοσίων έργωνΝομοθετική πρωτοβουλία για τη γενίκευση της εφαρμογής, π.χ. στα συγχρηματοδοτούμενα έργα21 Επιλογή προτύπων FIDICΆμεση εφαρμογή των εγκεκριμένων προτύπων FIDIC Νομοθετική κατά φορέα ή είδος εξουσιοδότηση - YA έργου έγκρισης προτύπων FIDIC που επελέγησαν Μετάφραση μόνο για ενημέρωση22 Θα ανακαλύψουμε πάλι την Αμερική; Να αξιοποιήσουμε το προφανές. Ας εργαστούμε για το καλύτερο. (στη φωτογραφία: Χριστόφορος Κολόμβος, Ιταλός θαλασσοπόρος)23 24 Πέτρος Σφηκάκης Δικηγόρος25
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.