Κατηγορία: Γεωλογικά, Γεωτεχνικά και Υδρογεωλογικά θέματα

Παρουσίαση Γεωτεχνικών μεθόδων και εφαρμογών και θεμάτων Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

Κατάλογος άρθρων

Η επίδραση του τσιμέντου στα όρια Atterberg, την συρρίκνωση, την αντοχή και την διάβρωση του εδάφους

Στο άρθρο αυτό, το οποίο συντάχθηκε από τους κ.κ. Ι. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑ, Τεχνικό Γεωλόγο, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ, Ε. ΣΤΑΥΡΙΔΑΚΗ, Τεχνικό Γεωλόγο, Λέκτορα A.Π.Θ., Σ. ΤΣΟΤΣΟ, Dr Πολιτικό Μηχανικό, Καθηγητή Α.Π.Θ.και Θ. ΧΑΤΖΗΓΩΓΟ, Dr Πολιτικό Μηχανικό, Καθηγητή Α.Π.Θ., παρουσιάζεται η επίδραση του τσιμέντου σε διάφορα είδη εδάφους ήτοι άμμο, μπεντονίτη, καολινίτη καθώς και σε μίγματα αυτών.

Προβλήματα μακροχρόνιας ευστάθειας μαργαϊκών πρανών στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου-Τρίπολης

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-Τρίπολης μήκους 6 km περίπου, παρουσιάστηκε κατά τις χειμερινές υγρές περιόδους ένας σημαντικός αριθμός μακροχρόνιων αστοχιών, σε πρανή ορυγμάτων. Την αντιμετώπιση των παραπάνω κατολισθητικών φαινομένων ανέλαβε το ΚΕΔΕ.

Στο άρθρο αυτό, το οποίο συντάχθηκε από τους Μηχανικούς του ΚΕΔΕ κ.κ. X. Γιάνναρο, Μ. Παχάκη και Ι. Χριστοδουλιά και παρουσιάσθηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής (Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1992), αναλύεται ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται αρκετά συχνά στα έργα οδοποιίας.

Διογκούμενα αργιλικά εδάφη: συσχετισμός φυσικών χαρακτηριστικών με παραμέτρους διόγκωσης

Ερευνητική εργασία των κ.κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑ Ι, Γεωλόγου, MSc.Eng., ΓΓΔΕ/ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ, ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΥ Θ., Πολ. Μηχ., Καθηγητή Α.Π.Θ, ΣΤΑΥΡΙΔΑΚΗ Β., Γεωλόγου, MSc.Eng., Λέκτορα Α.Π.Θ., ΤΣΟΤΣΟΥ Σ., Πολ. Μηχ., Καθηγητή Α.Π.Θ.

Στην εργασία αυτή, μέρος μιας ευρύτερης διερεύνησης, που αφορά τη μελέτη των διογκούμενων εδαφών στην Ελλάδα, συσχετίζονται τα αποτελέσματα της διερεύνησης της διογκούμενης αργίλου στην περιοχή Δράμεσι (όριο υδαρότητας, δείκτης πλαστικότητας, ποσοστό κολλοειδών αργίλου, φυσική υγρασία, γραμμική συρρίκνωση, ελεύθερη διόγκωση, όριο συρρίκνωσης, δείκτης συνεκτικότητας και τάση διόγκωσης).

Εισήγηση του Θ. ΒΟΥΔΙΚΛΑΡΗ στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, το 1997 στην Πάτρα

Έκτοτε έχουν περάσει 15 χρόνια, αλλά από ότι φαίνεται, οι επισημάνσεις που είχαν γίνει τότε εξακολουθούν να ισχύουν …

Μη κορεσμένα εδάφη

Παρουσίαση: Μ. Μπαρδάνης, Πολ. Μηχ. MSc, υποψήφιος διδάκτορας ΕΜΠ, Μάϊος 2011

Από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής, http://www.hssmge.gr

Οι κατολισθήσεις στην Βραζιλία (2011)

Παρουσίαση: κ. Γ. Γκαζέτας, Καθηγητής ΕΜΠ

Πηγή: ιστοσελίδα της ΕΕΕΕΓΜ (Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής): http://www.hssmge.gr

Σελίδα 4 από 4