Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Πέμπτη, 02 Δεκεμβρίου 2021

Παρουσίαση του κ. Απ. Ευθυμιάδη, Δρ. Μηχ. - Ηλεκ. Μηχ., Μέλους Δ.Σ. ΠΣΔΜ-Η, Ενεργειακού Συμβούλου ΠΟΜΙΔΑ/UIPI, στην διημερίδα του ΠΣΔΜΗ με θέμα "Κτίρια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας: νομοθεσία - χρηματοδότηση - προδιαγραφές - τεχνικές", που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 4 Ιουλίου 2014

Βέλτιστα επίπεδα ενεργειακών απαιτήσεων για νέα και ανακαινιζόμενα κτίρια Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος ΜηχανικόςΜέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜ-Η, Ενεργειακός σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ/UIPI Η νέα Οδηγία 2010/31/ΕΕ και ο νέος νόμος 4122/2013 δια την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων • Άρθρο 9 : Κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας • Από την 1.1.2021, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. • Για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα η υποχρέωση αυτή τί• θεται σε ισχύ από την 1.1.2019. • «Κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας»: κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση, προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το άρθρο 3 • Ελάχιστες απαιτήσεις : «βέλτιστες από πλευράς κόστους επίπεδο» Συναφής νομοθεσία • Κανονισμός 244/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «προς συμπλήρωση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ … με τον καθορισμό συγκριτικού μεθοδολογικού πλαισίου για τον υπολογισμό των επιπέδων βέλτιστου κόστους των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και των δομικών στοιχείων» • Κατευθυντήριες Γραμμές …… με τον καθορισμό συγκριτικού μεθοδολογικού πλαισίου για τον υπολογισμό των επιπέδων βέλτιστου κόστους των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των δομικών στοιχείων Ορισμοί «Βέλτιστοαπό πλευράς κόστους επίπεδο» το επίπεδο ενεργειακής απόδοσης που έχει ως αποτέλεσμα το χαμηλότερο κόστος κατά την εκτιμώμενη διάρκεια του οικονομικού κύκλου ζωής, όπου: • το χαμηλότερο κόστος καθορίζεται λαμβανομένου υπόψη του κόστους ενεργειακών επενδύσεων, του κόστους συντήρησης και λειτουργίας • ο εκτιμώμενος οικονομικός κύκλος ζωής καθορίζεται από κάθε κράτος μέλος Το βέλτιστο από πλευράς κόστους επίπεδο πρέπει να ευρίσκεται εντός του φάσματος επιπέδων απόδοσης όπου η ανάλυση της σχέσης κόστους-οφέλους για ολόκληρο τον εκτιμώμενο οικονομικό κύκλο ζωής είναι θετική» Βέλτιστο επίπεδο κόστους Κριτήρια οικονομικής βιωσιμότητας α)το κριτήριο της απλής περιόδου αποπληρωμής (ΑΠΑ) της αρχικής δαπάνης π.χ. Μεγάλη Βρετανία : ΑΠΑ = 15 Δανία : ΑΠΑ = 20β)το κριτήριο της εντόκου περιόδου αποπληρωμής (ΕΠΑ)γ)το κριτήριο της καθαράς παρούσης αξίας (ΚΠΑ)δ)το κριτήριος του εσωτερικου βαθμού αποδόσεως (ΕΒΑ ή IRR- Internal Rate of Return) Η έντοκος περίοδος αποπληρωμής (ΕΠΑ)ΕΠΑ =- ln[1 – ε.(ΑΠΑ)] / ln(1+ε)Εάν : ΑΠΑ > 1/ε π.χ. Μεγάλη Βρετανία : ε= 3,5%, ΑΠΑ = 15 τότε : ΕΠΑ = 21,54 έτη Ισοδύναμη ΑΠΑ για την χώρα μαςΕπιτόκιο αναγωγής ε (%)7,0% 8,0% 9,0%Απλή περίοδος αποπληρωμής (έτη) όταν ΕΠΑ = 21,54 έτη10,98 10,14 9,39Απλή Περίοδος Αποπληρωμής (ΑΠΑ) < 10 έτη Το κριτήριο της Καθαράς Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ)Καθαρά παρούσα αξία με σταθερό επιτόκιο : ΚΠΑ = Δ+Κ/(1+ε)+Κ/(1+ε)2+ ….Κ/(1+ε)Ν. = Δ + Κ [(1+ε)Ν – 1]/[(1+ε)Ν .ε] = Δ+Κ . Σπα Καθαρά παρούσα αξία με μεταβλητό επιτόκιοΚαθαρά παρούσα αξία με μεταβλητό επιτόκιο : αρχικό επιόκιο : 9,0% ετήσια μεταβολή : 3,0% Σπα = 11,4 Ισοδύναμο σταθερό επιτόκιο : 7,2% Καθαρά παρούσα αξία με μεταβλητό επιτόκιο και μεταβαλλόμενες τιμές ενέργειας Είδος ενέργειας Φυσικό αέριο / τηλεθέρμανση Πετρέλαιο Θέρμανσης / Πέλλετ Ηλεκτρικό Ρεύμα2012-20192020-20292030-20420.00%1.00%1.00%1.00%2.00%1.80%0.60%0.20%-0.20%Σπα = 11,9 Ισοδύναμο σταθερό επιτόκιο : 6,73% Καθαρά παρούσα αξία με μακροοικονομική θέωρηση• Χωρίς φόρους και ΦΠΑ σε καύσιμα και κατασκευές • Υπολογισμός αξίας εκπομπών CO2 • 20 ευρώ ανά τόνο ισοδύναμου CO 2 μέχρι το 2025, • 35 ευρώ έως το 2030 και • 50 ευρώ μετά το 2030, – ΠΑCO2 = 389,896 €/tn CO2 Μεθοδολογία ενεργειακών υπολογισμών• Πρόγραμμα υπολογισμού με ΈΛΟΤ ΕΝ 13790 • Πρόγραμμα ASIEPI • Κτίρια αναφοράς – κατοικία (μονοκατοικία, πολυκατοικία, παλαιότητα, τύπος κατασκευής – τριτογενής τομέας (κτίρια γραφείων, κτίρια 24ωρης λειτουργίας) Δεδομένα παραδείγματος Τιμές U κτιριακών στοιχείωνΤιμή συντελεστή U για αδιαφανή στοιχεία τοιχοποιΐας2.00W/m2KΤιμή συντελεστή U για αδιαφανή στοιχεία οροφής2.00W/m2KΤιμή συντελεστή U για αδιαφανή στοιχεία δαπέδου2.00W/m2KΤιμή συντελεστή U για θύρες3.00W/m2KΤιμή συντελεστή U για παράθυρα (μαζί με πλαίσια και διαχωριστικά)5.70W/m2K Δεδομένα παραδείγματοςΆλλα δεδομένα Ολικός βαθμός απόδοσης εγκατάστασης θέρμανσης (ηH) Ολικός βαθμός απόδοσης ψύξεως (ηC) Ολικός βαθμός απόδοσης εγκατάστασης ΖΝΧ (ηDHW) Εσωτερική θερμοκρασιακή ρύθμιση για θέρμανση (θi,H) Εσωτερική θερμοκρασιακή ρύθμιση για ψύξη (θi,C) Εσωτερικές πηγές θερμότητας (Φi) ανά m20.75 2.50 0.50 20 26 0Παροχή αέρα (διείσδυση και αερισμός) ανά m20.60°C °C W/m2 dm3/ (s·m2) Δεδομένα παραδείγματος βελτίστου επιπέδου θερμομονώσεωςΥφιστάμενα ενεργειακά στοιχεία στοιχείαΜονάδαΤιμήW/(m2.K)2,0Ετήσια κατανάλωση καυσίμουkWh/m2227,8Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρισμούkWh/m226,3Θερμοπερατότητα Uο Δεδομένα παραδείγματος βελτίστου επιπέδου θερμομονώσεως Οικονομικά στοιχεία αξιολογήσεως επεμβάσεωςΣταθερή δαπάνη επεμβάσεως Μεταβλητή δαπάνη επεμβάσεως ανά εκατοστό μονώσεωςΜονάδαΤιμή€/m²40€/(cm·m²)1,0ε6.70%Π325Ισοδύναμη θερμιδική τιμή καυσίμου€/kWh0,083Μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας€/kWh0,18Επιτόκιο αναγωγής καθαράς παρούσας αξίας Χρόνος ζωής επεμβάσεως Οικιακό τιμολόγιο ΔΕΗ και θερμιδικές τιμές καυσίμων με ενσωματωμένο βαθμό αποδόσεως λέβητα 75% Δεδομένα παραδείγματος βελτίστου επιπέδου θερμομονώσεως (συνέχεια)• Λαμβάνεται – θερμιδική τιμή φυσικού αερίου : 0,083 €/kWh – θερμιδική τιμή πετρελαίου : 0,11 €/kWh• Τα αποτελέσματα που ακολουθούν αναφέρονται σε φυσικό αέριο Αποτελέσματα (1) Αποτελέσματα (2) Αποτελέσματα (3) Συμπεράσματα αποτελεσμάτων Δια μεταβλητό τίμημα θερμομονώσεως:1€/(cm.m2) • Το βέλτιστο χρηματοοικονομικό U εμφανίζεται περί τα 0,3 W/(m2.K) ήτοι πάχος μονώσεως περί τα 10cm • To βέλτιστο μακροοικονομικό U εμφανίζεται ελαφρώς μετατοπισμένο προς τα δεξιά ήτοι περί τα 0,35 έως 0,4 W/(m2.K). • Η βέλτιστη περίοδος αποπληρωμής επίσης εμφανίζεται περί τα 0,35 W/(m2.K) και είναι μικρότερη των δέκα ετών (περί τα 8,4 έτη) Αποτελέσματα (4) Οικονομική βιωσιμότητα Αξιολόγηση κουφωμάτων Στοιχεία αξιολογήσεως επεμβάσεως α) UW =2,7 W/m².K€/m²250β) UW =2,2 W/m².K€/m²280a) UW =1,3 W/m².K€/m²350b) UW =1,0 W/m².K€/m²400c) UW =0.75 W/m².K€/m²450Επιτόκιο αναγωγής καθαράς παρούσας αξίας6.7%Χρόνος ζωής επεμβάσεως25Ισοδύναμη θερμιδική τιμή καυσίμου€/kWh 0.08250Μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας€/kWh0.18 Αποτελέσματα κουφωμάτων• Απόσβεση ΑΠΑ αντικαταστάσεως κουφωμάτων : 18 έτη Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Καύσιμο Αρχική κατάσταση Αρχικό Uo τοίχων/οροφής Αρχικό Uo παραθύρων Αρχικός β.α. λέβητα Αρχικό COP κλιματιστικών Αρχική κατανάλωση πρωτ. ενέργειας Αρχική ετήσια δαπάνη ενέργειαςΜέτρα εξοικονόμησης ενέργειας Βέλτιστο U Βέλτιστο U παραθύρων Βέλτιστος β.α. λέβητα Βέλτιστο COP κλιματιστικού Τελική κατανάλωση πρωτ. ενέργειας Τελική ετήσια δαπάνη ενέργειας Εξοικονόμηση πρωτ. ενέργειας Εξοικονόμηση καυσίμωνΠετρέλαιοΦυσικό αέριο2 5.7 0.75 2.5 353.28 32.692 5.7 0.75 2.5 353.28 25.72W/(m2.K) W/(m2.K)0.3 2.2 1.03 3 86 7.6 75.6% 76.8%0.3 2.2 1.03 3 94 6.7 73.4% 73.9%W/(m2.K) W/(m2.K)kWh/m2 €/m2kWh/m2 €/m2 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα (2) Οικονομικά Δαπάνη θερμομονώσεως τοίχων/οροφής Δαπάνη αντικαταστάσεως κουφωμάτων Δαπάνη λέβητα συμπυκνώσεως Δαπάν κλιματιστικών Σύνολο Απόσβεση13520.7 5187.5 8000.0 4500.0 31208.2 241.2 9.6113520.7 5187.5 8000.0 4500.0 31208.2 241.2 12.68€ € € € € €/m2 έτη• Με την συνολική ανακαίνιση επίτυγχάνεται εξοικονόμηση της τάξεως του 73 – 75% • Η απόσβεση σε περίπτωση του φυσικού αερίου είναι άνω των 10 ετών, και επομένως η βαθεία ανακαίνιση θα απαιτήσει επιδότηση τουλάχιστον ίση με 30%. Άρθρο 1 του επαγγελματικού κώδικα του μηχανικού -Να υποστηρίζει τα νόμιμα συμφέροντα του εντολέως του κατά τον καλύτερον δυνατόν τρόπον, συμφώνως προς τας γνώσεις του, την πείραν του και τας κειμένας διατάξεις, τηρών αυστηρώς το επαγγελματικόν μυστικόν και τους κανόνας του παρόντος Κώδικος. -Να βοηθεί τον εντολέα του, διαφωτίζων αυτόν, όπως κατανοεί ορθώς την φύσιν και πραγματικήν θέσιν της ανατιθεμένης εργασίας,αντιμαχόμενος πεπλανημένας απόψεις, τεινούσας να οδηγήσουν εις τεχνικά λάθη ή οικονομικήν ζημίαν. -Να επιδιώκει την συνεργασίαν μετ' άλλων συναδέλφων, όπου τούτο επιβάλλεται, δια την αρτίαν εκτέλεσιν της ανατιθεμένης εις αυτόν εντολής, μη υπερτιμών τα όρια των ιδίων αυτού ικανοτήτων και ενημερώνων τον εντολέα του επί της ανάγκης της τοιαύτης συνεργασίας και των εκ ταύτης ωφελημάτων δια την αρτίαν επιτέλεσιν της εντολής.
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.