Ποιοί είναι οι βασικοί κανόνες για την σύνθεση του σκυροδέματος;

1. Επιπτώσεις της υψηλής περιεκτικότητας τσιμέντου στο μίγμα

Συνθέσεις με υψηλή αναλογια τσιμέντου και μικρή αναλογία αδρανών έχουν ως αποτέλεσμα πολύ συνεκτικά (κολλώδη) μίγματα. Η αύξηση της αναλογίας του τσιμέντου οδηγεί σε αύξηση του κόστους του μίγματος. Επιπροσθετα το “πολύ τσιμέντο” αυξάνει τις ρηγματώσεις λόγω συστολής ξήρανσης στο σκληρυμένο σκυρόδεμα.

  • Η αναλογία τσιμέντου – αδρανών πρέπει να σταθμίζεται προσεκτικά στην μελέτη συνθέσεως!

2. Επιπτώσεις της χαμηλής περιεκτικότητας τσιμέντου στο μίγμα

Μίγματα με χαμηλή περιεκτικότητα τσιμέντου εμφανίζουν χαμηλή εργασιμότητα και είναι αδρής μορφής.

  • Δεν πρέπει να επιλέγονται πολύ χαμηλές αναλογίες τσιμέντου!

3. Υψηλή αναλογία νερου-τσιμέντου στο σκυρόδεμα

Η υψηλή αναλογία νερού-τσιμέντου, παρ’ όλο που αυξάνει την εργασιμότητα του μίγματος, οδηγεί σε απόμιξη των αδρανών και μείωση της αντοχής. Η υψηλή αναλοφία νερου αυξάνει το πορώδες και την διαπερατότητα του σκληρυμένου σκυροδέματος.

  • Δεν πρέπει να επιλέγεται υψηλή αναλογία νεου στο μίγμα!

4. Χαμηλή αναλογία νερου-τσιμέντου στο σκυρόδεμα

Η χαμηλή αναλογία νερου – τσιμέντου αυξάνει την αντοχή και την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος. Μειώνει όμως την εργασιμότητα. Η επαρκής εργασιμότητα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια ποιοτική κατασκευή από σκυρόδεμα. Ως εκ τούτου η επιλογή της αναλογίας νερού αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την σύνθεση του σκυροδέματος.

  • Το μίγμα πρέπει να περιέχει επαρκή ποσότητα νερού!

Ο στόχος μιας μελέτης συνθέσεως σκυροδέματος είναι κατ’ αρχήν η παραγωγή του πλέον οικονομικού μίγματος που εξασφαλίζει την απαιτούμενη αντοχή. Αυτό επιτυγχάνεται με την “εξισορόπηση” των παραπάνω τεσσάρων βασικών απαιτήσεων, συνήθως με την χρήση προσμίκτων.

Βέβαια το αντικείμενο μιας μελέτης συνθέσεως γίνεται πιο σύνθετο όταν απαιτούνται πρόσθετα/ειδικά χαρακτηριστικά του σκυροδέματος!

Σχετικά με τον/την συγγραφέα

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ 1974. Ομότιμο μέλος ΤΕΕ από 20/03/2017 Ενασχόληση από το 1977 έως το 2017 με την μελέτη και κατασκευή Δημοσίων Έργων. Κατείχε εργοληπτικό πτυχίο Δ' τάξεως ΟΔΟ, ΟΙΚ, ΥΔΡ και Γ' τάξεως ΛΙΜ. Διεύθυνση του έργου σύνταξης των Προσωρινών Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ), συστήματος κοστολόγησης μηχανημάτων έργων, τυποποιημένων περιγραφικών τιμολογίων και αναλύσεων τιμών κατά την περίοδο 2003-2006, που ανατέθηκε στο ΙΟΚ από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Το έργο υλοποιήθηκε υπό την εποπτεία του καθ. κ. Θ. Π. Τάσιου. Σύμβουλος του ΙΟΚ από το 2003 έως το 2010 επι θεμάτων προδιαγραφών, κανονισμών και κοστολογήσεων των Δημοσίων Εργων. Συμμετοχή σε επιτροπές της ΓΓΔΕ (2004 έως 2013) για την σύνταξη, επικαιροποίηση και διεύρυνση του θεματολογίου των Νέων Ενιαίων Τιμολογίων. Συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίες του ΕΛΟΤ Από το 1998 έως σήμερα σύμβουλος της εταιρείας μελετών ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ. ΑΕ. Από το 2010 administrator του www.e-archimedes.gr