Κατηγορία: Πρότυπα, εγκύκλιοι

Κατάλογοι Προτύπων κατά θεματική ενότητα, Εγκύκλιοι ΥΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΥΠΟΜΕΔΙ, ΦΕΚ, downloads, πηγές

Κατάλογος άρθρων

Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1381 “Πληροφόρηση και τεκμηρίωση – Λεξιλόγιο”

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1381 “Πληροφόρηση και τεκμηρίωση – Λεξιλόγιο” από  14 Ιουνίου έως και 7 Σεπτεμβρίου 2012. Το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1381 βασίζεται στο ISO 5127 “Information and documentation – vocabulary” και καθορίζει τους όρους και ορισμούς εννοιών στο πεδίο της πληροφόρησης και τεκμηρίωσης με σκοπό να διευκολύνει την επικοινωνία.

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ περί υποχρεωτικής συμμόρφωσης των προϊόντων δομικών κατασκευών που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά με τα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα

ΚΥΑ Υπουργείων Ανάπτυξης και ΥΠΥΜΕΔΙ υπ’ αριθ. 6690 – ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-2012

Βάσει της ΚΥΑ αυτής, σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 334/94, ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δομικές κατασκευές εντός της Ελληνικής επικράτειας οφείλουν να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν Eναρμονισμένα Eυρωπαϊκά Πρότυπα, τα οποία έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης και να φέρουν την σήμανση CE.

Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1443 “Ορολογικές πολιτικές – Ανάπτυξη και υλοποίηση”

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανακοινώνει την υποβολή σε δημόσια κρίση του σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1443 από 14 Μαΐου έως και 31 Ιουλίου 2012. Το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1443 βασίζεται στο Διεθνές πρότυπο ISO 29383 και παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες και μια μεθοδολογία για την ανάπτυξη και υλοποίηση ολοκληρωμένης πολιτικής για το σχεδιασμό και τη διαχείριση της ορολογίας σε διαφορετικά πλαίσια εφαρμογής.

Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων

Υπουργική απόφαση ΥΠΥΜΕΔΙ Δ17α/03/8/ΦΝ 460/23.01.2012, ΦΕΚ 56Β/25.01.2012

Ευρωπαϊκά Πρότυπα για τα χημικά προϊόντα δομικών κατασκευών (construction chemicals)

Τα περισσότερα από τα χημικά προϊόντα δομικών κατασκευών (construction chemicals), ευρύτατης σήμερα εφαρμογής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντιστοίχων Ευρωπαϊκών Προτύπων, κατατάσσονται  βάσει των επιδόσεών τους. Τα χαρακτηριστικά εφαρμογής τους οφείλουν πλέον να αναγράφονται με “σύμβολα συμμόρφωσης” στις συσκευασίες και στα τεχνικά έντυπα των προϊόντων.

Τυποποίηση χαλύβων, χυτοχαλύβων και χυτοσιδήρων

Επί σειρά ετών στην χώρα μας ήταν ευρέως διαδεδομένη η τυποποίηση των χαλύβων διαφόρων εφαρμογών με βάση τα Πρότυπα DIN. Με την έλευση και την θεσμοθέτηση των Ευρωπαϊκών Προτύπων τα αντίστοιχα Πρότυπα DIN αποσύρθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τα Ευρωπαϊκά. Ωστόσο η παλαιά ονοματολογία κατά DIN εξακολουθεί να απαντάται σε προδιαγραφές, τεχνικά φυλλάδια και τεχνικά κείμενα.

Στους πίνακες που παρατίθενται δίδονται στοιχεία συσχετισμού της τυποποίησης κατά DIN και κατά ΕΝ διαφόρων χαλύβων, χυτοχαλύβων και χυτοσιδήρων.

Εγκύκλιος 20 / 23-08-11 της ΓΓΔΕ: Περί απολογιστικής προμηθείας ασφάλτου στα Δημόσια Εργα

Αποδοχή της αριθ. 436/2010 γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Σελίδα 3 από 4