Κατηγορία: Θέματα Οδοποιίας

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται θέματα που αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο εκπόνησης μελετών έργων οδοποιίας (ΟΜΟΕ κλπ), τις εξελίξεις των κανονιστικών διατάξεων για θέματα οδικής ασφάλειας και τις τεχνολογικές εξελίξεις στην κατασκευή των οδικών έργων.

Υποκατηγορίες

OMOE - Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων

Αριθμός άρθρων: 25

Οι ΟΜΟΕ του τ.ΥΠΕΧΩΔΕ (σήμερα ΥΠΥΜΕΔΙ) αποτελούν την βάση για την εκπόνηση των μελετών οδοποιίας.

Ορισμένες πάντως εξ αυτών απαιτούν επικαιροποίηση προκειμένου να εναρμονισθούν με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα

Κατάλογος άρθρων

ΟΜΟΕ – ΣΠΕΟ (Σχέδιο): Σχεδιασμός Παράπλευρων Επιφανειών Οδών

Οι ΟΜΟΕ-ΣΠΕΟ καθοδηγούν στις επιλογές τη τρόπου διαμόρφωσης των παράπλευρων επιφανειών της οδού, ώστε να επιτυγχάνεται το επιθυμητό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

Παράλληλα, όταν καθίσταται υποχρεωτική τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, τότε ανάλογα με τις συνθήκες των επαπειλούμενων κινδύνων, υποδεικνύονται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προς χρήση στηθαίου ασφαλείας κατ’ εφαρμογήν των ΟΜΟΕ-ΣΑΟ.

OMOE-KKO (Σχέδιο): Κατάταξη Κατάστασης Οδοστρωμάτων

Οι ΟΜΟΕ αυτές δεν έχουν εγκριθεί ακόμη (σχέδιο). Οταν οριστικοποιηθούν, θα αποτελέσουν βασικό κείμενο αναφοράς για τον προγραμματισμό των έργων συντήρησης του οδικού δικτύου.

Η λειτουργία ενός αυτοκινητοδρόμου με διόδια δεν είναι απλώς μια επιχείρηση, αποτελεί και ευθύνη έναντι της κοινωνίας – Το παράδειγμα της Αττικής Οδού.

Operating a Toll Road is not just business. It is social responsibility. The Attica Tollway example in Athens, Greece.

Παρουσίαση του κ. Β. Μ. Χαλκιά, PE, F. ASCE, F. ITE, Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. στην συνάντηση της ΤΕΑΜF (Transportation & Expressway Authority Membership of Florida), στο Ορλάντο της Φλοριντα, τον Σεπτέμβριο του 2012 (στην Αγγλική)

Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην βιωσιμότητα των αυτοκινητοδρόμων με διόδια.

The current International Financial Crisis and its impact on the Viability of Toll Roads

Παρουσίαση του κ. Β. Μ. Χαλκιά, PE, F. ASCE, F. ITE, Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. στην 80η ετήσια συνάντηση της ΙΒΤΤΑ (International Bridge, Tunnel and Turnpike Association), στο Ορλάντο της Φλοριντα, τον Σεπτέμβριο του 2012 (στην Αγγλική)

Συντήρηση υφισταμένων στηθαίων ασφαλείας – αντικατάσταση με πιστοποιημένα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων

Στην παρούσα εργασία καταβάλλεται προσπάθεια να δοθούν γενικές κατευθύνσεις για την εφαρμογή των ΟΜΟΕ-ΣΑΟ στην περίπτωση αντικατάστασης μη πιστοποιημένων στηθαίων ασφαλείας σε υφιστάμενες οδούς.

Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ). Συμβατότητα με υφιστάμενες Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Στην παρούσα εργασία καταβάλλεται προσπάθεια να επισημανθούν τα προβληματικά σημεία των διαμορφώσεων που εφαρμόζονται στα οδικά έργα στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις τους στην οδική ασφάλεια καθώς και να δοθούν κάποιες εξηγήσεις αναφορικά με την ορθή εφαρμογή των Οδηγιών για τα ΣΑΟ και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1317.

Διερεύνηση επιπέδου ασφάλειας υφιστάμενης οδού. Κριτήρια αξιολόγησης – Μεθοδολογία βελτίωσης

Παρουσιάζεται μια διαδικασία αξιολόγησης του επιπέδου ασφάλειας υφιστάμενων οδικών αξόνων, όσον αφορά τον σχεδιασμό τους, βασιζόμενη στις Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ), ενώ προτείνεται και ένα γενικευμένο πολυκριτηριακό σύστημα αξιολόγησης. Δίδονται επίσης οδηγίες υπό μορφή γενικής  μεθοδολογίας για την βελτιστοποίηση ή αποκατάσταση των ενδεχομένων αστοχιών.

Λατινογράφηση τοπωνυμίων στις πινακίδες οδικής σήμανσης

Αποψη του γράφοντος είναι ότι πρέπει να αλλάξει άμεσα η προδιαγραφή λατινογράφησης των οδικών πινακίδων,  ώστε να μην αναγράφεται Irakleion, αλλά Iraklion!

ΤHE FLEXIBLE STRUCTURAL FACING FOR THE ROCKFALL PROTECTION AND SLOPE STABILITY – Design approach and new calculation concepts

Παρουσίαση από την διάλεξη του κ. Giorgio GIACCHETI, Μεταλλειολόγου – Τοπογράφου – Γεωλόγου της Maccaferri S.p.A., ITALY, που δόθηκε στις 6 ΦΕΒ 2012 στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου  στο πλαίσιο των ενημερωτικών εκδηλώσεων της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής (ΕΕΕΕΓΜ)

Σελίδα 2 από 6