Κατηγορία: Παραγωγή, έλεγχοι ποιότητας και κατασκευές από σκυρόδεμα

Θέματα τεχνολογίας σκυροδέματος

Κατάλογος άρθρων

Εάν χαλάσει ο δονητης και δεν υπάρχει εφεδρικός, τι μπορεί να γίνει;

Η μόνη αποδεκτή λύση είναι η επί τόπου προσθήκη υπερ-ρευστοποιητικύ στην βαρέλα. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να εξασφαλισθεί μεγάλη κάθιση (>20 cm) και υψηλή εργασιμότητα που θα επιτρέψει την συνέχιση της σκυροδέτησης χωρίς δόνηση.

Για τις περιπτώσεις αυτές είναι πάντοτε σκόπιμο να υπάρχει στο εργοτάξιο ποσότητα υπερ-ρευστοποιητικού σε σφραγισμένες συσκευασίες. Το αυτοκίνητο μεταφοράς (βαρέλα) πρέπει να έχει πάντα το υπερ-ρευστοποιητικό που έχει χρησιμοποιηθεί στη σύνθεση του σκυροδέματος, για να μη χαθεί η ενιαία ευθύνη του παραγωγού.

Η δαπάνη του υπερρευστοποιητικού βαρύνει τότε τον ιδιοκτήτη ή τον υπεργολάβο και είναι σκόπιμο η τιμή του να είναι γνωστή ή και προσυμφωνημένη.

Πως γίνεται η παραλαβή του σκυροδέματος;

Κατ’ αρχήν ελέγχεται η ποσότητα και η κατηγορία αντοχής που αναγράφονται στο Δελτίο Αποστολής, Ακολουθεί η μέτρηση της κάθισης, της θερμοκρασίας του σκυροδέματος (όταν οι θερμοκρασία περιβάλλονταος είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή) και η λήψη δείγματος τουλάχιστον 25-30 λίτρων για την παρασκευή των δοκιμίων.

Βλέπετε σχετικώς το άρθρο “Οδηγίες για την παραγγελία και την παραλαβή του σκυροδέματος” που έχει αναρτηθεί στο www.e-archimedes.gr

Ποια στοιχεία απαιτούνται για μια “σωστή” παραγγελία σκυροδέματος;

Κατ’ αρχήν πρέπει να ξεκαθαρίζεται από την αρχή αν ο παραγγέλων επιθυμεί σκυρόδεμα με συγκεκριμένες ιδιότητες, τις οποίες πρέπει να προσδιορίσει πλήρως, ή επιθυμεί σκυρόδεμα με σύνθεση – αναλογίες υλικών (συνταγή) της δικής του επιλογής. Στη συνήθη καθημερινή πράξη εφαρμόζεται ο πρώτος τρόπος, δεδομένου ότι ο δεύτερος απαιτεί πολύ καλές γνώσεις και εμπειρία στην τεχνολογία σκυροδέματος.

Στην παραγγελία ετοίμου σκυροδέματος με τον πρώτο τρόπο πρέπει να καθορίζεται όχι μόνον η κατηγορία αντοχής, αλλά και η επιθυμητή κάθιση, το άν το έργο είναι παραθαλάσσιο (εξαρτάται απ’ αυτό η ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο), καθώς και τυχόν ειδικές απαιτήσεις. Πρέπει επίσης να προσδιορίζεται και ο ρυθμός των παραδόσεων στο εργοτάξιο για να αποφεύγεται η αναμονή πέραν του χρόνου που καθορίζεται στον ΚΤΣ-97.

Βλέπετε σχετικώς τα άρθρα “Τυποποιημένα υπομνήματα σχεδίων ξυλοτύπων” και “Οδηγίες για την παραγγελία και την παραλαβή του σκυροδέματος” που έχουν αναρτηθεί στο www.e-archimedes.gr

Εφαρμόζεται στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το σκυρόδεμα ΕΝ 206-1;

Το Πρότυπο ΕΝ 206-1 έχει τεθεί σε εφαρμογή στις περισσότερες από τις χώρες μέλη της CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης) από το 2004. Στην Ελλάδα, το Εθνικό Προσάρτημα (National Annex) ολοκληρώθηκε ως σχέδιο το 2008 και το τελικό κείμενο εγκρίθηκε στις 24-2-2011. Οι διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 θα τεθούν σε εφαρμογή με την ενσωμάτωσή τους στον υπό σύνταξη νέο ΚΤΣ -2013.

Επιτρέπεται το ξεκαλούπωμα την επόμενη ημέρα της σκυροδέτησης;

Οι χρόνοι αφαιρέσεως των ξυλοτύπων καθορίζονται αναλυτικά στον Πίνακα 11.6 του ΚΤΣ-97. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι απαιτείται η διατήρηση των πλευρικών ξυλοτύπων επί τουλάχιστον 2 ημέρες όταν στο σκυρόδεμα έχει χρησιμοποιηθεί τσιμέντο κατηγορίας αντοχής 42,5 MPa και 3 ημέρες για τσιμέντο των 32,5 ΜΡa.

Πίνακας για τον σωστό χρόνο αφαιρέσεως των ξυλοτύπων, για κάθε στοιχείο του σκελετού και για κάθε κατηγορία τσιμέντου περιλαμβάνεται στο άρθρο “Τυποποιημένα υπομνήματα σχεδίων ξυλοτύπων” που έχει αναρτηθεί στο www.e-archimedes.gr

Τι σημαίνει ο συμβολισμός τσιμέντο “CEM ΙΙ / 42,5 R”;

Οι τύποι και οι κατηγορίας αντοχής των τσιμέντων καθορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1. Τα τσιμέντα διακρίνονται σε πέντε βασικούς τύπους που χαρακτηρίζονται με καφαλαία λατινικά γράμματα (CEM Ι: Τσιμέντο τύπου Portland, CEM II: Σύνθετα τσιμέντα Portland, CEM III: Σκωριοτσιμέντα, CEM IV: Ποζολανικά τσιμέντα, CEM V: Σύνθετα τσιμέντα. Για τσιμέντα ορίζονται τρείς κατηγορίας αντοχής, ανάλογα με την θλιπτική αντοχή προτύπου κονιάματος στις 28 ημέρες:  32,5 – 42,5 – 52,5 ΜΡa.

Στα τσιμέντα που αποκτούν υψηλή θλιπτική αντοχή στις πρώτες 2 ημέρες προστίθεται το χαρακτηριστικό R(apid), ενώ στα συνήθους ανάπτυξης της αντοχής το χαρακτηριστικό Ν(ormal).

Άρα το CEM ΙΙ/ 42,5 R είναι σύνθετο τσιμέντο Portland υψηλής πρ¨ωιμης αντοχής,  κατηγορίας 42,5 ΜΡa.

Όταν το σκυρόδεμα που έρχεται στο εργοτάξιο είναι “σφιχτο”, ποιές είναι οι επιτρεπτές ενέργειες για την βελτίωση του εργασίμου;

Επιτρέπεται μόνον η προσθήκη υπερ-ρευστοποιητικού στην βαρέλα! [§6.9, ΚΤΣ-97] και η επανανάμιξη του μίγματος επί 3 λεπτά, στη μέγιστη ταχύτητα περιστροφής.

Ποιές είναι οι 3 πιθανότερες αιτίες χαμηλών αντοχών του σκυροδέματος;

·      Προσθήκη νερού στο εργοτάξιο

·      Κακή λήψη – συντήρηση – θραύση των “συμβατικων” δοκιμίων

·      Χρήση αδρανών που περιέχουν ρύπους (π.χ. αργιλικές προσμίξεις) ή υψηλό ποσοστό παιπάλης (φίλλερ)

Αξίζει να επισημανθεί ότι μερικές φορές είναι κακό το αποτέλεσμα του ελέγχου χωρίς να είναι κακό το σκυρόδεμα, λόγω σφαλμάτων στην παραγωγή, φύλαξη, συντήρηση και θραύση των δοκιμίων.

Πόσος είναι ο μέγιστος χρόνος από την παραγωγή μέχρι την διάστρωση του Ετοίμου Σκυροδέματος;

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 346, ο μέγιστος χρόνος, από την προσθήκη του νερού στο μίγμα στο παρασευαστήριο μεχρι την ολοκλήρωση της διάστρωσης και συμπύκνωσης του σκυροδέματος, ορίζεται σε 1 ½ ώρα, εκτός εάν έχει προστεθεί επιβραδυντικό πρόσμικτο, οπότε αυξάνεται κατά 20′ λεπτά.

Επισήμανση: Τόσο το ΕΛΟΤ 346, όσο και ο ΚΤΣ-97, είναι αρκετά παλαιά τεχνικά κανονιστικά κείμενα. Από την εποχή της σύνταξής τους έχουν επέλθει σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις στα πρόσμικτα (admixtures) του σκυροδέματος και σήμερα υπάρχει η δυνατότητα ελεγχόμενης διατήρησης της εργασιμότητος του σκυροδέματος κατά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος “χρήσεως” του νωπού σκυροδέματος θα πρέπει να τεκμηριώνεται από την μελέτη συνθέσεώς του.

Πρέπει ενημερώνεται ο Επιβλέπων Μηχανικός για τα αποτελέσματα θραύσης των δοκιμίων και των καρώτων;

Ναι, οπωσδήποτε! [§15.11, ΚΤΣ-97], για να μπορέσει να υποδείξει μέτρα για τη διόρθωση των σφαλμάτων.

Αλλά και ο ίδιος αγοραστής θα πρέπει να απαιτεί να συνοδεύονται οι τίτλοι κυριότητος της οικοδομής από εργαστηριακά αποτελέσματα σκυροδέματος [§15.16, ΚΤΣ-97].

Σελίδα 2 από 3