Κατηγορία: Θέματα Οδοποιίας

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται θέματα που αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο εκπόνησης μελετών έργων οδοποιίας (ΟΜΟΕ κλπ), τις εξελίξεις των κανονιστικών διατάξεων για θέματα οδικής ασφάλειας και τις τεχνολογικές εξελίξεις στην κατασκευή των οδικών έργων.

Υποκατηγορίες

OMOE - Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων

Αριθμός άρθρων: 25

Οι ΟΜΟΕ του τ.ΥΠΕΧΩΔΕ (σήμερα ΥΠΥΜΕΔΙ) αποτελούν την βάση για την εκπόνηση των μελετών οδοποιίας.

Ορισμένες πάντως εξ αυτών απαιτούν επικαιροποίηση προκειμένου να εναρμονισθούν με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα

Κατάλογος άρθρων

Συστηματοποίηση Δυναμικής Σήμανσης – Σήμανση στις προσβάσεις σηράγγων

Συνοπτική παρουσίαση της συστηματοποίησης της δυναμικής σήμανσης στις προσβάσεις των σηράγγων, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων της κυκλοφορίας, του μήκους των υπόγειων έργων και της δυνατότητας παράκαμψης της κυκλοφορίας σε περίπτωση συμβάντος. Επίσης επισημαίνονται τα προβληματικά σημεία των ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, Μέρος 1: Πληροφοριακή Σήμανση, λαμβανομένων υπόψη των αντίστοιχων οδηγιών χωρών όπως η Γερμανία και η Αυστρία.

Παρουσίαση στο 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, 9-10 ΦΕΒ 2012

Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών

Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών.

ΚΥΑ 6952 ΥΠΕΚΑ / ΥΠΥΜΕΔΙ, ΦΕΚ 420Β / 16-03-2011

Διαχείριση της ασφαλείας των οδικών υποδομών

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 104Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών.

ΦΕΚ 237Α / 01-11-2011

Τυπικές διατομές σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε 41: Επισήμανση προβλημάτων λειτουργικότητας, ασφάλειας και οικονομίας.

Με την Εγκύκλιο 41 τροποποιήθηκαν οι αρχικές ΟΜΟΕ-Δ, χωρίς την απαραίτητη τεκμηρίωση. Οι διαστάσεις των συστατικών μερών των διατομών έχουν τροποποιηθεί κατά το δοκούν, προφανώς για λόγους κακώς εννοούμενης οικονομίας. Με την Ε 41 καταβάλλεται προσπάθεια να επιτευχθεί επί πλέον οικονομία και να αποφευχθεί ο υπερσχεδιασμός των οδικών έργων χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες που αφορούν στην λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την οικονομία των οδικών έργων …

Κυκλοφοριακή σύνδεση πρατηρίων υγρών καυσίμων και λοιπών εγκαταστάσεων

Τυπικά σχέδια λεπτομερειών της Δ/νσης Μελετών Εργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ) της Γεν. Γραμ. Δημοσίων Εργων (ΓΓΔΕ)

Συστηματοποίηση Δυναμικής Σήμανσης – Σήμανση στις προσβάσεις σηράγγων

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται συνοπτικά η συστηματοποίηση της δυναμικής σήμανσης στις προσβάσεις των σηράγγων, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων της κυκλοφορίας, του μήκους των υπόγειων έργων και της δυνατότητας παράκαμψης της κυκλοφορίας σε περίπτωση συμβάντος. Επίσης επισημαίνονται τα προβληματικά σημεία του κεφαλαίου 20 των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ), Τεύχος 6, Κατακόρυφη Σήμανση Αυτοκινητοδρόμων, (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ), Μέρος 1: Πληροφοριακή Σήμανση, λαμβανομένων υπόψη των αντίστοιχων οδηγιών χωρών όπως η Γερμανία και η Αυστρία.

ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ: Οδηγίες για μελέτη γεφυρών με σεισμική μόνωση (07/2007)

Οι παρούσες οδηγίες αφορούν την μελέτη γεφυρών με ειδικό σύστημα σεισμικής μόνωσης, με το οποίο επιτυγχάνεται μείωση ή βελτίωση της σεισμικής απόκρισης που οφείλεται στις οριζόντιες σεισμικές δράσεις.

ΟΜΟΕ Οδικών Σηράγγων – Εργα Πολιτικού Μηχανικού

Η παρούσα οδηγία αναφέρεται στις μελέτες έργων πολιτικού Μηχανικού οδικών σηράγγων και των συνοδών τους έργων (στοές, φρεάτια αερισμού, στοές διαφυγής κλπ.)Με την οδηγία καθορίζονται οι γενικοί τεχνικοί όροι εκπόνησης μελετών σηράγγων και τα υποβλητέα.

Σελίδα 3 από 6