Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 03 Ιουνίου 2023

Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της ΠΕΤΕΠ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του www.e-archimedes.gr για την συμπλήρωση του θεματολογίου των ΠΕΤΕΠ και την βελτίωση του περιεχομένου τους.

Συντάκτες: Χριστόφορος Κολυβάς, Dipl-Ing, MSc, μέλος της επιτροπής αναθεώρησης της οδηγίας bulletin 14 του fib: Externally bonded FRP reinforcement for RC structures - Παν. Αναγνωστόπουλος, Πολ. Μηχ

Παρακαλούμε για τον σχολιασμό του κειμένου από τους συναδέλφους Μηχανικούς, με στόχο την περαιτέρω βελτίωσή του.

ΣΧΕ∆ΙΟ Π ΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Ε ΘΝΙΚΗΣ ΤΕ ΧΝΙΚΗΣ Π ΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 14 Επεµβάσεις (επισκευές - ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από oπλισµένο σκυρόδεµα 08 Επικόλληση Ινοπλισµένων Πολυµερών 01 Επικόλληση Υφασµάτων ΠΕΤΕΠ 14-01-08-01 - Έκδοση 2.0 - ΜΑΪΟΣ 2014www.e-archimedes.gr ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP ΥΦΑΣΜΑ)Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράµµατος ∆ράσεων για τον εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ∆Ε), υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (2η Ο∆Ε) και συνεχίσθηκε από το ΙΟΚ µέχρι τον Αύγουστο του 2009.Οι ΠΕΤΕΠ που είχαν ολοκληρωθεί µέχρι τότε (462 τίτλοι), στο πλαίσιο σύµβασης που ανατέθηκε από το τ. ΥΠΕΧΩ∆Ε στον ΕΛΟΤ, επικαιροποιήθηκαν µε βάση τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ελέχθηκαν και µορφοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ και απέκτησαν το status των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ).Οι συνεργάτες του FORUM ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, συµβάλλουν στην διεύρυνση του θεµατολογίου των ΠΕΤΕΠ µε την επεξεργασία νέων τίτλων. Τα ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΕΤΕΠ που συντάσσονται στο πλαίσιο αυτό, µετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου αναδράσεων µε τους ενδιαφεροµένους (µελετητές, κατασκευαστές, προµηθευτές υλικών) θα υποβληθούν στο ΥΠΥΜΕ∆Ι για την προώθησή τους και την τελική ένταξή τους στις ΕΤΕΠ. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.e-archimedes.gr παρακαλούνται για την διατύπωση σχολίων και προτάσεων για την βελτίωση της νέας αυτής σειράς ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΠΕΤΕΠΠίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων ΠεριγραφήHµεροµηνίαΠαρατηρήσεις ηςΠρώτη έκδοση∆εύτερη έκδοση05/2006Κείµενο 2 Ο∆Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε05/2014Εκσυγχρονισµός του κειµένου από τον κ. Χριστόφορο Κολυβά Π.Μ. και τον κ. Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο Π.Μ., στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του www.e-archimedes.gr για την συµπλήρωση του θεµατολογίου των ΠΕΤΕΠ και την βελτίωση του περιεχοµένου τους.ΠΕΤΕΠ: 14-01-08-01 ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP ΥΦΑΣΜΑ)ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Αντικείµενο12.Τυποποιητικές παραποµπές13.Όροι και ορισµοί34.Απαιτήσεις44.1.Γενικά ....................................................................................................................................... 44.2.Προσωπικό - Εξοπλισµός ........................................................................................................ 44.3.Υλικά προεργασιών.................................................................................................................. 44.4.Υπόστρωµα βελτίωσης πρόσφυσης των εποξειδικών συγκολλητικών ................................... 44.5.Ινοπλισµένα πολυµερή από υφάσµατα µε ίνες από άνθρακα (CFRP), γυαλί (GFRP) ή αραµίδιο ................................................................................................................................ 44.6. 4.7. 5.Εποξειδικές κόλλες εµποτισµού και συγκόλλησης των υφασµάτων ....................................... 5 ∆ιακίνηση και αποθήκευση των υλικών ................................................................................... 7Επικόλληση υφασµάτων από ινοπλισµένα πολυµερή και ανοχές75.1.Προετοιµασία επιφάνειας σκυροδέµατος ................................................................................. 75.2.Εφαρµογή του υφάσµατος ....................................................................................................... 8 5.2.1. 5.2.2.5.3.Επικόλληση µε θιξοτροπική κόλλα .............................................................................. 8 Επικόλληση µε υγρή κόλλα ......................................................................................... 9Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή - ανοχές .................................................... 9 5.3.1.Οπτικός έλεγχος .......................................................................................................... 95.3.2.Μηχανικός (κρουστικός) έλεγχος .............................................................................. 105.3.3.Έλεγχος πρόσφυσης υφασµάτων ............................................................................. 105.3.4.Έλεγχος µηχανικών χαρακτηριστικών ινοπλισµένων πολυµερών (FRP υφασµάτων)............................................................................................................... 105.3.5.Επανέλεγχοι - ∆ιορθωτικά µέτρα............................................................................... 116.∆οκιµές117.Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφαλείας εργαζοµένων και προστασίας περιβάλλοντος127.1. 7.2. 8.Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών ................................................................. 12 Μέτρα υγείας - ασφαλείας ...................................................................................................... 12 13Τρόπος επιµέτρησηςΠΕΤΕΠ: 14-01-08-01i ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP ΥΦΑΣΜΑ)Την παρούσα ΠΕΤΕΠ επεξεργάσθηκε οµάδα αποτελούµενη από τους:- Χριστόφορο Κολυβά, Dipl-Ing, MSc. Είναι µέλος της επιτροπής αναθεώρησης της οδηγίας bulletin 14 του fib: Externally bonded FRP reinforcement for RC structures, έχει διατελέσει µέλος της επιτροπής αναθεώρησης της οδηγίας TR-55 του Concrete Society: Design guidance for strengthening concrete structures using fibre composite materials.- Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο, Π-Μ. Έχει διευθύνει το έργο του ΙΟΚ για την σύνταξη των ΠΕΤΕΠ και την ανάπτυξη συστήµατος κοστολόγησης µηχανηµάτων έργων και τυποποιηµένων περιγραφικών τιµολογίων εργασιών. Συµµετέχει σε επιτροπές της ΓΓ∆Ε (2004 έως σήµερα) για την σύνταξη, επικαιροποίηση και διεύρυνση του θεµατολογίου των Νέων Ενιαίων Τιµολογίων.iiΠΕΤΕΠ: 14-01-08-01 ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP ΥΦΑΣΜΑ)Ενίσχυση - Αποκατάσταση κατασκευών από ΠΕΤΕΠ οπλισµένο σκυρόδεµα µε επικόλληση υφασµάτων 14-01-08-01 από ινοπλισµένα πολυµερή (FRP ύφασµα) 1.Αντικείµενο Αντικείµενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι ο καθορισµός των απαιτήσεων για την ενίσχυση/αποκατάσταση διατοµών οπλισµένου σκυροδέµατος µε επικόλληση ινοπλισµένων υφασµάτων µε χρήση εποξειδικών συκγολλητικών. Τα ινοπλισµένα πολυµερή (FRP) παράγονται µε διαφόρων τύπων ίνες: άνθρακα (CFRP: Carbon Fiber Reinforced Polymers), γυαλιού (GFRP: Glass Fiber Reinforced Polymers) ή αραµιδίων (αρωµατικών πολυαµιδίων). Τα υφάσµατα ανήκουν στην κατηγορία των ινοπλισµένων πολυµερών υγράς τοποθέτησης (wet lay-up) και εµποτίζονται µε ρητίνη αµέσως πριν την τοποθέτησή τους. Κατά κανόνα εφαρµόζονται για την καµπτική ενίσχυση πλακών, δοκών και πλαισίων, για την αύξηση της διατµητικής αντοχής στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος, είτε για την περίσφιγξη αυτών βάσει του Κανονισµού Επεµβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ) ή του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 3.2.Τυποποιητικές παραποµπές Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωµατώνει µέσω παραποµπών, προβλέψεις άλλων δηµοσιεύσεων, χρονολογηµένων ή µη. Οι παραποµπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σηµεία του κειµένου και κατάλογος των δηµοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειµένου περί παραποµπών σε χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις, τυχόν µεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρµογή στο παρόν όταν θα ενσωµατωθούν σε αυτό, µε τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις παραποµπές σε µη χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συµµόρφωσης - Μέρος 4: ∆οµικά συνδετικά - Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 4: Structural bonding.ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.09Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συµµόρφωσης - Μέρος 9: Γενικές αρχές για τη χρήση προϊόντων και συστηµάτων - Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 9: General principles for the use of products and systems.ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.10Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Ορισµοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συµµόρφωσης - Μέρος 10: Επί τόπου εφαρµογή προϊόντων και συστηµάτων και έλεγχος ποιότητας εργασιών - Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 10: Site application of products and systems and quality control of the works.ΠΕΤΕΠ: 14-01-08-011 / 13 ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP ΥΦΑΣΜΑ)ΕΛΟΤ ΕΝ 2561Αεροδιαστηµική σειρά - Πλαστικά ενισχυµένα µε ανθρακονήµατα ∆ιαστρωµατώσεις µονής διεύθυνσης - ∆οκιµή εφελκυσµού παράλληλα προς τη διεύθυνση των ινών - Aerospace series - Carbon fibre reinforced plastics - Unidirectional laminates - Tensile test parallel to fibre direction.ΕΛΟΤ ΕΝ 1542Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Μέθοδοι δοκιµής - Μέτρηση της αντοχής συγκόλλησης µε εξόλκευση - Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Measurement of bond strength by pull-off.ΕΛΟΤ ΕΝ 1770Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Μέθοδοι δοκιµής - Προδιορισµός του συντελεστή θερµικής διαστολής - Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods -Determination of the coefficient of thermal expansion.ΕΛΟΤ ΕΝ 14022∆οµικά συγκολλητικά - Προσδιορισµός του µέγιστου ορίου χρήσης µετά από τη µείξη για συγκολλητικά πολλών συστατικών - Structural Adhesives - Determination of the pot life (working life) of the multicomponent adhesives.ΕΛΟΤ ΕΝ 12189Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεµα - Μέθοδοι δοκιµής - Προδιορισµός ανοικτού χρόνου Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods -Determination of open time.ΕΛΟΤ ΕΝ 12617.03Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 3: Προσδιορισµός πρώιµης γραµµικής συστολής των συγκολλητικών µέσων που χρησιµοποιούνται στις κατασκευές - Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Part 3: Determination of early age linear shrinkage for structural bonding agents.ΕΛΟΤ ΕΝ 12617.01Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή κατασκευών από σκυρόδεµα - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 1: Προσδιορισµός γραµµικής συστολής των πολυµερών και των συστηµάτων επιφανειακής προστασίας (SPS) - Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Part 1: Determination of linear shrinkage of polymers and surface protection systems (SPS).ΕΛΟΤ ΕΝ 12614Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Μέθοδοι δοκιµής - Προσδιορισµός της θερµοκρασίας υαλώδους µετάπτωσης των πολυµερών - Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods Determination of glass transition temperature of polymers.ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 3219Πλαστικά υλικά - Πολυµερή/ρητίνες σε υγρή κατάσταση ή σαν γαλακτώµατα ή σαν διασπορές - Προσδιορισµός του ιξώδους µε χρήση περιστροφικού ιξωδοµέτρου µε καθορισµένη αναλογία διάτµησης Plastics - Polymers/resins in the liquid state or as emulsions or dispersions - Determination of viscosity using a rotational viscometer with defined shear rate.ΕΛΟΤ ΕΝ 13580Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Μέθοδοι δοκιµής - Απορρόφηση νερού και αντίσταση σε αλκάλια των υδρόφοβων εµποτισµών - Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Water absorption and resistance to alkali for hydrophobic impregnations.ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 178 E2Πλαστικά - Προσδιορισµός καµπτικών ιδιοτήτων - Plastics Determination of flexural properties.2 / 13ΠΕΤΕΠ: 14-01-08-01 ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP ΥΦΑΣΜΑ)ΕΛΟΤ ΕΝ 13412 Ε2ΕΛΟΤ ΕΝ 12188Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Μέθοδοι δοκιµής - Προσδιορισµός της συγκόλλησης χάλυβα µε χάλυβα για το χαρακτηρισµό των δοµικών συγκολλητικών µέσων Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of adhesion steel-to-steel for characterization of structural bonding agents.ΕΛΟΤ ΕΝ 12190Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Μέθοδοι δοκιµής - Προσδιορισµός της αντοχής σε θλίψη κονιάµατος επισκευών - Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of compressive strength of repair mortars.ΕΤΕΠ 14-01-01-01Καθαρισµός επιφάνειας σκυροδέµατος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά Removal of loose or attached materials from concrete surfaces.ΕΤΕΠ 14-01-01-02Προετοιµασία επιφάνειας σκυροδέµατος για επεµβάσεις επισκευών ενισχύσεων - Preparation of concrete surfaces for retrofitting or strengthening works.ΕΤΕΠ 14-01-07-013.Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή δοµηµάτων από σκυρόδεµα - Μέθοδοι δοκιµής - Προσδιορισµός του µέτρου ελαστικότητας σε θλίψη - Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of modulus of elasticity in compression.Πλήρωση ρωγµών στοιχείων σκυροδέµατος µικρού εύρους - Filling of narrow cracks of concrete elements.Όροι και ορισµοί Στην παρούσα προδιαγραφή χρησιµοποιούνται οι ακόλουθοι όροι και ορισµοί: Σύνθετα υλικά Στο τοµέα των ενισχύσεων σύνθετα υλικά ονοµάζονται τα υλικά που προκύπτουν από τον συνδυασµό συνεχών ινών, συνήθως µίας διεύθυνσης, και πολυµερικής µήτρας (για αυτό ονοµάζονται και Ινοπλισµένα Πολυµερή). Τα Σύνθετα Υλικά επικολλώνται στην επιφάνεια σκυροδέµατος µέσω της κόλλας εφαρµογής. Ίνες των σύνθετων υλικών Οι ίνες των σύνθετων υλικών αποτελούν τον φορέα ανάληψης των εφελκυστικών δυνάµεων παράλληλα στη διεύθυνση τους. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η εξαιρετικά υψηλή εφελκυστική αντοχή και η γραµµικά ελαστική συµπεριφορά µέχρι τη θραύση τους. Οι κυριότεροι τύποι ινών που χρησιµοποιούνται στο πεδίο των ενισχύσεων είναι οι ίνες άνθρακα, οι ίνες γυαλιού και σπανιότερα οι ίνες αραµιδίου. Πολυµερική µήτρα Πολυµερική µήτρα ονοµάζεται η συγκολλητική ύλη µεταξύ των ινών, η οποία συνδέει τις ίνες µεταξύ τους, τις προστατεύει και εξασφαλίζει τη µεταφορά δυνάµεων σε αυτές. Υφάσµατα ινοπλισµένων πολυµερών Υφάσµατα Ινοπλισµένων Πολυµερών ονοµάζονται τα σύνθετα υλικά που αποτελούνται από εύκαµπτα υφάσµατα ινών µίας κυρίως διεύθυνσης που εµποτίζονται επί τόπου στο έργο µε την πολυµερική µήτρα τύπου εποξειδικής ρητίνης δύο συστατικών.ΠΕΤΕΠ: 14-01-08-013 / 13 ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP ΥΦΑΣΜΑ)Κόλλα εφαρµογής Κόλλα εφαρµογής ονοµάζεται το υλικό που εφαρµόζεται µεταξύ του υποστρώµατος και του σύνθετου υλικού εξασφαλίζοντας έτσι τη συνεργασία τους και τη µεταφορά τάσεων από το πρώτο στο δεύτερο. Η κόλλα εφαρµογής είναι εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών και συνήθως είναι ίδια µε την εποξειδική ρητίνη εµποτισµού (πολυµερική µήτρα) των υφασµάτων ινοπλισµένων πολυµερών.4.Απαιτήσεις4.1. Γενικά Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας θα ελέγχεται, εάν ο χώρος είναι ελεύθερος, εάν έχουν ληφθεί τα µέτρα υποστυλώσεως που προβλέπονται από τη µελέτη και τον κανονισµό κατεδαφίσεων, και τα µέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 7 της παρούσας Προδιαγραφής. Επίσης, θα ελέγχεται ένα έχει γίνει διακοπή όλων των παροχών στα δίκτυα που τυχόν διέρχονται από την περιοχή της επέµβασης.4.2. Προσωπικό - Εξοπλισµός Το τεχνικό προσωπικό που θα ασχοληθεί µε την εφαρµογή της µεθόδου θα έχει αποδεδειγµένη εµπειρία (βεβαιώσεις εργοδοτών) σε έργα επισκευών και ενισχύσεων. Πριν από την έναρξη των εργασιών, θα γίνει δοκιµαστική εφαρµογή, προκειµένου η Επίβλεψη να διαπιστώσει την ικανότητα του συνεργείου να εκτελέσει έντεχνα την εργασία. Η επίβλεψη των εργασιών εκ µέρους του Αναδόχου θα γίνεται από Πολιτικό Μηχανικό πενταετούς τουλάχιστον εµπειρίας, µε τη συνδροµή επί τόπου του έργου Τεχνολόγου Μηχανικού ή Εργοδηγού µε πενταετή εµπειρία σε έργα επισκευών και ενισχύσεων, αποδεικνυόµενη µε βεβαιώσεις εργοδοτών. Το συνεργείο επισκευών θα είναι πλήρως εξοπλισµένο για την εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 5 της παρούσας Προδιαγραφής.4.3. Υλικά προεργασιών Χρησιµοποιούνται υλικά πλήρωσης κενών και εξοµάλυνσης της επιφάνειας του σκυροδέµατος και χηµικά καθαριστικά των προς συγκόλληση επιφανειών (αν προβλέπονται). Για την εξοµάλυνση της επιφάνειας του υποστρώµατος θα χρησιµοποιούνται µη συρρικνούµενα τσιµεντοειδή κονιάµατα ή εποξειδικές πάστες µε εφελκυστική αντοχή, τουλάχιστον κατά 50% µεγαλύτερη από την εφελκυστική αντοχή του υποστρώµατος. Τα υλικά θα συνοδεύονται από αναλυτική τεχνικά φυλλάδια του παραγωγού και υπόκεινται στην έγκριση της Επίβλεψης.4.4. Υπόστρωµα βελτίωσης πρόσφυσης των εποξειδικών συγκολλητικών Το υλικό υποστρώµατος (αστάρι, primer) θα είναι συµβατό µε το εποξειδικό συγκολλητικό.4.5. Ινοπλισµένα πολυµερή από υφάσµατα µε ίνες από άνθρακα (CFRP), γυαλί (GFRP) ή αραµίδιο Τα ινοπλισµένα πολυµερή από υφάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά δοκιµών αναγνωρισµένων εργαστηρίων σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 2561, από τα οποία θα προκύπτουν τα µηχανικά χαρακτηριστικά και οι λοιπές ιδιότητες αυτών. Τα µηχανικά χαρακτηριστικά θα αναφέρονται στο ινοπλισµένο πολυµερές, δηλαδή στο συνδυασµό υφάσµατος και εποξειδική ρητίνης που χρησιµοποιείται για τον εµποτισµό του.4 / 13ΠΕΤΕΠ: 14-01-08-01 ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP ΥΦΑΣΜΑ)Τα προσκοµιζόµενα ινοπλισµένα πολυµερή από υφάσµατα θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τις απαιτήσεις της µελέτης. Συγκεκριµένα, από τα πιστοποιητικά των δοκιµών θα πρέπει να προκύπτουν η µέση τιµή και η χαρακτηριστική τιµή, σύµφωνα µε το EN 1990:2002- Παράρτηµα D7, για κάθε ένα από τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Μέτρο ελαστικότητας (Ef), Εφελκυστική αντοχή (ffu), µέγιστη παραµόρφωση (εfu) του ινοπλισµένου πολυµερούς. Είναι επιθυµητό τα ινοπλισµένα πολυµερή να φέρουν έγκριση (approval) από ανεξάρτητους αναγνωρισµένους φορείς. Ενδεικτικά αναφέρονται µερικές από τις συνήθεις εγκρίσεις ινοπλισµένων πολυµερών: ICC-ES® στις ΗΠΑ, Avis Technique στη Γαλλία, Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung - abZ στη Γερµανία. Η χρήση υφασµάτων µε ανθρακονήµατα υψηλού µέτρου ελαστικότητας δεν συνιστάται, επειδή τα υλικά αυτά εµφανίζουν µικρή παραµορφωσιµότητα. Τα συστήµατα ανθρακοϋφασµάτων (CFRP) που θα προκύψουν µετά τη σκλήρυνση της εποξειδικής ρητίνης, συνιστάται να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Bάρος ξηρού υφάσµατος:>200 g/m2Μηχανικά χαρακτηριστικά κατά την κύρια διεύθυνση: Μέτρο ελαστικότητας σύνθετου υλικού κατά ΕΝ 2561:>20 GPa(για τυπικό πάχος µίας στρώσης σύνθετου υλικού 1mm) Παραµόρφωση θραύσης σύνθετου υλικού κατά ΕΝ 2561 :0,75%÷1,50%Εφελκυστική αντοχή σύνθετου υλικού κατά ΕΝ 2561:>800 MPa(για τυπικό πάχος µίας στρώσης σύνθετου υλικού 1mm) Τα συστήµατα υαλοϋφασµάτων (GFRP) που θα προκύψουν µετά τη σκλήρυνση της εποξειδικής ρητίνης, συνιστάται να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : Bάρος ξηρού υφάσµατος:>200 g/m2Μηχανικά χαρακτηριστικά κατά την κύρια διεύθυνση: Μέτρο ελαστικότητας σύνθετου υλικού κατά ΕΝ 2561:>3 GPa(για τυπικό πάχος µίας στρώσης σύνθετου υλικού 1mm) Παραµόρφωση θραύσης σύνθετου υλικού κατά ΕΝ 2561 :1,00%÷2,00%Εφελκυστική αντοχή σύνθετου υλικού κατά ΕΝ 2561:>200 MPa(για τυπικό πάχος µίας στρώσης σύνθετου υλικού 1mm) Η εφαρµογή των ινοπλισµένων πολυµερών µπορεί να γίνει και επί σκυροδέµατος εφελκυστικής αντοχής µικρότερης από 1,0 MPa (10 kg/cm2), σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1542. Σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04, ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.09 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.10, η οµαλότητα της επιφάνειας επί της οποίας θα τοποθετηθούν τα ινοπλισµένα πολυµερή θα είναι τέτοια ώστε οι αποκλίσεις (εξάρσεις - κοιλότητες) να µην υπερβαίνουν τα 2,00mm ανά 0,30m.4.6. Εποξειδικές κόλλες εµποτισµού και συγκόλλησης των υφασµάτων Ισχύουν τα καθοριζόµενα στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04, ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.09 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.10. Για την επικόλληση των ινοπλισµένων υφασµάτων θα χρησιµοποιούνται εποξειδικές κόλλες χωρίς ανενεργούς διαλύτες µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Εποξειδικές κόλλες δύο συστατικών (ρητίνη, σκληρυντής).ΠΕΤΕΠ: 14-01-08-015 / 13 ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP ΥΦΑΣΜΑ)Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα επιλέγονται µε κριτήριο και τον χρόνο πήξης του µίγµατος (pot life), ο οποίος εξαρτάται από τη θερµοκρασία περιβάλλοντος. Οι αντοχές της κόλλας εφελκυσµό θα είναι τουλάχιστον 50% µεγαλύτερες των αντίστοιχων αντοχών του σκυροδέµατος. Το χρώµα της ρητίνης θα διαφέρει από το χρώµα του σκληρυντή. Τα επιµέρους συστατικά θα είναι συσκευασµένα σε διαφορετικά και διακεκριµένου τύπου δοχεία. Η ετικέτα των δοχείων θα αναφέρει το συστατικό (εποξειδικής ρητίνης, σκληρυντής), το χρώµα, το καθαρό βάρος, την περιοχή επιτρεπτών θερµοκρασιών και την ηµεροµηνία παραγωγής. Θα προσκοµίζονται τεχνικά φυλλάδια του εργοστασίου παραγωγής τα οποία θα αναφέρουν τον µέγιστο χρόνο αποθήκευσης και χρήσης, την αναλογία ανάµιξης των επιµέρους συστατικών, λεπτοµερείς οδηγίες χρήσεως, συνθήκες αποθήκευσης, τον χρόνο χρήσης µετά την ανάµιξη, τοξικότητα και µέτρα υγιεινής - ασφαλείας κατά την εφαρµογή. Παρατίθεται πίνακας µε τις απαιτήσεις για τα συγκολλητικά υλικά σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04, ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.09 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.10 και το ∆ελτίο Νο 14 της FIB (Federation International du Beton: ∆ιεθνής Οµοσπονδία Σκυροδέµατος)ΧαρακτηριστικόΠρότυπο ∆οκιµήςΣυνιστώµενες τιµέςΠαρατηρήσεις Εξαρτάται από την ποσότητα του µίγµατος και τις συνθήκες περιβάλλοντος Χρόνος τοποθέτησης του υφάσµατος/ελάσµατος µετά το άπλωµα του συγκολλητικούΧρόνος χρήσεως (pot life)ΕΛΟΤ ΕΝ 14022>40min σε 20 °CΧρόνος έκθεσης (open time)ΕΛΟΤ ΕΝ 12189τουλάχιστον 20min υπό θερµοκρασία 20 °CΧρόνος αποθήκευσης (shelf life)-Τουλάχιστον 6 µήνες υπό θερµοκρασία 5-25 °CΣυστολή ξήρανσηςΕΛΟΤ ΕΝ 12617.01 ΕΛΟΤ ΕΝ 12617.03<0,1%κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04Συνθήκες εφαρµογής-Θερµοκρασία >5°C Σχετική υγρασία <80%FIB Bulletin No 14ΕΛΟΤ ΕΝ 12614≥45°C ή τουλάχιστον ίση προς τη µέγιστη θερµοκρασία αέρος υπό σκιά πλέον 20°CΕίναι η θερµοκρασία έναρξης αποδιοργάνωσης τη µοριακής δοµής της ρητίνης και απώλειας των µηχανικών χαρακτηριστικών της≤50 x 10-6 ανά °Cκατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04>14 Ν/mm2κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04>4 Ν/mm2κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1540.04>12 Ν/mm2κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04Θερµοκρασία υαλώδους µετάπτωσης (glass transition temp. Tg) Συντελεστής θερµικής διαστολής ∆ύναµη πρόσφυσης σε χάλυβα ∆ύναµη πρόσφυσης σε σκυρόδεµα ∆ιατµητική αντοχή6 / 13ΕΛΟΤ ΕΝ 1770 ΕΛΟΤ ΕΝ 12188 ΕΛΟΤ ΕΝ 12188 ΕΛΟΤ ΕΝ 12188ΠΕΤΕΠ: 14-01-08-01 ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP ΥΦΑΣΜΑ)4.7. Συµπεριφορά ενισχυµένου δοµικού µέλους σε πυρκαγιά Θα πρέπει να ελέγχεται κατά EN 1992-1-2 (Eurocode 2, Part 1-2: General rules, Structural fire design) η αποµειωµένη, λόγω πυρκαγιάς, φέρουσα ικανότητα του δοµικού µέλους σε σχέση µε το συνδυασµό δράσεων σε περίπτωση πυρκαγιά και εφόσον απαιτείται, να παρέχεται η προστασία έναντι πυρκαγιάς του ενισχυµένου δοµικού µέλους µε κατάλληλο σύστηµα πυροπροστασίας. Το σύστηµα πυροπροστασίας θα πρέπει να φέρει σχετική έγκριση από αναγνωρισµένους φορείς (πχ UL-ΗΠΑ, CSTB-Γαλλία, DIBt-Γερµανία).4.8. ∆ιακίνηση και αποθήκευση των υλικών Τα εποξειδικά υλικά και τα υλικά υποστρώµατος θα αποθηκεύονται σε χώρους που θα εξασφαλίζουν την θερµοκρασία που συνιστά ο προµηθευτής. Η ρητίνη και ο σκληρυντής, συνιστάται να αποθηκεύονται, πριν την ανάµιξή τους, σε χώρους µε θερµοκρασία που θα τους προσδίνει το επιθυµητό ιξώδες (προοδευτική θέρµανση, ιδιαίτερα κατά τις ψυχρές περιόδους). Τα ινοπλισµένα υφάσµατα θα αποθηκευόνται στην εργοστασιακή τους συσκευασία και θα προστατεύονται από σκόνη και λοιπούς εργοταξιακούς ρύπους.5.Επικόλληση υφασµάτων από ινοπλισµένα πολυµερή και ανοχές Η διαδικασία εκτέλεσης εργασιών είναι η ακόλουθη: Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας θα ελέγχεται, εάν ο χώρος είναι ελεύθερος, εάν έχουν ληφθεί τα µέτρα υποστυλώσεως που προβλέπονται από τη µελέτη και τον κανονισµό κατεδαφίσεων, και τα µέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 7 της παρούσας Προδιαγραφής. Επίσης, θα ελέγχεται ένα έχει γίνει διακοπή όλων των παροχών στα δίκτυα που τυχόν διέρχονται από την περιοχή της επέµβασης.5.1. Προετοιµασία επιφάνειας σκυροδέµατος -Αφαιρούνται από την περιοχή της επέµβασης τα επιχρίσµατα (αν υπάρχουν) σύµφωνα µε την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 1501-14-01-01-01.-Αποφορτίζονται τα δοµικά στοιχεία αν αυτό προβλέπεται από τη µελέτη.-Καθαρίζεται η επιφάνεια του σκυροδέµατος και τρίβεται µε σµυριδόπετρα σύµφωνα µε την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 1501-14-01-01-02, ώστε να αποµακρυνθούν τυχόν χαλαρά τµήµατα και να αποκαλυφθούν τα αδρανή. Στη συνέχεια αφαιρείται η σκόνη από την επιφάνεια του σκυροδέµατος, είτε µε φύσηµα µε πεπιεσµένο αέρα είτε µε αναρρόφηση (αντλία κενού).-Η επιφάνεια του σκυροδέµατος πρέπει να είναι επίπεδη, χωρίς εξάρσεις ή βαθουλώµατα οφειλόµενα σε ατέλειες του ξυλοτύπου. Τυχόν εξάρσεις θα εξοµαλύνονται µε ελαφρές αερόσφυρες ή ηλεκτρόσφυρες, ενώ τυχόν βαθουλώµατα θα αποκαθίστανται µε εποξειδικό στόκο (πάστα) ή επισκευαστικό τσιµεντοειδές κονίαµα. Αν το απαιτούµενο πάχος πλήρωσης είναι λιγότερο από 5 mm συνιστάται η χρήση εποξειδικής πάστας. Για το µεγαλύτερο πάχος πλήρωσης συνιστάται η εφαρµογή έτοιµου τσιµεντοειδούς κονιάµατος.-‘Oταν το ινοπλισµένο πολυµερές προβλέπεται να διέλθει επάνω από τις ακµές του στοιχείου (π.χ. εφαρµογές περίσφιγξης) έχουν εφαρµογή οι σχετικές απαιτήσεις του κατασκευαστή του υλικού για τη διαµόρφωση (καµπύλωση) των ακµών. Η απότµηση των ακµών θα γίνεται µε ελαφρύ εξοπλισµό (π.χ. γωνιακό τροχό) µε ιδιαίτερη προσοχή για να αποφευχθεί διατάραξη του στοιχείου.-Μετράται η θερµοκρασία του σκυροδέµατος και ελέγχεται αν πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις του προµηθευτού του προς χρήση της εποξειδικής ρητίνης. Γενικά, η θερµοκρασία του υποστρώµατος πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 °C υψηλότερη από τη θερµοκρασία δρόσου (dew point).ΠΕΤΕΠ: 14-01-08-017 / 13 ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP ΥΦΑΣΜΑ)-Μετράται η υγρασία του σκυροδέµατος και ελέγχεται αν πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις του προµηθευτού του προς χρήση εποξειδικού συγκολλητικού. Γενικά, η υγρασία του υποστρώµατος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4%.5.2. Εφαρµογή του υφάσµατος Η εργασία θα εκτελείται εφόσον το χρησιµοποιηθέν υλικό εξοµάλυνσης της επιφάνειας του σκυροδέµατος έχει αποκτήσει τουλάχιστον το 50% της αντοχής του. Ο προσδιορισµός του χρόνου ανάπτυξης της αντοχής θα γίνεται µε βάση τα αναγραφόµενα στα τεχνικά φυλλάδια των προϊόντων αυτών, λαµβάνοντας υπόψη τη θερµοκρασία περιβάλλοντος.5.2.1. Επικόλληση µε θιξοτροπική κόλλα Η διαδικασία αυτή συχνά χαρακτηρίζεται και ως "επικόλληση υφασµάτων σε ξηρή κατάσταση". Γίνεται τελικός καθαρισµός της επιφάνειας αµέσως πριν την έναρξη της εργασίας επικόλλησης. Το σκυρόδεµα επαλείφεται µε υλικό υποστρώµατος (αστάρι, primer), συµβατό µε τη ρητίνη µε ρολό, µεγάλο πινέλο ή βούρτσα. Το ύφασµα κόβεται στις επιθυµητές διαστάσεις µε ψαλίδι. Αφού στεγνώσει το primer (υλικό υποστρώµατος), επαλείφεται η επιφάνεια του σκυροδέµατος µε θιξοτροπική κόλλα και το ύφασµα τοποθετείται µε τα χέρια µε ταυτόχρονη συµπίεση µε ρολό, ώστε να ξεχειλίσει η πλεονάζουσα κόλλα και να παραµείνει όσο το δυνατό λεπτότερο στρώµα αυτής µεταξύ του σκυροδέµατος και του υφάσµατος. Η πλεονάζουσα κόλλα αφαιρείται και απορρίπτεται. Οι λωρίδες του υφάσµατος τοποθετούνται µε υπερκάλυψη, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη µελέτη. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει αν δοθεί στην αποφυγή πτυχώσεων του υφάσµατος και στη διατήρηση των ινών του κατά το δυνατόν σε ευθυγραµµία. Ακολούθως το ύφασµα εµποτίζεται µε ρητίνη µέσω πλαστικού ρολού. Το ρολό θα κινείται προς τη διεύθυνση των ινών και προς µία µόνο κατεύθυνση (όχι εµπρός-πίσω), ώστε να αποφευχθεί η "χαλάρωση" του υφάσµατος και η δηµιουργία πτυχώσεων, έως ότου η εποξειδική κόλλα διαποτίσει το ύφασµα. Σε περίπτωση σφάλµατος (π.χ. δηµιουργία πτυχώσεων, λάθος κατεύθυνση ινών) και εφόσον δεν έχει παρέλθει ο ενεργός χρόνος εφαρµογής της ρητίνης, το ύφασµα αφαιρείται µε τα χέρια και η εφαρµογή επαναλαµβάνεται. Αν ο ενεργός χρόνος έχει παρέλθει, το ύφασµα και η ρητίνη θα αποµακρύνονται ως άχρηστα και θα επαναλαµβάνονεται η εφαρµογή µε νέα υλικά. Η κόλλα θα πρέπει να είναι σε θέση να συγκρατεί το ύφασµα χωρίς ερπυστικές παραµορφώσεις µέχρι την σκλήρυνση, ακόµη και σε εφαρµογές "οροφής". Αν απαιτείται νέα στρώση υφάσµατος, επαναλαµβάνεται η διαδικασία (εφαρµογή της εποξειδικής κόλλας στην προβλεπόµενη ποσότητα και εντός των ορίων χρόνου που καθορίζονται από τον παραγωγό των υλικών). Για την εξασφάλιση ικανοποιητικής πρόσφυσης επιχρισµάτων ή άλλων υλικών κάλυψης και προστασίας του υφάσµατος θα επαλείφεται τελική στρώση εποξειδικής κόλλας και προτού σκληρυνθεί θα γίνεται επίπαση µε χαλαζιακή άµµο µεγέθους κόκκου 0,5 έως 1,0 mm, σε ποσότητα 2 περίπου 1 kg ανά m . Μετά την ανάπτυξη της αντοχής της συγκόλλησης δεν υπάρχει λόγος να συνεχίζεται η άρση των φορτίων επί της κατασκευής και µπορούν να αρχίσουν οι εργασίες αποκατάστασης της ανωδοµής (τοίχοι, δάπεδα, κλπ). Επισηµαίνεται ότι σε κάθε φάση της εκτελούµενης εργασίας απαιτείται η σχολαστική αξιολόγηση των συνθηκών περιβάλλοντος (θερµοκρασίας και υγρασίας) µε βάση τις προδιαγραφές των χρησιµοποιούµενων ρητινών, επειδή αυτές επηρεάζουν σηµαντικά τη συγκολλητική ικανότητα της εποξειδικής κόλλας.8 / 13ΠΕΤΕΠ: 14-01-08-01 ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP ΥΦΑΣΜΑ)5.2.2. Επικόλληση µε υγρή κόλλα Η διαδικασία αυτή συχνά χαρακτηρίζεται και ως "επικόλληση προεµποτισµένων υφασµάτων" ή ως "υγρή εφαρµογή - wet lay-up". Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται όταν τα υφάσµατα έχουν µεγάλη 2 πυκνότητα ινών (συνίσταται για όλα τα µονοαξονικά υφάσµατα βάρους >300gr/m και για όλα τα διαξονικά υφάσµατα ανεξαρτήτου βάρους) και οι θιξοτροπικές κόλλες δεν µπορούν να τα εµποτίσουν. Η διαδικασία εφαρµογής διαφοροποιείται σε σχέση µε αυτήν που προαναφέρθηκε ως προ το ότι το ύφασµα εµποτίζεται µε υγρή κόλλα πριν επικολληθεί. Το ύφασµα, αφού κοπεί µε ψαλίδι στις επιθυµητές διαστάσεις, απλώνεται σε καθαρό επίπεδο δάπεδο εργασίας (π.χ. στρωµένο µε φύλλα πολυαιθυλενίου) και εµποτίζεται και από τις δύο πλευρές του µε ρητίνη µε χρήση πλαστικού ρολού, το οποίο θα πρέπει να ενεργεί προς τη διεύθυνση των ινών κατά µία µόνο κατεύθυνση. Στη συνέχεια το ύφασµα τοποθετείται µε τα χέρια στην προβλεπόµενη θέση (απαραίτητα µε χρήση κατάλληλων γαντιών) εντός του ενεργού χρόνου της ρητίνης µε ταυτόχρονη συµπίεση µε ρολό ή µε τα χέρια, ώστε να πάρει θέση όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο σκυρόδεµα. Η πλεονάζουσα κόλλα αφαιρείται και απορρίπτεται. Οι λωρίδες του υφάσµατος τοποθετούνται µε υπερκάλυψη, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη µελέτη. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει αν δοθεί στην αποφυγή πτυχώσεων του υφάσµατος και στη διατήρηση των ινών του κατά το δυνατόν σε ευθυγραµµία. Σε περίπτωση σφάλµατος (π.χ. δηµιουργία πτυχώσεων, λάθος κατεύθυνση ινών) και εφόσον δεν έχει παρέλθει ο ενεργός χρόνος εφαρµογής της ρητίνης, το ύφασµα αφαιρείται µε τα χέρια και η εφαρµογή επαναλαµβάνεται. Αν ο ενεργός χρόνος έχει παρέλθει, το ύφασµα και η ρητίνη θα αποµακρύνονται ως άχρηστα και θα επαναλαµβάνονεται η εφαρµογή µε νέα υλικά. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προαναφερθέντα για την περίπτωση εφαρµογής θιξοτροπικήσ κόλλας.5.3. Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή - ανοχές Η εργασία θεωρείται τελειωµένη, όταν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που περιλαµβάνονται στα Κεφάλαια 5.1 & 5.2 της παρούσας Προδιαγραφής, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη του έργου και έχουν συγκεντρωθεί τα πλεονάζοντα και άχρηστα υλικά και έχουν τοποθετηθεί στις περιοχές φόρτωσης του εργοταξίου. Για τη διαπίστωση της ορθής εφαρµογής των ινοπλισµένων πολυµερών θα διεξάγονται οι ακόλουθοι έλεγχοι:5.3.1. Οπτικός έλεγχος Ο οπτικός έλεγχος αποσκοπεί στον εντοπισµό κακοτεχνιών, πριν και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. Πριν την επικόλληση των υφασµάτων, θα ελέγχεται η κατάστασή τους (ύπαρξη πτυχώσεων, φθορών ή τραυµατισµών). Θα ελέγχεται επίσης, αν το υπόστρωµα έχει προετοιµασθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα Κεφάλαια 5.1 και 5.2 της παρούσας Προδιαγραφής. Κατά τη διάρκεια της επικόλλησης, θα ελέγχεται η εφαρµογή των κανόνων έντεχνης εκτέλεσης της εργασίας, όπως αυτοί αναφέρονται στα Κεφάλαια 5.1 και 5.2 της παρούσας Προδιαγραφής, ώστε τυχόν κακοτεχνίες να εντοπίζονται έγκαιρα και να αίρονται πριν από την ολοκλήρωση της εργασίας. Ως τέτοιες πιθανές κακοτεχνίες ενδεικτικά αναφέρονται: ο εγκλωβισµός αέρα µεταξύ υφάσµατος και υποστρώµατος ή µεταξύ υφασµάτων, ο ελλιπής εµποτισµός των υφασµάτων, η ανοµοιοµορφία της κατεύθυνσης των ινών, η δηµιουργία πτυχώσεων, ο ελλιπής πολυµερισµός της εποξειδικής κόλλας (ελέγχεται µε την αφή), η µειωµένη συγκολλητική ικανότητα της εποξειδικής κόλλας (ελέγχεται µε τράβηγµα του υφάσµατος µε το χέρι όταν η κόλλα έχει πολυµεριστεί), το ανεπαρκές µήκος αλληλοεπικάλυψης των υφασµάτων (όπου αυτό προβλέπεται), κλπ.ΠΕΤΕΠ: 14-01-08-019 / 13 ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP ΥΦΑΣΜΑ)Η επέµβαση θεωρείται αποδεκτή, όταν κατά τον οπτικό έλεγχο δε διαπιστώνονται κακοτεχνίες, ή εάν αυτές είναι µικρής κλίµακας και µπορούν ευχερώς να αποκατασταθούν. Η διαδικασία αυτή συχνά χαρακτηρίζεται και ως "επικόλληση υφασµάτων σε ξηρή κατάσταση".5.3.2. Μηχανικός (κρουστικός) έλεγχος Ο µηχανικός (κρουστικός) έλεγχος θα γίνεται στο τέλος ή/και σε ενδιάµεσα εκτέλεσης της εργασίας. Ο µηχανικός (κρουστικός) έλεγχος γίνεται για τη διαπίστωση της στερεότητας και συνοχής της επέµβασης, µε ελαφρές κρούσεις µε σφυρί πλαστικής ή ελαστικής κεφαλής µε στρογγυλεµένα άκρα, µε προσοχή, ώστε να µην τραυµατιστεί το ύφασµα. Εξετάζεται ο παραγόµενος ήχος από τις κρούσεις. Υπόκωφος ήχος συνεπάγεται πληµµελής συγκόλληση, εγκλωβισµό αέρα, µη τήρηση των χρονικών ορίων εφαρµογής της κόλλας. Στις περιπτώσεις αυτές θα ενηµερώνεται αµέσως ο Μελετητής, ο οποίος ανάλογα µε την ένταση του προβλήµατος θα κρίνει αν απαιτούνται διορθωτικά µέτρα ή επανάληψη της επέµβασης.5.3.3. Έλεγχος πρόσφυσης υφασµάτων Η πρόσφυση των υφασµάτων επί του σκυροδέµατος θα ελέγχεται µε δοκιµή αποκόλλησης δείγµατος σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία: -Κατασκευάζεται δοκιµαστικό τµήµα στην προβλεπόµενη από τη µελέτη θέση ή σε θέση που θα υποδείξει η Επίβλεψη. Θα επικολλάται επαρκής επιφάνεια υφασµάτων για τη λήψη τουλάχιστον διπλάσιων από τα απαιτούµενα δείγµατα.-Το δείγµα του ινοπλισµένου πολυµερούς διαµέτρου 50-100 mm, θα διαχωρίζεται από το συγκολληµένο στοιχείο µε περιστροφικό δράπανο εφοδιασµένο µε κατάλληλο κοπτικό. Αν το πλάτος του ινοπλισµένου πολυµερούς είναι µικρότερο από 50 mm, η διάµετρος του δείγµατος µπορεί να περιορισθεί σε 30 mm.-Στην εξωτερική επιφάνεια του διαχωρισθέντος δείγµατος επικολλάται µεταλλική κεφαλή ιδίας διαµέτρου µε το δείγµα, επί της οποίας προσαρµόζεται εξολκέας, στηριζόµενος εκτός της επιφάνειας του δείγµατος. Η δύναµη εξόλκευσης εφαρµόζεται µε ρυθµό 1.0 έως 3.0 MPa/min και καταγράφεται το µέγεθός της κατά τη στιγµή της αποκόλλησης.-Για τον ως άνω έλεγχο απαιτούνται κατ’ ελάχιστον 3 δοκίµια ανά 100 m επικολληµένης 2 επιφάνειας ή 200 m επιφάνειας υφασµάτων. Το πλήθος των δοκιµίων µπορεί να αυξηθεί µε απόφαση της Επίβλεψης, αν κατά τον οπτικό έλεγχο ή/και τον κρουστικό έλεγχο διαπιστωθούν ελαττώµατα.-Η αποκοπή των δειγµάτων θα γίνεται µετά την ολοκλήρωση του πολυµερισµού της εποξειδικής κόλλας (σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρέχει ο παραγωγός).-Εάν προβλέπεται από τη µελέτη ή απαιτείται από την Επίβλεψη το παραµένον δοκιµαστικό τµήµα θα αποξηλώνεται µετά την ολοκλήρωση των ελέγχων.2Η δοκιµή πρόσφυσης θεωρείται επιτυχής όταν κάθε δοκίµιο που ελέγχεται δεν εµφανίζει αστοχία στην διεπιφάνεια υφάσµατος και υποστρώµατος ή στη διεπιφάνεια µεταξύ των υφασµάτων.5.3.4. Έλεγχος µηχανικών χαρακτηριστικών ινοπλισµένων πολυµερών (FRP υφασµάτων) Τα µηχανικά χαρακτηριστικά των ινοπλισµένων πολυµερών σε µορφή υφασµάτων θα ελέγχονται µε εφελκυστικές δοκιµές κουπονιών σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 2561 και την ακόλουθη διαδικασία: -2Κάθε ηµέρα εφαρµογής ινοπλισµένων πολυµερών και κατ’ ελάχιστο κάθε 200 m επιφάνειας συγκεκριµένου συστήµατος ινοπλισµένων πολυµερών, κατασκευάζεται µία (1) παρτίδα που αποτελείται από δύο (2) δοκίµια διαστάσεων 30 x 30 cm.10 / 13ΠΕΤΕΠ: 14-01-08-01 ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (FRP ΥΦΑΣΜΑ)Το κάθε δοκίµιο κατασκευάζεται από δύο στρώσεις ινοπλισµένου πολυµερούς διατεταγµένες µε τις κύριες ίνες παράλληλες µεταξύ τους. -Τα δοκίµια παραµένουν στο χώρο του έργου για 48 ώρες, ώστε η σκλήρυνση να γίνει µε τις συνθήκες του έργου. Κατόπιν αποστέλλονται σε αναγνωρισµένο εργαστήριο για τη διεξαγωγή της εφελκυστικής δοκιµής. Η λήψη και η συντήρηση των δοκιµίων θα γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του οίκου παραγωγής του συστήµατος ινοπλισµένων πολυµερών και το ΕΝ 2561.-Το 15% των παρτίδων θα ελέγχονται ως εξής: Από κάθε δοκίµιο αποκόπτονται πέντε (5) κουπόνια για τεστ εφελκυσµού σύµφωνα µε το EN 2516. Σε πρώτο στάδιο γίνεται θραύση ενός κουπονιού από ένα δοκίµιο της υπό έλεγχο παρτίδας. Τα µετρηθέντα µηχανικά χαρακτηριστικά του συστήµατος ινοπλισµένων πολυµερών (ήτοι µέτρο ελαστικότητας, παραµόρφωση θραύσης και εφελκυστική αντοχή του σύνθετου υλικού) θα πρέπει να ικανοποιούν τις προδιαγραφές του συστήµατος ινοπλισµένων πολυµερών και να είναι συγχρόνως µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα µεγέθη της µελέτης. Εάν σε κάποια από τις δοκιµές δεν πληρούνται τα ως άνω κριτήρια, θα ελέγχονται τα υπόλοιπα τέσσερα κουπόνια του ιδίου δοκιµίου. Οι µέσες τιµές των µηχανικών χαρακτηριστικών των πέντε κουπονιών θα πρέπει να πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια. Εάν
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.