Κατηγορία: Πρότυπα, εγκύκλιοι

Κατάλογοι Προτύπων κατά θεματική ενότητα, Εγκύκλιοι ΥΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΥΠΟΜΕΔΙ, ΦΕΚ, downloads, πηγές

Κατάλογος άρθρων

Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) – Χρήσιμες ερωταπαντήσεις

Παρατίθενται στοιχεία τυποποίησης των ΜΑΠ σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ, καθώς και χρήσιμες ερωταπαντήσεις για την ορθή επιλογή, συντήρηση και έλεγχο αυτών

Ενταξη εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων στο Ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο

Με βάση τις ΚΥΑ ΥΠΑΝ/ΥΠΕΧΩΔΕ έχουν μέχρι σήμερα ενταχθεί στο Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο τα ακόλουθα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα:

Ελληνικές Ασβεστούχες Ιπτάμενες Τέφρες – Εθνική Προδιαγραφή (ΦΕΚ 551Β/18-4-2007)

Οι Ιπτάμενες Τέφρες (fly ashes) aποτελούν παραπροϊόν των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών με κύριο καύσιμο τον λιγνίτη και συλλέγονται στα ηλεκτροστατικά τους φίλτρα. Η ΔΕΗ διαθέτει τέτοιους σταθμούς, που βρίσκονται στην περιοχή λεκανοπεδίου Πτολεμαϊδας και στην περιοχή Μεγαλόπολης με καύσιμο ύλη τα λιγνιτικά κοιτάσματα της κάθε περιοχής αντίστοιχα. Οι IT είναι άσβεστο-αργιλλοπυριτικής σύστασης κονίες με ποζολανικές ή και υδραυλικές ιδιότητες. Η ετήσια παραγωγή των Ελληνικών IT κυμαίνεται περί τους 11Χ106 τόνους.

Σελίδα 4 από 4