Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 30 Μαίου 2023

Επισυνάπτεται το φύλλο C 259 / 08-08-2014 της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην Ελληνική

Επίσημη ΕφημερίδαC 259της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΈκδοση στην ελληνική γλώσσαΑνακοινώσεις και Πληροφορίες57ο έτος 8 Αυγούστου 2014ΠεριεχόμεναIV Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή2014/C 259/01ELΑνακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης) (1) . . . .(1)Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ1 EL8.8.2014Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςC 259/1IV (Πληροφορίες)ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου(Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης)(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)(2014/C 259/01)Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης (1)Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου (έγγραφο αναφοράς)Έγγραφο αναφοράςΗμερομηνία έναρξης ισχύος του προτύπου ως εναρμονισμένου προτύπουΗμερομηνία λήξης της περιόδου συνύπαρξης Σημείωση 4(1)(2)(3)(4)(5)1.1.20081.1.20091.1.20081.1.2009EN 40-4:2005 Ιστοί φωτισμού — Μέρος 4: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα1.10.20061.10.2007EN 40-4:2005/AC:20061.1.20071.1.2007CENEN 40-5:2002 Ιστοί φωτισμού — Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού1.2.20031.2.2005CENEN 40-6:2002 Ιστοί φωτισμού — Μέρος 6: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από αλουμίνιο1.2.20031.2.2005CENEN 40-7:2002 Ιστοί φωτισμού — Μέρος 7: Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από οπλισμένο με ίνες σύνθετο πολυμερές1.10.20031.10.2004CENEN 1:1998 Θερμάστρες υγρών καυσίμων με καυστήρες εξάτμισης EN 1:1998/A1:2007CENΣημείωση 3 C 259/2(1)ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4)(5)1.1.20081.8.20091.1.20081.8.2009EN 54-2:1997/AC:1999CEN(2)1.1.20081.1.2008EN 54-3:2001 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού — Μέρος 3: Ηχητικές διατάξεις συναγερμού1.4.20031.6.2009EN 54-2:1997 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού — Μέρος 2: Εξοπλισμός ελέγχου και ενδείξεων EN 54-2:1997/A1:2006CEN(3)8.8.2014Σημείωση 3EN 54-3:2001/A1:20021.4.200330.6.2005EN 54-3:2001/A2:2006 CENΣημείωση 3 Σημείωση 31.3.20071.6.20091.10.20031.8.2009EN 54-4:1997 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού — Μέρος 4: Εξοπλισμός παροχής ισχύος EN 54-4:1997/A1:20021.10.20031.8.2009EN 54-4:1997/A2:2006Σημείωση 31.6.20071.8.2009EN 54-4:1997/AC:1999 CENΣημείωση 31.6.20051.6.2005EN 54-5:2000 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού — Μέρος 5: Ανιχνευτές θερμότητας — Σημειακοί ανιχνευτές1.4.200330.6.20051.4.200330.6.20051.4.20031.8.2009EN 54-5:2000/A1:2002 CENΣημείωση 3EN 54-7:2000 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού — Μέρος 7: Ανιχνευτές καπνού — Σημειακοί ανιχνευτές με χρήση σκεδασμένου φωτός, άμεσα διαδιδόμενοου ή ιοντισμού EN 54-7:2000/A1:20021.4.200330.6.2005EN 54-7:2000/A2:2006 CENΣημείωση 3 Σημείωση 31.5.20071.8.20091.9.20061.9.20081.9.20061.9.20081.9.20061.9.20081.9.20061.9.2008EN 54-10:2002 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού — Μέρος 10: Ανιχνευτές φλόγας — Σημειακοί ανιχνευτές EN 54-10:2002/A1:2005CENΣημείωση 3EN 54-11:2001 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού — Μέρος 11: Εκκινητές συναγερμού χειρός EN 54-11:2001/A1:2005Σημείωση 3 8.8.2014(1)ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)(3)C 259/3(4)(5)CENEN 54-12:2002 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού — Μέρος 12: Ανιχνευτές καπνού — Γραμμικοί ανιχνευτές που λειτουργούν με ακτίνα φωτός1.10.200331.12.2005CENEN 54-16:2008 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού — Εξαρτήματα για φωνητικά συστήματα συναγερμού πυρκαγιάς — Μέρος 16: Εξοπλισμός ελέγχου και ενδείξεων φωνητικού συναγερμού1.1.20091.4.2011CENEN 54-17:2005 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού — Μέρος 17: Συσκευές βραχυκύκλωσης1.10.20061.12.2008EN 54-17:2005/AC:20071.1.20091.1.2009EN 54-18:2005 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού — Μέρος 18: Συσκευές εισαγωγής/εξαγωγής1.10.20061.12.2008EN 54-18:2005/AC:20071.1.20081.1.2008EN 54-20:2006 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού — Μέρος 20: Αναρροφητικοί ανιχνευτές καπνού1.4.20071.7.2009EN 54-20:2006/AC:20081.8.20091.8.2009CENEN 54-21:2006 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού — Μέρος 21: Eξοπλισμός μετάδοσης συναγερμού και σημάτων προειδοποίησης για την ύπαρξη σφαλμάτων1.3.20071.6.2009CENEN 54-23:2010 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού — Μέρος 23: Διατάξεις συναγερμού πυρκαγιάς — Οπτικοί συναγερμοί1.12.201031.12.2013CENEN 54-24:2008 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού — Μέρος 24: Εξαρτήματα φωνητικών συστημάτων συναγερμού — Μεγάφωνα1.1.20091.4.2011CENEN 54-25:2008 Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού — Μέρος 25: Ραδιοζευκτά εξαρτήματα1.1.20091.4.2011EN 54-25:2008/AC:20121.7.20121.7.2012EN 179:2008 Είδη κιγκαλερίας — Διατάξεις εξόδων κινδύνου χειριζόμενες με χειρολαβή ή πιεζόμενη πλάκα, για χρήση σε οδεύσεις διαφυγής — Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.1.20091.1.2010CENCENCEN C 259/4(1)ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)(3)8.8.2014(4)(5)CENEN 197-1:2011 Τσιμέντο — Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για κοινά τσιμέντα1.7.20121.7.2013CENEN 295-1:2013 Συστήματα σωληνώσεων για αποχετεύσεις και απόβλητα από εφυαλωμένη άργιλλο- Μέρος 1: Απαιτήσεις για σωλήνες, συνδέσμους και εξαρτήματα1.11.20131.11.2014CENEN 295-4:2013 Συστήματα σωληνώσεων για αποχετεύσεις και απόβλητα από εφυαλωμένη άργιλλο- Μέρος 4: Απαιτήσεις για προσαρμογείς, συνδετήρες σωλήνες, συνδέσμους και εξαρτήματα1.11.20131.11.2014CENEN 295-5:2013 Συστήματα σωληνώσεων για αποχετεύσεις και απόβλητα από εφυαλωμένη άργιλλο- Μέρος 5: Απαιτήσεις για διατρυμένους σωλήνες και εξαρτήματα1.11.20131.11.2014CENEN 295-6:2013 Συστήματα σωληνώσεων για αποχετεύσεις και απόβλητα από εφυαλωμένη άργιλλο- Μέρος 6: Απαιτήσεις για στοιχεία ανθρωποθυρίδων1.11.20131.11.2014CENEN 295-7:2013 Συστήματα σωληνώσεων για αποχετεύσεις και απόβλητα από εφυαλωμένη άργιλλο- Μέρος 7: Απαιτήσεις για σωλήνες και συνδέσμους για σωλήνες τοποθετούμενους με ώθηση1.11.20131.11.2014CENEN 331:1998 Xειρoκίvητoι σφαιρικoί κωvικoί κρoύvoι κλειστoυ πυθμέvα για εγκαταστάσεις αερίoυ σε κτίρια1.9.20111.9.20121.9.20111.9.2012EN 331:1998/A1:2010Σημείωση 3CENEN 413-1:2011 Τσιμέντο τοιχοποιίας — Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης1.2.20121.2.2013CENEN 416-1:2009 Μη οικιακοί ανηρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, με ένα καυστήρα με ανεμιστήρα — Μέρος 1: Ασφάλεια1.12.20091.12.2010CENEN 438-7:2005 Διακοσμητικά πολύστρωμα υψηλής συμπίεσης (HPL) — Φύλλα με βάση θερμοσκληρυνόμενες ρητίνες (συνήθως αποκαλούμενα πολύστρωμα) — Μέρος 7: Συμπαγή πολύστρωμα και σύνθετα πλαίσια από HPL για εσωτερικές και εξωτερικές επενδύσεις τοίχων και οροφώνεξωτερικές επενδύσεις τοίχων και οροφών1.11.20051.11.2006 8.8.2014(1)CENELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)(3)Σημείωση 3(4)(5)1.12.2004EN 442-1:1995 Θερμαντικά σώματα και εναλλάκτες θερμότηταςΜέρος 1:Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις EN 442-1:1995/A1:2003C 259/51.12.20051.12.20041.12.2005CENEN 450-1:2012 Ιπτάμενη τέφρα για χρήση στο σκυρόδεμα- Μέρος 1: Ορισμοί, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης1.5.20131.5.2014CENEN 459-1:2010 Δομική άσβεστος — Μέρος 1: Ορισμοί, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης1.6.20111.6.2012CENEN 490:2011 Κεραμίδια και εξαρτήματά τους από σκυρόδεμα για επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις τοίχων — Προδιαγραφές προϊόντος1.8.20121.8.2012CENEN 492:2012 Πλακίδια και εξαρτήματα από ινοτσιμέντο — Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής1.7.20131.7.2013CENEN 494:2012 Σχηματοποιημένες πλάκες και εξαρτήματα από ινοτσιμέντο — Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής1.8.20131.8.2013CENEN 516:2006 Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης — Εγκαταστάσεις επισκέψεως στέγης — Διάδρομοι επικοινωνίας, κεφαλόσκαλα και σκαλιά στάσης1.11.20061.11.2007CENEN 517:2006 Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης — Αγκύρια ασφαλείας στεγών1.12.20061.12.2007CENEN 520:2004+A1:2009 Γυψοσανίδες — Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.6.20101.12.2010CENEN 523:2003 Περιβλήματα προενταμένων τενόντων από περιελιγμένη χαλύβδινη ταινία — Ορολογία, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας1.6.20041.6.2005CENEN 534:2006+A1:2010 Κυματοειδή ασφαλτικά φύλλα — Προσιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής1.1.20111.1.2011CENEN 544:2011 Ασφαλτικές πλάκες με ενίσχυση από ορυκτό ή/και συνθετικό υλικό — Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής1.4.20121.4.2012 C 259/6(1)ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)(3)8.8.2014(4)(5)CENEN 572-9:2004 Υαλος για δομική χρήση — Βασικά προϊόντα από νάτριο-άσβεστο-πυριτική ύαλο — Μέρος 9: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/πρότυπο προϊόντος1.9.20051.9.2006CENEN 588-2:2001 Σωλήνες από ινοτσιμέντο για οχετούς και αποχετεύσεις — Μέρος 2: Ανθρωποθυρίδες και θυρίδες επίσκεψης1.10.20021.10.2003CENEN 598:2007+A1:2009 Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα και οι συνδέσεις τους για εφαρμογές αποχέτευσης — Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών1.4.20101.4.2011CENEN 621:2009 Μη οικιακοί αερολέβητες αερίου, για θέρμανση χώρου, εξαναγκασμένης συναγωγής, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 300 kw χωρίς ανεμιστήρα για την υποστήριξη της μεταφοράς αέρα καύσης ή/και των καυσαερίων1.8.20101.8.2011CENEN 671-1:2012 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης — Συστήματα με εύκαμπτους σωλήνες — Μέρος 1: Πυροσβεστικές φωλιές με ημιάκαμπτο σωλήνα1.3.20131.7.2013CENEN 671-2:2012 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης — Συστήματα με εύκαμπτους σωλήνες — Μέρος 2: Πυροσβεστικές φωλιές με επίπεδους σωλήνες1.3.20131.7.2013CENEN 681-1:1996 Ελαστομερή στεγανωτικά — Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης — Μέρος 1: Βουλκανισμένο ελαστικό1.1.20031.1.2009EN 681-1:1996/A1:19981.1.20031.1.2004EN 681-1:1996/A2:2002Σημείωση 31.1.20031.1.2004EN 681-1:1996/A3:2005 CENΣημείωση 3Σημείωση 31.1.20081.1.20091.1.20031.1.2004EN 681-2:2000 Ελαστομερή στεγανωτικά — Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης — Μέρος 2: Θερμοπλαστικά ελαστομερή EN 681-2:2000/A1:2002Σημείωση 31.1.20031.1.2004EN 681-2:2000/A2:2005Σημείωση 31.1.20101.1.2010 8.8.2014(1)CENELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)(3)C 259/7(5)1.1.2003EN 681-3:2000 Ελαστομερή στεγανωτικά — Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων που χρησιμοποιούμενων σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης — Μέρος 3: Αφρώδη υλικά βουλκανισμένου ελαστικού(4)1.1.2004EN 681-3:2000/A1:20021.1.20031.1.2004EN 681-3:2000/A2:2005 CENΣημείωση 3 Σημείωση 31.7.20121.7.20121.1.20031.1.2004EN 681-4:2000 Ελαστομερή στεγανωτικά — Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης — Μέρος 4: Στεγανωτικά στοιχεία από χυτή πολυουρεθάνη EN 681-4:2000/A1:20021.1.20031.1.2004EN 681-4:2000/A2:2005 CENΣημείωση 3 Σημείωση 31.7.20121.7.20121.10.20021.12.20031.7.20121.7.2012EN 682:2002 Ελαστομερή στεγανωτικά — Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης που χρησιμοποιούνται σε σωλήνες και εξαρτήματα που μεταφέρουν αέριο και ρευστούς υδρογονάνθρακες EN 682:2002/A1:2005Σημείωση 3CENEN 771-1:2011 Προδιαγραφές στοιχείων τοιχοποιίας — Μέρος 1: Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο (οπτόπλινθοι)1.2.20121.2.2013CENEN 771-2:2011 Προδιαγραφές στοιχείων τοιχοποϊίας — Μέρος 2: Στοιχεία τοιχοποιίας από πυριτικό ασβέστιο1.2.20121.2.2013CENEN 771-3:2011 Προδιαγραφές στοιχείων τοιχοποιίας — Μέρος 3: Στοιχεία τοιχοποιίας από σκυρόδεμα (αδρανή συνήθη και ελαφρά)1.2.20121.2.2013CENEN 771-4:2011 Προδιαγραφές στοιχείων τοιχοποιίας — Μέρος 4: Στοιχεία τοιχοποιίας από κυψελωτό σκυρόδεμα σε αυτόκλειστο1.2.20121.2.2013CENEN 771-5:2011 Προδιαγραφές στοιχείων τοιχοποιίας — Μέρος 5: Στοιχεία τοιχοποιίας από τεχνητούς λίθους1.2.20121.2.2013CENEN 771-6:2011 Προδιαγραφές στοιχείων τοιχοποιίας — Μέρος 6: Στοιχεία τοιχοποιίας από φυσικό λίθο1.2.20121.2.2013 C 259/8(1)ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)(3)8.8.2014(4)(5)CENEN 777-1:2009 Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με ανεμιστήρα — Μέρος 1: Σύστημα D, ασφάλεια1.11.20091.11.2010CENEN 777-2:2009 Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με ανεμιστήρα — Μέρος 2: Σύστημα E, ασφάλεια1.11.20091.11.2010CENEN 777-3:2009 Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με ανεμιστήρα — Μέρος 3: Σύστημα F, ασφάλεια1.11.20091.11.2010CENEN 777-4:2009 Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με ανεμιστήρα — Μέρος 4: Σύστημα Η, ασφάλεια1.11.20091.11.2010CENEN 778:2009 Οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρμανση χώρου, εξαναγκασμένης συναγωγής, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 70 kw χωρίς ανεμιστήρα για την υποστήριξη της μεταφοράς του αέρα καύσης ή/και καυσαερίων1.8.20101.8.2011CENEN 845-1:2013 Προδιαγραφή για βοηθητικά στοιχεία τοιχοποιίαςΜέρος 1: Τένοντες, αγκύρια, κοχλίες έντασης και στηρίγματα8.8.20148.8.2015CENEN 845-2:2013 Προδιαγραφή για βοηθητικά στοιχεία τοιχοποιίαςΜέρος 2: Υπέρθυρα (πρέκια)8.8.20148.8.2015CENEN 845-3:2013 Προδιαγραφή βοηθητικών στοιχείων τοιχοποιίαςΜέρος 3:Χαλύβδινα πλέγματα ενισχύσεων μεταξύ αρμών8.8.20148.8.2015CENEN 858-1:2002 Συστήματα διαχωρισμού ελαφρών υγρών (π.χ λιπαντικά και καύσιμα) — Μέρος 1: Αρχές σχεδιασμού προϊόντος, επιδόσεις και δοκιμές, σήμανση και έλεγχος ποιότητας1.9.20051.9.20061.9.20051.9.2006EN 858-1:2002/A1:2004Σημείωση 3 8.8.2014(1)ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4)(5)1.1.20081.9.20091.1.20081.9.2009EN 877:1999/A1:2006/AC:20081.1.20091.1.2009CENEN 934-2:2009+A1:2012 Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων — Μέρος 2: Πρόσθετα σκυροδέματος — Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση1.3.20131.9.2013CENEN 934-3:2009+A1:2012 Πρόσθετα σκυροδέματος κονιαμάτων και ενεμάτων — Μέρος 3: Πρόσθετα για κονιάματα τοιχοποιίας — Ορισμοί, απαιτήσεις συμμόρφωσης, σήμανση και επισήμανση1.3.20131.9.2013CENEN 934-4:2009 Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων — Πρόσθετα ενεμάτων για προεντεταμένους τένοντες — Μέρος 4: Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση1.3.20101.3.2011CENEN 934-5:2007 Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων — Μέρος 5: Πρόσθετα για εκτοξευόμενο σκυρόδεμα — Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση1.1.20091.1.2010CENEN 969:2009 Σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο, ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα και οι συνδέσεις τους για σωληνώσεις αερίου — Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμή1.1.20101.1.2011CENEN 997:2012 Λεκάνες WC και λεκάνες με δοχείο πλύσεως με ενσωματωμένη οσμοπαγίδα1.12.20121.6.2013EN 997:2012/AC:20121.3.20131.3.2013CENEN 998-1:2010 Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας- Μέρος 1: Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα1.6.20111.6.2012CENEN 998-2:2010 Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας- Μέρος 2: Κονίαμα τοιχοποιίας1.6.20111.6.2012CENEN 1013:2012 Διαφανή μονοστρωματικά πλαστικά φύλλα για εσωτερική ή εξωτερική χρήση σε στέγες, τοίχους και οροφές- Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.9.20131.9.2014CEN(2)(3)C 259/9EN 877:1999 Σωλήνες και εξαρτήματα από χυτοσίδηρο, οι συνδέσεις τους και παρελκόμενα για την εκκένωση του νερού από τα κτίρια — Απαιτήσεις, μέθοδοι δοκιμών και διασφάλιση ποιότητας EN 877:1999/A1:2006Σημείωση 3 C 259/10(1)ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)(3)8.8.2014(4)(5)CENEN 1020:2009 Μη οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρμανση χώρου, εξαναγκασμένης συναγωγής, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου, που δεν υπερβαίνει τα 300 kW με ενσωματωμένο ανεμιστήρα για την υποστήριξη της μεταφοράς αέρα καύσης ή/και καυσαερίων1.8.20101.8.2011CENEN 1036-2:2008 Υαλος δομικής χρήσης — Καθρέπτες από επίπεδο γυαλί με επικάλυψη αργύρου για εσωτερική χρήση — Μέρος 2: Αξιολόγηση συμμόρφωσης, πρότυπο προϊόντος1.1.20091.1.2010CENEN 1051-2:2007 Ύαλος για δομική χρήση — Υαλότουβλα δόμησης και επιστρώσεων — Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης1.1.20091.1.2010CENEN 1057:2006+A1:2010 Χαλκός και κράματα χαλκού — Χαλκοσωλήνες άνευ ραφής, κυκλικής διατομής για νερό και αέριο σε εγκαταστάσεις υγιεινής και θέρμανσης1.12.20101.12.2010CENEN 1090-1:2009+A1:2011 Κατασκευή έργων από χάλυβα και από αλουμίνιο — Μέρος 1: Απαιτήσεις για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των δομικών στοιχείων1.9.20121.7.2014CENEN 1096-4:2004 Ύαλος για δομική χρήση — Επενδυμένη ύαλος — Μέρος 4: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος1.9.20051.9.2006CENEN 1123-1:1999 Σωλήνες και εξαρτήματα σωληνώσεων από χάλυβα με γαλβάνισμα εν θερμώ συγκολλημένων κατά μήκος με σύνδεση αρσενικού-θηλυκού για συστήματα αποβλήτων — Μέρος 1: Απαιτήσεις, δοκιμές, έλεγχος ποιότητας1.6.20051.6.20061.6.20051.6.20061.6.20051.6.20061.6.20051.6.20061.1.20091.1.2010EN 1123-1:1999/A1:2004 CENEN 1124-1:1999 Σωλήνες και εξαρτήματα σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα συγκολλημένων κατά μήκος με σύνδεση αρσενικού-θηλυκού για συστήματα αποβλήτων — Μέρος 1: Απαιτήσεις, δοκιμές, έλεγχος ποιότητας EN 1124-1:1999/A1:2004CENΣημείωση 3EN 1125:2008 Είδη κιγκαλερίας — Διατάξεις εξόδων πανικού που λειτουργούν με οριζόντια μπάρα για χρήση σε οδεύσεις διαφυγής — Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμήςΣημείωση 3 8.8.2014(1)ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4)(5)1.10.20031.10.20041.10.20031.10.2004EN 1154:1996/A1:2002/AC:20061.1.20101.1.2010EN 1155:1997 Είδη κιγκαλερίας — Ηλεκτροκίνητες διατάξεις για ανακλινόμενες πόρτες — Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.10.20031.10.20041.10.20031.10.2004EN 1155:1997/A1:2002/AC:20061.1.20101.1.2010EN 1158:1997 Μεταλλικά εξαρτήματα κτιρίων — Διατάξεις συντινισμού πόρτας — Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.10.20031.10.20041.10.20031.10.2004EN 1158:1997/A1:2002/AC:20061.6.20061.6.2006CENEN 1168:2005+A3:2011 Προϊόντα προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα — Διάτρητες πλάκες με διαμήκη κενά1.7.20121.7.2013CENEN 1279-5:2005+A2:2010 Υαλος για δομική χρήση — Μονωμένα στοιχεία υαλοστασίων — Μέρος 5: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης1.2.20111.2.2012CENEN 1304:2005 Κεραμίδια από άργιλο για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών — Ορισμοί και προδιαγραφές προϊόντων1.2.20061.2.2007CENEN 1317-5:2007+A2:2012 Οδικά συστήματα αναχαίτισης — Μέρος 5: Απαιτήσεις προϊόντος και αξιολόγηση της συμμόρφωσης για συστήματα αναχαίτισης οχημάτων1.1.20131.1.2013EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:20121.3.20131.3.2013EN 1319:2009 Οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρμανση χώρου, εξαναγκασμένης συναγωγής, με καυστήρες με ανεμιστήρα, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου μη υπερβαίνουσα τα 70 kW1.10.20101.10.2011CEN(2)EN 1154:1996 Είδη κιγκαλερίας — Συσκευές ελεγχόμενου κλεισίματος θυρών — Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής EN 1154:1996/A1:2002CENEN 1155:1997/A1:2002CENEN 1158:1997/A1:2002CEN(3)C 259/11Σημείωση 3Σημείωση 3Σημείωση 3 C 259/12(1)ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)(3)8.8.2014(4)(5)CENEN 1337-3:2005 Εφέδρανα δομημάτων — Μέρος 3: Ελαστομερή εφέδρανα1.1.20061.1.2007CENEN 1337-4:2004 Εφέδρανα δομημάτων — Μέρος 4: Κυλινδρικά εφέδρανα1.2.20051.2.2006EN 1337-4:2004/AC:20071.1.20081.1.2008CENEN 1337-5:2005 Εφέδρανα δομημάτων — Μέρος 5: Εφέδρανα εγκιβωτισμένου ελαστομερούς1.1.20061.1.2007CENEN 1337-6:2004 Εφέδρανα δομημάτων — Μέρος 6: Εφέδρανα εξισορρόπησης1.2.20051.2.2006CENEN 1337-7:2004 Εφέδρανα δομημάτων — Μέρος 7: Εφέδρανα σφαιρικά και κυλινδρικά τύπου PTFE1.12.20041.6.2005CENEN 1337-8:2007 Eφέδρανα δομημάτων — Mέρος 8: Eφέδρανα οδηγοί και εφέδρανα συγκράτησης1.1.20091.1.2010CENEN 1338:2003 Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα — Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.3.20041.3.2005EN 1338:2003/AC:20061.1.20071.1.2007EN 1339:2003 Πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα — Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.3.20041.3.2005EN 1339:2003/AC:20061.1.20071.1.2007EN 1340:2003 Κράσπεδα από σκυρόδεμα — Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.2.20041.2.2005EN 1340:2003/AC:20061.1.20071.1.2007CENEN 1341:2012 Πλάκες από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις — Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.9.20131.9.2013CENEN 1342:2012 Κυβόλιθοι από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις — Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.9.20131.9.2013CENEN 1343:2012 Κράσπεδα από φυσικούς λίθους για εξωτερικές πλακοστρώσεις — Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.9.20131.9.2013CENEN 1344:2013 Κεραμικά επιστρώσεων — Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής8.8.20148.8.2015CENCENEN 1344:2002 8.8.2014(1)ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςCEN(4)(5)EN 1423:2012 Προϊόντα οριζόντιας σήμανσης οδών — Προϊόντα επίπασης — Γυάλινα σφαιρίδια, αντιολισθητικά αδρανή και μίγματα αυτών1.11.20121.11.2012EN 1423:2012/AC:2013CEN(2)1.7.20131.7.2013EN 1433:2002 Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων — Ταξινόμηση, σχεδιασμός και απαιτήσεις δοκιμών, σήμανση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης1.8.20031.8.20041.1.20061.1.2006EN 1433:2002/A1:2005(3)C 259/13Σημείωση 3CENEN 1457-1:2012 Καπνοδόχοι — Εσωτερικοί αγωγοί από αργιλο/ κεραμική ύλη — Μέρος 1: Καπναγωγοί που λειτουργούν υπό ξηρές συνθήκες — Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.11.20121.11.2013CENEN 1457-2:2012 Καπνοδόχοι — Εσωτερικοί αγωγοί από αργιλο/ κεραμική ύλη — Μέρος 2: Καπναγωγοί που λειτουργούν υπό υγρές συνθήκες — Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.11.20121.11.2013CENEN 1463-1:2009 Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών — Ανακλαστήρες οδοστρωμάτων — Μέρος 1: Απαιτήσεις αρχικών επιδόσεων1.1.20101.1.2011CENEN 1469:2004 Προϊόντα από φυσικούς λίθους — Πλάκες για επενδύσεις — Απαιτήσεις1.7.20051.7.2006CENEN 1504-2:2004 Προϊόντα και συστήματα προστασίας και επιδιόρθωσης κατασκευών από σκυρόδεμα — Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης — Μέρος 2: Συστήματα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος1.9.20051.1.2009CENEN 1504-3:2005 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα — Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης — Μέρος 3: Επισκευή φερόντων και μη φερόντων στοιχείων1.10.20061.1.2009CENEN 1504-4:2004 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα — Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης — Μέρος 4: Δομικά συνδετικά1.9.20051.1.2009 C 259/14(1)ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)(3)8.8.2014(4)(5)CENEN 1504-5:2004 Προϊόντα και συστήματα προστασίας και επιδιόρθωσης κατασκευών από σκυρόδεμα — Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης — Μέρος 5: Έγχυση σκυροδέματος1.10.20051.1.2009CENEN 1504-6:2006 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα — Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης — Μέρος 6: Αγκύρωση χαλύβδινων ράβδων οπλισμού1.6.20071.1.2009CENEN 1504-7:2006 Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα — Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης — Μέρος 7: Προστασία έναντι διάβρωσης οπλισμού1.6.20071.1.2009CENEN 1520:2011 Προκατασκευασμένα οπλισμένα στοιχεία από ελαφροσκυρόδεμα ανοιχτής δομής με φέροντα ή μη φέροντα οπλισμό1.1.20121.1.2013CENEN 1748-1-2:2004 Ύαλος για δομική χρήση — Ειδικά βασικά προϊόντα — Βοριοπυριτικοί ύαλοι — Μέρος 1-2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος1.9.20051.9.2006CENEN 1748-2-2:2004 Ύαλος για δομική χρήση — Ειδικά βασικά προϊόντα — Μέρος 2-2: Υαλοκεραμικά — Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος1.9.20051.9.2006CENEN 1806:2006 Καπνοδόχοι — Προκατασκευασμένα τεμάχια πήλινων/κεραμικών καπνοδόχων μονού τοιχώματος — Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.5.20071.5.2008CENEN 1825-1:2004 Λιποσυλλέκτες — Μέρος 1: Αρχές σχεδιασμού, επιδόσεις και δοκιμές, σήμανση και έλεγχος ποιότητας1.9.20051.9.2006EN 1825-1:2004/AC:20061.1.20071.1.2007CENEN 1856-1:2009 Καπνοδόχοι — Απαιτήσεις μεταλλικών καπνοδόχων — Μέρος 1: Προϊόντα που βασίζονται σε σύστημα καπνοδόχων1.3.20101.3.2011CENEN 1856-2:2009 Καπνοδόχοι — Απαιτήσεις για μεταλλικές καπνοδόχους — Μέρος 2: Ευθύγραμμα μεταλλικά τμήματα και τμήματα συνδέσεως1.3.20101.3.2011 8.8.2014(1)ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)(3)C 259/15(4)(5)CENEN 1857:2010 Καπνοδόχοι — Στοιχεία — Εσωτερικοί αγωγοί από σκυρόδεμα1.1.20111.1.2012CENEN 1858:2008+A1:2011 Καπνοδόχοι-Δομικά στοιχεία-Στοιχεία από σκυρόδεμα1.4.20121.4.2013CENEN 1863-2:2004 Ύαλος για δομική χρήση — Νάτριο-άσβεστοπυριτική ύαλος ενισχυμένη θερμικά — Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος1.9.20051.9.2006CENEN 1873:2005 Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης — Μεμονωμένοι πλαστικοί φεγγίτες — Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής1.10.20061.10.2009CENEN 1916:2002 Τσιμεντοσωλήνες και ειδικά τεμάχια από σκυρόδεμα άοπλο ή οπλισμένο ή ενισχυμένο με ίνες χάλυβα1.8.200323.11.2004EN 1916:2002/AC:20081.1.20091.1.2009EN 1917:2002 Ανθρωποθυρίδες και φρεάτια επίσκεψης από σκυρόδεμα άοπλο ή οπλισμένο ή ενισχυμένο με ίνες χάλυβα1.8.200323.11.2004EN 1917:2002/AC:20081.1.20091.1.2009EN 1935:2002 Είδη κιγκαλερίας — Μονοαξονικοί μεντεσέδες — Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών1.10.20021.12.2003EN 1935:2002/AC:20031.1.20071.1.2007CENEN 10025-1:2004 Προϊόντα θερμής έλασης για χάλυβες κατασκευών — Μέρος 1: Γενικοί τεχνικοί όροι παράδοσης1.9.20051.9.2006CENEN 10088-4:2009 Ανοξείδωτοι χάλυβες — Μέρος 4: Τεχνικοί όροι παράδοσης για χαλυβδόφυλλα, χαλυβδόπλακες και χαλυβδοταινίες ανθεκτικές σε διάβρωση για δομικές χρήσεις1.2.20101.2.2011CENEN 10088-5:2009 Ανοζείδωτοι χάλυβες — Μέρος 5: Τεχνικοί όροι παράδοσης χαλύβων ανθεκτικών σε διάβρωση για ράβδους, χονδροσύρματα, σύρματα, διατομές και στιλπνά προϊόντα για δομικές χρήσεις1.1.20101.1.2011CENEN 10210-1:2006 Κοίλες διατομές κατασκευών με τελική κατεργασία εν θερμώ από μη κεκραμένους και λεπτόκοκκους χάλυβες — Μέρος 1: Τεχνικοί όροι παράδοσης1.2.20071.2.2008CENCEN C 259/16(1)ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)(3)8.8.2014(4)(5)CENEN 10219-1:2006 Συγκολλητές κοίλες διατομές κατασκευών διαμορφωμένες εν ψυχρώ από μη κεκραμένους και λεπτόκοκκους χάλυβες — Μέρος 1: Τεχνικοί όροι παράδοσης1.2.20071.2.2008CENEN 10224:2002 Μη κεκραμένοι χαλύβδινοι σωλήνες και εξαρτήματα για τη μεταφορά υδατικών διαλυμάτων συμπεριλαμβανομένου πόσιμου ύδατος — Τεχνικοί όροι παράδοσης1.4.20061.4.20071.4.20061.4.2007EN 10224:2002/A1:2005Σημείωση 3CENEN 10255:2004+A1:2007 Μη κεκραμένοι χαλυβδοσωλήνες κατάλληλοι για συγκόλληση και κατασκευή σπειρωμάτων — Τεχνικοί όροι παράδοσης1.1.20101.1.2011CENEN 10311:2005 Συνδέσεις χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων για τη μεταφορά ύδατος και άλλων υδατικών υγρών1.3.20061.3.2007CENEN 10312:2002 Συγκολλητοί χαλύβδινοι ανοξείδωτοι σωλήνες μεταφοράς υδατικών υγρών συμπεριλαμβανομένου του ύδατος για κατανάλωση από τον άνθρωπο — Τεχνικοί όροι παράδοσης1.4.20061.4.20071.4.20061.4.2007EN 10340:2007 Χυτοχάλυβες για δομικές εφαρμογές1.1.20101.1.2011EN 10340:2007/AC:20081.1.20101.1.2010CENEN 10343:2009 Χάλυβες βαφής και επαναφοράς για δομικές χρήσεις — Τεχνικοί όροι παράδοσης1.1.20101.1.2011CENEN 12004:2007+A1:2012 Κόλλες για πλακίδια — Απαιτήσεις, αξιολόγηση της συμμόρφωσης, ταξινόμηση και χαρακτηρισμός1.4.20131.7.2013CENEN 12050-1:2001 Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα — Αρχές κατασκευής και δοκιμών — Μέρος 1: Εγκαταστάσεις άντλησης που περιέχουν κοπρανώδη υλικά1.11.20011.11.2002CENEN 12050-2:2000 Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα — Αρχές κατασκευής και δοκιμών — Μέρος 2: Εγκαταστάσεις άντλησης από μη κοπρανώδη υλικά1.10.20011.10.2002EN 10312:2002/A1:2005 CENΣημείωση 3 8.8.2014(1)ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)(3)C 259/17(4)(5)CENEN 12050-3:2000 Εγκαταστάσεις άντλησης απποβλήτων για κτίρια και γήπεδα — Αρχές κατασκευής και δοκιμών — Μέρος 3: Εγκαταστάσεις άντλησης για απόβλητα που περιέχουν κοπρανώδη υλικά για περιορισμένες εφαρμογές1.10.20011.10.2002CENEN 12050-4:2000 Εγκαταστάσεις άντλησης αποβλήτων για κτίρια και γήπεδα — Αρχές κατασκευής και δοκιμών — Μέρος 4: Αντεπίστροφες βαλβίδες για απόβλητα μη περιέχοντα κοπρανώδη υλικά και απόβλητα περιέχοντα κοπρανώδη υλικά1.10.20011.10.2002CENEN 12057:2004 Προϊόντα από φυσικούς λίθους — Διαστασιολογημένα πλακίδια — Απαιτήσεις1.9.20051.9.2006CENEN 12058:2004 Προϊόντα από φυσικούς λίθους — Πλάκες για δάπεδα και σκάλες — Απαιτήσεις1.9.20051.9.2006CENEN 12094-1:2003 Mόvιμα συστήματα πυρόσβεσης — Eξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριo — Mέρoς 1: Aπαιτήσεις και μέθoδoι δoκιμής για ηλεκτρικές διατάξεις αυτομάτου ελέγχου και χρονοκαθυστέρησης1.2.20041.5.2006CENEN 12094-2:2003 Mόvιμα συστήματα πυρόσβεσης — Eξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριo — Mέρoς 2: Aπαιτήσεις και μέθoδoι δoκιμής για μη ηλεκτρικές διατάξεις αυτομάτου ελέγχου και χρονοκαθυστέρησης1.2.20041.5.2006CENEN 12094-3:2003 Mόvιμα συστήματα πυρόσβεσης — Eξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριo — Mέρoς 3: Aπαιτήσεις και μέθoδoι δoκιμής για διατάξεις χειροκίνητης ενεργοποίησης και ακύρωσης1.1.20041.9.2005CENEN 12094-4:2004 Mόvιμα συστήματα πυρόσβεσης — Eξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριo — Mέρoς 4: Aπαιτήσεις και μέθoδoι δoκιμής για εξαρτήματα βαλβίδων δοχείου και των ενεργοποιητών τους1.5.20051.8.2007CENEN 12094-5:2006 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης — Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο — Μέρος 5: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για βαλβίδων επιλογείς υψηλής και χαμηλής πίεσης και τους ενεργοποιητών τους1.2.20071.5.2009 C 259/18(1)ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)(3)8.8.2014(4)(5)CENEN 12094-6:2006 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης — Εξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριο — Μέρος 6: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μη ηλεκτρικές αδρανοποιημένες συσκευές1.2.20071.5.2009CENEN 12094-7:2000 Mόvιμα συστήματα πυρόσβεσης — Eξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριo — Mέρoς 7: Aπαιτήσεις και μέθoδoι δoκιμής για ακροφύσια σε συστήματα CO21.10.20011.4.20041.11.20051.11.2006EN 12094-7:2000/A1:2005Σημείωση 3CENEN 12094-8:2006 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης — Στοιχεία για συστήματα κατάσβεσης με αέριο — Μέρος 8: Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για συνδέσμους1.2.20071.5.2009CENEN 12094-9:2003 Mόvιμα συστήματα πυρόσβεσης — Eξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριo — Mέρoς 9: Aπαιτήσεις και μέθoδoι δoκιμής για ειδικούς πυρανιχνευτές1.1.20041.9.2005CENEN 12094-10:2003 Mόvιμα συστήματα πυρόσβεσης — Eξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριo — Mέρoς 10: Aπαιτήσεις και μέθoδoι δoκιμής για μανόμετρα και πρεσσοστατικούς διακόπτες1.2.20041.5.2006CENEN 12094-11:2003 Mόvιμα συστήματα πυρόσβεσης — Eξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριo — Mέρoς 11: Aπαιτήσεις και μέθoδoι δoκιμής για μηχανικές διατάξεις ζύγισης1.1.20041.9.2005CENEN 12094-12:2003 Mόvιμα συστήματα πυρόσβεσης — Eξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριo — Mέρoς 12: Aπαιτήσεις και μέθoδoι δoκιμής για πνευματικές διατάξεις συναγερμού1.1.20041.9.2005CENEN 12094-13:2001 Mόvιμα συστήματα πυρόσβεσης — Eξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριo — Mέρoς 13: Aπαιτήσεις και μέθoδoι δoκιμής για βαλβίδες ελέγχου και βαλβίδες αντεπιστροφής1.1.20021.4.2004EN 12094-13:2001/AC:20021.1.20101.1.2010 8.8.2014(1)CENELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)(3)Σημείωση 3(4)(5)1.6.2006EN 12101-1:2005 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας — Μέρος 1: Προδιαγραφή για πετάσματα καπνού EN 12101-1:2005/A1:2006C 259/191.9.20081.12.20061.9.2008CENEN 12101-2:2003 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας — Μέρος 2: Προδιαγραφή για συνήθη καπνό και ανεμιστήρες απαγωγής θερμότητας1.4.20041.9.2006CENEN 12101-3:2002 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας — Μέρος 3: Προδιαγραφή για μηχνικούς απαγωγείς καπνού και θερμότητας1.4.20041.4.2005EN 12101-3:2002/AC:20051.1.20061.1.2006EN 12101-6:2005 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας — Μέρος 6: Προδιαγραφές για συστήματα διαφορικής πίεσης — Σύνεργα εξαρτημάτων1.4.20061.4.2007EN 12101-6:2005/AC:20061.1.20071.1.2007CENEN 12101-7:2011 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας -Μέρος 7: Διατομές αγωγών καπνού1.2.20121.2.2013CENEN 12101-8:2011 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας — Μέρος 8: Διαφράγματα έλέγχου καπνού1.2.20121.2.2013CENEN 12101-10:2005 Συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας — Μέρος 10: Πηγές τροφοδοσίας1.10.20061.5.2012EN 12101-10:2005/AC:20071.1.20081.1.2008CENEN 12150-2:2004 Ύαλος για δομική χρήση — Θερμικά σκληρυμένη νάτριο-άσβεστο-πυριτική ύαλος — Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος1.9.20051.9.2006CENEN 12209:2003 Είδη κιγκαλερίας — Κλειδαριές — Κλειδαριές μηχανικής λειτουργίας και κυπριά — Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.12.20041.6.2006EN 12209:2003/AC:20051.6.20061.6.2006CEN C 259/20(1)CENELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)(3)8.8.2014(5)1.4.2002EN 12259-1:1999 + A1:2001 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης — Εξαρτήματα για συστήματα καταιονιομού και ψεκασμούνερού — Μέρος 1: Καταιονιστήρες(4)1.9.2005EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:20041.3.20051.3.2006EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006 CENΣημείωση 3 Σημείωση 31.11.20061.11.20071.1.20021.8.2007EN 12259-2:1999 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης — Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού — Μέρος 2: Συστήματα συναγερμού με υδραυλική βαλβίδα EN 12259-2:1999/A1:20011.1.20021.8.2007EN 12259-2:1999/A2:2005Σημείωση 31.9.20061.8.2007EN 12259-2:1999/AC:2002 CENΣημείωση 31.6.20051.6.2005EN 12259-3:2000 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης — Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού — Μέρος 3: Βαλβίδα συναγερμού ξηρού τύπου1.1.20021.8.2007EN 12259-3:2000/A1:20011.1.20021.8.2007EN 12259-3:2000/A2:2005 CENΣημείωση 3 Σημείωση 31.9.20061.8.20071.1.20021.4.20041.1.20021.4.2004EN 12259-4:2000 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης — Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού — Μέρος 4: Συσκευή διαπίστωσης νερού EN 12259-4:2000/A1:2001Σημείωση 3CENEN 12259-5:2002 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης — Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού — Μέρος 5: Ανιχνευτές ροής νερού1.7.20031.9.2005CENEN 12271:2006 Επιφανειακές επαλείψεις — Προδιαγραφές1.1.20081.1.2011CENEN 12273:2008 Επιστρώσεις με ασφαλτοπολτό — Απαιτήσεις1.1.20091.1.2011CENEN 12285-2:2005 Χαλύβδινες δεξαμενές κατασκευασμένες σε εργοστάσιο — Μέρος 2: Οριζόντιες κυλινδρικές δεξαμενές απλού και διπλού τοιχώματος για υπέργεια αποθήκευση εύφλεκτων και μη εύφλεκτων υγρών που ρυπαίνουν το νερό1.1.20061.1.2008 8.8.2014(1)ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)(3)C 259/21(4)(5)CENEN 12326-1:2004 Σχιστολιθικά και λίθινα προϊόντα για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις — Μέρος 1: Προδιαγραφή προϊόντος1.5.20051.5.2008CENEN 12337-2:2004 Ύαλος για δομική χρήση — Νάτριο-άσβεστοπυριτική ύαλος ενισχυμένη χημικά — Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος1.9.20051.9.2006CENEN 12352:2006 Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας — Προειδοποιητικοί σηματοδότες και σηματοδότες ασφάλειας1.2.20071.2.2008CENEN 12368:2006 Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας — Φωτεινοί σηματοδότες1.2.20071.2.2008CENEN 12380:2002 Βαλβίδες εισαγωγής ατμοσφαιρικού αέρα για συστήματα αποχέτευσης — Απαιτήσεις, μέθοδοι δοκιμών και αξιολόγηση της συμμόρφωσης1.10.20031.10.2004CENEN 12446:2011 Καπνοδόχοι — Δομικά στοιχεία — Εξωτερικά στοιχεία από σκυρόδεμα1.4.20121.4.2013CENEN 12467:2012 Επίπεδα φύλλα ινοτσιμέντου- Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής1.7.20131.7.2013CENEN 12566-1:2000 Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων μέχρι 50 ισοδύναμους κατοίκους — Μέρος 1: Προκατασκευασμένες σηπτικές δεξαμενές1.12.20041.12.20051.12.20041.12.2005EN 12566-1:2000/A1:2003Σημείωση 3CENEN 12566-3:2005+A2:2013 Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων μέχρι 50 ισοδύναμους κατοίκους — Μέρος 3: Eγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων οικιακής χρήσης, έτοιμες για τοποθέτηση ή/και συναρμολογούμενες επί τόπου31.12.2013CENEN 12566-4:2007 Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων μέχρι 50 ισοδύναμους κατοίκους — Μέρος 4: Συναρμολογημένες συπτικές δεξαμενές επί τόπου από προκατασκευασμένα στοιχεία και σύνεργα1.1.20091.1.2010CENEN 12566-6:2013 Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων έως 50 χρήστες- Μέρος 6: Προκατασκευασμένες μονάδες για σηπτικούς βόθρους λυμάτων1.11.20131.11.2014CENEN 12566-7:2013 Μικρά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων έως 50 χρήστες- Μέρος 7: Προκατασκευασμένες μονάδες τριτογενούς επεξεργασίας8.8.20148.8.2015 C 259/22(1)ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)(3)8.8.2014(4)(5)CENEN 12591:2009 Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά — Προδιαγραφές για ασφάλτους οδοστρωσίας1.1.20101.1.2011CENEN 12602:2008+A1:2013 Προκατασκευασμένα οπλισμένα στοιχεία από κυψελωτό αυτόκλειστο σκυρόδεμα8.8.20148.8.2015CENEN 12620:2002+A1:2008 Αδρανή για σκυρόδεμα1.1.20091.1.2010CENEN 12676-1:2000 Αντιθαμβωτικά συστήματα οδών — Μέρος 1: Επίδοση και χαρακτηριστικά1.2.20041.2.20061.2.20041.2.2006EN 12676-1:2000/A1:2003Σημείωση 3CENEN 12737:2004+A1:2007 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα — Πλάκες δαπέδου εσταυλισμού1.1.20091.1.2010CENEN 12764:2004+A1:2008 Είδη υγιεινής — Προδιαγραφή για λουτήρες υδρομασάζ1.1.20091.1.2010CENEN 12794:2005+A1:2007 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα — Πάσσαλοι θεμελίωσης1.2.20081.2.2009EN 12794:2005+A1:2007/AC:20081.8.20091.8.2009EN 12809:2001 Οικιακοί ανεξάρτητοι λέβητες που λειτουργούν με στερεά καύσιμα — Ονομαστική θερμική ισχύς έως 50 kW — Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.7.20051.7.20071.7.20051.7.2007EN 12809:2001/AC:20061.1.20081.1.2008EN 12809:2001/A1:2004/AC:20071.1.20081.1.2008EN 12815:2001 Οικιακά μαγειρεία που λειτουργούν με στερεά καύσιμα — Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.7.20051.7.20071.7.20051.7.2007EN 12815:2001/AC:20061.1.20071.1.2007EN 12815:2001/A1:2004/AC:20071.1.20081.1.2008CENEN 12839:2012 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα — Στοιχεία περιφράξεων1.10.20121.10.2013CENEN 12843:2004 Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα — Ιστοί και στύλοι1.9.20051.9.2007CENEN 12809:2001/A1:2004CENEN 12815:2001/A1:2004Σημείωση 3Σημείωση 3 8.8.2014(1)ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2)(3)C 259/23(4)(5)CENEN 12859:2011 Γυψότουβλα — Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.12.20111.12.2012CENEN 12860:2001 Συνδετικές γάζες γύψου για γυψότουβλα — Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής1.4.20021.4.2003EN 12860:2001/AC:20021.1.20101.1.2010EN 12878:2005 Πιγμέντα για το χρωματισμό δομικών υλικών, που βασίζονται στο τσιμέντο ή/και στον ασβέστη — Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμής1.3.20061.3.2007EN 12878:2005/AC:20061.1.20071.1.2007CENEN 12899-1:2007 Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήμανσης — Μέρος 1: Σταθερές πινακίδες1.1.20091.1.2013CENEN 12899-2:2007 Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήμανσης — Μέρος 2: Εσωτερικά φωτιζόμενα στοιχεία σήμανσης νησίδων1.1.20091.1.2013CENEN 12899-3:2007 Σταθερές πινακίδες κατακόρυφης οδικής σήμανσης — Μέρος 3: Οριοδείκτες και οπισθοανακλαστικά στοιχεία1.1.20091.1.2013CENEN 12951:2004 Προκατασκευασμένα εξαρτήματα στέγασης — Σκάλες στεγών μόνιμης τοποθέτησης — Προδιαγραφή προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής1.9.20051.9.2006CENEN 12966-1:2005+A1:2009 Κατακόρυφη σήμανση οδών — Πινακίδες μεταβαλλόμενων μηνυμάτων — Μέρος 1: Πρότυπο προϊόντος1.8.20101.8.2010CENEN 13024-2:2004 Υαλος για δομική χρήση — Θερμικά σκληρυμένη βοριοπυριτική ύαλος ασφαλείας — Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/Πρότυπο προϊόντος1.9.20051.9.2006CENEN 13043:2002 Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων1.7.20031.6.2004EN 13043:2002/AC:20041.6.20061.6.2006CEN C 259/24(1)ELΕπίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4)(5)EN 13055-1:2002 Ελαφρ
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.