Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 04 Ιουλίου 2020

Παρουσίαση του προϊόντος QED Chemicals Margel 580 VPi της εταιρείας Sintecno με ενδιαφέροντα στοιχεία για την δράση και τις εφαρμογές αυτών των, νέας γενιάς, υλικών, σύμφωνα με την Αρχή 11 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9.

QED Chemicals Margel 580 VPi Vapor Phase/Volatile Corrosion Inhibitor Αναστολέας ∆ιάβρωσης Αέριας Φάσης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 02/05/2013/R-2 Κωδικός: 2013/108-01/01 QED Margel 580® Researched and Manufactured in the UKΓΕΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ηςΑναστολέας διάβρωσης οπλισµού σκυροδέµατος 3 γενιάς αέριας φάσης τριών σταδίων σε κάψουλα των 10ml. Χρησιµοποιείται τόσο σε περιπτώσεις προστασίας νέου οπλισµού όσο και σε περιπτώσεις ενεργής διάβρωσης έως ρυθµού 1,5 µΑ/cm2. Ενδείκνυται για τις περιπτώσεις XC1, XC2, XC3, XC4, XS2, XS3 βάσει ΕΝ 206-1. Παρέχει πλήρη προστασία για χρονικό διάστηµα που µπορεί να ξεπεράσει τα 10 χρόνια.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Το Margel 580 κατασκευάζεται υπό µορφή κάψουλας τριών σταδίων. Στάδιο Α:Ατµοποίηση νιτρικού τρι-αιθανόλιου σε υψηλό ρυθµό. ∆ιάχυση και σφράγιση του πορώδους του σκυροδέµατος µε σηµαντικό περιορισµό του οξυγόνου και της υγρασίας. ∆ηµιουργία αµβιονικού υµένα προστασίας (προστασία ανόδου και καθόδου) στον οπλισµό.Στάδιο Β:Ατµοποίηση µέτριου ρυθµού για την προστασία του υµένα του Σταδίου Α. Αύξηση της αλκαλικότητας του σκυροδέµατος κατά 2-2,4 µονάδες Ph.Στάδιο Γ: Αργή διάχυση παραγώγου µονο-αιθανολαµίνης που δρά σαν ρυθµιστικό της αλκαλικότητας του σκυροδέµατος, παρατείνοντας τη δράση του Σταδίου Β. Εικόνα 1.Εικόνα 1. Απεικόνιση της κάψουλας και της διάχυσης των τριών φάσεων.1 /4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ •Αναστολέας όγκου βαρέως τύπου για την αντιδιαβρωτική προστασία του χαλύβδινου οπλισµού κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος.•Για την επισκευή και συντήρηση κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος σε περιπτώσεις που η χρήση αναστολέων εµποτισµού κρίνεται ανεπαρκής λόγω µεγάλου βάθους του οπλισµού από την επιφάνεια, π.χ. πρόβολοι, καταστρώµατα γεφυρών, βάθρα, τοιχία αντιστήριξης, κόµβους, προεντάσεις, θεµελιώσεις, κ.α.•Για την επισκευή και συντήρηση κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος χωρίς την ανάγκη καθαίρεσης επιχρισµάτων, βαφής ή άλλων επικαλύψεων.•Για την παράταση του χρόνου ζωής κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος µέχρι και 20 χρόνια (βλέπετε οδηγίες υπολογισµού).•Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση χωρίς όχληση.•Στοχευµένη προστασία.•∆υνατότητα εφαρµογής ακόµα και πίσω από ανθρακοϋφάσµατα ενισχύσεων µέσω του διάκενου διαπνοής.ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ •Πληροί τις προϋποθέσεις της αρχής 11 του EN 1504-9, µέθοδος 11.3 (εφαρµογής αναστολέα διάβρωσης σε κατασκευές Ω.Σ.).•Σε αντίθεση µε τους επιφανειακούς αναστολείς, δεν υπόκειται στους περιορισµούς του πάχους επικάλυψης για την δηµιουργία υµένα προστασίας.•Περιορίζει την ικανότητα διάχυσης των υδρατµών, χλωριόντων, διοξειδίου του άνθρακα, χωρίς περιορισµό της διαπνοής.•Αυξάνει την αλκαλικότητα του σκυροδέµατος και περιορίζει την περαιτέρω αποπαθητικοποίηση του χάλυβα.•∆ιπλή ενέργεια προστασίας τόσο της καθόδου (Αρχή 9) όσο και της ανόδου (Αρχή 11) του χαλύβδινου οπλισµού.•Το βάθος προστασίας µπορεί να φτάσει ακόµη και τα 1,2 µέτρα µε οπή βάθους 60 εκατοστών ανάλογα το σκυρόδεµα.•Η προστασία είναι στον όγκο διάχυσης και όχι στην επιφάνεια, µε αποτέλεσµα να καλύπτει περιµετρικά τον οπλισµό.•Υπό προϋποθέσεις µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε περιπτώσεις χηµικής προσβολής.•Αποδεδειγµένη προστασία από το 1988 (Fawley Powerstation, Hampshire, UK), παρουσία σε 25 χώρες και πάνω απο 22000 έργα αναφοράς.Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1 ΣΤΑΘΜΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ Χρησιµοποιήστε τους παρακάτω Πίνακες για να υπολογίσετε τον αριθµό των κυψελών Margel 580 που πρέπει να τοποθετηθούν. Αν ο ρυθµός διάβρωσης δεν είναι γνωστός από µετρήσεις πεδίου, µπορείτε να κινηθείτε στα όρια της ασφάλειας επιλέγοντας µέτριο ή υψηλό ρυθµό διάβρωσης. Αν δεν γνωρίζετε την παθογένεια του σκυροδέµατος (ενανθράκωση, χλωριόντα, χηµική προσβολή), επικοινωνήστε µε το τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης.2 /4 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Χαράξτε τον κάναβο τοποθέτησης χρησιµοποιώντας την αρχή της ίσης ακτίνας. Η µέγιστη ακτινική απόσταση δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 1 µέτρο. Ανοίξτε τις οπές µε κρουστικό δράπανο σκυροδέµατος χρησιµοποιώντας τρυπάνι Φ25. Το βάθος διάτρησης δεν πρέπει να είναι µικρότερο των 40mm (ελάχιστη ακτίνα διάχυσης).Στάδιο 1. ∆ιάτρηση Στοιχείου3 /4 Αποµακρύνετε τη σκόνη στην οπή µε φυσητήρα και τοποθετήστε µια κάψουλα στο βάθος της οπής χρησιµοποιώντας πχ. οπλισµό Φ20. Μην χρησιµοποιείται το τρυπάνι από την πλευρά της σύνδεσης µε το δράπανο για την αποφυγή επαφής λαδιών µε την κάψουλα για τοποθέτηση. Σε δεύτερο χρόνο τοποθετήστε το ειδικό πώµα σφράγισης (συµπεριλαµβάνεται στη συσκευασία) µπροστά από την τοποθετηµένη κάψουλα,Στάδιο 2 και 3. Τοποθέτηση κάψουλας, ειδικού πώµατος και επισκευή της οπής. Επισκευάστε την οπή (πλήρωση) µε λεπτόρρευστο επισκευαστικό γενικής χρήσης χρησιµοποιώντας πιστόλι κονιαµάτων.ΤΕΧΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιµές. Τα πραγµατικά χαρακτηριστικά µπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο µας.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Κάθε συσκευασία είναι σφραγισµένη µε ειδική ταινία ασφαλείας και περιέχει βηµατικά τις οδηγίες τοποθέτησης. Αποθήκευση σε ξηρές συνθήκες στην αρχική κλειστή και σφραγισµένη συσκευασία. Αποφύγετε υψηλές θερµοκρασίες και υγρασία. Οι κάψουλες θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σε διάστηµα 1 χρόνου από την ηµεροµηνία παραγωγής τους. Το QED Margel 580 διατίθεται σε συσκευασίες των 10 κάψουλων.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Mader, U., (1994), A new class of corrosion inhibitors in corrosion protection of steel in concrete, Vol. 2, Ed. R.N. Swamy, Shaffield Academic Press, 85. Concrete Bridge Protection and Rehabilitation, (1994), Chemical and Physical Techniques, Corrosion Inhibitors and Polymers [SHRP-S-666, 1993]. Strategic High way Research Council, National Research Council, Washington D.C. Singh, D.D. and Banerjee, M.K., (1984), Vapor Phase Corrosion Inhibitors - A Review, Anti Corrosion Methods and Materials, Vol.31, 4-8. Banks L., Hosgood H., Inhibiting Corrosion in Reinforced Concrete, UK Patent No. W0/1987/006958 (1997). Geomaterials Research Services Ltd., Report on Testing for the Presence of ‘Margel’ Corrosion Preventative in Concrete, Report No. 4310 (1998). Federal Highways Administration, Long-Term Performance of Corrosion Inhibitors Used in Repair of Reinforced Concrete Bridge Components, Publication No. FHWA-RD-01-097 (1999).4 /4
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.