Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 08 Ιουνίου 2023

Ενα παλιό και δυσεύρετο κείμενο (πολυτονικό, εννοείται) που έχει αποτελέσει την βάση των πολυσέλιδων (και μή εισέτι τυποποιημένων και εναρμονισμένων προς τα διεθνή πρότυπα FIDIC κλπ) Συγγραφών Υποχρεώσεων που χρησιμοποιούνται σήμερα στα Δημόσια Εργα.

l!. K,Yii0YPr!101I A:rioz r oxi iPtON YilI?'-: l.:f ,rNIIiIj AI,ZYf K0It[?]rIlrI{QNZ ITf P: 0i'] :PI.liPfQ }JYllOXP,.rAXleNC}AONOIIAIt ,-a , t , I ,yex-.t rI .to. 1r'E un qp.t--eLc.t 1,n<' a-r y - u - D * n p a E C c 0t(c, 0 X u ; r p c u ) . f o u Ar"proc loru ".-pyrv ( fpipo ev ( D vo x G v l2t'-\,-:oYc0v xa | {I( )Zuyxot |llun op.r . 3 7 o s o / t o s 4d . n o c c d . o e a c , ' Y n o u p Aqpcof c,: "-lp yu,v v;,oi{N.r 1-954 ..;i','"t .. la l!"f-: .._I r r.:t+YTDIPTEI0T aillsu Igt{ rPrg$-Prs2 E!:rl:-_z-95?I{8lq I {ery N f ENI iCi2 ITf Pl 0 TlpT YIIOX 0Xjl9 N$:-gII.:--9-9I9Itia "Apopcvlov',A v.r rre iplevcv Zuyypo ofiq 1I nopouoo fevr xf xuyypaq{ 'Ynclperioec,:v d,pop{ dplnr xctcoxeufld, d v q x a t v f o e < , l qx a r ' o u v " q p f t e c , l < ' 6 6 yx o f y e c p u p 6 vd x t e ) . o 6 p e v a 0 , u ' n 6r f f < . y n t p e o f a 6 , Zuyxoryorv rcxdv ",Jpy@v.'il-s-g-s-9_I -_39:, Xcor Xe a fr.\a'Epyo).aB fo 6,zup8atr xd otorxe io 'rff6 'r-,pyotroB o'p ovro t rd xdrcu'r io< i4 : o ) a r a x i p u €r e A q p o n p c o ( a 6 . 'y1cX pe16oer^rv, F ) n iO rxi XulypaqDi ':pyo).dBou f ) T r p o L 6 y r o v -r p c o r p o p do f r t i f T rp o l 6 1 ro v t f t . y n , p e o fc 6 . 'Epyoxdgou 6) itpcrlnc)"oyrcp66 .yn1'Ilpoocpopd to0 ii r-.poonc).c1ropi6q nfi< peo fo6e ) n F 6 c u n o rT e x v r x a f n p o o o y p o l . c i . r 'ynoxperioeu:v o t ) f e v r x i x u l y p aq { 0 { ) I r d ^ p o p p o r t p c y p a p p o r r o p c " E p y r , r v d c u . ' d o od 1 er o u v t c 1 g f i ) , / v l ) ' l l p y o X a Br x 6 v X u t r r q . o v r l c r x 6 v , e) rxdo ra dxretrdo er,:q ro,J ";pyor) ( d,p'Uo d'1 cv cuy ouvro,xs fi),':-g-g-e,-g-l--19I..,gcolto0,'Ep1ou'o 'l-ploXd8oqe d l e r X p r l o t p o n c r f t e r x o f n p c p r n o e r ito e c f i u n a y c o u p r d v r l v d 6 t o i x ' Q c t vx o f n e i g a v , t d d n o r - u o . , 3 p r e v , , r x d , p y a ) . e i a ,p q x a v i w * o r r o f t e l v r u)o d ' c 6 tci t\1 nopcr!o16 N6prc,rv ,dveEapripue nd"crlqdx r[, x0 rpLdvcrrv 'rou, 6 rapxo6crlq ri1 dxre).dcecrr< e t3et5v1< tcfi "-p^1o: 6qef).e r vct Ic,B1 prdtpo 6 rd cfv n p 6 i . q l r t v d t u X l p d t o l v c i < x o i r , f i v r i l e i C v x o f n ' p o 1 f i v n p c i c c oB o ' , J O ev 6 : d t 6 e ' p p ui 'r 'Or.pe ' t o t i ' n o ) . 1 . 1 ) . t x 6 n o o o , , r n r x 6 vc c o . v i \ e r d n i o t e v d c u p r p c p ' i c f , tl: : n o c c a c i c l o J e v € 'lotuvcprxci< d n a v t a 6 t c 6 < d n r c c n i c r : q o X € 1 r 1 a $ zx o v c y l o l - , c 6 -x o f = 6rali{q:<, c'l:-8,-?-g-9-:--i9gI Xpip rq nc6 tiq' 0 ,' j p y o 6 6 c 1 q ^ t{^,-dn onepotciot(!
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.