Κατηγορία: Παραγωγή, έλεγχοι ποιότητας και κατασκευές από σκυρόδεμα

Θέματα τεχνολογίας σκυροδέματος

Κατάλογος άρθρων

Εάν και τα καρώτα δείξουν ανεπαρκή αντοχή, πρέπει να καθαιρεθεί οπωσδήποτε η κατασκευή;

Οχι! Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στις § 13.7.3, 13.7.4, 13.7.5 και § 13.7.6 του ΚΤΣ-97.

Κατ’ αρχήν συμπληρώνεται ο αριθμός των καρώτων και εξετάζεται η ισχύς των σχέσεων της § 13.7.3. Αν διαπιστωθεί ότι και πάλι το σκυρόδεμα δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, γίνονται νέοι στατικοί υπολογισμοί, με πιθανή ελάττωση φορτίων και ακριβέστερες μεθόδους κατά την § 13.7.4.

Αν αποδειχθεί μειωμένη φέρουσα ικανότης γίνεται ενίσχυση της κατασκευής στην απαιτούμενη έκταση κατά την § 13.7.5.

Έχουν επίσης εφαρμογή τα καθοριζόμενα στο Συμφωνητικό ή την Σύμβαση εκτέλεσης του έργου (μείωση τιμής μονάδας κλπ).

Όταν με τα παραπάνω δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η διατήρηση και αξιοποίηση της κατασκευής εξετάζεται η μερική ή ολική καθαίρεσή της κατά την § 13.7.6.

Επισημαίνεται ότι για να παρουσιασθεί τέτοιας κλίμακας αστοχία (που να οδηγεί σε ανάγκη καθαίρεσης της κατασκευής) θα πρέπει να έχουν καταστρατηγηθεί πλείστες όσες διατάξεις του ΚΤΣ-97!

Οταν από τα δοκίμια δεν προκύπτει η προβλεπόμενη αντοχή, το σκυρόδεμα απορρίπτεται;

Αν από τα δοκίμια δεν ικανοποιούνται οι Κανόνες Αποδοχής το σκυρόδεμα δεν απορρίπτεται. Απλώς αμφισβητείται η ποιότητά του, συνεχίζεται η εντατική συντήρηση επί 14-28 ημέρες και γίνεται επανέλεγχος με πυρηνοληψία επί του σκληρυνθέντος σκυροδέματος.

[§13.3.13, ΚΤΣ-97]

Είναι απαραίτητο να διαθέτουν επί τόπου Μηχανικό οι Μονάδες Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος;

Συμφωνα με την §12.1.1.3 του ΚΤΣ-97, οι Μονάδες Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος οφείλουν να απασχολούν Διπλωματούχο Μηχανικό με αποδεδειγμένη εμπειρία στην παραγωγή, ως Υπεύθυνο Παραγωγής και Ποιότητος.

Τι σημαίνει “συμβατικό” δοκίμιο σκυροδέματος;

Σύμφωνα με την §3.1 του ΚΤΣ-97, ως “συμβατικό” ορίζεται το δοκίμιο που έχει τις διαστάσεις και τη μορφή που προβλέπονται στον Κανονισμό, που η λήψη του γίνεται σύμφωνα με Προδιαγραφή ΣΚ-350 (από δείγμα σκυροδέματος τουλάχιστον 25 lt) και τα αναγραφόμενα στο άρθρο 13.1,  η παρασκευή του σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΣΚ-303 (γέμισμα της κυβικής μήτρας σε δύο στρώσεις και συμπύκωση με 25 χτυπήματα ανά στρώση), η δε συντήρηση και θραύση του, σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΣΚ-304 (σε 20 °C και σχετική υγρασία >95%) σε διαπιστευμένο Δημόσιο η Ιδιωτικό Εργαστήριο. Τα δοκίμια πρέπει να έχουν μεταφερθεί εκεί εντός 20-32 ωρών από την λήψη τους.

Ο τρόπος λήψεως του συμβατικού δοκιμίου περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο “Οδηγίες λήψεως δοκιμίων σκυροδέματος“, που έχει αναρτηθεί στο www.e-archimedes.gr, στο οποίο οι Προδιαγραφές ΣΚ του ΚΕΔΕ έχουν συμπληρωθεί και με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Επισημαίνεται ότι οι Ελληνικές Προδιαγραφές ΣΚ καλύπτονται πλέον από Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ. Στην υπό επεξεργασία νέα έκδοση του ΚΤΣ γίνεται πλήρης αναφορά στις απαιτήσεις με βάση τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα για την λήψη, συντήρηση και θραύση των δοκιμίων του σκυροδέματος (οι οποίες δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά έναντι των ΣΚ)

Σελίδα 3 από 3