Συντάκτης: Γιάννης Χριστοδουλιάς (Γεωλόγος MSc Eng)

Επαγγελματική απασχόληση:

­- Ιανουάριος 1975 - Δεκέμβριος 1977: απασχόληση στην Λιβύη, στην εταιρεία National Libyan Company for Erosion Control στην περιοχή της Βεγγάζης, με κύρια αντικείμενο την στεγανοποίηση ταμιευτήρα φράγματος με άργιλο και των βραχωδών πρανών με gunite

­- Δεκέμβριο 1977 - Μάιος 1978: στην Ελληνική Εταιρία ΘΑΛΗΣ ΑΤΕ στην Σαουδική Αραβία,ως προιστάμενος εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου χωματουργικών, σκυροδέματος και ασφαλτικών.

­- Μάιος 1978 - Δεκέμβριος 1979: επιστροφή στην Λιβυκή εταιρεία National Libyan Company for Erosion Control και απασχόληση ως προϊστάμενος εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου χωματουργικών, σκυροδέματος και ασφαλτικών εργασιών στην περιοχή της Τρίπολης.

­- Ιανουάριος 1980 - 2000: υπηρεσία στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων, στο Κ.Ε.Δ.Ε., στην Διεύθυνση Εδαφομηχανικής (ΕΚ1) και αργότερα στη Διεύθυνση Ελέγχου Αδρανών Υλικών.

­- 2000: μετάθεση στην ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, την Ειδική Υπηρεσία Μεγάλων Εργων Δυτικής Ελλάδας και παραμονή στην θέση αυτή μέχρι τον Οκτώβριο του 2011.

­- Παράλληλα, από το 1993 έως το 2001: μέλος της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕΕ 77 για τα Μάρμαρα και τους Φυσικούς Λίθους (Ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής CEN/ TC 246.

Κατάλογος άρθρων

Τα έργα του Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας

Η δημιουργία του νέου λιμένα της Ηγουμενίτσας εντάσσεται στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Συγκοινωνιακής Υποδομής (2010), που εκπονήθηκε από το ΥΠ.ΟΙ.Ο. και περιλαμβάνει την Εγνατία Οδό, τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ (οδικός άξονας ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΑΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΕΥΖΩΝΩΝ) και τον Δυτικό Άξονα Βορρά-Νότου (Ιονία Οδός).

Το έργο της Ευρείας Παράκαμψης Αγρινίου

Η Παράκαμψη Αγρινίου, μήκους περίπου 34 km, με διατομή κλειστού αυτοκινητοδρόμου 2+2 λωρίδων κυκλοφορίας συν ΛΕΑ, αποτελεί εξ ολοκλήρου νέα χάραξη και εντάσσεται στον Δυτικό Οδικό Αξονα Β – Ν (Ιονία Οδος).

Βάση δεδομένων αδρανών υλικών του Ελληνικού χώρου

Παρουσίαση υπό μορφή πινάκων ανά νομό όλων των πληροφοριών, μετρήσεων και δοκιμών ελέγχου, που έχουν γίνει από το 1970 έως το 1995. Οι πληροφορίες αυτές συγκεντρώθηκαν από το χρονολογικό αρχείο του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων ΄Έργων (ΚΕΔΕ), τα Περιφερειακά Εργαστήρια Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΕ), καθώς και από το αρχείο των προτεινομένων λατομικών ζωνών του ΥΒΕΤ, την περίοδο που ο συγγραφέας υπηρετούσε στο ΚΕΔΕ (1980-2000).

17-10-14: Νέα ανάρτηση με συμπληρώσεις και νέα διαμόρφωση των πινάκων

Αδρανή υλικά του ελληνικού χώρου για την παραγωγή σκυροδέματος

Συντάκτες: Χριστοδουλιάς Ι., Τεχνικός Γεωλόγος M.Sc., ΚΕΔΕ, Αγορογιάννη Ν., Γεωλόγος – Γεωφυσικός D.E.A., ΚΕΔΕ, Κωσταντινίδης Χ., Τεχνικός Γεωλόγος, M.Sc., ΚΕΔΕ

Στην παλαιότερη αυτή εργασία (1987) γίνεται μια προσπάθεια πρώτης επεξεργασίας και αξιολόγησης των στοιχείων που αφορούν τις φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των φυσικών αδρανών για σκυρόδεμα. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώθηκαν με τη βοήθεια των περιφερειακών εργαστηρίων του ΥΠΕΧΩΔΕ από δόκιμες και δείγματα προερχόμενα από όλη την Ελλάδα.

Αρθρα σχετικά με το παρόν που έχουν αναρτηθεί στο www.e-archimedes.gr :

Δοκιμές αδρανών υλικών και μέθοδοι ελέγχου

Επισήμανση: τα αδρανή υλικά των δομικών έργων πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν σήμανση CE!

Κατάλογος Ευρωπαϊκών Προτύπων δοκιμών και ελέγχων αδρανών και σκυροδέματος

Η ποιότητα των αδρανών υλικών

Αστοχίες Οδικών Επιχωμάτων λόγω ύπαρξης Διογκούμενης Αργίλου

Στο άρθρο αυτό, το οποίο συντάχθηκε από τους κ.κ. Ι. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑ, Γεωλόγο, MSc Eng και X. ΓΙΑΝΝΑΡΟ, MSc Πολιτικό Μηχανικό της Δ/νσης ΕΚ1 του ΥΠΕΧΩΔΕ / ΚΕΔΕ, παρουσιάζεται η εμπειρία που αποκτήθηκε από την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούν τα διογκούμενα εδάφη στην κατασκευή και έδραση οδικών και σιδηροδρομικών επιχωμάτων.

Eφαρμογή κατεργασμένου θραυστού αμμοχαλίκου με τσιμέντο στην βάση και υπόβαση οδοστρώματος

Στο άρθρο αυτό, το οποίο συντάχθηκε από τους κ.κ. A. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και Ι. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑ, Γεωλόγο, MSc Eng, της Δ/νσης ΕΚ1 του ΥΠΕΧΩΔΕ / ΚΕΔΕ, παρουσιάζεται έρευνα που πραγματοποιήθηκε για την σύνθεση και αξιολόγηση στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο.

Το κατεργασμένο θραυστό αμμοχάλικο (ΚΘΑ) εφαρμόσθηκε χωρίς επιτυχία σε τμήματα του άξονα ΠΑΘΕ κατά την δεκαετία του ’90, σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, που η εφαρμογή του υπήρξε απολύτως επιτυχής.

Σχέσεις μεταξύ πρεσσιομέτρου και άλλων επί τόπου και εργαστηριακών δοκιμών για συνεκτικά εδάφη

Αξιολόγηση και συσχετισμός των αποτελεσμάτων του πρεσσιομέτρου με άλλες γνωστές επί τόπου δοκιμές καθώς και με αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών.

Εργασία των κ.κ. Χ. Γιάνναρου, Μ Sc. Πολ. Μηχ. και Ι. Χριστοδουλιά, MSc. Τεχνικού Γεωλόγου, της Δ/νσης Ερευνών Εδαφών του ΚΕΔΕ

Προβλήματα λόγω των διογκουμένων αργιλικών εδαφών του Θηβαϊκού Πεδίου, στο τμήμα χ.θ. 70+000 – 90+000 της Εθνικής Οδού κατά την δεκαετία του 1990

Στο άρθρο αυτό, το οποίο συντάχθηκε από τους κ.κ. Ε. ΓΚΑΣΙΟ, Χημ. Μηχανικό και Ι. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑ, Γεωλόγο, MSc Eng, της Δ/νσης ΕΚ1 του ΥΠΕΧΩΔΕ / ΚΕΔΕ, παρουσιάζεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά την δεκαετία του 1990 για τον για τον προσδιορισμό των διογκωτικών παραμέτρων του εδάφους η διερεύνηση των δυνατοτήτων η σταθεροποίησης με υδράσβεστο.

Σελίδα 2 από 3