Συντάκτης: Γιάννης Χριστοδουλιάς (Γεωλόγος MSc Eng)

Επαγγελματική απασχόληση:

­- Ιανουάριος 1975 - Δεκέμβριος 1977: απασχόληση στην Λιβύη, στην εταιρεία National Libyan Company for Erosion Control στην περιοχή της Βεγγάζης, με κύρια αντικείμενο την στεγανοποίηση ταμιευτήρα φράγματος με άργιλο και των βραχωδών πρανών με gunite

­- Δεκέμβριο 1977 - Μάιος 1978: στην Ελληνική Εταιρία ΘΑΛΗΣ ΑΤΕ στην Σαουδική Αραβία,ως προιστάμενος εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου χωματουργικών, σκυροδέματος και ασφαλτικών.

­- Μάιος 1978 - Δεκέμβριος 1979: επιστροφή στην Λιβυκή εταιρεία National Libyan Company for Erosion Control και απασχόληση ως προϊστάμενος εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου χωματουργικών, σκυροδέματος και ασφαλτικών εργασιών στην περιοχή της Τρίπολης.

­- Ιανουάριος 1980 - 2000: υπηρεσία στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων, στο Κ.Ε.Δ.Ε., στην Διεύθυνση Εδαφομηχανικής (ΕΚ1) και αργότερα στη Διεύθυνση Ελέγχου Αδρανών Υλικών.

­- 2000: μετάθεση στην ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, την Ειδική Υπηρεσία Μεγάλων Εργων Δυτικής Ελλάδας και παραμονή στην θέση αυτή μέχρι τον Οκτώβριο του 2011.

­- Παράλληλα, από το 1993 έως το 2001: μέλος της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕΕ 77 για τα Μάρμαρα και τους Φυσικούς Λίθους (Ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής CEN/ TC 246.

Κατάλογος άρθρων

Η επίδραση του τσιμέντου στα όρια Atterberg, την συρρίκνωση, την αντοχή και την διάβρωση του εδάφους

Στο άρθρο αυτό, το οποίο συντάχθηκε από τους κ.κ. Ι. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑ, Τεχνικό Γεωλόγο, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ, Ε. ΣΤΑΥΡΙΔΑΚΗ, Τεχνικό Γεωλόγο, Λέκτορα A.Π.Θ., Σ. ΤΣΟΤΣΟ, Dr Πολιτικό Μηχανικό, Καθηγητή Α.Π.Θ.και Θ. ΧΑΤΖΗΓΩΓΟ, Dr Πολιτικό Μηχανικό, Καθηγητή Α.Π.Θ., παρουσιάζεται η επίδραση του τσιμέντου σε διάφορα είδη εδάφους ήτοι άμμο, μπεντονίτη, καολινίτη καθώς και σε μίγματα αυτών.

Προβλήματα μακροχρόνιας ευστάθειας μαργαϊκών πρανών στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου-Τρίπολης

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-Τρίπολης μήκους 6 km περίπου, παρουσιάστηκε κατά τις χειμερινές υγρές περιόδους ένας σημαντικός αριθμός μακροχρόνιων αστοχιών, σε πρανή ορυγμάτων. Την αντιμετώπιση των παραπάνω κατολισθητικών φαινομένων ανέλαβε το ΚΕΔΕ.

Στο άρθρο αυτό, το οποίο συντάχθηκε από τους Μηχανικούς του ΚΕΔΕ κ.κ. X. Γιάνναρο, Μ. Παχάκη και Ι. Χριστοδουλιά και παρουσιάσθηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής (Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1992), αναλύεται ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται αρκετά συχνά στα έργα οδοποιίας.

Διογκούμενα αργιλικά εδάφη: συσχετισμός φυσικών χαρακτηριστικών με παραμέτρους διόγκωσης

Ερευνητική εργασία των κ.κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑ Ι, Γεωλόγου, MSc.Eng., ΓΓΔΕ/ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ, ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΥ Θ., Πολ. Μηχ., Καθηγητή Α.Π.Θ, ΣΤΑΥΡΙΔΑΚΗ Β., Γεωλόγου, MSc.Eng., Λέκτορα Α.Π.Θ., ΤΣΟΤΣΟΥ Σ., Πολ. Μηχ., Καθηγητή Α.Π.Θ.

Στην εργασία αυτή, μέρος μιας ευρύτερης διερεύνησης, που αφορά τη μελέτη των διογκούμενων εδαφών στην Ελλάδα, συσχετίζονται τα αποτελέσματα της διερεύνησης της διογκούμενης αργίλου στην περιοχή Δράμεσι (όριο υδαρότητας, δείκτης πλαστικότητας, ποσοστό κολλοειδών αργίλου, φυσική υγρασία, γραμμική συρρίκνωση, ελεύθερη διόγκωση, όριο συρρίκνωσης, δείκτης συνεκτικότητας και τάση διόγκωσης).

Σχέση θλιπτικής αντοχής μητρικού πετρώματος σκυροδέματος στον ευρύτερο Ελληνικό χώρo

Συντάκτες: Ν. Αγορογιάννη, Κ. Γεωργίου, Δ. Παπαδόπουλος, Ι. Χριστοδουλιάς

Στο ΚΕΔΕ έχει πραγματοποιηθεί σημαντικό ερευνητικό έργο στον τομέα των αδρανών. Δυστυχώς όμως με την αναστολή της εκδόσεως του ΔΕΛΤΙΟΥ του ΚΕΔΕ, εδώ και 10 χρόνια, πολλές αξιόλογες εργασίες των στελεχών του ΚΕΔΕ της ΓΓΔΕ δεν έχουν δει το φώς της δημοσιότητος.

To www.e-archimedes.gr θα αναρτήσει σταδιακά αρκετές από τις ενδιαφέρουσες αυτές εργασίες καθώς και άρθρα σχετικά με τα λατομεία και τα αδρανή υλικά με στόχο την ενημέρωση των Τεχνικών για τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τα ισχύοντα πλέον και στην χώρα μας Ευρωπαϊκά Πρότυπα (όπως το ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 για τα αδρανή του σκυροδέματος).

Σελίδα 3 από 3