Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 03 Ιουνίου 2023

Επικαιροποίηση της ΠΕΤΕΠ και εναρμόνισή της με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του www.e-archimedes.gr για την συμπλήρωση του θεματολογίου των ΠΕΤΕΠ και την βελτίωση του περιεχομένου τους.

Η αρχή της ισοδύναμης διατομής συνίσταται στην αποκατάσταση της διατομής του σκυροδέματος και του οπλισμού με υλικά συμβατών μηχανικών χαρακτηριστικών με εκείνα που υπέστησαν βλάβη, χωρίς να αλλάξει η γεωμετρία του στοιχείου και η ποσότητα του περιεχόμενου οπλισμού.

Παρακαλούμε για τον σχολιασμό του κειμένου από τους συναδέλφους Μηχανικούς, με στόχο την περαιτέρω βελτίωσή του.

ΣΧΕ∆ΙΟ Π ΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Ε ΘΝΙΚΗΣ ΤΕ ΧΝΙΚΗΣ Π ΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 14 Επεµβάσεις (επισκευές - ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από ωπλισµένο σκυρόδεµα 06 Πλήρης αποκατάσταση ισοδύναµης διατοµής/ακαµψίας στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικά 00 ΠΕΤΕΠ 14-01-06-00 - Εκδοση 3.0 - ΦΕΒΡΟΥΑΡIΟΣ 2014 Repair of structural element cross section according to equivalent stiffnesswww.e-archimedes.gr Πλήρης αποκατάσταση ισοδύναµης διατοµής/ακαµψίας στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικάΤο έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράµµατος ∆ράσεων για τον εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ∆Ε), υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (2η Ο∆Ε) και συνεχίσθηκε από το ΙΟΚ µέχρι τον Αύγουστο του 2009.Οι ΠΕΤΕΠ που είχαν ολοκληρωθεί µέχρι τότε (462 τίτλοι), στο πλαίσιο σύµβασης που ανατέθηκε από το τ. ΥΠΕΧΩ∆Ε στον ΕΛΟΤ, επικαιροποιήθηκαν µε βάση τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ελέχθηκαν και µορφοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ και απέκτησαν το status των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ).Οι συνεργάτες του FORUM ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, συµβάλλουν στην διεύρυνση του θεµατολογίου των ΠΕΤΕΠ µε την επεξεργασία νέων τίτλων. Τα ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΕΤΕΠ που συντάσσονται στο πλαίσιο αυτό, µετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου αναδράσεων µε τους ενδιαφεροµένους (µελετητές, κατασκευαστές, προµηθευτές υλικών) θα υποβληθούν στο ΥΠΥΜΕ∆Ι για την προώθησή τους και την τελική ένταξή τους στις ΕΤΕΠ. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.e-archimedes.gr παρακαλούνται για την διατύπωση σχολίων και προτάσεων για την βελτίωση της νέας αυτής σειράς ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΠΕΤΕΠΠίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων ΠεριγραφήHµεροµηνίαΠαρατηρήσεις ηςΠρώτη έκδοση05/2006Κείµενο 2 Ο∆Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε∆εύτερη έκδοση05/2008Προσαρµογή προς το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1421 και τον ΚΤΧ-200802/2014Εναρµόνιση του κειµένου µε βάση τις απαιτήσεις των Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του www.e-archimedes.gr για την συµπλήρωση του θεµατολογίου των ΠΕΤΕΠ και την βελτίωση του περιεχοµένου τους.Τρίτη έκδοσηΠΕΤΕΠ: 14-01-06-00 Πλήρης αποκατάσταση ισοδύναµης διατοµής/ακαµψίας στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικάΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Αντικείµενο12.Τυποποιητικές παραποµπές13.Όροι και ορισµοί33.1. 3.2. 4.Έτοιµα τσιµεντοειδή κονιάµατα ................................................................................................ 4 Συγκολλησιµότητα υφιστάµενου χάλυβα ................................................................................. 4Απαιτήσεις44.1.Γενικά ....................................................................................................................................... 44.2.Εξοπλισµός .............................................................................................................................. 44.3.Υλικά Αποκατάστασης Αποδιοργανωµένου Σκυροδέµατος .................................................... 4 4.3.1. 4.3.2.Έτοιµα τσιµεντοειδή κονιάµατα.................................................................................... 54.3.3. 4.4.Σκυρόδεµα................................................................................................................... 4 Βελτιωτικά πρόσφυσης................................................................................................ 5Υλικά αποκατάστασης οπλισµού ............................................................................................. 5 4.4.1. 4.4.2.5.Νέος χάλυβας οπλισµού επέµβασης αποκατάστασης ................................................ 54.4.3. 4.5.Έλεγχος συγκολλησιµότητας υφιστάµενου χάλυβα..................................................... 5 Υλικά ηλεκτροσυγκολλήσεων ...................................................................................... 5∆ιαχείριση και αποθήκευση των υλικών .................................................................................. 6Αποκατάσταση διατοµής σε δοµικά στοιχεία και ανοχές65.1.Προεργασίες............................................................................................................................. 65.2.Τοποθέτηση οπλισµών και καλουπιών.................................................................................... 75.3.Έλεγχος πρόσφυσης ............................................................................................................... 85.4.∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος........................................................................... 85.5.Συντήρηση σκυροδέµατος / κονιάµατος .................................................................................. 95.6.Απαιτήσεις ελέγχου ποιότητος για την παραλαβή - ανοχές..................................................... 9 5.6.1. 5.6.2.Γεωµετρικός έλεγχος ................................................................................................. 105.6.3.Μηχανικός (κρουστικός) έλεγχος .............................................................................. 105.6.4. 6.Οπτικός έλεγχος .......................................................................................................... 9Υπερηχογράφηµα για την διαπίστωση µονολιθικότητας ........................................... 10Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζοµένων και προστασίας περιβάλλοντος116.1.Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών ................................................................. 116.2.Μέτρα υγείας - ασφάλειας ...................................................................................................... 116.3.Μέθοδοι διαχείρισης των αποβλήτων. ................................................................................... 127.Τρόπος επιµέτρησης128.Βιβλιογραφία13ΠΕΤΕΠ: 14-01-06-00i Πλήρης αποκατάσταση ισοδύναµης διατοµής/ακαµψίας στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικάΤην παρούσα ΠΕΤΕΠ επεξεργάσθηκε οµάδα αποτελούµενη από τους:- Χρήστο Ροδόπουλο, Dipl-Ing, MSc, PhD, Eur-Ing, CENg, MRAE. καθ. ∆οµικής Ακεραιότητας University of Monash. Εχει διατελέσει µέλος επιτροπών δηµιουργίας προτύπων δοµικής αξιολόγησης κατασκευών στην Μεγάλη Βρετανία και στην Αυστραλία. Εκδότης του επιστηµονικού περιοδικού International Journal of Structural Integrity.- Χάρη Αποστολόπουλο, ∆ρ Π-Μ, καθ. Μηχανικής Συµπεριφοράς Υλικών στο Πανεπιστήµιο Πατρών. Αιρετό Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Σκυροδέµατος του ΤΕΕ. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας και Μέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ ∆υτικής Ελλάδας.- Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο, Π-Μ. Εχει διευθύνει το έργο του ΙΟΚ για την σύνταξη των ΠΕΤΕΠ και την ανάπτυξη συστήµατος κοστολόγησης µηχανηµάτων έργων και τυποποιηµένων περιγραφικών τιµολογίων εργασιών. Συµµετέχει σε επιτροπές της ΓΓ∆Ε (2004 έως σήµερα) για την σύνταξη, επικαιροποίηση και διεύρυνση του θεµατολογίου των Νέων Ενιαίων Τιµολογίων.- Γιώργο Καρύδη, Π-Μ, MSc in Structural Rehabilitation, M.Sc. in Architectural Conservation. Εχει διατελέσει τεχνικός ∆ιευθυντής της SIKA Hellas SA απο το 2008-2012.- Μαρία Σερεμετάκη, Γεωλόγο, MSc in Informatics Systems, Υπεύθυνη Τεχνικής Υποστήριξης Συστηµάτων ∆οµικών Υλικών, TÜV AUSTRIA HELLAS S.A. Athens Branch. Τα τελευταία 12 χρόνια δραστηροποιήθηκε στην εταιρεία BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ως υπεύθυνη Ανάπτυξης και Ελέγχου δοµικών προϊόντων/∆ιασφάλισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγιεινής και Ασφάλειας, ως Τεχνικός Υπεύθυνος στον ανεξάρτητο Σύµβουλο Ελέγχου Ποιότητα (Ε.Σ.Π.Ε.Λ) και σε διαπιστευµένα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας δοµικών υλικών.iiΠΕΤΕΠ: 14-01-06-00 Πλήρης αποκατάσταση ισοδύναµης διατοµής/ακαµψίας στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικάΠλήρης αποκατάσταση ισοδύναµης διατοµής/ακαµψίας στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικά1.ΠΕΤΕΠ14-01-06-00Αντικείµενο Αντικείµενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι ο καθορισµός των απαιτήσεων για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης τοπικών βλαβών δοµικών στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα µε την τεχνική της "ισoδύναµης διατοµής" ανεξάρτητα από τις επεµβάσεις που γίνονται στα άλλα δοµικά στοιχεία ή στον συνολικό φορέα. Η αρχή της ισοδύναµης διατοµής συνίσταται στην αποκατάσταση της διατοµής του σκυροδέµατος και του οπλισµού µε υλικά συµβατών µηχανικών χαρακτηριστικών µε εκείνα που υπέστησαν βλάβη, χωρίς να αλλάξει η γεωµετρία του στοιχείου και η ποσότητα του περιεχόµενου οπλισµού (πλήρης αποκατάσταση αρχικής ακαµψίας). Εφαρµόζεται συνήθως σε περιπτώσεις τοπικής αποδιοργάνωσης του σκυροδέµατος µε ταυτόχρονη βλάβη του σιδηροπλισµού. Ως αποδιοργάνωση σκυροδέµατος ορίζονται οι περιπτώσεις όπως η αποτίναξη και αποφλοίωση του σκυροδέµατος λόγω διάβρωσης οπλισµού, η ρηγµάτωση από κρουστικά φορτία, η αποτίναξη της επικαλύψεως ως αποτέλεσµα προσβολής από φωτιά, κ.ο.κ. Ως βλάβη οπλισµού ορίζεται η τοπική µείωση µηχανικών ιδιοτήτων του χαλύβδινου οπλισµού, λόγω της αποµείωσης της διατοµής του, εξ αιτίας της διάβρωσης που προέρχεται ως αποτέλεσµα της ενανθράκωσης του σκυροδέµατος, είτε από την δράση χλωριόντων, είτε από χηµική προσβολή, είτε από λυγισµό του χάλυβα που προέρχεται από κρουστικά φορτία ή έκθεση σε πυρκαγιά ή άλλη αιτία. . Η αποδιοργάνωση του σκυροδέµατος ή/και ο λυγισµός του χάλυβα µπορεί να οφείλονται και σε υπέρβαση των στατικών ή δυναµικών φορτίων σχεδιασµού. Στην περίπτωση αυτή η µελέτη αποκατάστασης/ενίσχυσης της κατασκευής καθορίζει σε ποιά στοιχεία θα εφαρµοσθεί αποκατάσταση ισοδύναµης διατοµής και σε ποιά διάφορες άλλες δοµητικές ενισχύσεις, οι οποίες δεν εντάσσονται στο αντικείµενο της παρούσας Προδιαγραφής. Η παρούσα Προδιαγραφή σε καµµιά περίπτωση δεν αντικαθιστά τις απαιτούµενες µελέτες σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η εφαρµογή της, είτε αποκλειστικά, είτε σε συνδυασµό µε άλλες Προδιαγραφές, αποτελεί επιλογή του Μελετητή και του ΚτΕ και θα καθορίζεται ρητά στην µελέτη, στην οποία θα επισηµαίνονται τα δοµικά στοιχεία που θα αποκατασταθούν µε την συγκεκριµένη µεθοδολογία, µε αναγραφή του κωδικού της παρούσας στις θέσεις που προβλέπεται η εφαρµογή της. Επισηµαίνεται ότι η Επίβλεψη θα πρέπει να διασφαλίσει ότι ο Ανάδοχος έχει κατανοήσει πλήρως όλες τις διαδικασίες εκτέλεσης καθώς και τις απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή.2.Τυποποιητικές παραποµπές Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωµατώνει, µέσω παραποµπών, ανάλογες αναφορές και προβλέψεις άλλων κανονιστικών κειµένων. Οι παραποµπές αυτές αναφέρονται σε διάφορα σηµεία της παρούσας Προδιαγραφής. Σχετικός κατάλογος των κειµένων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια.ΠΕΤΕΠ: 14-01-06-001 / 13 Πλήρης αποκατάσταση ισοδύναµης διατοµής/ακαµψίας στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικάΠροκειµένου περί παραποµπών σε χρονολογηµένα κανονιστικά κείµενα, τυχόν µεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρµογή στην παρούσα όταν θα ενσωµατωθούν σ' αυτήν, µέσω τροποποίησής ή αναθεώρησής της. Όσον αφορά τις παραποµπές σε µη χρονολογηµένα κανονιστικά κείµενα ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. ΕΛΟΤ EN 197-1Τσιµέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης για κοινά τσιµέντα - Cement - Part 1 : Composition, specifications and conformity criteria for common cements.ΕΛΟΤ EN 1008Νερό ανάµιξης σκυροδέµατος - Προδιαγραφή για δειγµατοληψία, έλεγχο και αξιολόγηση της καταλληλότητας του νερού, συµπεριλαµβανοµένου του νερού που ανακτάται από διεργασίες στη βιοµηχανία σκυροδέµατος, για τη χρήση του ως νερού ανάµιξης σκυροδέµατος - Mixing water for concrete - Specification for sampling, testing and assessing the suitability of water, including water recovered from processes in the concrete industry, as mixing water for concrete.ΕΛΟΤ EN 12620Αδρανή για σκυρόδεµα - Aggregates for concrete.ΕΛΟΤ EN 206-1Σκυρόδεµα-Μέρος 1: Προδιαγραφή, επίδοση, παραγωγή και συµµόρφωση - Concrete - Part 1 : Specification, performance, production and conformity.ΕΛΟΤ EN 934-2Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - Πρόσθετα σκυροδέµατος - Μέρος 2: - Ορισµοί, απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση- Admixtures for concrete, mortar and grout - Concrete admixtures- Part 2: Definitions, requirements, conformity,ΕΛΟΤ EN 934-3Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - Μέρος 3 : Πρόσθετα για κονιάµατα τοιχοποιίας - Ορισµοί, απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση - Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 3: Admixtures for masonry mortar - Definitions, requirements, conformity and marking and labeling.ΕΛΟΤ EN 934-5Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - Μέρος 5 : Πρόσθετα εκτοξευόµενου σκυροδέµατος - Ορισµοί, απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση - Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 5 : Αdmixtures for sprayed concrete - Definitions, requirements, conformity, marking and labeling.ΕΛΟΤ EN ISO 15630-1Χάλυβες οπλισµού και προέντασης σκυροδέµατος - Μέθοδοι δοκιµής Μέρος 1: Οπλισµός από ράβδους, χονδρόσυρµα και σύρµα.Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods - Part 1: Reinforcing bars, wire rod and wire.ΕΛΟΤ EN 10080Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος – Συγκολλήσιµοι χάλυβες – Γενικές απαιτήσεις. Steel for the reinforcement of concrete – Weldable reinforcing steel - GeneralΕΛΟΤ EN 1599Αναλώσιµα συγκολλήσεων - Επενδεδυµένα ηλεκτρόδια για συγκόλληση τόξου µε το χέρι, χαλύβων ανθεκτικών σε ερπυσµό - Ταξινόµηση -Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of creep-resisting steels - Classification.ΕΛΟΤ EN 1504-3Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεµα - Ορισµοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση συµµόρφωσης - Μέρος 3: Επισκευές φερόντων και µη φερόντων στοιχείωνΕΛΟΤ EN 1504-9Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεµα - Μέρος 9: Γενικές αρχές για τη χρήση προϊόντων και συστηµάτων.Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Part 9: General principles for the use of products and systems2 / 13ΠΕΤΕΠ: 14-01-06-00 Πλήρης αποκατάσταση ισοδύναµης διατοµής/ακαµψίας στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικάΕΛΟΤ EN 1504-10Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεµα- Ορισµοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση συµµόρφωσης - Μέρος 10: Επί τόπου εφαρµογή προϊόντων και συστηµάτων και έλεγχος ποιότητας εργασιών.Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 10: Site application of products and systems and quality control of the worksΕΛΟΤ EN 12504-4∆οκιµές σκυροδέµατος - Μέρος 4: Προσδιορισµός της ταχύτητας µετάδοσης του ήχου µε υπέρηχους. Testing concrete - Part 4: Determination of ultrasonic pulse velocityASTM C597Standard Test Method for Pulse Velocity through ConcreteΕΛΟΤ ΕΝ 1542Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεµα - Μέθοδοι δοκιµής - Μέτρηση της αντοχής συγκόλλησης µε εξόλκευση. Products and system for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Measurement of bond strength by pull-ofΕΛΟΤ 1421-3Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες - Μέρος 3: Τεχνική κατηγορία B500C. Steel for the reinforcement of concrete Weldable reinforcing steel - Part 3: Technical class B500CΈχουν επίσης εφαρµογή τα προβλεπόµενα στις σχετικές µε το αντικείµενο ΕΤΕΠ/ΠΕΤΕΠ: ΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΤΕΠ 01-01-02-00∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατοςΕΤΕΠ 01-01-03-00Συντήρηση του σκυροδέµατοςΕΤΕΠ 01-04-00-00Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)ΕΤΕΠ 01-02-01-00Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατοςΕΤΕΠ 14-01-01-01Καθαρισµός επιφανείας σκυροδέµατος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικάΕΤΕΠ 14-01-01-02Προετοιµασία επιφανείας σκυροδέµατος για επεµβάσεις επισκευών ενισχύσεωνΕΤΕΠ 14-01-07-01Πλήρωση ρωγµών στοιχείων σκυροδέµατος µικρού εύρουςΕΤΕΠ 14-01-07-02Πλήρωση ρωγµών στοιχείων σκυροδέµατος µεγάλου εύρουςΕΠ 14-01-14-00Ενισχύσεις - αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεµα µε µανδύα εκτοξευόµενου σκυροδέµατοςΠΕΤΕΠ 14-01-04-01Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέµατος οφειλόµενης σε διάβρωση του οπλισµού σε περιβάλλον κατηγορίας XC κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1ΠΕΤΕΠ 14-01-04-02Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέµατος οφειλόµενης σε διάβρωση του οπλισµού σε περιβάλλον κατηγορίας XS κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1ΠΕΤΕΠ 14-01-04-033.Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατοςΑποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέµατος οφειλόµενης σε διάβρωση του οπλισµού σε περιβάλλον συνδυασµού των κατηγοριών XC+XS κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1Όροι και ορισµοί Στην παρούσα Προδιαγραφή γίνεται χρήση των ακολούθων όρων και ορισµών, οι οποίοι να είναι αναγκαίοι για την κατανόηση και εφαρµογή της:ΠΕΤΕΠ: 14-01-06-003 / 13 Πλήρης αποκατάσταση ισοδύναµης διατοµής/ακαµψίας στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικά3.1. Έτοιµα τσιµεντοειδή κονιάµατα Πρόκειται για επισκευαστικά κονιάµατα για δοµητικές επισκευές µε κατάλληλη κοκκοµετρική διαβάθµιση ανάλογα µε το πάχος της επισκευής, βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9. Είναι υψηλής αντοχής και υψηλής συνάφειας µε το χάλυβα και το σκυρόδεµα και κατηγοριοποιούνται σε ρεοπλαστικά διογκούµενα τσιµέντα, έγχυτα κονιάµατα, θιξοτροπικά κονιάµατα, κονιάµατα χωρίς συρρίκνωση τόσο στην πλαστική όσο και στην σκληρυµένη κατάσταση και κονιάµατα µε δυνατότητα διόγκωσης και ταυτόχρονη αντιστάθµιση συρρίκνωσης. Τα υλικά αυτά διακρίνονται στις κατηγορίες εφαρµογής µε µυστρί, µε εκτόξευση και µε έγχυση. Η κατηγορίας εφαρµογής καθορίζεται από την µελέτη.3.2. Συγκολλησιµότητα υφιστάµενου χάλυβα Η συγκολλησιµότητα προσδιορίζεται µε την µέθοδο του ισοδύναµου άνθρακα (Ceq, Carbon equivalent) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10080 και ΚΤΧ 2008. Ο χάλυβας οπλισµού κατηγοριοποιείται ως εξής:- Συγκολλήσιµος - Συγκολλήσιµος υπό προϋποθέσειςCeq< 0.70%- Μη συγκολλήσιµος4.Ceq< 0.52%Ceq≥ 0.70%Απαιτήσεις4.1. Γενικά Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας θα διαπιστώνεται ότι ο χώρος είναι ελεύθερος και έχουν ληφθεί όλα τα µέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 7 της παρούσας Προδιαγραφής. Στο τέλος κάθε ηµέρας εργασίας, τα άχρηστα υλικά θα αποµακρύνονται µε µονότροχο ή µηχανικά µέσα και θα συγκεντρώνονται σε ειδικές θέσεις φόρτωσης. Όλα τα δάπεδα εργασίας/διάδροµοι θα παραµένουν δίχως προϊόντα καθαίρεσης καθ’ όλη την διάρκεια του έργου. Το τεχνικό προσωπικό που θα ασχοληθεί µε την εφαρµογή της µεθόδου θα διαθέτει αποδεδειγµένη εµπειρία (βεβαιώσεις εργοδοτών) σε ανάλογα έργα επισκευών και ενισχύσεων. Η τεχνική επίβλεψη των εργασιών εκ µέρους του Αναδόχου θα πραγµατοποιείται από Πολιτικό Μηχανικό 5ετούς τουλάχιστον εµπειρίας στο αντικείµενο. Επί τόπου του έργου θα παρίσταται εργοδηγός µε αποδεδειγµένη εµπειρία σε έργα επισκευών και ενισχύσεων. Στις περιπτώσεις εφαρµογής εκτοξευόµενου σκυροδέµατος έχουν εφαρµογή, επιπροσθέτως,και τα καθοριζόµενα στο αντίστοιχο κεφάλαιο της ΕΤΕΠ 14-01-14-00.4.2. Εξοπλισµός Το συνεργείο επισκευής πρέπει να διαθέτει έµπειρο προσωπικό και τον απαιτούµενο εξοπλισµό για την έντεχνη και τεχνικώς άρτια εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στο Κεφάλαιο 5 της παρούσας Προδιαγραφής.4.3. Υλικά Αποκατάστασης Αποδιοργανωµένου Σκυροδέµατος 4.3.1. Σκυρόδεµα Ανάλογα µε τις απαιτήσεις της τοπικής αποκατάστασης µπορεί να χρησιµοποηθεί έγχυτο ή εκτοξευόµενο σκυρόδεµα. Στην κατηγορία του έγχυτου σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται και το αυτοσυµπυκνούµενο.4 / 13ΠΕΤΕΠ: 14-01-06-00 Πλήρης αποκατάσταση ισοδύναµης διατοµής/ακαµψίας στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικάΗ σύνθεση και η χρήση του σκυροδέµατος θα γίνεται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις παραµέτρους κάθισης, εργασιµότητας, ρεοπλαστικής συµπεριφοράς και µέγιστου αδρανούς. Η κατηγορία αντοχής του σκυροδέµατος θα προσδιορίζεται από την µελέτη. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Επίβλεψη προς έγκριση µελέτη συνθέσεως του σκυροδέµατος που προτίθεται να χρησιµοποιήσει.4.3.2. Έτοιµα τσιµεντοειδή κονιάµατα Η επιλογή των ιδιοτήτων των επισκευαστικών κονιαµάτων δοµητικών επισκευών (ρεοπλαστικά διογκούµενα τσιµέντα, έγχυτα κονιάµατα, θιξοτροπικά κονιάµατα, κονιάµατα χωρίς συρρίκνωση τόσο στην πλαστική όσο και στην σκληρυµένη κατάσταση και κονιάµατα µε δυνατότητα διόγκωσης και ταυτόχρονη αντιστάθµισης συρρίκνωσης) θα γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Μελέτη. Τα υλικά αυτά υπόκεινται στην έγκριση της Επίβλεψης.4.3.3. Βελτιωτικά πρόσφυσης Εφ’ όσον προβλέπεται στην µελέτη, γίνεται χρήση υλικών ενίσχυσης της πρόσφυσης στην διεπιφάνεια παλαιού και νέου σκυροδέµατος ή κονιάµατος. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Επίβλεψη προς έγκριση αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο µε τα στοιχεία και χαρακτηριστικά του προϊόντος, τις απαιτήσεις για την µεταφορά και αποθήκευσή του, καθώς και για τα µέτρα ασφαλείας και προστασίας που πρέπει να λαµβάνονται κατά την εφαρµογή του προϊόντος. Επισηµαίνεται ότι η χρήση βελτιωτικών πρόσφυσης σε καµία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωσή του για την κατάλληλη προετοιµασία του υποστρώµατος και του οπλισµού.4.4. Υλικά αποκατάστασης οπλισµού 4.4.1. Έλεγχος συγκολλησιµότητας υφιστάµενου χάλυβα Πριν από την έναρξη των εργασιών συγκόλλησης ράβδων οπλισµού θα γίνεται δειγµατοληπτικός έλεγχος συγκολλησιµότητας, στην περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί κατά την εκπόνηση της µελέτης. Επισηµαίνεται ότι δεν γίνεται αποδεκτή η απλή οπτική αναγνώριση του υπάρχοντος οπλισµού.4.4.2. Νέος χάλυβας οπλισµού επέµβασης αποκατάστασης Θα χρησιµοποιείται χάλυβας κατηγορίας Β500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3 (συγκολλήσιµος), διατοµής και µορφής σύµφωνα µε την µελέτη.4.4.3. Υλικά ηλεκτροσυγκολλήσεων Τα αναλώσιµα συγκόλλησης επιλέγονται βάσει της µεθόδου που θα εφαρµοστεί και του είδους της συγκολλητής σύνδεσης όπως αυτά προδιαγράφονται στην Μελέτη. Ενδεικτικά, στους συγκολλήσιµους δοµικούς χάλυβες ακολουθούνται οι µέθοδοι: Μέθοδος συγκόλλησης τόξου για σύνδεση παράλληλη (εξωραφή) ή µε υπερκάλυψη α)Χειρός, µε επενδεδυµένα ηλεκτρόδια (SMAW): ηλεκτρόδια ρουτυλίου Ε6013, ηλεκτρόδια χαµηλού υδρογόνου Ε9018β)Ηµι-αυτόµατη σε ατµόσφαιρα Ar-CO2 (GMAW-MAG): ηλεκτρόδια σύρµατος ΕR 70S-6, ER 80S-GΠΕΤΕΠ: 14-01-06-005 / 13 Πλήρης αποκατάσταση ισοδύναµης διατοµής/ακαµψίας στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικάΜέθοδος ηµι-αυτόµατη σε ατµόσφαιρα Ar-CO2 για µετωπικές συνδέσεις Ηλεκτρόδια ER 70S-6 για την κατηγορία χάλυβα S400 και ER 80S-G για την κατηγορία S500. Εχουν επίσης εφαρµογή τα καθοριζόµενα στο κεφ. 4 των ΕΤΕΠ 14-01-10-01 και 14-01-10-02 καθώς και το Κεφ. 8 "Συνδέσεις µε συγκολλήση" και το Παράρτηµα Π4 "Μέθοδοι Συγκόλλησης" του ΚΤΧ 2008.4.5. ∆ιαχείριση και αποθήκευση των υλικών Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Επίβλεψη προς έγκριση το αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο που περιλαµβάνει οδηγίες του παραγωγού για την σωστή προετοιµασία, και τοποθέτηση του κονιάµατος και το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας µε τις προφυλάξεις για τον ασφαλή χειρισµό, τις συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη του κονιάµατος, καθώς και για τα µέτρα ασφάλειας και υγιεινής που πρέπει να εφαρµόζονται κατά την εφαρµογή του προϊόντος. Όλα τα υλικά πρέπει να φυλάσσονται σε δροσερό και ξηρό περιβάλλον και να εφαρµόζονται οι οδηγίες που παρατίθενται τόσο στο τεχνικό φυλλάδιο όσο και στο δελτίο δεδοµένων ασφαλείας του παραγωγού (αερισµός, προστασία από καιρικές συνθήκες, θερµοκρασία χώρου).5.Αποκατάσταση διατοµής σε δοµικά στοιχεία και ανοχές Η διαδικασία εκτέλεσης εργασιών είναι η ακόλουθη:5.1. Προεργασίες •Το προς καθαίρεση τµήµα του σκυροδέµατος επισηµαίνεται µε βαφή και λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα υποστύλωσης ή και αποφόρτισης της περιοχής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη.•Η αποµάκρυνση τυχόν επιχρισµάτων - επικαλύψεων και άλλων σαθρών τµηµάτων του σκυροδέµατος στην περιοχή της βλάβης πραγµατοποιείται µε σφυρί και καλέµι, κρουστικό πιστόλι ή µε οποιοδήποτε άλλο δόκιµο τρόπο.•Η αποµάκρυνση του σαθρού σκυροδέµατος και η αποκάλυψη του βλαβέντος τµήµατος του οπλισµού προβλέπεται πλήρης καθ’ όλη την περίµετρο των ράβδων, σε απόσταση τουλάχιστον 20 mm πέριξ αυτών και σε µήκος επαρκές για την ηλεκτροσυγκόλληση. Το υπάρχον σκυρόδεµα θα αφαιρείται κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται ο εγκιβωτισµός και η πρόσφυση του νέου σκυροδέµατος/κονιάµατος. Επισηµαίνεται ότι το πάχος του νέου σκυροδέµατος (που προστίθεται) θα ανέρχεται σε 20 mm τουλάχιστον, σε οποιαδήποτε θέση του επισκευαζόµενου στοιχείου.•Στην βλαβείσα περιοχή οι υπάρχοντες συνδετήρες θα αφαιρούνται, αν απαιτείται, µε µηχανικό τρόπο κοπής. Απαγορεύεται η οξυγονοκοπή.•Τα τµήµατα των ράβδων οπλισµού, που έχουν υποστεί διάβρωση, λυγισµό ή θραύση αποκόπτονται σε τέτοιο µήκος που να διασφαλίζεται ότι ο εναποµένων οπλισµός είναι υγιής. Απαγορεύεται η οξυγονοκοπή.•∆ηµιουργείται κατάλληλη γεωµετρία υποστρώµατος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πλήρωση του διακένου που δηµιουργήθηκε µε το υλικό επισκευής, σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-10. Ειδικότερα οι ακµές στην περίµετρο της επισκευής θα πρέπει να έχουν µια ελάχιστη γωνία 90° και µια µέγιστη 135°, όπως απεικονίζεται στο Σχήµα 1.6 / 13ΠΕΤΕΠ: 14-01-06-00 Πλήρης αποκατάσταση ισοδύναµης διατοµής/ακαµψίας στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικάΣχήµα 1. Γεωµετρία προεργασίας υποστρώµατος.•Η περιοχή που θα λάβει χώρα η επέµβαση αποκατάστασης θα καθαρίζεται επιµελώς µε σκούπισµα, υδροβολή, βούρτσιµα, αναρρόφηση ή φύσηµα µε πεπιεσµένο αέρα, ο οποίος δεν πρέπει να περιέχει έλαια λίπανσης.•Θα ακολουθεί πλήρης καθαρισµός του αποκαλυπτόµενου οπλισµού µε συρµατόβουρτσα ή άλλα µέσα (υδροβολή, υδραµµοβολή κλπ.). Όταν προβλέπεται η χρήση επαλειφόµενου ενισχυτικού πρόσφυσης θα εφαρµόζονται οι οδηγίες του παραγωγού/προµηθευτή.•Σε περίπτωση επισκευών πάχους > 60 mm ενδείκνυται η χρήση πλέγµατος οπλισµού µε σκοπό την µείωση των ρωγµών συρρίκνωσης.•Θα ελέγχεται εάν το υποκείµενο (διατηρούµενο) σκυρόδεµα διαθέτει pH>10 και δεν περιέχει χλωριόντα. Αν αυτό δεν ισχύει θα ενηµερώνεται η Επίβλεψη του ΚτΕ.•Μετά τον επιµελή καθαρισµό, θα ελέγχεται εάν το υπόστρωµα εµφανίζει ρωγµές ή άλλες ασυνέχειες µονολιθικότητας. Εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο θα ενηµερώνεται η Επίβλεψη του ΚτΕ.•Σε περιπτώσεις βλαβών από πυρκαγιά συνιστάται η διερεύνηση της αντοχής και του παραµένοντος σκυροδέµατος µετά την αφαίρεση των εξωτερικών αποδιοργανωµένων στοιβάδων.5.2. Τοποθέτηση οπλισµών και καλουπιών •Τα προβλεπόµενα νέα τµήµατα ράβδων οπλισµού τοποθετούνται και σταθεροποιούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην τεχνική µελέτη.•Τα άκρα των νέων τµηµάτων ράβδων οπλισµού ηλεκτροσυγκολλούνται επί των απολήξεων των αντιστοίχων υφισταµένων υγειών ράβδων.•Οι νέοι συνδετήρες τοποθετούνται σύµφωνα µε το σχέδιο λεπτοµερειών της τεχνικής µελέτης.•Τοποθετούνται τα καλούπια έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική συµπύκνωση του νέου σκυροδέµατος (ή κονιάµατος) σε ολόκληρο τοω χώρο "υποδοχής" που προετοιµάσθηκε µετά την αφαίρεση του αποδιοργανωµένου παλαιού σκυροδέµατος.•Στην περίπτωση εγχύτου σκυροδέµατος (ή κονιάµατος) απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση πλήρους επαφής του καλουπιού µε το παλαιό στοιχείο. Για την αποφυγή εγκλωβισµού αέρα κατά την χύτευση απαιτείται ιδιαίτερη µέριµνα στην άνω ζώνη της επέµβασης. Μια καλή πρακτική εν προκειµένω είναι η διαµόρφωση χοάνης στο άνω µέρος του καλουπιού (σηµείο 11 στο Σχ. 2).ΠΕΤΕΠ: 14-01-06-007 / 13 Πλήρης αποκατάσταση ισοδύναµης διατοµής/ακαµψίας στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικάΣχήµα 2 - Εφαρµογή της τεχνικής στην περίπτωση υποστυλώµατος•Όταν προβλέπεται η χρήση ενισχυτικού πρόσφυσης µεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέµατος, τότε για την εφαρµογή του υλικού θα ακολουθούνται επακριβώς οι οδηγίες του παραγωγού /προµηθευτή. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του υλικού ενίσχυσης της πρόσφυσης εκτός των προδιαγραφοµένων χρονικών ορίων, και πέραν των προδιαγεγραµµένων επιτρεπτών συνθηκών (π.χ. καθυστερήσεις στην σκυροδέτηση, συνθήκες υγρασίας ή θερµοκρασίας εκτός των επιτρεπτών ορίων κ.ο.κ.).5.3. Έλεγχος πρόσφυσης Μετά την προετοιµασία του υποστρώµατος και πριν την τελική εφαρµογή επισκευαστικών κονιαµάτων θα πρέπει σε περιορισµένη επιφάνεια να πραγµατοποιείται πιλοτική εφαρµογή για τον έλεγχο της πρόσφυσης, βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 1542, από την οποία θα πρέπει να προκυπτει ελάχιστη 2 τιµή 1.5 Ν/mm για κονιάµατα κατηγορίας R3 (θλιπτική αντοχή κονιάµατος >30MPa κατά EN 12190 2 και µέτρο ελαστικότητας κονιάµατος >15GPa κατά EN 13412) και 2.0 Ν/mm για κονιάµατα κατηγορίας R4 (θλιπτική αντοχή κονιάµατος >45MPa, µέτρο ελαστικότητας κονιάµατος >20 GPa).5.4. ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος •Για την µεταφορά, διάστρωση και συµπύκνωση του σκυροδέµατος, έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στις ΕΤΕΠ 01-01-01-00 και 01-01-02-00.8 / 13ΠΕΤΕΠ: 14-01-06-00 Πλήρης αποκατάσταση ισοδύναµης διατοµής/ακαµψίας στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικά•Στις περιπτώσεις που, για λόγους διευκόλυνσης της χύτευσης. στον ξυλότυπο έχει διαµορφωθεί "χοάνη", τότε τυχόν εξέχον πρίσµα του σκυροδέµατος θα αποκόπτεται µε τροχό, αφού παρέλθουν τουλάχιστον επτά ηµέρες από την σκυροδέτηση.•Αν απαιτείται Η εφαρµογή ρητινενέσεων στην διεπιφάνεια παλαιού και νέου σκυροδέµατος (ή κονιάµατος) θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις ΕΤΕΠ 14-01-07-01 και 1401-07-02.•Στις περιπτώσεις εφαρµογής εκτοξευόµενου σκυροδέµατος έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στο Κεφάλαιο 5 της ΕΤΕΠ 14-01-14-00.5.5. Συντήρηση σκυροδέµατος / κονιάµατος Η συντήρηση του σκυροδέµατος θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις ΕΤΕΠ 01-01-03-00 και 14-01-14-00. Η συντήρηση του τσιµεντοειδούς κονιάµατος θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις συντήρησης του παραγωγού/προµηθευτή.5.6. Απαιτήσεις ελέγχου ποιότητος για την παραλαβή - ανοχές Η εργασία θεωρείται περατωµένη όταν έχουν ολοκληρωθεί οι φάσεις που περιλαµβάνονται στα Κεφάλαια 5.1 έως και 5.4 της παρούσας Προδιαγραφής στις θέσεις που περιγράφονται στη µελέτη του έργου, ενώ τα πλεονάζοντα και άχρηστα υλικά έχουν αποµακρυνθεί και αποτεθεί στις περιοχές φόρτωσης του εργοταξίου. Ο έλεγχος της επέµβασης θα πραγµατοποιείται οπτικά και γεωµετρικά, µε µηχανικά και ενόργανα µέσα. Επισηµαίνεται ότι, όταν γίνεται χρήση εκτοξευόµενου σκυροδέµατος, ισχύουν επιπροσθέτως τα καθοριζόµενα στο αντίστοιχο κεφάλαιο της ΕΤΕΠ 14-01-14-00. Οι έλεγχοι των εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης των ράβδων οπλισµού θα γίνονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο αντίστοιχο κεφάλαιο των ΕΤΕΠ 14-01-10-01 και 14-01-10-02. Η αποδοχή της ποιότητας εκτέλεσης των εργασιών ηλεκτρο-συγκόλλησης από την Επίβλεψη αποτελεί προαπαιτούµενο για την έναρξη των εργασιών σκυροδέτησης.5.6.1. Οπτικός έλεγχος Ο οπτικός έλεγχος αποσκοπεί στον εντοπισµό κακοτεχνιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας και µετά την ολοκλήρωσή της. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας θα ελέγχεται η εφαρµογή των κανόνων έντεχνης εκτέλεσης της εργασίας, όπως αυτοί περιγράφονται στα Κεφάλαια 5.1 έως και 5.4 της παρούσας, µε στόχο τον έγκαιρο εντοπισµό εργασιών και δράσεων µη συµβατών µε την παρούσα, και εν συνεχεία τις άµεσες διορθωτικές παρεµβάσεις για την ορθή αποκατάσταση των ελαττωµάτων και αβλεψιών πριν από την ολοκλήρωση της εργασίας. Ενδεικτικά επισηµαίνονται: η ελλιπής αποµάκρυνση σαθρού σκυροδέµατος, η ελλιπής αποκάλυψη του οπλισµού, η εφαρµογή ενισχυτικού υλικού πρόσφυσης υπό συνθήκες που αντιβαίνουν στις προδιαγραφές του υλικού, η χύτευση του σκυροδέµατος/κονιάµατος παρουσία ενισχυτικού πρόσφυσης σε χρόνους εκτός των ορίων εργασιµότητας του, και η κακότεχνη εφαρµογή της ηλεκτροσυγκόλλησης. Μετά το πέρας της εργασίας θα ελέγχεται η ύπαρξη ρωγµών συρρίκνωσης και εάν υπάρχουν εµφανείς κακοτεχνίες στην εξωτερική επιφάνεια και ιδιαίτερα στην περίµετρο επαφής παλαιού-νέου σκυροδέµατος/κονιάµατος.ΠΕΤΕΠ: 14-01-06-009 / 13 Πλήρης αποκατάσταση ισοδύναµης διατοµής/ακαµψίας στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικάΗ επέµβαση θεωρείται αποδεκτή όταν µετά από τον οπτικό έλεγχο δεν διαπιστωθούν κακοτεχνίες ή ατέλειες. Η επέµβαση θεωρείται επίσης αποδεκτή και στην περίπτωση που οι εντοπιζόµενες κακοτεχνίες ή ατέλειες είναι ελάχιστες και µπορούν εύκολα να αποκατασταθούν. Εάν από τον οπτικό έλεγχο διαπιστωθούν κακοτεχνίες ή ατέλειες στο νέο σκυροδετηµένο τµήµα µετά την αποκατάσταση, όπως ασυµπύκνωτες περιοχές ή µικρορηγµατώσεις στην επαφή µε το παλαιό στοιχείο, θα αποκαθίστανται µε κατάλληλες επισκευαστικές τεχνικές που θα υποδειχθούν από την Επίβλεψη (όπως π.χ. µε χρήση επισκευαστικών κονιαµάτων και ενεµάτων ρητίνης) ή τα κακότεχνα τµήµατα θα ανακατασκευάζονται, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα Κεφάλαια 5.1 έως και 5.4 της παρούσας Προδιαγραφής. Σε κάθε περίπτωση, µετά τα διορθωτικά µέτρα θα ακολουθεί επανέλεγχος.5.6.2. Γεωµετρικός έλεγχος Ο γεωµετρικός έλεγχος που αποσκοπεί στον εντοπισµό τυχόν αποκλίσεων της τελικώς διαµορφούµενης διατοµής ως προς την αρχική, θα γίνεται µε τις κλασικές µεθόδους µέτρησης και αποτύπωσης. Οι τυχόν διαπιστούµενες αποκλίσεις θα επισηµαίνονται επί τόπου και θα αποτυπώνονται στα αντίστοιχα σχέδια λεπτοµερειών. Αποδεκτές θεωρούνται αποκλίσεις έως και 10 mm έναντι των αρχικών διαστάσεων του στοιχείου. Όταν κατά τον που ασκεί η Επίβλεψη διαπιστωθεί απόκλιση των προβλεποµένων διαστάσεων του στοιχείου, τότε θα γίνεται τοπική αποξήλωση µε χρήση κατάλληλου εξοπλισµού (της έγκρισης της Επίβλεψης) υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται η αποφυγή πρόκλησης ζηµιών επί του στοιχείου που αποκαθίσταται. Σε κάθε περίπτωση, µετά τα διορθωτικά µέτρα θα ακολουθεί επανέλεγχος.5.6.3. Μηχανικός (κρουστικός) έλεγχος Για την διαπίστωση της επιτυχούς χύτευσης-στερεότητας και συνοχής του νέου σκυροδέµατος/ κονιάµατος, πραγµατοποιείται µηχανικός (κρουστικός) έλεγχος µέσω ελαφρών κρούσεων σφύρας, σε αποδεκτή απόσταση από τις ακµές του στοιχείου. Στις περιπτώσεις που ο παραγόµενος από τις κρούσεις ήχος καταγράφεται υπόκωφος, θα γίνονται επισηµάνσεις επί του στοιχείου µε χρώµα και θα ενηµερώνονται αντίστοιχα τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. Η επέµβαση αποκατάστασης θεωρείται επιτυχής, όταν κατά τον κρουστικό έλεγχο ο παραγόµενος ήχος είναι σταθερός - οµοιόµορφος και όχι υπόκωφος. Εάν κατά τον µηχανικό (κρουστικό) έλεγχο διαπιστωθούν µη αποδεκτές αποκλίσεις µονολιθικότητας, κακοτεχνίες και ατέλειες τότε θα καθαιρούνται τα µη αποδεκτά τµήµατα του σκυροδέµατος/κονιάµατος και θα ανακατασκευάζονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο 5 της παρούσας Προδιαγραφής. Σε κάθε περίπτωση, µετά τα διορθωτικά µέτρα θα ακολουθεί επανέλεγχος.5.6.4. Υπερηχογράφηµα για την διαπίστωση µονολιθικότητας Οταν προβλέπεται από την µελέτη έλεγχος διασφάλισης της µονολιθικότητας, ο έλεγχος αυτός θα πραγµατοποιείται µε συσκευή υπερήχων σύµφωνα µε τα Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 12504-4 ή ASTM C597 (pulse echo). Η επέµβαση θεωρείται επιτυχής, όταν ο µέσος όρος της ταχύτητας υπερήχου σε διαφορετικές θέσεις, είναι µεγαλύτερος απο 3000 m/s. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν µη συµµορφώσεις, τότε τα µη αποδεκτά τµήµατα του σκυροδέµατος/κονιάµατος θα ανακατασκευάζονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο 5 της παρούσας Προδιαγραφής. Σε κάθε περίπτωση, µετά τα διορθωτικά µέτρα θα ακολουθεί επανέλεγχος.10 / 13ΠΕΤΕΠ: 14-01-06-00 Πλήρης αποκατάσταση ισοδύναµης διατοµής/ακαµψίας στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικά6.Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζοµένων και προστασίας περιβάλλοντος6.1. Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών Πέραν των συνήθων κινδύνων που έχουν σχέση µε την µεταφορά, απόθεση και διακίνηση υλικών και εξοπλισµού, την χρήση ικριωµάτων, την χρήση εργαλείων χειρός ή ηλεκτροκίνητων, κατά την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στη παρούσα προδιαγραφή, επισηµαίνονται ορισµένοι πρόσθετοι κίνδυνοι: -Κατά τις εργασίες υποστύλωσης-Κατά τις εργασίες αποκοπής του οπλισµού.-Κατά τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης των ράβδων οπλισµού.-Κατά την ανάµιξη των συστατικών παρασκευής των ενισχυτικών υλικών πρόσφυσης.-Κατά τις εργασίες εκτοξευόµενου σκυροδέµατος και έγχυσης σκυροδέµατος και κονιάµατος.6.2. Μέτρα υγείας - ασφάλειας Οι εργαζόµενοι οφείλουν σε κάθε περίπτωση να είναι εφοδιασµένοι µε τα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) που αναφέρονται στον Πίνακα 1.Πίνακας 1 - ΜΑΠ Είδος ΜΑΠΣχετικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 166: Μέσα ατοµικής προστασίας µατιών Προδιαγραφές -- Personal eye-protection - Specifications.Προστασία µατιώνΕΛΟΤ EN 168: Μέσα ατοµικής προστασίας µατιών - Μέθοδοι µη οπτικών δοκιµών -- Personal eye-protection - Non-optical test methods.Προστασία κεφαλήςΕΛΟΤ EN 397: Βιοµηχανικά κράνη ασφαλείας -- Industrial safety helmets.Προστασία ποδιώνΕΛΟΤ EN ISO 20345: Μέσα ατοµικής προστασίας - Υποδήµατα τύπου ασφαλείας -- Personal protective equipment - Safety footwear.Προστασία χεριώνΕΛΟΤ EN 455-2: Ιατρικά γάντια µιας χρήσης - Μέρος 2: Απαιτήσεις και δοκιµές φυσικών ιδιοτήτων - Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for physical properties.Προστασία ακοήςΕΛΟΤ EN 352-1: Μέσα προστασίας της ακοής - Γενικές απαιτήσεις - Μέρος 1: Ωτοασπίδες- Hearing protectors - General requirements - Part 1: Ear-muffsΠροστασία ακοήςΕΛΟΤ EN 458 Ε2: Μέσα προστασίας της ακοής - Συστάσεις για την επιλογή, τη χρήση, τη φροντίδα και την συντήρηση Έγγραφο καθοδήγησης -- Hearing protectors Recommendations for selection use care and maintenance Guidance document.Προστασία σώµατοςΕΛΟΤ EN ISO 11611: Προστατευτική ενδυµασία για χρήση σε συγκολλήσεις και συναφείς εργασίες- Protective clothing for use in welding and allied processesΠΕΤΕΠ: 14-01-06-0011 / 13 Πλήρης αποκατάσταση ισοδύναµης διατοµής/ακαµψίας στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικάΓενικά µέτρα ασφάλειας και υγιεινής: Για να εµποδιστεί η µόλυνση κατά τον χειρισµό των διαφόρων χηµικών προϊόντων κατασκευής που αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται από το απασχολούµενο προσωπικό κλειστές φόρµες εργασίας, γάντια, προστατευτικά γυαλιά και παπούτσια ασφαλείας. Τα προϊόντα/υίκά θα χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε την ορθή πρακτική χειρισµού χηµικών υλικών κατασκευής. Τα γάντια θα επιθεωρούνται τακτικά και πριν από κάθε χρήση και θα αντικαθίστανται αν χρειάζεται (π.χ. µικρές οπές). Όταν γίνεται χρήση χηµικών προϊόντων οι εργαζόµενοι δεν θα πρέπει να τρώνε, να πίνουν ή να καπνίζουν. Τα χέρια και το πρόσωπο θα πρέπει να πλένονται πριν τα διαλείµµατα και στο τέλος της βάρδιας. Στο τέλος της βάρδιας το δέρµα θα πρέπει να καθαρίζεται και να εφαρµόζονται προϊόντα φροντίδας του δέρµατος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται σχολαστικά τα καθοριζόµενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Υ
Έχουν δημοσιευτεί 4 σχόλιαΜετάβαση στην αρχή του άρθρου
15 Μαρτίου 2014

Απαντήσεις προς. κ. Μαρκουλάκη

Σχόλιο
- Δεύτερη σελίδα. Αναφέρεστε στο ΙΟΚ. Θα έπρεπε να αναφέρετε το πλήρες όνομα όταν το παρουσιάζεται για πρώτη φορά μέσα στο κείμενο. Το ίδιο και για τον ΚτΕ
Απάντηση
Οι συντομογραφίες θεωρούνται γνωστές τουλάχιστον στην λογική των ΠΕΤΕΠ.
Σχολιο
- Σελίδα 1/13 στη δεύτερη παράγραφο "... συμβατών μηχανικών χαρακτηρηστικών..." και φυσικών θα πρόσθετα.
Απάντηση
Εχετε δίκιο. θα πρέπει να περιλαμβάνει και τον όρο φυσικές ιδιότητες.
Σχόλιο
- Παράγραφος 4.1. Η απαίτηση να είναι όλα τα δάπεδα εργασίας / δίαδρομοι δίχως προϊόντα καθαίρεσης είναι ουτοπική και βάζει σε κίνδυνο τον εργολάβο και αυτόν που θα είναι από κάτω και θα καθαρίζει την ώρα που ο άλλος από πάνω θα κατεδαφίζει. Ο αποκλεισμός της περιοχής από το κοινό και από τους εργάτες κατά τη διάρκεια καθαίρεσης είναι αρκετό μέτρο. Η περιοχή να καθαρίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και κατά τη διάρκεια παύσης των εργασιών καθαίρεσης.
Απάντηση
Είναι αρκετά ευαίσθητο θέμα. Επι του πρακτέου έχετε δίκιο. Απο νομικής βάσεως όμως μια πλατφόρμα εργασίας επι ικριώματος δεν μπορεί να έχει επάνω της υλικά καθαίρεσης. Η πρόταση σας " να καθαρίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και κατά τη διάρκεια παύσης των εργασιών καθαίρεσης" μας ξαναγυρνάει στο αρχικό ερώτημα. Θα χρειαστούμε επιπλέον βοήθεια και ιδεές............
Σχόλιο
- Οι απαιτήσεις για προϋπηρεσία κλπ όπως αναφέρονται αποκλείουν την εκπαίδευση νέων μελών όταν όλοι όσοι εργάζονται θα πρέπει να έχουν προϋπηρεσία. Για τους επικεφαλής θα συμφωνήσω. Επίσης, από που προκύπτει η 5ατια προυπηρεσιας για μηχανικό; Εγώ δεν έχω 5 χρόνια προϋπηρεσία σε αποκαταστάσεις αλλά θεωρώ τον εαυτό μου απόλυτα ικανό να φέρω εις πέρας μια τέτοια εργασία όπως και το έχω κάνει

Απάντηση
Δεν αποκλείουν σε καμία περίπτωση την εκπαίδευση υπο την προϋπόθεση οτι υπάρχει μηχανικός με εξειδίκευση. Η προϋπηρεσία 5 ετών προκύπτει απο το γεγονός οτι δεν υπάρχει σήμερα κάποια διαδικασία εκπαιδευσης και πιστοποιήσης επάρκειας.
Σχόλιο
- Σελ 5/13. Πρώτη παράγραφος "... με τους ισχύοντες κανονισμούς." Υπάρχει κανονισμός για όλα αυτά τα υλικά αποκαταστάσεων;
Απάντηση
Βέβαια ΕΛΟΤ ΕΝ 1504
Σχόλιο
Γενικά διέκρινα μια τάση να μεταφέρουμε την επιλογή του υλικού στον Ανάδοχο. Κατά τη γνώμη μου ο Μελετητής θα πρέπει να συνιστά τα υλικά και να αφήνει την τελική επιλογή στον Ανάδοχο μετά από έγκριση του φυσικά.
Απάντηση
Κάνετε λάθος ο μελετητής δεν επιλέγει προϊόν αλλα ιδιότητες υλικού και προδιαγραφές. Προσπαθούμε να καταρίψουμε την λογική βάλε το Α ή αντίστοιχο με χρήση εμπορικών ονομασιών. Μπορούμε να γράψουμε πχ επισκευαστικό μέγιστου κόκκου Χ, κατηγορίας R3, με σήμανση CE, 2 συστατικών με ελάχιστη αντίσταση......
Γίνεται μια προσπάθεια να καταρρίψουμε την λογική βάλε Emaco ή αντίστοιχο διότι α) αποτελεί εμπορική ονομασία και β) Emaco είναι σειρά 7 διαφορετικών προιόντων.
Σχόλιο
- Παρ, 4.3.3. Ο Ανάδοχος δεν έχει καμία υποχρέωση για τη κατάλληλη προετοιμασία του υποστρώματος αν αυτή δεν αναφέρεται στη μελέτη. Η υποχρέωση είναι του μελετητή.
Απάντηση
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει τις οδηγίες εφαρμογής του επιλεγμένου προϊόντος. Ανάλογα με το προς επιλογή υλικό μπορεί να υπάρχουν επιπλέον απαιτήσεις προετοιμασίας υποστρώματος. Με λίγα λόγια η μελέτη θα πρέπει να δώσει τις βασικές αρχές προετοιμασίας.
Σχολιο
- Παρ. 4.5. Τα υλικά πρέπει να φυλάσσονται με βάση τις οδηγίες του παραγωγού και όχι υποχρεωτικά σε δροσερό και ξηρό μέρος (αν και αυτό είναι το πιο σύνηθες).
Απάντηση
Λειτουργεί προληπτικά
Σχόλιο
Παρ. 5.1, τρίτη σημείωση. "... το πάχος του νέου σκυροδέματος...". Επισκευαστικού μέσου ή υλικού θα έλεγα γιατί για πάχος 20 mm μάλλον για κονίαμα μιλάμε.
Απάντηση
Eχετε απόλυτο δίκιο. Θα πρέπει να γράφει " Επισημαίνεται ότι το πάχος του νέου σκυροδέματος/κονιάματος (που προστίθεται) θα ανέρχεται σε 20 mm τουλάχιστον, σε οποιαδήποτε θέση του επισκευαζόμενου στοιχείου. "
Σχόλιο
- Παρ. 5.1. Το pH πως θα ελέγχεται; Εγώ θα πρότεινα και pull-off test ή κάτι ανάλογο στην αποκαλυπτόμενη επιφάνεια.
Απάντηση
Με χρωματικό δείκτη ουράνιου τόξου
Σχόλιο
- Παρ. 5.1 σελ.8/13. Θα πρέπει να προτείνετε τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήση ο μηχανικός σε περίπτωση παρόδου του χρόνου που προβλέπει ο παραγωγός του υλικού.
Απάντηση
Δεν καταλαβαίνω. Πρέπει να υπάρχει σύγχυση στην παρ.
Σχόλιο
- Παρ. 5.6, πρώτη παράγραφος. Θα πρόσθετα "... στις περιοχές φόρτωσης του εργοταξίου και απομάκρυνση από αυτού."
Απάντηση
Σωστό σχόλιο

Σχόλιο
- Παρ. 5.6. Λέτε με μηχανικά ΚΑΙ ενόργανα μέσα. Μήπως εννοείτε ή ενόργανα μέσα? Θα υπάρχει δηλαδή η υποχρέωση για ενόργανο έλεγχο;
Απάντηση
Αναφέρεται : "Οταν προβλέπεται από την μελέτη έλεγχος διασφάλισης της μονολιθικότητας"
Σχόλιο
- Σελ.10/13. Η επέμβαση θεωρείται απδεκτή κατά τη γνώμη μου και όταν υπάρχουν κακοτεχνίες αλλά δεν επηρεάζουν το σκοπό και τη λειτουργία της επέμβασης.
Απάντηση
Μια τέτοια θεώρηση δημιουργεί α) επιπλέον απαιτήσεις στην Επίβλεψη (κρίση κακοτεχνίας), β) φέρνει την επίβλεψη σε πιθανή διαφωνία με τον ανάδοχο και γ) δημιουργεί κλίμα χαλαρότητας των κριτηρίων ποιότητας.
Σχόλιο
Παρ. 5.6.4. Από όσο ξέρω, η ταχύτητα μετάδοσης ενός ηχητικού κύματος μέσα από ένα υλικό έχει σχέση με τη ποιότητα του υλικού και όχι με το αν έχει μονολιθική σύνδεση με κάποιο άλλο. Επίσης 3000 m/s είναι σχετικά μικρή ταχύτητα όταν ένα καλοσυμπυκνομένο C25/30 έχει πάνω από 350 0m/s
Απάντηση
Η διάδοση του κύματος έχει να κάνει με την συνεκτικότητα του υλικού και τις μηχανικές του ιδιότητες. Η μέτρηση που προτείνετε περιλάμβάνει και το επισκευαζόμενο τμήμα. Οι περισσότερες συσκευές έχουν ανάλυση σήματος (ταχύτητας) και μπορούν να "δουν" τυχόν αποκολλήσεις. Η τιμή των 3000 m/s είναι η ελάχιστη απαίτηση. Είναι σαφές ότι εάν η μέση τιμή πέσει κάτω απο 3000 m/s στην επισκευαζόμενη ζώνη τοτε υπάρχει πρόβλημα.
Σχόλιο
- Στα μέτρα ασφάλειας θα πρέπει να δοθεί κατάλληλο ΕΝ για εργασίες με χημικά, όσο αναφορά τα γάντια.
Απάντηση
Εχετε δίκιο

Χρήστος Ροδόπουλος

---------------------------------------------

15 Μαρτίου 2014

Αφού διάβασα το εν λόγω κείμενο, σας παραθέτω τα σχόλια μου (κατά τη γνώμη μου πάντα):

- Δεύτερη σελίδα. Αναφέρεστε στο ΙΟΚ. Θα έπρεπε να αναφέρετε το πλήρες όνομα όταν το παρουσιάζεται για πρώτη φορά μέσα στο κείμενο. Το ίδιο και για τον ΚτΕ

- Σελίδα 1/13 στη δεύτερη παράγραφο "... συμβατών μηχανικών χαρακτηρηστικών..." και φυσικών θα πρόσθετα.

- Παράγραφος 4.1. Η απαίτηση να είναι όλα τα δάπεδα εργασίας / δίαδρομοι δίχως προϊόντα καθαίρεσης είναι ουτοπική και βάζει σε κίνδυνο τον εργολάβο και αυτόν που θα είναι από κάτω και θα καθαρίζει την ώρα που ο άλλος από πάνω θα κατεδαφίζει. Ο αποκλεισμός της περιοχής από το κοινό και από τους εργάτες κατά τη διάρκεια καθαίρεσης είναι αρκετό μέτρο. Η περιοχή να καθαρίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και κατά τη διάρκεια παύσης των εργασιών καθαίρεσης.

- Οι απαιτήσεις για προϋπηρεσία κλπ όπως αναφέρονται αποκλείουν την εκπαίδευση νέων μελών όταν όλοι όσοι εργάζονται θα πρέπει να έχουν προϋπηρεσία. Για τους επικεφαλής θα συμφωνήσω. Επίσης, από που προκύπτει η 5ατια προϋπηρεσιας για μηχανικό; Εγώ δεν έχω 5 χρόνια προϋπηρεσία σε αποκαταστάσεις αλλά θεωρώ τον εαυτό μου απόλυτα ικανό να φέρω εις πέρας μια τέτοια εργασία όπως και το έχω κάνει.

- Σελ 5/13. Πρώτη παράγραφος "... με τους ισχύοντες κανονισμούς." Υπάρχει κανονισμός για όλα αυτά τα υλικά αποκαταστάσεων;

- Γενικά διέκρινα μια τάση να μεταφέρουμε την επιλογή του υλικού στον Ανάδοχο. Κατά τη γνώμη μου ο Μελετητής θα πρέπει να συνιστά τα υλικά και να αφήνει την τελική επιλογή στον Ανάδοχο μετά από έγκρισή του φυσικά.

- Παρ, 4.3.3. Ο Ανάδοχος δεν έχει καμία υποχρέωση για την κατάλληλη προετοιμασία του υποστρώματος αν αυτή δεν αναφέρεται στη μελέτη. Η υποχρέωση είναι του μελετητή.

- Παρ. 4.5. Τα υλικά πρέπει να φυλάσσονται με βάση τις οδηγίες του παραγωγού και όχι υποχρεωτικά σε δροσερό και ξηρό μέρος (αν και αυτό είναι το πιο σύνηθες).

- Παρ. 5.1, τρίτη σημείωση. "... το πάχος του νέου σκυροδέματος...". Επισκευαστικού μέσου ή υλικού θα έλεγα γιατί για πάχος 20mm μάλλον για κονίαμα μιλάμε.
- Παρ. 5.1. Το pH πως θα ελέγχεται; Εγώ θα πρότεινα και pull-off test ή κάτι ανάλογο στην αποκαλυπτόμενη επιφάνεια.

- Παρ. 5.1 σελ.8/13. Θα πρέπει να προτείνετε τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει ο μηχανικός σε περίπτωση παρόδου του χρόνου που προβλέπει ο παραγωγός του υλικού.

- Παρ. 5.6, πρώτη παράγραφος. Θα πρόσθετα "... στις περιοχές φόρτωσης του εργοταξίου και απομάκρυνση από αυτού."

- Παρ. 5.6. Λέτε με μηχανικά ΚΑΙ ενόργανα μέσα. Μήπως εννοείτε ή ενόργανα μέσα? Θα υπάρχει δηλαδή η υποχρέωση για ενόργανο έλεγχο;

- Σελ.10/13. Η επέμβαση θεωρείται απδεκτή κατά τη γνώμη μου και όταν υπάρχουν κακοτεχνίες αλλά δεν επηρεάζουν το σκοπό και τη λειτουργία της επέμβασης.

- Παρ. 5.6.4. Από όσο ξέρω, η ταχύτητα μετάδοσης ενός ηχητικού κύματος μέσα από ένα υλικό έχει σχέση με τη ποιότητα του υλικού και όχι με το αν έχει μονολιθική σύνδεση με κάποιο άλλο. Επίσης 3000 m/s είναι σχετικά μικρή ταχύτητα όταν ένα καλοσυμπυκνομένο C25/30 έχει πάνω από 3500 m/s.

- Στα μέτρα ασφάλειας θα πρέπει να δοθεί κατάλληλο ΕΝ για εργασίες με χημικά όσο αναφορά τα γάντια.

Με όλη τη καλή και φιλική διάθεση

Γιάννης Μαρκουλάκης
Project Engineer/Project Manager at GBG
-------------------------------------------

15 Μαρτίου 2014

Αγαπητέ κύριε Βουδικλάρη

Οι ΠΕΤΕΠ όπως γνωρίζετε καλύτερα απο τον καθένα έχουν σαν πρωταρχικό σκοπό την διασφάλιση της ασφάλειας, της επιστήμης και μιας μέσης ποιότητας. Σε δεύτερο χρόνο αποτελούν ελάχιστες συμβατικές υποχρεώσεις τόσο της μελέτης όσο και της κατασκευής. Η Ελλάδα, μια χώρα μικρή με ελάχιστη παράδοση στην δημιουργία τεχνικών προτύπων δεν υπακούει αλλά εναρμονίζει. Η λέξη υπακοή θεωρώ οτι μπορεί να έχει μια αρνητική χροιά και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί προσωπικό μου γνώμονα. Εαν η λέξη μετατραπεί σε αποδοχή τότε θα με βρίσκατε σύμφωνο.

Θα προσπαθήσω να σας απαντήσω χρησιμοποιώντας τις παραγράφους του σχολίου σας.

Γράφετε «Θα διαφωνήσω με τους συντάκτες του σχεδίου της ΠΕΤΕΠ, γιατί το κείμενο δεν συμφωνεί και δεν ανταποκρίνεται προς τον τίτλο. Πιστεύω ότι πρέπει να τροποποιηθούν είτε ο τίτλος είτε το περιεχόμενο. Οι κανόνες αποκατάστασης ενός στύλου 30x30 δεν έχει σχέση με την αποκατάσταση της διατομής μιας γέφυρας ή του στοιχείου ενός φράγματος. Η διατύπωσή της, ως έχει, εγκυμονεί κινδύνους για τους Μηχανικούς, ιδιαίτερα ύστερα από την έκδοση της Υπ. Αποφ. 455/Β/25-2-2014 (ΦΕΚ 455/Β/25-2-2024) για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς.»

Προσωπικά και κάτω απο το πνεύμα των ΠΕΤΕΠ που αναφέρθηκα στην εισαγωγή μου η λέξη ασφάλεια δεν διαχωρίζει υποστύλωμα 30Χ30 σε αγροικία και βάθρο γέφυρας. Σε κανένα κανονιστικό πλαίσιο παγκοσμίως δεν υφίσταται διαχωρισμός όσον αφορα τον τρόπο της επισκευής.

Δεν μπορώ να καταλάβω που και πως ακριβώς η συγκεκριμένη ΠΕΤΕΠ και η έκδοση της Υπ. Αποφ. 455/Β/25-2-2014 (ΦΕΚ 455/Β/25-2-2024) συγχέονται και δημιουργούν κινδύνους.


Γράφετε «Αυτό σημαίνει ότι, αν η προτεινόμενη ως άνω ΠΕΤΕΠ είχε εγκριθεί και είχε γίνει ΕΤΕΠ, θα έπρεπε να εφαρμοσθεί σε ένα πλήθος σημείων που θα μεγάλωναν τη γραφειοκρατία, το χρόνο κατασκευής και τη δαπάνη, προσφέροντάς μας, κυρίως (αν όχι μόνον), την αίσθηση της υπακοής στην επιστήμη και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.»

Θεωρώ οτι στην Ελλάδα τουλάχιστον είναι πασίγνωστο οτι τόσο η γραφειοκρατία όσο και οι υπερβάσεις κόστους δεν οφείλωνται στις ΕΤΕΠ.

Γράφετε «Δεν συμφωνώ με το σύνολο σχεδόν των ορισμών που χορηγούνται, οι οποίοι γενικώς αποτελούν ιδιότητες ή καταστάσεις ή παραδείγματα, αλλά όχι ορισμό. Αποδιοργάνωση σκυροδέματος δεν είναι η αποτίναξη της επικαλύψεως των οπλισμών, ούτε η ρηγμάτωση από κρουστικά φορτία. Είναι (της στιγμής) η πλήρης κατάτμηση της μάζας του σκυροδέματος σε μια περιοχή, που ίσως είναι δυνατόν να οφείλεται στα αναγραφόμενα παραδείγματα. Κονίες και κονιάματα δεν είναι το ίδιο πράγμα. ενανθράκωση του σκυροδέματος δεν είναι αιτία της διαβρώσεως, είναι κατάσταση που διευκολύνει τη διάβρωση για άλλες αιτίες. Δεν συμφωνώ με αυτό που ορίζεται ως συγκολλησιμότητα ούτε με τον έλεγχό της (σε εργαστήριο;) για κάθε ράβδο. Από το άλλο μέρος υπάρχουν αντικείμενα που θέλουν ορισμό (ρεοπλαστικός, θιξοτροπικός, μικροτσιμέντο κλπ.) που δεν χορηγείται.»

Προφανώς στην σειρά ΠΕΤΕΠ επισκευών αναφερόμαστε σε βλάβες/αστοχίες σε δεύτερο χρόνο. Παρολαυτά θα σας παρακαλούσα να προτείνετε ένα ορισμό. Οσον αφορά την ενανθράκωση κάνετε λάθος διότι αποτελεί ακριβώς τον μηχανισμό έναρξη της διάβρωσης. Η συγκολλησιμότητα ορίζετε απο τον ΚΤΧ. Ο ΕΤΕΠ δεν είναι technical reports κατα την πρακτική του ACI. Μακάρι να υπάρξει στην Ελλάδα μια επιτροπή που να δημιουργήσει κάτι αντίστοιχο. Βέβαια στα τεχνικά υλικά που διδάσκονται στα Πολυτεχνεία της χώρας όροι όπως θιξοτροπία κλπ εξηγούνται.

Γράφετε «Δεν συμφωνώ με τον τρόπο συνδέσεως της προδιαγραφής με αυτό που συνήθως ονομάζουμε μελέτη. Η μελέτη θα ορίζει ασφαλώς σε ποια στοιχεία θα γίνει η επέμβαση (αν είναι πολλά) και με ποια "ένταση". Περιγραφή της εργασίας είναι η ίδια η Προδιαγραφή, που πρέπει να τηρηθεί κατά την σύνταξη των σχεδίων.
Δεν ξεχνούμε ότι κατά την εκτέλεση εμφανίζονται πάντα "κρυμμένες" καταστάσεις-εκπλήξεις. Δεν συμφωνώ ότι, για την αποκατάσταση ενός "στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα" (κατά τον τίτλο), πρέπει σε κάθε τέτοια κατάσταση να εξασφαλίζεται η γνώμη και έγκριση του μελετητή -- δεν συμφωνώ με την κατάργηση της δυνατότητας του επιβλέποντος να παίρνει τις αποφάσεις που του επιτρέπει και του επιβάλλει ο νόμος. Ας αναλογισθούμε μόνο τις χρονικές συνέπειες.»

Πραγματικά δεν καταλαβαίνω το σχόλιο. Εαν μπορούσατε να γίνετε πιο σαφής?

Γράφετε «Δεν συμφωνώ με την απαίτηση να γίνεται μελέτη συνθέσεως (που θα εγκρίνει η Επίβλεψη), μέτρηση της κάθισης κλπ. για επισκευή στύλου 30/30 και μήκους 1,0m, ήτοι για ποσότητα σκυροδέματος μικρότερη από αυτήν που απαιτείται για το δοκίμιο. Ούτε έχει νόημα η επίκληση των Προδιαγραφών για τη μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση σκυροδέματος κλπ. ενός στύλου. Ούτε ο τελικός έλεγχος με υπερήχους ή ο έλεγχος προσφύσεως για τις περιπτώσεις του τίτλου της Προδιαγραφής.»

Συμφωνώ οτι η χρήση σκυροδέματος, τουλάχιστον μη εκτοξευόμενου, είναι ουτοπική όχι μόνο σήμερα αλλα και το 2004 που κυκλοφόρησε η συγκεκριμένη ΕΤΕΠ. Οι έλεγχοι είναι συμβατική υποχρέωση του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504. Αποτελούν τον μοναδικό τρόπο παγκοσμίως να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, την μελέτη, την επίβλεψη, τον ανάδοχο και τον ΚΤΕ.

Γράφετε «Αντιθέτως πιστεύω ότι η Προδιαγραφή θα έπρεπε να θέτει απαιτήσεις αντοχής του χρησιμοποιουμένου σκυροδέματος και, ακόμα περισσότερο, πυκνώσεως των συνδετήρων και της περίσφιγξης στο επισκευαζόμενο τμήμα.»

Σαν απάντησα παραπάνω για το σκυρόδεμα. Για την περίσφιξη το θέμα υπόκειται στην μελέτη ή στην «ενταση» της μελέτης που αναφέρετε σε προηγούμενη παράγραφο.

Γράφετε «Κοντολογίς, διαφωνώ σε τόσα σημεία με το προτεινόμενο κείμενο, που θα πρέπει να τα παρουσιάσω σε ιδιαίτερο άρθρο. Εκτός αν γίνει αποδεκτή η αλλαγή του τίτλου της Προδιαγραφής (την οποία και προτείνω) ώστε αυτή να αφορά σε μεγάλα έργα, που δικαιολογούν με τη σημασία, το μέγεθός τους και τις ποσότητες των απαιτουμένων υλικών τις περιλαμβανόμενες απαιτήσεις. Για την επισκευή ενός στύλου, ίσως έχω μία αντίρρηση σε κάθε δεύτερη παράγραφο. Θα ευχόμουν να υπάρχουν και ένα-δυο Παραρτήματα που θα πρόσφεραν διευκρινήσεις, συμπληρώσεις και τη σύνδεση με έργα με μεγαλύτερες απαιτήσεις.»

Σαν έχω ήδη απαντήσει στην εισαγωγή μου. Επιπλέον θα αυξηθεί η γραφειοκρατία......

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Χρήστος Ροδόπουλος

01 Μαρτίου 2014

Θα διαφωνήσω με τους συντάκτες του σχεδίου της ΠΕΤΕΠ, γιατί το κείμενο δεν συμφωνεί και δεν ανταποκρίνεται προς τον τίτλο. Πιστεύω ότι πρέπει να τροποποιηθούν είτε ο τίτλος είτε το περιεχόμενο. Οι κανόνες αποκατάστασης ενός στύλου 30x30 δεν έχει σχέση με την αποκατάσταση της διατομής μιας γέφυρας ή του στοιχείου ενός φράγματος. Η διατύπωσή της, ως έχει, εγκυμονεί κινδύνους για τους Μηχανικούς, ιδιαίτερα ύστερα από την έκδοση της Υπ. Αποφ. 455/Β/25-2-2014 (ΦΕΚ 455/Β/25-2-2024) για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς.

Οι ΠΕΤΕΠ (ομοίως και οι ΕΤΕΠ) δημιουργήθηκαν κυρίως για τα Δημόσια Έργα, είναι όμως λογικό και αναμενόμενο (και ευκταίο) να χρησιμοποιηθούν και στα ιδιωτικά, αφού δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε διαφορές ποιότητας μεταξύ των δύο κατηγοριών. Η εφαρμογή άρχισε ήδη με την προμνησθείσα Υπουργική Απόφαση, η οποία ορίζει (άρθρο 3) ότι η τεχνολογία εφαρμογής των επεμβάσεων θα είναι η αναφερόμενη στις ΕΤΕΠ.

Αυτό σημαίνει ότι, αν η προτεινόμενη ως άνω ΠΕΤΕΠ είχε εγκριθεί και είχε γίνει ΕΤΕΠ, θα έπρεπε να εφαρμοσθεί σε ένα πλήθος σημείων που θα μεγάλωναν τη γραφειοκρατία, το χρόνο κατασκευής και τη δαπάνη, προσφέροντάς μας, κυρίως (αν όχι μόνον), την αίσθηση της υπακοής στην επιστήμη και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

•Δεν συμφωνώ με το σύνολο σχεδόν των ορισμών που χορηγούνται, οι οποίοι γενικώς αποτελούν ιδιότητες ή καταστάσεις ή παραδείγματα, αλλά όχι ορισμό. Αποδιοργάνωση σκυροδέματος δεν είναι η αποτίναξη της επικαλύψεως των οπλισμών, ούτε η ρηγμάτωση από κρουστικά φορτία. Είναι (της στιγμής) η πλήρης κατάτμηση της μάζας του σκυροδέματος σε μια περιοχή, που ίσως είναι δυνατόν να οφείλεται στα αναγραφόμενα παραδείγματα. Κονίες και κονιάματα δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Η ενανθράκωση του σκυροδέματος δεν είναι αιτία της διαβρώσεως, είναι κατάσταση που διευκολύνει τη διάβρωση για άλλες αιτίες. Δεν συμφωνώ με αυτό που ορίζεται ως συγκολλησιμότητα ούτε με τον έλεγχό της (σε εργαστήριο;) για κάθε ράβδο. Από το άλλο μέρος υπάρχουν αντικείμενα που θέλουν ορισμό (ρεοπλαστικός, θιξοτροπικός, μικροτσιμέντο κλπ.) που δεν χορηγείται.

•Δεν συμφωνώ με τον τρόπο συνδέσεως της προδιαγραφής με αυτό που συνήθως ονομάζουμε μελέτη. Η μελέτη θα ορίζει ασφαλώς σε ποια στοιχεία θα γίνει η επέμβαση (αν είναι πολλά) και με ποια "ένταση". Περιγραφή της εργασίας είναι η ίδια η Προδιαγραφή, που πρέπει να τηρηθεί κατά την σύνταξη των σχεδίων.
Δεν ξεχνούμε ότι κατά την εκτέλεση εμφανίζονται πάντα "κρυμμένες" καταστάσεις-εκπλήξεις. Δεν συμφωνώ ότι, για την αποκατάσταση ενός "στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα" (κατά τον τίτλο), πρέπει σε κάθε τέτοια κατάσταση να εξασφαλίζεται η γνώμη και έγκριση του μελετητή -- δεν συμφωνώ με την κατάργηση της δυνατότητας του επιβλέποντος να παίρνει τις αποφάσεις που του επιτρέπει και του επιβάλλει ο νόμος. Ας αναλογισθούμε μόνο τις χρονικές συνέπειες.

•Δεν συμφωνώ με την απαίτηση να γίνεται μελέτη συνθέσεως (που θα εγκρίνει η Επίβλεψη), μέτρηση της κάθισης κλπ. για επισκευή στύλου 30/30 και μήκους 1,0m, ήτοι για ποσότητα σκυροδέματος μικρότερη από αυτήν που απαιτείται για το δοκίμιο. Ούτε έχει νόημα η επίκληση των Προδιαγραφών για τη μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση σκυροδέματος κλπ. ενός στύλου. Ούτε ο τελικός έλεγχος με υπερήχους ή ο έλεγχος προσφύσεως για τις περιπτώσεις του τίτλου της Προδιαγραφής.

•Αντιθέτως πιστεύω ότι η Προδιαγραφή θα έπρεπε να θέτει απαιτήσεις αντοχής του χρησιμοποιουμένου σκυροδέματος και, ακόμα περισσότερο, πυκνώσεως των συνδετήρων και της περίσφιγξης στο επισκευαζόμενο τμήμα.

Κοντολογίς, διαφωνώ σε τόσα σημεία με το προτεινόμενο κείμενο, που θα πρέπει να τα παρουσιάσω σε ιδιαίτερο άρθρο. Εκτός αν γίνει αποδεκτή η αλλαγή του τίτλου της Προδιαγραφής (την οποία και προτείνω) ώστε αυτή να αφορά σε μεγάλα έργα, που δικαιολογούν με τη σημασία, το μέγεθός τους και τις ποσότητες των απαιτουμένων υλικών τις περιλαμβανόμενες απαιτήσεις. Για την επισκευή ενός στύλου, ίσως έχω μία αντίρρηση σε κάθε δεύτερη παράγραφο.
Θα ευχόμουν να υπάρχουν και ένα-δυο Παραρτήματα που θα πρόσφεραν διευκρινήσεις, συμπληρώσεις και τη σύνδεση με έργα με μεγαλύτερες απαιτήσεις.

Ελπίζω ότι οι συνάδελφοι, τουλάχιστον αυτοί που θα πρέπει να εφαρμόσουν την Προδιαγραφή στα κτίρια του σεισμού, θα εκφράσουν τις απόψεις τους, ώστε το τελικό κείμενο να έχει γενικώτερη αποδοχή.

Θεόδωρος Βουδικλάρης, Πολ. Μηχ.
--------------------------------------------

Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.