Καλώς ήλθατε

Συνδεθείτε ή εγγραφείτε ως Μέλη, προκειμένου να σχολιάσετε αναρτημένα άρθρα, slides κλπ ή/και να διατυπώσετε τις δικές σας απόψεις για οποιοδήποτε θέμα τεχνικού ενδιαφέροντος.

Σάββατο, 03 Ιουνίου 2023

Σχέδιο νέας ΠΕΤΕΠ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του www.e-archimedes.gr για την συμπλήρωση του θεματολογίου των ΠΕΤΕΠ και την βελτίωση του περιεχομένου τους.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Συνάδελφοι να σχολιάσουν το κείμενο, με στόχο την περαιτέρω βελτίωσή του. Τα σχόλια μπορούν να διατυπώσουν μέσω της ιστοσελίδας ή στο mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΣΧΕ∆ΙΟ Π ΡΟΣΩΡΙΝΗΣ Ε ΘΝΙΚΗΣ ΤΕ ΧΝΙΚΗΣ Π ΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 14 Επεµβάσεις (επισκευές - ενισχύσεις) 04 Επισκευές επιχρισµάτων 01 Αποκατάσταση επιχρισµάτων µε χρήση έτοιµων επισκευαστικών υλικών 00 ΠΕΤΕΠ 14-04-01-00 - Εκδοση 1.0 - ∆ΕΚΕΜΒΡIΟΣ 2014 Repair of plastering and rendering with ready mixed motarswww.e-archimedes.gr Αποκατάσταση επιχρισµάτων µε χρήση έτοιµων επισκευαστικών υλικώνΤο έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράµµατος ∆ράσεων για τον εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ∆Ε), υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (2η Ο∆Ε) και συνεχίσθηκε από το ΙΟΚ µέχρι τον Αύγουστο του 2009.Οι ΠΕΤΕΠ που είχαν ολοκληρωθεί µέχρι τότε (462 τίτλοι), στο πλαίσιο σύµβασης που ανατέθηκε από το τ. ΥΠΕΧΩ∆Ε στον ΕΛΟΤ, επικαιροποιήθηκαν µε βάση τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ελέχθηκαν και µορφοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ και απέκτησαν το status των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ).Οι συνεργάτες του FORUM ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, συµβάλλουν στην διεύρυνση του θεµατολογίου των ΠΕΤΕΠ µε την επεξεργασία νέων τίτλων. Τα ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΕΤΕΠ που συντάσσονται στο πλαίσιο αυτό, µετά την ολοκλήρωση ενός κύκλου αναδράσεων µε τους ενδιαφεροµένους (µελετητές, κατασκευαστές, προµηθευτές υλικών) θα υποβληθούν στο ΥΠΥΜΕ∆Ι για την προώθησή τους και την τελική ένταξή τους στις ΕΤΕΠ. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας www.e-archimedes.gr παρακαλούνται για την διατύπωση σχολίων και προτάσεων για την βελτίωση της νέας αυτής σειράς ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΠΕΤΕΠΠίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων ΠεριγραφήΠρώτη έκδοσηHµεροµηνία12/2014Παρατηρήσεις Εναρµόνιση του κειµένου µε βάση τις απαιτήσεις των Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του www.earchimedes.gr για την συµπλήρωση του θεµατο-λογίου των ΠΕΤΕΠ και την βελτίωση του περιεχοµένου τους.ΠΕΤΕΠ: 14-04-01-00 Αποκατάσταση επιχρισµάτων µε χρήση έτοιµων επισκευαστικών υλικώνΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. 2. 3. 4.5.6.7. 8.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 1 ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 1 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 3 4.1. ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ.................................................................................... 3 4.1.1. Ξεφλουδίσµατα - Αποκολλήσεις - Φουσκώµατα (πεταλίδες) .................................... 3 4.1.2. Ρηγµατώσεις στην µάζα των επιχρισµάτων .............................................................. 3 4.1.2.1. Ρηγµατώσεις λόγω συστολής ξήρανσης................................................................... 3 4.1.2.2. Ρηγµατώσεις κρεµάσµατος ....................................................................................... 4 4.1.2.3. Ρηγµατώσεις διακοπής συνέχειας ............................................................................ 5 4.1.2.4. ∆οµητικές ρηγµατώσεις υποστρώµατος.................................................................... 5 4.1.2.5. Ρηγµατώσεις µετά από σεισµό.................................................................................. 5 4.1.2.6. Ρηγµατώσεις από πυρκαγιά ..................................................................................... 6 4.1.2.7. Ρηγµατώσεις προερχόµενες από διάβρωση οπλισµού υποστρώµατος από οπλισµένο σκυρόδεµα. ............................................................................................. 6 4.1.2.8. Ρηγµατώσεις επί µονωτικών υλικών ......................................................................... 6 4.1.2.9. Ρηγµατώσεις λόγω θερµικών µεταβολών ................................................................. 6 4.1.2.10. Ρηγµατώσεις λόγω κακής ποιότητας ή ασυµβατότητας υποστρωµάτων, πρώτων υλών ή/και προσµίξεων.............................................................................................. 6 4.2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ................................................ 7 4.3. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ................................................................................................. 7 4.4. ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΣΧΡΙΣΜΑΤΩΝ .............................................................................. 8 4.5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ................................................................................. 9 4.5.1. Πλέγµατα ..................................................................................................................... 9 4.5.2. Οπλισµός..................................................................................................................... 9 4.5.3. Γωνιόκρανα και οδηγοί επίστρωσης ........................................................................... 9 4.6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ .................................................................................. 9 ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 12 5.1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΑ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ................................................................................................... 12 5.1.1. Έλεγχος πρώτων υλών............................................................................................. 12 5.1.2. Έλεγχος νωπού-σκληρυµένου κονιάµατος: .............................................................. 12 5.1.3. Αποθήκευση, προστασία και διακίνηση υλικών στο εργοτάξιο.................................. 12 5.2. ΈΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ .................................................................................................. 13 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 13 6.1. ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ................................................................ 13 6.2. ΜΕΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ....................................................................................................... 13 6.3. ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ..................................................................................... 14 6.4. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. ................................................................................... 14 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 15ΠΕΤΕΠ: 14-04-01-00i Αποκατάσταση επιχρισµάτων µε χρήση έτοιµων επισκευαστικών υλικώνΤην παρούσα ΠΕΤΕΠ επεξεργάσθηκε οµάδα αποτελούµενη από τους:- Χρήστο Ροδόπουλο, Dr. Structural Engineer, Dipl-Ing, MSc, PhD, Eur-Ing, CENg, MRAE. καθ. ∆οµικής Ακεραιότητας University of Monash. Εχει διατελέσει µέλος επιτροπών δηµιουργίας προτύπων δοµικής αξιολόγησης κατασκευών στην Μεγάλη Βρετανία και στην Αυστραλία. Εκδότης του επιστηµονικού περιοδικού International Journal of Structural Integrity.- Σπύρο Παπαγιαννάκη, Χηµικό, PhD, ∆ιευθυντή Παραγωγής και R&D της εταιρείας Μarmoline - Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο, Π-Μ. Εχει διευθύνει το έργο του ΙΟΚ για την σύνταξη των ΠΕΤΕΠ, συστήµατος κοστολόγησης µηχανηµάτων έργων και τυποποιηµένων περιγραφικών τιµολογίων εργασιών. Συµµετέχει σε επιτροπές της ΓΓ∆Ε (2004 έως σήµερα) για την σύνταξη, επικαιροποίηση και διεύρυνση του θεµατολογίου των Νέων Ενιαίων Τιµολογίων.- Μαρία Σερεμετάκη, Γεωλόγο, MSc in Informatics Systems, Υπεύθυνη Τεχνικής Υποστήριξης Συστηµάτων ∆οµικών Υλικών, TUV AUSTRIA HELLAS S.A.. Τα τελευταία 12 χρόνια δραστηροποιήθηκε στην εταιρεία BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ως υπεύθυνη Ανάπτυξης και Ελέγχου δοµικών προϊόντων/∆ιασφάλισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγιεινής και Ασφάλειας, επιπλέον ως Τεχνικός Υπεύθυνος στον ανεξάρτητο Σύµβουλο Ελέγχου Ποιότητα (Ε.Σ.Π.Ε.Λ) αλλά και σε διαπιστευµένα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας δοµικών υλικών.iiΠΕΤΕΠ: 14-04-01-00 Αποκατάσταση επιχρισµάτων µε χρήση έτοιµων επισκευαστικών υλικώνΑποκατάσταση επιχρισµάτων µε χρήση έτοιµων επισκευαστικών υλικών1.ΠΕΤΕΠ14-04-01-00Αντικείµενο Αντικείµενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι ο καθορισµός των απαιτήσεων για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης των βλαβών που παρατηρούνται στα επιχρίσµατα, εσωτερικά και εξωτερικά, µε χρήση έτοιµων, πιστοποιηµένων επισκευαστικών υλικών. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή δεν καλύπτει τις εργασίες αποκατάστασης του δευτερεύοντος οργανισµού πλήρωσης (τοιχοδοµές) ή/και του φέροντος οργανισµού στην περίπτωση που εµφανίζουν ριγµατώσεις ή λοιπές βλάβες που είναι εµφανείς στα επιχρίσµατα. Οι επεµβάσεις αυτές αποτελούν αντικείµενο άλλων εξειδικευµένων τεχνικών προδιαγραφών.2.Τυποποιητικές παραποµπές Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωµατώνει, µέσω παραποµπών, ανάλογες αναφορές και προβλέψεις άλλων δηµοσιεύσεων. Οι παραποµπές αυτές αναφέρονται σε διάφορα σηµεία του κειµένου. Σχετικός κατάλογος των δηµοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειµένου περί παραποµπών σε χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις, τυχόν µεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρµογή στην παρούσα όταν θα ενσωµατωθούν σ' αυτήν, µέσω τροποποίησής της ή αναθεώρησής της. Όσον αφορά τις παραποµπές σε µη χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1 : 2010 ETAG 004Πλέγµατα : Οδηγός Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης για Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης µε επίχρισµαΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14613.Προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας – Μέρος 1 : Εξωτερικά και Εσωτερικά ΕπιχρίσµαταΕπικαλύψεις µε γαλβανισµό εν θερµώ ετοίµων προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα - Προδιαγραφές και µέθοδοι δοκιµώνΌροι και ορισµοί Ως βλάβες νοούνται αφ' ενός µεν τα ελαττώµατα που οφείλονται στην ανεπιτυχή ή ακατάλληλη αρχική σύνθεση ή/και εφαρµογή των επιχρισµάτων και αφ' ετέρου οι φθορές λόγω γήρανσης, σεισµών, στατικών προβληµάτων, χηµικής προσβολής, παγετού και λοιπών άλλων εξωγενών παραγόντων. Οι βλάβες των επιχρισµάτων εκδηλώνονται ως αποσαθρώσεις, αποφλοιώσεις, αποκολλήσεις, διογκώσεις, ρωγµές κλπ ή ως συνδυασµός αυτών και οφείλονται σε παράγοντες κατασκευαστικούς, λειτουργικούς ή φυσική γήρανση. Κατασκευαστικοί παράγοντες: -η αρχική σύνθεση του κονιάµατος (αναλογίες τσιµέντου, νερού, κλπ)-τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πρώτων υλών (ασβέστης, περιεκτικοτητα των αδρανών σε άργιλο κλπ).ΠΕΤΕΠ: 14-04-01-001 / 15 Αποκατάσταση επιχρισµάτων µε χρήση έτοιµων επισκευαστικών υλικών-τα χαρακτηριστικά του επιχρίσµατος (πάχος και επαλληλία στρώσεων, ενσωµάτωση ή µη πλεγµάτων οπλισµού κλπ)-οι συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (υγρασία υποστρώµατος, χαρακτηριστικά υποστρώµατος, επικρατούσες καιρικές συνθήκες κατά την εκτέλεση των εργασιών)Παράγοντες γήρανσης και λειτουργίας: -η σεισµική φόρτιση,-οι διαστολο-συστολές και οι µικροδονήσεις,-η παρατεταµένη συστολή ξήρανσης λόγω εγλωβισµένης υγρασίας,-η έκθεση σε πυρικό φορτίο (πυρκαγιά),-η εισερχόµενη υγρασία,-ο παγετός κλπΣτα χρησιµοποιούµενα επισκευαστικά υλικά περιλαµβάνονται τα βιοµηχανικής προέλευσης συσκευασµένα προϊόντα, όπως προαναµεµιγµένα υλικά επιχρισµάτων, υαλοπλέγµατα και συνθετικά ή µεταλλικά πλέγµατα, υλικά βελτίωσης πρόσφυσης (αστάρια), στόκοι σπατουλαρίσµατος, πρόσθετα -πρόσµικτα και χρωστικές ουσίες (pigments). Τα υλικά αυτά και προϊόντα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών Ευρωπαϊκών Προτύπων και να φέρουν σήµανση CE (όταν προβλέπεται). Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1, στο οποίο κατηγοριοποιούνται τα κονιάµατα επιχρισµάτων µε βάση τις ιδιότητές τους, συνιστάται η χρήση κονιαµάτων τύπου R (επισκευαστικό κονίαµα) όταν η επισκευή γίνεται τοπικά χωρίς ολική η µερική καθαίρεση του επιχρίσµατος, ενώ όταν γίνεται ολική ή µερική καθαίρεση του επιχρίσµατος συνιστάται να επιλέγεται υλικό συµβατό µε το αρχικό επίχρισµα (πχ. κονιάµα γενικής χρήσης GP, επίχρισµα µιας στρώσης OC, έγχρωµο επίχρισµα CR κ.ο.κ.) Ανάλογα µε το συνδετικό υλικό τους τα κονιάµατα επιχρισµάτων διακρίνονται σε τύπους, ως εξής: •CEµε βάση το τσιµέντο τύπου Πόρτλαντ•MCµε βάση το τσιµέντο τοιχοποιίας•Lµε βάση τη αερική άσβεστο•L/CEµε βάση τη αερική άσβεστο και το τσιµέντο•HLµε βάση την υδραυλική άσβεστο•HL/CE µε βάση την υδραυλική άσβεστο και το τσιµέντο•CL/Gµε βάση την γύψο και την αερική άσβεστο (ασβεστοπολτός ή υδράσβεστος)Ανάλογα µε τις ιδιότητες και/η τον σκοπό εφαρµογής τους, διακρίνονται ως εξής: • Κονίαµα γενικής χρήσης (GP): Κονίαµα που ικανοποιεί γενικές απαιτήσεις, αλλά δεν έχει συγκεκρµένα χαρακτηριστικά. Συγκεκριµένα σαν κονίαµα συγκεκριµένης σύνθεσης(GP1) και ως σχεδιασµένα κονιάµατα γενικής χρήσης (GP2). • Ελαφροβαρές κονίαµα (LW): Σχεδιασµένο επίχρισµα µε ξηρή πυκνότητα σκληρυµένου 3 κονιάµατος µικρότερη από 1300 kg/m . Με χρήση σε εσωτερικές στρώσεις. • Έχρωµο εξωτερικό επίχρισµα (CR): Κονίαµα ειδικά χρωµατισµένο. • Κονίαµα µιας στρώσης για εξωτερική χρήση (OC): Ένα σχεδιασµένο επίχρισµα για εξωτερική χρήση που εφαρµόζεται σε µια στρώση, συνήθως έγχρωµο και το οποίο πληροί όλες τις απαιτήσεις ενός συστήµατος πολλών στρώσεων για εξωτερική χρήση.2 / 15ΠΕΤΕΠ: 14-04-01-00 Αποκατάσταση επιχρισµάτων µε χρήση έτοιµων επισκευαστικών υλικών• Κονίαµα ανακαίνισης (R): Σχεδιασµένο κονίαµα που χρησιµοποιείται σε υγρούς τοίχους τοιχοποιίας που περιέχουν νερό µε διαλυτά άλατα.Τα υλικά αυτά έχουν υψηλό πορώδες και διαπερατότητα ατµών και µειώνουν την δράση των τριχοειδών. • Θερµοµονωτικό κονίαµα (Τ): Σχεδιασµένο κονίαµα.4.Μεθοδολογία αποκατάστασης επιχρισµάτων4.1. Βλάβες και αστοχίες των επιχρισµάτων 4.1.1. Ξεφλουδίσµατα - Αποκολλήσεις - Φουσκώµατα (πεταλίδες) Ξεφλουδίσµατα και αποκολλήσεις επιχρισµάτων, στο συνολικό πάχος τους ή µεταξύ των διαδοχικών στρώσεων, παρατηρούνται αρκετά συχνά και οφείλονται στους παρακάτω λόγους: •Πρόβληµα στο υπόστρωµα (λάδια, σαθρή ή λεία επιφάνεια και κακώς προετοιµασµένη, ύπαρξη µονωτικών υλικών, κλπ)•Απότοµη ξήρανση του κονιάµατος λόγω υψηλών θερµοκρασιών•Κακή εφαρµογή•Μεγάλα πάχη, άνω των 3 cm•Μη ορθή εφαρµογή του υαλοπλέγµατος•Εσφασµένη σύνθεση του κονιάµατος, υπερβολική χρήση τσιµέντου ή ελλιπής περιεκτικότητα σε ασβέστη•Υγρασία ή παγετός κατά την εφαρµογή•Ασυµβατότητα ή ελλιπής ξήρανση της προηγούµενης στρώσηςΌταν παρατηρούνται ξεφλουδίσµατα, αποκολλήσεις ή πεταλίδες στα επιχρίσµατα ο γενικός κανόνας επισκευής είναι η καθαίρεση µόνο των προβληµατικών τµηµάτων και η επισκευή τους µε επισκευαστικό ρητινούχο κονίαµα. Εάν το πρόβληµα είναι εκτεταµένο ή εξελισσόµενο µπορεί, κατ’ εξαίρεση, να αποφασιστεί και η ολική καθαίρεση του επιχρίσµατος4.1.2. Ρηγµατώσεις στην µάζα των επιχρισµάτων Οι ρωγµές αποτελούν τη πιο συχνή βλάβη στα επιχρίσµατα. Υπάρχουν πολλών ειδών ρωγµές και από το είδος τους εξαρτάται η σοβαρότητα του προβλήµατος καθώς και ο τρόπος αποκατάστασης. Γενικώς οι ρωγµές των επιχρισµάτων διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:4.1.2.1. Ρηγµατώσεις λόγω συστολής ξήρανσης Η εικόνα τους είναι χαρακτηριστική: διαδοχικά εξάγωνα ή ακανόνιστα σχήµατα (βλ. εικόνες 3, 4). Εξ αυτών ως τριχοειδείς εννοούνται οι ρωγµές ανοίγµατος έως 0,5 mm. Οι ρωγµές αυτές εξελίσσονται επί µήνες (ή και χρόνια) µετά την εφαρµογή των επιχρισµάτων (κυρίως κατά τους θερµούς και ξηρούς µήνες) και συχνά φαίνονται µόνο κατόπιν διαβροχής.ΠΕΤΕΠ: 14-04-01-003 / 15 Αποκατάσταση επιχρισµάτων µε χρήση έτοιµων επισκευαστικών υλικώνΕικόνα 3 :Τριχοειδείς ρηγµατώσεις συστολής ξήρανσηςΕικόνα 4 :Προχωρηµένες ρηγµατώσεις συστολής ξήρανσηςΟφείλονται στην συστολή ξήρανσης του κονιάµατος, η οποία εκδηλώνεται µετά την προετοιµασία (στοκάρισµα) και την βαφή της επιφανείας του επιχρίσµατος. Οι βασικότερες αιτίες εµφάνισής τους είναι οι εξής: •Κακή σύνθεση του επιχρίσµατος, λόγω εσφαλµένων αναλογιών των πρώτων υλών ή λόγω κακής ποιότητάς τους (τσιµέντο που έχει απορροφήσει υγρασία, ασβέστης αλλοιωµένος ή ακάθαρτος, άµµος µε αργιλικές προσµίξεις ή µη διαβαθµισµένη, κλπ)•Μεγάλο πάχος επιχρίσµατος, άνω των 2,5 cm•Εσφαλµένη αναλογία νερού ανάµιξης κονιάµατος•Εφαρµογή υπό συνθήκες καύσωνα ή παγετού•Μη επιµελής διάστρωση ή τρίψιµο της τελικής στρώσης•Ανεπαρκής χρόνος ξήρανσης µεταξύ των διαδοχικών στρώσεων•Ανεπαρκής χρόνος ξήρανσης πριν την εκτέλεση των εργασιών βαφής µε αποτέλεσµα τον εγκλωβισµό της υγρασίας και την συνέχιση των διεργασιών ξήρανσης επί µεγάλο χρονικό διάστηµα.4.1.2.2. Ρηγµατώσεις κρεµάσµατος Τέτοιες ρωγµές δηµιουργούνται κατά τις πρώτες ώρες ή ηµέρες ξήρανσης του κονιάµατος και οφείλονται στο κρέµασµα του επιχρίσµατος λόγω του βάρους και του πάχους του. Κατά κανόνα είναι οριζόντιες, πάχους 1,0 έως 5 mm (εικόνα 5). Ενίοτε συνοδεύονται από τοπική αποκόλληση (κούφωµα).Εικόνα 5 : Ρηγµατώσεις "κρεµάσµατος"4 / 15ΠΕΤΕΠ: 14-04-01-00 Αποκατάσταση επιχρισµάτων µε χρήση έτοιµων επισκευαστικών υλικών4.1.2.3. Ρηγµατώσεις διακοπής συνέχειας Οι ρωγµές αυτές παρατηρούνται συχνά πάνω από τις πόρτες, πάνω και κάτω από τα παράθυρα ("µουστάκια"), γύρω από τις πρίζες, τα ηλεκτρολογικά κουτιά, τις σωληνώσεις ηλεκτρικών καλωδίων, τις σωληνώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, αεραγωγούς κλπ. Το πάχος τους είναι µεταξύ 0,5 και 2 mm και εκτείνονται επί µήκους 10 cm έως και 2-3 m (εικόνα 6). Μπορούν να αποφευχθούν µε την χρήση λωρίδων υαλοπλέγµατος στα συγκεκριµένα σηµεία (πάνω από τα παράθυρα, τις πόρτες κλπ).Εικόνα 6 : Ρηγµατώσεις διακοπής συνέχειας4.1.2.4. ∆οµητικές ρηγµατώσεις υποστρώµατος Ως δοµητικές ρηγµατώσεις υποστρώµατος χαρακτηρίζονται αυτές που ακολουθούν τα διάφορα δοµικά στοιχεία της κατασκευής (επαφή διαφορετικών δοµικών στοιχείων και υλικών): τούβλασκυρόδεµα, µπαλκόνια, σενάζ, πρέκια, ενώσεις δοµικών στοιχείων από πέτρα, τουβλέτες ή ελαφροσκυρόδεµα (ποροµπετόν κλπ), ενώσεις πλάκας µε τοίχο (σφηνώµατα) κλπ (εικόνα 7).Εικόνα 7 :∆οµητικές ρηγµατώσεις υποστρώµατος4.1.2.5. Ρηγµατώσεις µετά από σεισµό Μετά από σεισµική φόρτιση παρατηρούνται συχνά ρωγµές (ή και αποκολλήσεις) που µπορεί να είναι σοβαρές και να απαιτείται εκτεταµένη δοµική επισκευή του φέροντος οργανισµού ή της τοιχοποιίας ή να αφορούν µόνο τα επιχρίσµατα. Σε κάθε περίπτωση και πριν οποιαδήποτε επισκευή θα γίνεται έλεγχος από Μηχανικό ώστε να διαπιστωθεί ότι η βλάβη έχει περιορισθεί στα επιχρίσµατα και δεν έχει επεκταθεί στην τοιχοποία ή στον φέροντα οργανισµό.ΠΕΤΕΠ: 14-04-01-005 / 15 Αποκατάσταση επιχρισµάτων µε χρήση έτοιµων επισκευαστικών υλικών4.1.2.6. Ρηγµατώσεις από πυρκαγιά Κατά την πυρκαγιά, ανάλογα την έντασή και το χρόνο της προσβολής, τα επιχρίσµατα ρηγµατώνονται ή/και αποσαρθρώνονται (σηµειώνεται ότι παρέχουν κάποια προστασία στα δοµικά στοιχεία της κατασκευής). Σε κάθε περίπτωση και πριν οποιαδήποτε επισκευή θα γίνεται έλεγχος από Μηχανικό ώστε να διαπιστωθεί ότι η βλάβη έχει περιορισθεί στα επιχρίσµατα και δεν έχει επεκταθεί στην τοιχοποία ή στον φέροντα οργανισµό.4.1.2.7. Ρηγµατώσεις προερχόµενες από διάβρωση οπλισµού υποστρώµατος από οπλισµένο σκυρόδεµα. •Εµφανίζονται σε περιοχές όπου το επίχρισµα δεν προστατεύει επαρκώς το υπόστρωµα από οπλισµένο σκυρόδεµα.•Οι οπλισµοί του υποστρώµατος δεν περιβάλλονται και δεν καλύπτονται επαρκώς µε σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.•Η υγρασία και το οξυγόνο βρίσκουν προσβάσεις για να καταλήξουν στους οπλισµούς και να τους διαβρώσουν.•Η διόγκωση του οπλισµού λόγω σκουριάς, θρυµµατίζουν την επικάλυψη των οπλισµών και ρηγµατώνουν το επίχρισµα.4.1.2.8. Ρηγµατώσεις επί µονωτικών υλικών Η εφαρµογή µονωτικών υλικών, κυρίως διογκωµένης ή εξηλασµένης πολυστερίνης, επί των στοιχείων του φέροντος οργανισµού και επί των τοίχων, έχει ως αποτέλεσµα, αρκετά συχνά, την εµφάνιση ρηγµατώσεων στα υπερκείµενα επιχρίσµατα. Οι ρηγµατώσεις που εµφανίζονται στην επιφάνεια "συστηµάτων εξωτερικής θερµοµόνωσης" εµπίπτουν σε άλλη κατηγορία προβλήµατος και συνήθως οι λύσεις προτείνονται από τον εκάστοτε προµηθευτή-παραγωγό του συστήµατος. Τις περισσότερες φορές οι ρωγµές στις θέσεις υποκειµένων µονωτικών υλικών οφείλονται σε κακοτεχνίες κατά την εφαρµογή των επιχρισµάτων και στην ανεπαρκή πρόσφυσή τους στην επιφάνεια του µονωτικού υλικού. Επισηµαίνεται ότι τα κονιάµατα αποτελούνται, κατά κανόνα, από κοινά ανόργανα υλικά όπως τσιµέντο, ασβέστη, γύψο και αδρανή και δεν εξασφαλίζουν ισχυρή πρόσφυση επί οργανικών πολυµερών υλικών, όπως η πολυστερίνη. Για τον λόγο αυτό συνιστάται πάντα η επιµελής προετοιµασία της επιφάνειας της πολυστερίνης πριν το σοβάτισµα, η χρήση υαλοπλέγµατος και η εφαρµογή µικρού πάχους σοβά, έως 2 cm.4.1.2.9. Ρηγµατώσεις λόγω θερµικών µεταβολών Συχνά παρατηρούνται ριγµατώσεις σε θέσει µεγάλων θερµικών µεταβολών, όπως λεβητοστάσια, ψυγεία, κοντά σε τζάκια, καµινάδες, βαφές σκούρου χρώµατος, προσήλια επιχρίσµατα κλπ.4.1.2.10. Ρηγµατώσεις λόγω κακής ποιότητας ή ασυµβατότητας υποστρωµάτων, πρώτων υλών ή/και προσµίξεων Οφείλονται σε σειρά λόγων, οι πέον συνήθεις από τους οποίους είναι οι εξής: •Μη τήρηση της προβλεπόµενης αναλογίας νερού ανάµιξης•Υπερβολική ή πολύ µικρή αναλογία συνδετικού υλικού•Παρουσία αργιλικών προσµίξεων στην άµµο•Παρουσία στην άµµο θαλάσσης ή ποταµού προσµίξεων µε υψηλή υδοαπορροφητικότητα•Από υγροσκοπικές συστολοδιαστολές της υποκείµενης οπτοπλινθοδοµής6 / 15ΠΕΤΕΠ: 14-04-01-00 Αποκατάσταση επιχρισµάτων µε χρήση έτοιµων επισκευαστικών υλικών•Εφαρµογή του επιχρίσµατος επί στοιχείων σκυροδέµατος που εµφανίζουν σηµαντικές θερµοκρασιακές µεταβολές.•Απορρόφηση του νερού του κονιάµατος από το υπόβαθρο•Εφαρµογή του επιχρίσµατος επί πορώδους υποστρώµατος τελείως στεγνού•Υπόστρωµα αποτελούµενο από υλικά διαφορετικής φύσης4.2. Συνθήκες εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης επιχρισµάτων Περιβαλλοντικές συνθήκες ευνοϊκές για τις επισκευές των επιχρισµάτων είναι οι ακόλουθες: •Θερµοκρασία περιβάλοντος και τοιχώµατος 15-30 °C.•Ελαφρά υγρή ατµόσφαιρα, επιφάνεια που δεν εκτίθεται άµεσα στον ήλιο.•Ήπιοι άνεµοι.Επισηµαίνεται ότι η επισκευή των επιχρισµάτων θα διακόπτεται όταν: •Η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι κάτω από 4 °C, ή όταν προβλέπεται ότι κατά την επερχόµενη νύχτα υπάρχει πιθανότητα δηµιουργίας παγετού.•Η θερµοκρασία είναι υψηλότερη από 38 °C.•Πνέουν ισχυροί, ξηροί άνεµοι.•Η θερµοκρασία των αδρανών υλικών ή του νερού είναι κάτω από 4 °C.•Λίγο πριν την έναρξη της επισκευής η επιφάνεια έχει εκτεθεί σε βροχή ή προβλέπεται ότι θα εκτεθεί πριν την πήξη του κονιάµατος.Σε περίπτωση που ληφθούν ειδικά µέτρα (π.χ. χηµικά πρόσµικτα κατά του παγετού, θέρµανση του νερού) µπορεί να αποφευχθεί η διακοπή των εργασιών.4.3. Προπαρασκευαστικές εργασίες H προς επίχριση επιφάνεια θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: •Θα είναι τελείως οµοιόµορφη•Θα έχει την ίδια υφή•Θα έχει κατακόρυφα τοιχώµατα•Το επίχρισµα επίπεδης µορφής δεν θα παρουσιάζει κοιλότητες, προεξοχές και κυµατώσεις.•Σε περίπτωση ανωµάλων επιφανειών ο τρόπος αποκατάστασης εξαρτάται από το βάθος των ανωµαλιών, Συγκεκριµένα: α.Αν οι ανωµαλίες δεν υπερβαίνουν τα 3,5 cm, επιπεδώνονται µε απότµηση, όσο είναι εφικτό, των προεξοχών των λίθων, των πλίνθων ή των σκύρων (προεξοχές που προβλέπεται ότι θα εισχωρήσουν στο επίχρισµα σε βάθος µεγαλύτερο του 1/3 του πάχους του) και συµπληρώνονται τα βαθουλώµατα µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα και όσο το δυνατόν περισσότερων καθαρών, µικρών, νωπών πλίνθων.β.Σε περίπτωση που το βάθος των ανωµαλιών είναι 3,5 - 5,0 cm τοποθετείται επί της τοιχοποιίας γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα πάχους 0,8 - 1,5 mm ή λεπτό νεβροµετάλ.γ.Στην περίπτωση που το βάθος των ανωµαλιών υπερβαίνει τα 5 cm η επιφάνεια καλύπτεται από ορθοδροµική οπτοπλινθοδοµή.δ.Αποµακρύνονται µε συρµάτινη βούρτα από την επιφάνεια υπολείµµατα κονιαµάτων και σαθρών τµηµάτων του παλιού επιχρίσµατος για να ανοίξουν οι επιφανειακοί πόροι των αδρανών υλικών, ενώ µε κατάλληλο απορρυπαντικό αφαιρούνται τα λιπαρά υπολείµµατα.Η προετοιµασία για την εφαρµογή, αναλογα µε το υπόβαθρο, πραγµατοποιείται ως εξής: ΠΕΤΕΠ: 14-04-01-007 / 15 Αποκατάσταση επιχρισµάτων µε χρήση έτοιµων επισκευαστικών υλικών•Σε επιφάνειες από σκληρά πορώδη υλικά (τούβλα, τσιµεντόλιθοι) συνήθως δεν χρειάζεται κάποια προετοιµασία, σε περίπτωση όµως που παρουσιάζεται ανοµοιογενής απορροφητικότητα υπόβαθρου λόγω διαφορετικών υλικών, απαιτείται αστάρωµα για να αποφευθεί η διαφορετική ωρίµανση του υλικού που µπορεί να προκαλέσει ρηγµατώσεις.•Σε επιφάνειες µη απορροφητικές (συµπαγή τούβλα, σκυρόδεµα, PVC) απαιτείται προεργασία µε αστάρι για την ενίσχυση του επιχρίσµατος και τοποθέτηση υαλοπλέγµατος όταν προβλέπεται από την Μελέτη..•Σε επιφάνειες ιδαίτερα απορροφητικές (µαλακά αργιλικά τούβλα, κυψελωτό σκυρόδεµα) εφαρµόζεται ύγρανση της τοιχοποιίας. Αν η απορροφητικότητα της τοιχοποιίας είναι ιδιαίτερα µεγάλη, θα εφαρµόζεται αστάρωµα για την εξασφάλιση οµαλής ωρίµανσης του επιχρίσµατος.•Σε επιφάνειες από σκυρόδεµα "άγριας" επιφάνειας συνήθως επιτυγχάνεται καλή πρόσφυση, όχι όµως και απορροφητικότητα. Συνιστάται η εφαρµογή ασταριού και υδατοπερατού επιχρίσµατος εξοµάλυνσης.•Σε µεταλλικές επιφάνειες θα εφαρµόζεται αρχικά αντσκωριακή προστασία και στην συνέχεια θα γίνεται αστάρωµα και τοποθέτηση νευροµετάλ (φορέας στήριξης του επιχρίσµατος).•Σε επιφάνειες δαφορετικής τοιχοποιίας θα τοποθετείται υαλόπλεγµα, τουλάχιστον στις ζώνες αλλάγλης του υλικού κατασκευής, το οποίο θα στερεώνεται µε πλακιδίων. Η επίχριση θα γίνεται µετά στην στερεοποίηση της κόλλας.4.4. Τύπος και πάχος στρώσεων επισχρισµάτων Εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά στην Μελέτη, επισηµαίνονται τα ακόλουθα: Τα εξωτερικά επιχρίσµατα τριών στρώσεων διαµορφώνονται συνήθως ως εξής: -Στρώση πεταχτή µε εκτοξευτήρα, του τύπου CSIV και µέσου πάχους 6 mm.-Βασική στρώση, του τύπου CSIII και µέσου πάχους 12 mm.-Τελική στρώση, του τύπου CSII ή CSIII και µέσου πάχους 5 mm.Τα εξωτερικά επιχρίσµατα µιας στρώσης είναι συνήθως τύπου CSII, µπορεί όµως να είναι και τύπου CSI, CSIII, CSIV. Επιπλέον θα πρέπει να είναι του τύπου W1 ή W2. Τα ελαφροβαρή επιχρίσµατα µπορεί να είναι τριών στρωσεων ή µιας στρώσης για εξωτερική ή εσωτερική εφαρµογή. Τα έγχρωµα εξωτερικά επιχρίσµατα µπορεί να είναι τριών στρωσεων ή µιας στρώσης, όπου έγχρωµη είναι µόνο η τελική στρώση.Τα κονιάµατα µπορεί να είναι τύπου CSI εως CSVI και WO εως W2. Τα θερµοµονωτικά επιχρίσµατα είναι µιας στρώσης, για εσωτερική ή εξωτερική εφαρµογή. Κατατάσονται σε δύο κατηγορίες: Τ1 µε συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ ≤ 0,1W και τύπου CSI ή CSII και Τ2 µε συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ ≤ 0,2W του τύπου CSI. Όταν προορίζονται για εξωτερική χρήση πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του κονιάµατος τύπου W1. Τα εσωτερικά επιχρίσµατα τριών στρώσεων έχουν πάχος 15 mm κατά µέσο όρο: -Στρώση πεταχτή µε εκτοξευτήρα, του τύπου CSIV και µέσου πάχους 4 mm.-Βασική στρώση, του τύπου CSII και µέσου πάχους 2-4 mm.-Τελική στρώση, του τύπου CSI και µέσου πάχους 0,5-4 mm.Τα εσωτερικά επιχρίσµατα µιας στρώσης γύψου διακρίνονται γυψοασβεστοκονιάµατα και θα είναι του τύπου CSI και CSII.8 / 15σεγυψοκονιάµαταΠΕΤΕΠ: 14-04-01-00και Αποκατάσταση επιχρισµάτων µε χρήση έτοιµων επισκευαστικών υλικών4.5. Χαρακτηριστικά οπλισµών επιχρισµάτων 4.5.1. Πλέγµατα Όταν το περιβάλλον είναι διαβρωτικό θα χρησιµοποιούνται πλέγµατα µε αυξηµένη αντοχή στην διάβρωση. Επισηµαίνεται ότι τα χαρακτηριστικά του προς τοποθέτηση πλέγµατος εξαρτώνται από το βάρος του υποστηριζόµενου επιχρίσµατος (έτσι ώστε το πλέγµα να µην κάµπτεται). Το πλέγµα θα στηρίζεται µε µεταλλικές καρφίδες και θα ενισχύεται µε µεταλλικές λάµες κάθετα στην επιµήκη διάστασή του, σε αποστάσεις έως 35 cm. Όταν δεν είναι δυνατή η διάταξη των ενισχυτικών λαµών σε τέτοιες αποστάσεις, είναι επιτρεπτό να χρησιµοποιηθεί πλέγµα µε µεγαλύτερη ακαµψία. Σε περίπτωση που το πλέγµα τοποθετηθεί επί ξύλινου πλαισίου, στην επιφάνειά του θα τοποθετείται αδιάβροχη µεµβράνη. Γενικώς (εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην Μελέτη), το γαλβανισµένο πλέγµα για εσωτερικό 2 επίχρισµα θα έχει βάρος ≥1,6 kg/m ενώ για εξωτερικό επίχρισµα και επίχρισµα επί πλεγµάτων να 2 έχει βάρος ≥ 1,9 kg/m .4.5.2. Οπλισµός Τα συνθετικά πλέγµατα που χρησιµοποιούνται ως οπλισµός στα επιχρίσµατα θα είναι ανθεκτικό στα αλκάλια. Η αντίσταση σε στρέβλωση των µη µεταλλικών πλεγµάτων θα είναι µεγαλύτερη από 1500 Ν/5cm. Επιπλέον, όταν υπάρχει το ενδεχόµενο το υπόβαθρο να ραγίσει ή να εµφανίσει κινητικότητα τα φύλλα του πλέγµατος θα επικαλύπτονται µεταξύ τους κατά τουλάχιστον 20 cm.4.5.3. Γωνιόκρανα και οδηγοί επίστρωσης Γενικώς θα ενισχύονται µε γωνιόκρανα όλες οι ακµές ανοιγµάτων µε διάκενο µεταξύ του ανοίγµατος και πλαισίου του κουφώµατος µεγαλύτερο των 2 cm και αφού πληρωθεί το διάκενο. Συνιστάται η τοποθέτηση γωνιοκράνων και στις ακµές των τοίχων ως προστασία από πιθανό τραυµατισµό. Επισηµαίνεται ότι τα γωνιόκρανα πρέπει να τοποθετούνται µε µεγάλη ακρίβεια διότι αποτελούν τους βασικούς οδηγούς επιπεδότητας της επιχρισµένης επιφάνειας. Επιπρόσθετα, πριν από την εφαρµογή επίχρισης σε περισσότερες από µία στρώσεις, συνιστάται η τοποθέτηση µεταλλικών οδηγών ανά περίπου 2,00 m. Οι οδηγοί µπορούν να παραµείνουν στο επίχρισµα ως εκτονωτές των συστολοδιαστολών, µπορούν όµως και να αφαιρεθούν. Τα µεταλλικά εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται στα εσωτερικά επιχρίσµατα θα είναι γαλβανισµένα εν θερµώ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1461, ενώ στα εξωτερικά επιχρίσµατα συνιστώνται ανοξείδωτα.4.6. Εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης Η αποκατάσταση των τριχοειδών ριγµατώσεων θα γίνεται µόνο µε απλό στοκάρισµα, χωρίς καθαίρεση, έστω και τοπική, του επιχρίσµατος δοθέντος ότι η αποκατάσταση αυτή θα µπορούσε να εντείνει το πρόβληµα αντί να το λύσει. Για το στοκάρισµα θα χρησιµοποιείται ρητινούχος ή/και τσιµεντούχος έτοιµο λεπτόκοκκος στόκος που θα εφαρµόζεται µε σπάτουλα, ούτως ώστε να επιτευχθεί η εισχώρηση επαρκούς ποσότητας του υλικού στις ρωγµές. Στην συνέχεια θα καθαρίζεται µε βρεγµένο σκληρό σφουγγάρι το υλικό που περισσεύει. Πριν την εφαρµογή του στόκου συνιστάται η χρήση ρητινούχου ακρυλικού αδιαβροχοποιητικού ασταριού ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη συνάφεια µε τον στόκο και να αποφευχθεί η εισαγωγή υγρασίας λόγω τριχοειδών φαινοµένων. Οι ρωγµές µεγαλύτερου βάθους και πλάτους θα εξετάζονται κατά περίπτωση και θα αποφασίζεται είτε το άνοιγµά τους είτε το απλό στοκάρισµά τους µε στόκο ή επισκευαστικό κονίαµα τύπου RCSII (EN 998-1) ανάλογα µε την µορφή τους. Εάν διαπιστωθεί αποκόλληση (κούφωµα) τότε θα γίνεται οπωσδήποτε τοπική καθαίρεση. ΠΕΤΕΠ: 14-04-01-009 / 15 Αποκατάσταση επιχρισµάτων µε χρήση έτοιµων επισκευαστικών υλικώνΤο άνοιγµα των ρωγµών θα αντιµετωπίζεται ως η ύστατη λύση. Σε αυτή την περίπτωση οι ρωγµές θα ανοίγονται σε εύρος τουλάχιστον 10 cm εκατέρωθεν. Αφού ληφθούν µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος χώρου, θα γίνεται καθαίρεση των προβληµατικών τµηµάτων των ριγµατωµένων επιχρισµάτων. Στη συνέχεια θα γίνεται αφαίρεση της σκόνης, κατά προτίµηση µε διαβροχή Για την αποκατάσταση των επιχρισµάτων θα καθαιρούνται τα αποσαθρωµένα τµήµατα και θα εφαρµόζεται επισκευαστικό κονίαµα ή κονίαµα γενικής χρήσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1. Συγκεκριµένα αφού ληφθούν µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος χώρου, θα γίνεται ολική ή µερική καθαίρεση των τµηµάτων των προβληµατικών επιχρισµάτων που έχουν προηγουµένως σηµαδευτεί. Στη συνέχεια θα γίνεται αφαίρεση της σκόνης είτε µε µηχανικά µέσα (σκούπα), είτε µε αέρα, είτε µε ελαφριά διαβροχή όταν δεν υπάρχει κίνδυνος να γίνει ζηµιά λόγω της υγρασίας. Συνιστάται η επάλειψη των γυµνών τοίχων µε ρητινούχο χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης ή/και "πεταχτό σοβά" για την βελτίωση της συνοχής του υποστρώµατος (τούβλα, σκυρόδεµα) µε τις επόµενες στρώσεις των επιχρισµάτων. Θα εφαρµόζονται µια ή περισσότερες στρώσεις σοβά ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος που εφαρµόζεται. Κατάλληλα για τις επισκευές είναι τα κονιάµατα τύπου RCS II σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1. Εναλλακτικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν και οι τύποι κονιαµάτων γενικής χρήσης GP, µιας στρώσης OC, έγχρωµων CR, αλλά συνιστάται να είναι κατηγορίας τουλάχιστον CS II. Σε όλες τις περιπτώσεις η επιπλέον προσθήκη ακρυλικής ρητίνης βελτιώνει την πρόσφυση, την αντοχή και την ελαστικότητα του κονιάµατος, αρκεί να ακολουθούνται πάντα οι οδηγίες του κατασκευαστή. Μετά από κάθε εφαρµογή στρώσης απαιτείται αναµονή τουλάχιστον 24 ώρες για την εφαρµογή της επόµενης. Κατά την εφαρµογή θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω και να ελέγχονται κατά τη διάρκεια της επισκευής από τον Επιβλέποντα Μηχανικό: •Να µη ξεπερνιόνται τα επιτρεπτά πάχη των υλικών σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος. Συνήθως αυτά τα πάχη είναι 0,5 cm για το πεταχτό σοβά, 2,5 m για τη βασική στρώση, 0,8 mm για την τελική στρώση, ενώ όπου εφαρµόζεται επίχρισµα µιας στρώσης το πάχος δε θα πρέπει να ξεπερνάει τα 2 cm.•Επάνω στις επιφάνειες µονωτικών πλακών το πάχος δεν θα ξεπερνάει το 1,5 cm, ενώ θα γίνεται επιµεληµένη προεργασία µε πεταχτό επίχρισµα ενισχυµένο µε ρητίνη ή άλλο ειδικό προϊόν προετοιµασίας (πχ χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης) και θα τοποθετούνται υαλοπλέγµατα µε σήµανση CE (βλ εικόνες 1,2).•Όταν τα αρχικά επιχρίσµατα (εσωτερικά) είναι µε βάση το γύψο τότε η επισκευή θα γίνεται µόνο µε γυψοκονίαµα ,µε ή χωρίς προσθήκη ενισχυτικής ρητίνης σύµφωνα, µε τις οδηγίες του παραγωγού. Απαγορεύεται η ανάµιξη τσιµεντούχων και γυψούχων κονιαµάτων σε οποιαδήποτε αναλογία και µορφή καθώς επίσης και η χρήση γυψοκονιαµάτων σε εξωτερικούς τοίχους ή σε τοίχους ελλιπώς προστατευµένους από την υγρασία (πυλωτές, µπαλκόνια, αίθρια κλπ).•Θα δίδεται ιδιαίτερη σηµασία στην χρήση της ελάχιστης απαιτούµενης ποσότητας νερού µε βάση της οδηγίες του κατασκευαστή•Θα αποφεύγεται η παρατεταµένη ανάµιξη•∆εν θα χρησιµοποιούνται κονιάµατα που έχουν ήδη αρχίσει να πήζουν µε την προσθήκη νερού•Η προετοιµασία του υποστρώµατος για κάθε τύπο επιχρίσµατος περιγράφεται πάντα στη συσκευασία κάθε προϊόντος και θα ακολουθούνται επακριβώς οι οδηγίες αυτές.10 / 15ΠΕΤΕΠ: 14-04-01-00 Αποκατάσταση επιχρισµάτων µε χρήση έτοιµων επισκευαστικών υλικών•Θα χρησιµοποιούνται τα σωστά µηχανήµατα εφαρµογής µε βάση τις οδηγίες του παραγωγού του κονιάµατος (πχ. πρέσα σοβά, αναµικτήρας λάσπης, κλπ)•Στις θέσεις ένωσης διαφόρων δοµικών υλικών, όπως σκυρόδεµα µε τούβλα, ή επιφάνειες καλυµµένες µε µονωτικά, ή µη δοµικές ρωγµές στη τοιχοποιία, απαιτείται η χρήση ενισχυτικού υαλοπλέγµατος.•Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην Μελέτη, το ενισχυτικό υαλόπλεγµα θα είναι βάρους 2 τουλάχιστον 120 g/m . Το µέγεθος του κάναβου (συνήθως 10x10, 7x7, 5x5 mm) θα είναι µεγαλύτερο από τον µέγιστο κόκκο των αδρανών του κονιάµατος. Το πλέγµα θα φέρει υποχρεωτικά σήµανση CE.•Η χρήση πλέγµατος για την περίπτωση των ρωγµών κρεµάσµατος και διακοπής συνέχειας και δοµητικών ρηγµατώσεων υποστρώµατος είναι υποχρεωτική.•∆εν επιτρέπεται το υαλόπλεγµα να στηρίζεται στο τοίχο και να σοβατίζεται από πάνω (όπως εσφαλµένα γίνεται αρκετά συχνά) αλλά πρέπει να βρίσκεται εντός της µάζας του επιχρίσµατος και προς την εξωτερική όψη του (εικόνες 1,2). Επισηµαίνεται ότι το πλέγµα δεν πρέπει να στηρίζεται στην επιφάνεια µε κατά τόπους λασπώµατα (σύνηθες λάθος) και να ακολουθεί η επίχριση, αλλά θα πρέπει να τοποθετείται αφού έχει προηγηθεί η πρώτη στρώση του επιχρίσµατος και ενώ είναι ακόµη νωπή και να εισπιέζεται στην µάζα της µε το µυστρί.Εικόνα 1 : Ορθή εφαρµογή υαλοπλέγµατος •Εικόνα 2 : Εσφαλµένη εφαρµογή υαλοπλέγµατοςΌταν το υπάρχον εσωτερικό επίχρισµα είναι µε βάση το γύψο τότε η επισκευή θα γίνεται µόνο µε γυψοκονίαµα, µε ή χωρίς προσθήκη ενισχυτικής ρητίνης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού. Απαγορεύεται η ανάµιξη τσιµεντούχων και γυψούχων κονιαµάτων σε οποιαδήποτε αναλογία και µορφή καθώς επίσης και η χρήση γυψοκονιαµάτων σε εξωτερικούς τοίχους ή σε τοίχους ελλιπώς προστατευµένους από την υγρασία (πιλωτές, µπαλκόνια, αίθρια κλπ).ΠΕΤΕΠ: 14-04-01-0011 / 15 Αποκατάσταση επιχρισµάτων µε χρήση έτοιµων επισκευαστικών υλικών•Η χρήση γωνιοκράνων για την ενίσχυση των γωνιών αλλά και για την επίτευξη καλύτερης επιπεδότητας δεν είναι υποχρεωτική. Όταν όµως χρησιµοποιούνται γωνιόκρανα τότε θα πρέπει αυτά να φέρουν σήµανση που θα περιγράφει εάν η χρήση τους ενδείκνυται για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Γενικώς, στα εξωτερικά επιχρίσµατα συνιστώνται τα ανοξείδωτα ή από πολυµερές συνθετικό (πλαστικά) γωνιόκρανα ενώ στα εσωτερικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν και γαλβανιζέ.Μετά την πλήρη ξήρανση (ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες) των επισκευασµένων τµηµάτων θα εφαρµόζεται αστάρι και τουλάχιστον δύο στρώσεις βαφής µε υλικά κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2, σε όλη την επιφάνεια του τοίχου ώστε να µην διακρίνεται στο τέλος το τµήµα που έγινε η επισκευή. Συνιστάται να γίνεται έλεγχος της υγρασίας µε απλό υγρόµετρο σφαίρας, για να διαπιστωθεί εάν είναι µικρότερη από 45%. Εάν η υγρασία βρεθεί µεγαλύτερη, αποτελεί τεκµήριο αποτυχίας ή κακοτεχνίας και απαιτείται η επανάληψη της εργασίας.5.Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των ενσωµατωµένων υλικών στο εργοτάξιο - Ελεγχοι αποδοχής εργασιών5.1. Εργοταξιακά κονιάµατα και εργοστασιακά ηµιτελούς µορφής, που παρασκευάζονται επί τόπου Τα προσκοµιζόµενα υλικά θα είναι συσκευασµένα και σηµασµένα όπως προβλέπουν τα σχετικά Πρότυπα, θα συνοδευονται από τα επίσηµα πιστοποιητικά συµµόρφωσης και θα ελέγχονται κατά την είσοδό τους στο εργοτάξιο, ώστε να επιβεβαιώνεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο ότι είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί και ότι βρισκονται σε άριστη κατάσταση, προκειµένου να γίνουν αποδεκτά και να επιτρέπεται η ενσωµάτωσης τους στο έργο.5.1.1. Έλεγχος πρώτων υλών •Έλεγχος κοκκοµετρίας αδρανών•Ποιοτικά χαρακτηριστικά σβέστου•Ποιοτικά χαρακτηρστικά τσιµέντου•Θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την µεταφορά και παρασκευή του κονιάµατος ώστε να αποφευχθεί τυχόν ανάµιξή του µε ξένα υλικά.5.1.2. Έλεγχος νωπού-σκληρυµένου κονιάµατος: •Έλεγχος πυκνότητας (άµεσος έλεγχος αναλογάς νερού)•Έλεγχος θλιπτικής αντοχήςΓια τα εργοστασιακά κονιάµατα δόµησης που διατίθενται µε σήµανση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2, ο παραγωγός εγγυάται την κλάση των αντοχών και του χρόνου εργασιµότητας που δηλώνει.5.1.3. Αποθήκευση, προστασία και διακίνηση υλικών στο εργοτάξιο Τα υλικά θα αποθηκεύονται σε κατάλληλο στεγνό αεριζόµενο χώρο
Εισάγετε το όνομά σας. *
Εισάγετε το e-mail σας. *
Μήνυμα
Κάντε ένα σχόλιο για το άρθρο. Το μήνυμα σχολίου σας θα δημοσιοποιηθεί μετά από έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή.
*

Σφάλμα

Εισάγετε το όνομά σας.

Σφάλμα

Εισάγετε το e-mail σας.

Σφάλμα

Εισάγετε μήνυμα σχολίου.

Σφάλμα

Προέκυψε ένα λάθος κατά την αποστολή του σχολίου σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Μήνυμα

Το μήνυμα σχολίου απεστάλη επιτυχώς. Θα δημοσιευτεί το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση του από την αρμόδια Επιτροπή.