Σύνδεση πολλαπλών τζακιών σε κοινό καπναγωγό

Δεδομένου ότι οι διαστάσεις του καπναγωγού προκύπτουν από την υψομετρική διαφορά μεταξύ εστίας και ακράιας άνω απόληξης, όπως και από τον όγκο του χώρου στον οποίο βρίσκεται το τζάκι, είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί η ορθή διάσταση (ορθογωνική ή κυκλική) του κοινού καπναγωγού (βλπ. και πίνακα καθορισμού διαστάσεων).

Τα τζάκια θα πρέπει να λειτουργούν όλα με ενιαίο τρόπο, δηλαδή να λαμβάνουν νωπό αέρα από ένα άνοιγμα του χώρου όπου είναι εγκατεστημένα, ώστε να είναι αποτελεσματικός ο δημιουργούμενος ελκυσμός. Στην αντίθετη περίπτωση προκύπτει διαταραχή στην ομαλή ελικοειδή ροή των καυσαερίων.

Η σύνδεση κάθε τζακιού με τον κοινό αγωγό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 30° ως προς την κατακόρυφο. Απαιτούνται προς τούτο ειδικά τεμάχια, είτε από προκατασκευασμένους σπονδύλους, είτε μεταλλικά, με διπλά τοιχώματα και ενδιάμεση θερμομόνωση.

Επί πλέον θα πρέπει τα τεμάχια αυτά να έχουν και ειδικό ντάμπερ, πολύ κλής ποιότητας που δεν θα χρειάζεται αντικατάσταση και δεν θα είναι αυτό αιτία συγκέντρωσης καπνιάς και πίσσας από την καύση ρητινούχων ξύλων.

Ο καθαρισμός του κοινού αγωγού, όπως και του στοιχείου σύνδεσης του κάθε τζακιού μ’ αυτόν, θα είναι προβληματικός.

Σχετικά με τον/την συγγραφέα

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, 1949.

Εργάσθηκε στην Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (1949-1951), στην κατασκευή του αεροδρομίου Μαριτσών Ρόδου με την ΑΤΕ ΔΟΜΙΚΗ (1951-1952), στην Τεχνική Υπηρεσία της Κτηματικής Τράπεζας (1952-193) και ως Μελετητής Κτιριακών Εργων στο πρώην Βελγικό Κογκό (1953-1959).

Συνεργάσθηκε σε Δημόσια Εργα με την ΑΤΕ ΔΟΜΙΚΗ (1959-1964) και ακόμη εργάσθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (1964-1969) και στην Τεχνική Υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (1969-1985).

Ως ελέυθερος επαγγελματίας εργάσθηκε από το 1985, μέχρι της συνταξιοδότησής του από το ΤΣΜΕΔΕ με κύρια απασχόληση:

- στην Ομάδα Τεχνικής Διοίκησης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

- ως Εισηγητής σε επιμορφωτικά σεμινάρια Μηχανικών στο ΕΛΚΕΠΑ, ΤΕΕ, ΚΑΠΑ, με σύνολο 640 ωρών εισηγήσεων

- με την σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών Οικοδομικών Εργων στο  πλαίσιο της ανάπτυξης των ΠΕΤΕΠ από το ΙΟΚ, ως επί κεφαλής της αντίστοιχης Ομάδας Εργασίας

- ως άμισθος σύμβουλος του ΙΟΚ επί θεμάτων Τεχνικών Προδιαγραφών κατά την περίοδο 2006-2009 (μετά την παράδοση των ΠΕΤΕΠ)

Εχει συγγράψει τα βιβλία «Παθολογία Στοιχείων Κελύφους Κτιρίου» (εκδόθηκε) και «Στοιχεία Ξυλίνων Φερουσών Κατασκευών» (υπό έκδοση).

Νεώτερο βιβλίο του με τίτλο ‘’Ανθρώπινες απαιτήσεις για μιά υγιεινή κατοίκηση’’ βρίσεται σε τελικό στάδιο επεξεργασίας.

Συνεχίζει την συγγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών (νέα σειρα ΠΕΤΕΠ), οι οποίες παρουσιάζονται από την ιστοσελίδα www.e-archimedes.gr